Hechos 24

1Wet tajwaatshíp'ante 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalhah, wet neky'e nààm 'noohusewo tà lhámhyah, tà lheey 'Aananíyas, lhà'ya thàànhày tà wikyiiwos, lhà'ya 'nolhaahyenek tà lheey Téelhtuloh. Wet lhaamelh yahóoye niyaat tà lhámhyah, tà t'isuujwqáne Pâàwloh. 2Wet 'nokyààj'alhóho Pâàwloh, wet Téelhtuloh waatanej tà 'ijweelh lates tha yok: - Yaqaaniyat, Jwéelis, tà 'aahâpe hi'no tà wuujw tà la'iisyaj'íhi', 'olhaamelh 'ohaanej tà wuujw tà la'ween'nohomhen 'ootámsek. Wet tà 'aahâpe hi'no tà yahanhhonháatej wet, máatkye', 'nàlh 'akyuumtes tà 'isiis, tà lheenlhi'nohomhen'. 3Wet hàp tààjtso tà nilhóoqej wikyi tà 'itee-tshanhlà' tha 'is, wet tameenej tà 'olhaa-melh wuujw tà 'o'aqààjlhi'ámej, tà 'o'íihi-kyet' tà 'o'íihikye'. 4'Athaana wet, tok 'is kyek 'oyompitaaj 'imak tà 'oyààmeh, tha hàp tà 'owaatky'oye-k lataky'aahu'nóye lhímphaj, tà 'aahâpe hi'no tà lakyoowej'íhi'. 5Tsi hàp tà 'olhaamelh 'o'ween hi'nootsi tà 'nookya', wet 'àp hàp tà tameenej tà nilhooqpe honhat tà jwuulales tataakyelahilà'. Wet hi'nootsi wet, hâàpe wikyi tà 'noyok naasalenolhayis laqaaniyat. 6'Àp hààte yahuuminnaj kyek hiky'ooyhetkyàjwi Yooswuke tà 'íihi Jweelusalenh. Wet 'olhaamelh 'otsooqlhih, wet 'ohuuminlhayis kyek 'ohàànkyet'at 'ooqalelhtshayahay la'nààyij. 7Tha hàp tà niyaat tà lheey Líisyas, lhaa-'yuytho', wet tháhya' tha', 'isoo'noyejen', tà 'itààlhtho 'olhaamelh 'ookeyeyh. 8Wet 'isuukun'noyejen' tha yok: 'Is kyek la-jweelay lates kyek lheeyakye tà tataakye niyaat tà lheey Jwéelis. [Màànhyejtso tà yààm'noyehen'.] Tha kyek 'aam lataa'yà-tshanhomhma wet, lahaanhiyeja nilhóoqej 'imaayhey tà 'olhaamelh 'oyenlatéesa'. [Yoot'et'ke Téelhtulo.] 9Wet jwuulales, 'àp hààte lhaa'ithatkye Téelhtulo' tha yok: - Máatkye', 'imak tà yààmeh, mânhyejt'atsoh. 10Wet niyaat ne'te-k Pâàwlo yààmlhih, wet màànhyejt'et'tso' tha', lhaam nikyúulho' tha yok: - 'Olhaam', 'ohaanej tà paajkye nekkyààmis tà 'aahâpe 'imaayheywo', tà lhee'pe wikyiinah, wet hàp tà tameenej tà tok 'onoowákye tà 'onúuke', tà 'otaahulhilatape'. 11'Aam wet, 'iwóoye-k laqaalelhàtky'oye tà máatkye tà tumeejlà 'ijwáalas 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk tàhaj 'onikyâàtho Jweelusalenh, tà 'ohuumin kyek 'owo'ooqàjyajáye Yoos. 12Wet tok hàp kyek 'no'ween'no kyek 'ottaayhlà hi'not'a-k hâàpe', wet tok 'àp 'íikye-k 'o-yààq'lehyen wikyi', kyek 'o'iikyàjwi Yooswuke', wok 'àp 'o'iikyàjwi 'not'aalhyaj'wett'a-k hâàpe', wok kyek 'àp 'o'íihi wikyii'wet. 13Wet lhaamelh, tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'itaajtho la'wet lhààmtes tà 'iwóoyeh. 14Tha hàp tà 'iikyet'at 'imak tà 'ojweelh'ámho', 'athaanah. Tsi hàp tà 'olhaam wet, 'oyikkyeet'at 'Nààyij tà lhaamelh yeene tà tok máatkye', tà 'otkyuumhoplhi 'oojkyalisqaYos, wet tà 'àp 'ot'ekháakye nilhóoqej 'imaayheyp'ante 'notshàànhi', tà 'íihi Mooy-sesqalelhtshayaj, wet 'àp 'íihi Yooslhàmetwosp'ante lhààmethis. 15Wet 'olhaam wet, 'omàànhyejt'a lhaamelh, tà 'oniihihlà Yoos tà 'inuuhthikyephàla wikyi tà 'yinhen', màànhyej wikyi tà 'iskyee'alhóho', wet 'àp wikyi tà nii'isakye'alhóho'. 16Wet hàp tà tameenej tà 'oyom'is'aalhóho 'ootikyunhayaj, tà 'o'íikye tà tataakye Yoos, wet lhà'ya hi'noolh. 17Wet 'otiyààjonaj Jweelusalenh, tà tajwaatshi nekkyààmis, tsi hàp tà 'otíikye-k 'owot'awaayhtésa 'oo'wetjwas, wet 'àp 'owo'ooqathatkyâya'. 18Wet tàhaj 'oyeenlhi tààjtso wet, 'iyhàj jwuulales tà tâlho 'Aasyah, hi'ween'no tà 'o'iikyàjwi Yooswuke', tà pajkye 'olhaa'iléjkye', màànhyej tàjp'ante Mooyses yaqaalelhte la'nààyij. Wet tok nitàk wikyi tà 'ii'nóyej, wet tok 'àp 'íikye-k wikyi tataakyelahilà'. 19Tha kyek lhaamelh 'iihikyet'at 'imak kyek yen'nolatéesa', wet t'uhi'nehlà-k yahoo'ámeh, kyek 'ijweelh'ámho'. 20Wok hàp lhaamelhtsih, 'is kyek 'ijweelh'ámho 'imak kyek hi'ween'naj kyek qanii'sa', kyek 'oyeenlhih, tàhaj 'o'íikye tà tataa-kye 'imaayheywos. 21Wok 'is'aalhóho wet, hàp tàhaj 'o'íihi lhaamelh tà 'ojwiitsenej 'olhààmet tà 'oyok: 'Olhaam wet, 'ot'ekháakye wikyi tà 'yinhen tà 'inuuhikephàlah; wet hàp, p'íiya', tà tameenej tà lat'uuyej'nóke 'ootes 'ijwaalanah. [Hàp tààjtso 'nolhààmet tà Pâàwloh yàà-meh.] 22Tha hàp tà Jwéelis, pajkyet'et' yahaanej 'Nààyijtsoh. Wet tà 'ilààtét'et' 'imaayhey tà Pâàwlo yààme wet, yahààmit tà yààmwethà lhaamelh. Wet 'ijweenho lhaamelh tha yok: - 'Inaamàlhtéji'. Kyek nààmhla niyaat tà lheey Líisyas, wet neeky'ehla-k 'ohaanhiyeja nilhoq 'imaaknah. 23Wet 'isúuknej kuuykoqaniyat tà ne'te-k t'úuye Pâàwloh. Tha hàp tà ne'te-k 'iwaahnej kyek 'iwóoye 'imak tà 'iwaatlà-k 'iwóoyeh, wet tok ne'te-k 'nâàyejo 'iyhàj kyek taky'óoteh, wok 'àp t'isiiyaqáye lhaam'. 24Wet tà tajwaatshít'et' 'iyhàj 'ijwáalas wet, nààm Jwéelis, lhà'ya laky'eejwah, tà lheey Luusílah, tà hâàpe 'atsiinha tà jwuulalhàse'. Wet t'àànhlà Pâàwloh, wet taky'aahúyeh, tà lhaam yààme 'not'ekhaahyaj tà 'notíiye Jweesus Kilíistoh. 25Tha hààpet'et' tà Pâàwlo yààme 'imak tà 'is'aalhóho', wet tà 'àp yààme tà 'iwaatlà-k hi'no lhaa'itonéji t'isaant'aqànhyahayh, wet tà 'àp yààme 'nooqalelhthayaj tà 'iihikye-lah, wet Jwéelis 'inuuhatlhámho'. Wet yàà-me Pâàwlo' tha yok: - 'Athaana wet, mààh. Tha kyek néeya-kye 'imak kyek 'onaaháyej wet, 'ot'àànhla-'ahilà'. 26Tha hàp tà Jwéelis, tataayet'at Pâàwlo kyek tiisqanlatape', kyek 'iwóoye-k 'inúuphà'. Wet hàp tà tameenej Jwéelis tà t'àànpejlà Pâàwloh, wet yààmhoplhit'at. 27Wet tajwaatshít'et' nekkyààmis 'íihi nitààk-jwas, wet màànhyejtso' tha', Jwéelis 'iléeyej lakyuumet. Wet hi'no tà lheey Póolsiyoh Jwéestoh, tiyâàjo la'wet. Tha hàp tà Jwéelis, yahuumin kyek lhaahi'isyene jwuulales, wet hàp tà tameenej tà hi'nààkyàjwihup Pâàwloh, tà 'nop'óohi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\