Hechos 26

1Wet 'Aalípah, yààmét'et' Pâàwlo' tha yok: - Ha'weet'íhi-k lhààmlhi'atape'. Wet Pâàwloh, 'ipiiyént'et' takey' tha', waa-tanej tà yààmlhilatape' tha yok: 2'Eeh, niyaat, 'Aalípah, wuujw tà 'o'aqààjlhih 'ijwaalanah, tà 'oo'wet'íhi-k 'oyààmlhilatape', tà 'o'íikye tà lataatakye', kyek 'olhaa'ijwónej nilhóoqej 'imaayhey tà jwuula- les yen'nolatéesa'. 3Tsi hàp tà 'aam', wuujw tà lahaanej nilhóoqej 'imaayhey tà jwuulaleskyumhyahayh, lhà'ya 'imak tà lhaamelh tataayejkyepejlahilà'. Wet hàp tà tameenej tà 'ot'aalhej'áme-k lateelàyit'nóyej tà 'oyààmlhi'ayej. 4Nilhóoqej jwuulales yahaanejt'at 'ookyumh-yaj, tâlhe tà 'oqamaj, tàjte 'o'íihi honhat tà 'oo'wet, wet pajte' tha 'àp 'o'íihi Jweelusa-lenh. 5Wet lhaamelh yahaanej tà 'otààlhte tà nee-ky'éleh tà 'ohâàpe 'elh wikyi tà 'noyok jwàà- lisewolhayis, tà hâàpe wikyi tà lhà'yalhiip tà yom 'ààytaji 'not'ekhaahyaj tà 'íiyej 'olhaa- melh. Wet kyek jwuulales yahuumínkye wet, yahanej'iwóoye-k 'ijweelh'ámho' tà máatkye 'imak tà 'oyààmenah. 6Wet 'athaana wet, yikt'aat tà 'oniihiky'oye 'imaakp'ante Yoos 'ijweenho 'oojkyalisp'an-teh, wet hàp tà tameen'nóyej tà 'noqaalelh-tej'nóho 'ootes 'athaanah. 7Wet nilhóoqej 'Iisla'elhlhayis tà 'weenha-kyelhámej, tà lateetselh 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, yikt'aat tà 'iniihiky'oye Yoos, kyek 'itaajtho la'wet lhààmettsoh, wet hàp tà tameenej lhaamelh tà takyuumhoplhit'at Yoos, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej. Wet hààpe- t'at 'nooqanihhayajtsoh, niyaat 'Aalípah, tà jwuulales 'imeehyen'nóyej, tà t'isuujwqan'nóyeh. 8Kyi hààteh? Hà 'aamey lheenaye-k tok 'iwóoye-k Yoos 'inuuhatkyéphà wikyi tà 'yinhen'? 9'Olhaam wet, máatkye', 'ootikyunhayajmhaj yok: 'Is kyek 'oyomwuujw 'imaayhey tà 'otiihlà Jweesus tà Naasaletlhele'. 10Wet tàjmhaj 'o'íihi Jweelusalen wet, máat-kye', 'oyeenejlhimháji nilhoq 'imak tà nii'sa' wikyi tà t'ekháaye Jweesus. Tsi hàp tà 'noo-husewos tà lhaaménhyah, hi'weente'nóho 'nooqhajyhayaj, wet màànhyejtso' tha', 'op'óohikye wuujwpe wikyi tà Yoost'amajkyetes. Wet tà 'nolàànhen lhaamelh wet, 'ohuumín-kye'. 11Wet wuujw tà 'otaasnhenpej, tà 'iikyàjwi nilhóoqej 'not'aalhyaj'wetes, wet 'oniityenej-pej kyek taahúye Yoos. Wuujw tà 'ojwitsáajej lhaamelh, yàt pajpej tha 'àp 'ohààn lhaamelh tà tiyâàjo honhaates tà 'weenhakye-lhámej. 12Wet tàjmhaj 'olhaa'inahhátej 'imaayheytso wet, 'otiyâàjo Laamáskoh. Wet 'ooqhajyhayaj'íhi', tà 'otàlhkyàjwii 'noohusewos tà lhaaménhyah, tà lhaamelh 'ikyeen'no'. 13'Eeh, niyaat, tàjte 'onúuke 'nààyij, tà 'ijwáala yààmho la'wet, wet 'o'ween 'isi tà tàlhpuuléyeh, tà yààm'pe 'ijwaalalhalh, tà hits'uulhaq'nóyej, 'olhaam', wet 'olhàà'yas. 14Wet 'onilhóoqej tà 'onikyàtkyehonháateh. Wet màànhyejtso' tha', 'olààte 'noopaq tà 'iwo'eewlewolhayhíya', tà yààm'nóye' tha yok: Sâàwloh, Sâàwloh, kyi hààte tà lat'uuyej'nóke 'imak tà qanii'sa'? Wuujw tà 'athaa'ámho', tà jwetaj lat'âàse 'imak tà 'itseelhàj. 15Wet màànhyejtso' tha 'oyok: 'Àp háats'i tà 'aahâpe', 'Iwuuk? Wet 'Noowuk yok: 'Ohâàpe Jweesus, tà 'aam lat'úuyejkye 'imak tà qanii'sa'. 16Tha hàp tà néephà', qasiit. Tsi 'ohuumin kyek 'oyeen'áme 'ooqawo'. 'One'te-k lhààmhiyejlhina 'imaayhey tà la'weenh, wet 'iyhàj tà 'àp 'opààynhila'ámeh. Wet hàp tààjtso 'imak tà tameenej tà 'olhaa'ipàyen'ámeh. 17'Ojwaayhthila'ámej wikyi tà ha'weetjwas, lhà'ya wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà hààpet'at tà 'okyeen'ámeh, 'athaanah. 18Tsi 'ohuumin kyek la'weehyenkyehenhhonhat, hààpqhila-k lhaamelh yikhiilaky'oye honaatsi', wet 'àp tiyààjomhma 'isi', wet hààpqhila-k 'àp 'iléeyej Saatanasqhajyhayaj, wet neky'e 'àp yahóoye Yoos, wet hààpqhila-k 'àp lhaamelh 'notààyhthihomkyela laqeeyis tà nii'sa', kyek lhaamelh 'itii'nóye t'ekhaahyahayh. Wet kyek màànhiyejatso wet, lhaamelh 'àp laqààyet'ihihlah, tà 'iihih-la wikyi tà Yoost'amajkyetes. [Yooke 'Noo-wuk tà yààm'nóyeh.] 19Wet tà màànhyejtsoh, niyaat 'Aalípah, tok hàp kyek 'otqaawoyhlà 'imak tà 'o'weenh, tà tàlhpuuléyeh. 20Tajlháme tà 'okyúunqat wikyi tà 'íihi Laa-máskoh tà 'ojweenhómkye Yooslhàmet, lhà-'ya wikyi tà 'íihi Jweelusalenh, wet ni-lhooqpe honhat tà lheey Jwuuléyah, wet 'àp wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 'Ojweenhóm-kye tà t'uhlà-k 'iléekye 'imak tà qanii'sa', wet 'àp lhaa'itilhqáte Yoos, wet 'àp yeenwethà lakyuumtes tà t'uhaawétej wikyi tà 'iléekye laqeeyis. 21Wet hàp tà tameenej jwuulales tà 'itsooq-lhi'no', tàjte 'o'iikyàjwi Yooswuke', tà lhaamelh yahuumin kyek 'ilààn'no'. 22Tha hàp tà Yoos hi'ween'nóho laky'ootyaj, wet hàp tà tameenej tà 'oyikt'aat, yàt hàp 'ijwaalanah, tà 'oyààmejlhi 'imak tà 'ohaa-nej, tà 'ojweenhómkye wikyi tà 'iwet 'imaa-yheyhyast'at, lhà'ya 'iyhàj tà lhaaménhyah. Wet tok hàp kyek 'oyààme 'imaayekt'ak hâàpe-k néeyahi Lahiih, tajlháme tà 'oyààme 'nolhààmtes tà tâlhe Yooslhàmetwos, lhà'ya Mooyses, tà lhaamelh 'ijwéelhp'ante 'imaayhey tà 'iihikyelah. 23Lhaamelh yop'antek: Kilíisto wet, t'uhaa-w étej kyek lap'aattseyaj'íhi', wet 'iwaatlà-k hâàpe-k t'ikyun kyek 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh, hààpqhila-k 'ijweenhómkye 'imak tà 'isi' wikyi tà jwuulales, wet 'àp wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 24Tàjp'ante Pâàwlo yààme 'imaayheytsoh, tà yààmlhilatape', wet Jwéestoh lhaa'ijwitsenej tha yok: - Kyi hààteh, 'aaky'isúkp'at'a', Pâàwloh. Tsi hàp tà 'nootshànhay tà wuujw, tà 'aalakyujwanej, hàp tà 'aahiky'isukwyenh. 25Tha hàp tà lhaam yok: - Tok 'oky'isuuk, Jwéestoh, tà 'aahâpe tà 'ahaa'íhi'. Tajlháme tà 'oyààme 'nolhààmtes tà maatkyehen', tà 'ootikyunhayaj 'is'aalhóho'. 26Wet niyaat, 'Aalípah, yahaanejt'at nilhóoqej 'imaayheytsoh. Wet hàp tà tameenej tà tok 'otiilhámej 'oojwawalhyaj, tà 'oyààmlhih, tà 'o'íikye tà tataakye'. Tsi hàp tà 'olhaam wet, tok 'oyeene-k nhaanáyej 'imaayheytsoh. Tsi hàp tà 'imaayheytso wet, tok 'noyeenlhi kyek 'íihi honhaatlhipt'a-k hâàpe-k 'nosqat. 27'Eeh, niyaat, 'Aalípah, hà lat'eekháye Yoos-lhàmetwos? 'Ohaanejt'at tà lat'eekháyeh. 28Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'Aalípah, yàà-me Pâàwlo' tha yok: - Tatàyt'a lhímphaj kyek lheen'nóye 'eelh wikyi tà t'ekháaye Kilíistoh. 29Wet Pâàwloh yot'et': - 'Ohaanhiyéjt'a-k tatày lhímphaj, wok wuujw, tha hàp tà 'isiikyela-k tok tajlháme 'aam', lhàs nilhóoqej wikyi tà 'ilààt'nóye 'ijwaalanah, kyek màànhiyejat'a 'olhaam-nah, tha tok 'isiikyela-k t'aqaay'íhi', kyek màànhyej 'olhaam', tà 'ot'aqaay'íhi'. 30Tàjt'et' Pâàwlo 'iléeyej tà yààme 'imaayheytso wet, néephà niyaat tà lhámhyah, lhà'ya laniiyatjwah, wet Weeleníseh, lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj tà tapààkyéphà', tà 'íiyej lhaamelh. 31Wet lhaahi'wenhatkyeqanhih, wet yààmt'a-wethà' tha yot'et': - Hi'nootsoh, ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek tameenej kyek 'nolàành, wok 'nop'óohi'. 32Wet 'Aalípah, yààme Jwéesto' tha yok: - Hi'nootso wet, kyek niit'alhaky'oye-k hàp Séesalh kyek yaqaalelhtéjo lates wet, 'iwoohiye'ne-k 'nonuuhatphà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\