Hechos 25

1Wet Jweestotso wet, tiyâàjo laniiyatyaj. Wet tà tajwaatshít'et' 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáyah, tà pajkyet'et' takyuumlhih, wet lhaam tâlho Seesaléyah, tà yik tà tiyâàje Jweelusalenh. 2Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya 'iyhàj jwuulales tà qaalelhàjen', lhaa'itíkyep'ante tà tataakye Jwéestoh, tà tataayhlà Pâàwloh. 3Wet lhaamelh yààme Jwéesto' tha yok: - 'Iikyet'at 'imak tà 'ohuumin kyek 'ot'aalhej'ámeh. 'Is kyek lanaakyàjqana Pâàwloh. Mat lhaamelh waaq'alhkyà tà 'iniihi Pâàwloh, tà 'itiihikyela 'nààyij kyek 'ilàànhlah. 4Tha hàp tà Jwéestoh, nikyúulho lhaamelh tha yok: - Pâàwlotso wet, 'not'úuye tà 'íihi Seesaléyah, wet paajiyejt'ala-k 'oyààpilh qanhih. 5Wet 'àp taahuy Jwéesto' tha yok: - - 'Is kyek 'aqaaniyateyh nek'nóoke', wet kyek 'íikyep'ante 'imak kyek nii'sa-k yeenlhi wet, 'is kyek lhaamelh t'isuujwqáneh. 6Wet màànhyejp'antetso' tha', lhaam 'iiyejt'at lhaamelh, paj tha tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, wok tijwek 'ijwáalas. Wet tà tajwaatshi 'ijwaalastso wet, yààpnho Seesaléyah. Wet 'ijwáala' tha', tapààphà'pe 'nooqalelhthayaj'wet. Wet taqaakyehne Pâàwloh, tà ne'te-k 'nohààn'alhóho'. 7Wet nâàmt'et' Pâàwloh, wet màànhyejt'et'tso' tha', jwuulales tà tâlhot'et' Jweelusa-lenh, lhayenlahíiyayej. Wet 'íikyet'et' wuujwpe 'imaayhey tà 'ààytesíkye', tà lhaamelh yenlatéesa', tà 'itiikyelhayis tà tataakye'. Tha hàp tà nilhóoqej 'imaayheytso wet, tok 'íikye 'eelh kyek yiiwítho la'wet. 8Wet Pâàwloh, yààmlhilatape' tha yok: - 'Olhaam wet, tok 'íikye 'imak kyek qanii'sa' kyek 'otiihlà jwuulalesqalelhtshayaj, wok 'àp Yooswuke', wok 'àp Séesalh. [Yoot'et'ke Pâàwloh.] 9Tha hàp tà Jwéestoh, yahuumin kyek lhaahi'isyene jwuulales. Wet hàp tà tameenej tà nikyúulho Pâàwlo' tha yok: - Hà lahuumin kyek latiiyâje Jweelusalenh, kyek hààpqhila-k lhéehi-k 'noqaalelhthiyeja'áme nilhóoqej 'imaayheytsoh, kyek lhéekye tà 'ottaakye'? 10Wet Pâàwloh yok: - Qhaa', 'o'íikye tà tataakye Seesalhqalelhthayaj'wet; wet 'is kyek 'noqaalelhàt'nóho 'ootes tha 'o'iihit'at tààjah. Ky'áhyap'ante kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k qanii'-sa', kyek 'oyeene jwuulales, màànhyej tà 'aam lahaanejt'at. 11Kyek 'iihikyet'at 'imak kyek nii'sa-k 'oyeenlhih, wok 'imak kyek 'owóoye-k tameen'nóyej kyek 'nolààn'no', wet tok 'o'nààlhámej kyek 'o'yilh. Tha kyek niimatákye 'imak tà lhaamelh yen'nolatéesa', wet tok 'iwoohiyela-k 'noyaakyàjila'nóye lhaamelhtsih. Tha hàp tà 'ot'áalheje Séesalh, kyek lhaam kyek yaqaalelhàt'nóho 'ootes. 12Wet Jwéestoh, tà 'ilààtét'et' tà màànhyej-tso wet, ta'yààtshane 'imaayheywos tà 'íi-yej. Wet 'iléeyejt'et' tha', nikyúulho Pâàwlo' tha yok: - Lat'aalhky'oye kyek hàp Séesalh kyek yaqaalelhàt'ámho 'ates, wet lahoohiyela Séesalh. 13Wet tà tajwaatshít'et' 'iyhàj 'ijwáalas wet, niyaat tà lheey 'Aalípah, lhà'ya Weeleníseh, nekho Seesaléyah, tà lhaamelh yahuumin kyek t'isiiyaqáye Jwéestoh. 14Wet wuujwpe 'ijwáalas tà lhaamelh 'iiyej-t'at Jwéestoh, wet màànhyejtso' tha', lhaam yaqaalelhtho 'Aalípah 'imak tà tíjej Pâàwloh. Wet yok: - Jwéelis hi'nàày'najqana hi'no tà 'nop'óohi'. 15Wet tàhaj 'o'tiyâàjo Jweelusalen wet, 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet jwuulalesqathànhàyh, lhaa'itíkye tà 'ottaakye', tà lhaamelh t'àànhoplhi hi'nootsoh. Wet lhaamelh t'aalhej'nóye-k 'oqaalelhtéji lates. 16Wet 'okyúulho lhaamelh tha 'oyok: - 'Olhaamelh, tà 'ohâàpe loomanolhayis, wet tok 'ookyumhyaj kyek 'oyaakyâje 'nootàhyaj hi'not'a-k hâàpe', kyek qamaj néeya-kye tà tataakye wikyi tà t'isuujwqáneh, wet kyek 'àp qamaj nààmalhilatape'. 17Wet tà lhaamelh nààmhen qaana wet, tok 'íikye 'eelh 'imak kyek 'iniihiky'oye', tajlháme tà hàpet' tà 'ijwáala' tha', 'otpààphà', tà 'o'íihi 'nooqalelhthayaj'wet, wet 'otqaakyeh-ne hi'nootsoh, tà lheey Pâàwloh, tà 'one'te-k 'nohààn'alhóhoh. 18Wet nààmhen wikyi tà t'àànhoplhih, tà lhaa'itíkye tà tataakye', wet 'oyeenhíye-k 'iikyet'at 'imak kyek 'ààytaji', kyek lhaamelh yenlatéesa', tha hàp tà tok 'o'ween kyek màànhyejtsoh. 19Tajlháme tà', 'imak tà lhaamelh yenlatéesa wet, hààpet'at 'imak tà 'iiyejlà lhaamelh t'ekhaahyahayh. Wet 'àp hààte lhaamelh yààme hi'no tà lheey Jweesus, tà pajkye 'yilh, tà Pâàwlo yààme tà 'àp 'íikye'. 20Tha hàp tà 'olhaam', tok 'ohanej'owooynéje 'imaayheytsoh, tà niiqalelhàjáhi', wet hàp tà tameenej tà 'ot'yààtshane Pâàwloh kyek yahuumin kyek tiyâàje Jweelusalenh, kyek hààpqhi'ne-k 'íihi-k 'noqaalelhte nilhóoqej 'imaayheytsoh. 21Tha hàp tà Pâàwloh, t'aalhky'oye-k hàp Séesalh kyek 'iteetshanh, wet ne'te-k 'ot'aamajejlà'. Wet hàp tà tameenej tà 'ot'isuujwqánej kyek 'nop'óohi', yàt pajla' tha 'othaate Séesalh. 22Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'Aalípah, yàà-mét'et' Jweesto' tha yok: - 'Olhaam wet, 'àp hààte 'ohuumin kyek 'olààte hi'nootsoh. Wet lhaam yààme' tha yok: - Lalààthiyela kyek 'ijwáala'. 23Wet 'ijwáalat'et' tha', nek 'Aalípah, lhà'ya Weeleníseh, wet wuujw tà wikyi 'iwuujwyenhen'. Wet lhaamelh tiyâàjo 'nooqalelhthayaj'wet, tà lhà'ya kuuykoqaniyatey tà lhaaménhyah, wet 'àp wikyi tà qaalelhàjwethà', tà la'wet Seesaléyah. Wet Jwéestoh, taqaa-kyehne Pâàwloh, tà ne'te-k 'nohààn'alhóho'. 24Wet màànhyejtso' tha', Jwéestoh yok: - 'Aalípah, tà 'aahâpe niyaat, wet nilhóoqej 'aamey tà lheeyakyenah, tà 'aalahut'noyejen'. 'Itsí'we hi'no tà nilhóoqej jwuulales, tà 'o'íihinaj Jweelusalenh, wet tà 'àp 'o'íihi tààjah, t'aalhej'nóyeje-k 'oqaalelhtéji lates, tà lhaamelh t'àànpejpe' tha yok: 'Is kyek 'yilh. 25Tha hàp tà 'olhaam', tok 'o'ween 'imak kyek yeenlhih, kyek tameenej kyek 'nolàành. Wet tà lhaamt'at tà t'aalhky'oye kyek hàp Séesalh kyek yaqaalelhtéjo lates, wet pajkye 'owaaq'lhejkyà tà 'othaathiyela Séesalh. 26Tha hàp tà 'athaana wet, tok 'ohaanej 'imak kyek máatkye-k 'otshàànhi', kyek 'othaate 'Oowuk. Wet hàp tà tameenej tà 'otíikye tà lataatayakye', wet 'yáje 'aam', 'Aalípah, tà 'aahâpe niyaat. Wet kyek tajwaayhitshila-k lataa'yàtshanho wet, neeky'ehla-k 'ohaanej 'imaakla-k 'otshàànhi'. 27Tsi hàp tà 'oyeene-k tok 'is'aalhóho kyek 'othaatshi hi'no-k 'nop'óohi', kyek qamaj naamqalelhàtkyà 'imak tà 'not'isuuwjqáneh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\