Hechos 27

1Tàjte lhaamelh waaq'alhkyà lakyoowhay tà 'olhaamelh 'oyikhiikyela 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt tà tataaye 'Iitályah, wet lhaamelh takyúuma Pâàwloh, lhà'ya 'iyhàj wikyi tà 'nop'óohikye', wet yaakyâje kuuykoqaniyat tà lheey Jwúulyoh, tà 'íihi Seesalhqanijwotaj. 2Wet 'otiyààjolhayis 'noohi tà tâlho honhat tà lheey 'Aalamítyoh, tà 'iwaatlahlà-k tiyâàjomkye 'noohiqasthawetes tà 'íikye 'Aasyalhipeyh. Wet 'oyikkyelhayis 'noohitsoh, tà 'olhàà'ya hi'no tà lheey 'Aalistálkoh, tà tâlho Maaselonyalhip tà lheey Teesalónikah. 3Wet 'ijwáala' tha', 'onikyààtelhayis Siilonh. Wet Jwuulyotso wet, lakyoowej'íyeji Pâàwloh, wet 'iwaahnej kyek yahóoye laqaala'yis, kyek lhaamelh 'iyaahnhilahlà', wet hi'weenho 'imak kyek lhaam 'iwaatlà'. 4Wet 'otàlhoolhayis Siilonh, wet 'àp 'oyikheent'at tà 'oyikkye 'noohi tà 'notii'pe weesas tà layaalh yahuut. Wet 'ojwaalhayiskyàjwi latoolahatsek tà lheey Tsíipleh, tsi tumeejlà layaalh. Tsi hàp tà layaalh, 'ààytaji tà tataay'ohlàmhen'. 5Wet 'olhaamelh 'onuu'pe 'inààttsajpe', wet 'oyiiwithilhayis Siilísyah, wet Paamjwílyah, wet 'onikyààtelhayis honhat tà lheey Míilah, tà Liisyalhip. 6Wet 'íihi tà kuuykoqaniyat hi'ween 'eelh 'noohih, tà tâlhe 'Aalejwanlíyah, tà tiyâàje 'Iitályah. Wet hàp tà 'otiyààjolhayis, wet 'oyikkye'. 7Wet wuujw 'ijwáalas tà 'olhaamelh 'onuu'pe 'inààttsajpe', tà 'oyiklhaahent'at, yàt paj tha 'oyiiwithilhayis honhat tà lheey Níiloh, tha hàp tà wuujw lakyuutshanhyaj, tsi 'ààytaji layaalh tà 'ottaayhlà'. Wet 'oyikheent'at tha', 'ojwaalhayiskyàjwi latoolahatsek tà lheey Keelétah, tà tumeejlà layaalh, tà 'onuukelhayis lhiip kyeenaj tà lheey Saalmonh. 8Wet qamaj lakyuutshanhyaj'íhi', tà 'onuukelhayist'at lhiip latoolahatsektsoh, wet màànhyejtso' tha', 'onikyààtelhayis honhat tà lheey 'Noohiqasthawetes tà 'Isiis, tà toott'ayého wikyii'wet tà lheey Laaséyah. 9Wet paajkye 'ijwáalas tà 'olhaamelh pajkye 'onuu'pe 'inààt, wet tà pajkye 'àp tajwaatshi 'ijwáala tà 'noyok 'nookyuyuhyaj, wet nikyâàte lawhàày tà tok 'àp 'iwóoye-k 'nonuu'pe 'inààt. Wet màànhyejtso' tha', Pâàwloh 'iwolakyoowhaya 'noohiwos tha yok: 10- Ya'yhàj, 'o'ween tà tok 'àp 'isiila-k 'iyaa-nu'pe 'inààt. Wet wuujwla 'imak kyek tatày', tok ts'iilaqhila 'noohilhuk, tajlháme tà 'àp hààtehila 'noohih, wet 'àp 'inaamelh. 11Tha hàp tà kuuykoqaniyat t'ekháaho 'noohiwo', lhà'ya 'noohiwuk, wet tok t'ekhaahyákye Pààwlolhàmtes. 12Wet tà hâàpe honhat tà tok 'is kyek lhaamelh 'íihi', kyek nikyâàte lawhàày tà jwi'yeetilh, wet wuujwpe 'iyhàj lakyoowej tà yikheent'at tà 'inuu'pe 'inààt. Tsi hàp tà lhaamelh yahuumin kyek nikyâàte Keeletalhip tà lheey Jweeníseh, tà hâàpe 'noohiqasthawet tà túmej tà 'ijwaalatâlhkye'. Wet hàp tà lhaamelh yahuumin kyek 'íihi', kyek taj lawhàày jwi'yeetilh. 13Wet tàjte waatanej tà yaajwúthi tà tàlhtapiinhíye wet, lhaamelh yeene-k máatkye-k yaqaalhihla 'imak tà lhaamelh 'itíikye'. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'itoonphà kyii-naj tà kyooyhet, tà 'íihi 'inààt, tà yaqaas-thayen 'noohih, wet yikheent'at tà 'ijwaa-kyelhayis Keeletalhip. 14Wet tok paajyákye' tha', nààm ts'uulhqhitaj tà 'ààytaji', tà tâlhkye tà yaajwthitajeh, tà taj 'noohih. 15Wet layaalhtso wet, 'ikyàj 'noohih. Wet tok 'iwóoye-k 'otshuupyenhlà layaalh 'noohih, paj tha 'olhaa'iwahnejlhayist'at tà layaalh 'ikyààjtshi'nohen'. 16Wet tàjte 'onikyààtlhayis'wekyéhi latoolahatseklhàsaj tà lheey Lâàwlah, tà tumeejlà layaalh, wet neeky'e tà 'iwóoye tà 'olhaamelh 'otkyúuma 'noohilhàs, wet 'othaatpe 'eelh tà wuujw. Tha hàp tà kyuutshanh, tsi hàp layaalh. 17Wet tà pajkye nikyààtpe tà túmphà wet, lhaamelh takyúuma niiyhàyh, wet hàp tà yaqhaajyenejlhi 'noohi tà wuujw. Wet tà lhaamelh nowaaky'oye kyek 'noohi yiiwitpe lapootshayh, tà lheey Síilhteh, wet takyúuma 'noohikyalh tà weesas, tà tàlhpe 'noohih, wet 'itoonkyehkyà'. Wet lhaamelh 'iwaahinkyet'at tà layaalh 'ikyàj 'noohih. 18Tha hàp tà layaalhtaj yikt'aat tà wuujw tà tajlhii'nohen', wet tà 'àp 'ijwáala wet, lhaamelh waatanej tà 'ithat'inâàte 'noohilhuk. 19Wet tà 'àp 'eelh 'ijwáala wet, 'olhaamelh 'otkyúuma 'noohikyalh, wet 'owoomlhih, 'othatkye'inâàteh. 20Wet wuujwpe 'ijwáalas tà tok 'nânhi 'ijwaala', wok 'àp qateetselh. Wet 'ààytaji ts'uulh-qhitaj tà 'ilààn'nohen', paj tha 'olhaamelh nemhit' 'otíiyej kyek 'otjwaayej. 21Wet tà paajkye la'nààyij tà naamt'ekhen wet, Pâàwloh néephà tà taqaasthi 'iyhààjkyowej, wet yààme lhaamelh tha yok: - 'Eeh, ya'yhàj, 'isii'náji kyek lataaky'ahuyayhi'naj'nóyeh, wet tok 'iyaanekhihen'náji'. Tsi kyek 'iyaamàlhehihi'náji Keeléta wet, tok màànhiyej'naja-k lhaalhaq'lis'íhi', wet tok lhaawit'àhyahay'ihihi'náji'. 22Tha hàp tà 'athaana wet, 'is kyek 'aalaqhajyenhen', tsi hàp lham tà tok 'iihikyela 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lawiit'àhyaj'íhi', tajlhamhiyela 'noohih, tà tatààyhlah. 23Tsi hàp tà honaajkyemata wet, 'iimat'owhàye 'nookyenek tà tâlhe ooqaYos tà 'o'íiyej, tà 'otkyuumhoplhih. 24Wet yààm'nóye' tha yok: Pâàwloh, yej lanooway'. Tsi hàp tà 'aam', t'uhlahlà-k lhéekye tà tataakye Séesalh. Wet 'athaana wet, Yoos hi'ween'ámho nilhóoqej 'aa'yhàj tà 'ii'ámej, tà lanuu'pe 'inààt, wet tok lawiit'àhyaj'ihihlah. [Yooke Yooskyenek tà taahu'nóyej.] 25Wet hàp tà tameenej tà 'oyààm'ameye' tha 'oyok: 'Aaqhajyenayhen'. Tsi 'ot'ekhaahyaj 'otíiye Yoos, wet 'omaatítkye 'imaakmat 'no-jweelh'nóho'. 'Oyeene-k màànhiyejatsoh. 26Tha hàp tà layaalhnah, 'ithaatla'ináme latoolahatsekt'a-k hâàpe', tok 'íikye 'eelh 'imaayek kyek 'inaa'isej. [Màànhyejtso 'nolhààmet tà Pâàwlo yààmeh.] 27Wet 'íihi honaahay tijwek 'ii'pe tumwek tà layaalh yikt'aat tà 'ikyààj'nohen', tà 'olhaamelh 'onuu'pe 'inààttsajpe tà lheey 'Aalyah, wet tà nikyâàte tà honaajkyowej wet, 'noo-hiwos 'itiiyejt'a tà 'olhaamelh 'otoott'áye honhat. 28Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'ipiyenlaky'óoye niiyàk tà laqaa'walhlhanhat. Wet lhaamelh 'itoonphà' tha', hi'ween tà 'nookey 'íihi tumwek tijwek. Wet 'àp yààmqanhi' tha', yaakyâjo tà lhaamelh 'ipiiyenhkyà laqaa'walhlhanhat. Wet neky'e hi'ween' tha', 'nookey 'íihi laajtumjwáya tijwek. 29Wet tà lhaamelh nowaaky'oye kyek 'noohi 'inúuye kyeenhas tà 'ilaky'óoye 'inààt wet, lhaamelh 'ithat'inààtky'óye tumwek kyiinhas tà 'noyààytej 'noohi tà lawéejeh, tà yaqaasthayen 'noohih. Wet lhaamelh 'iniihihlà-k 'ijwáala'. 30Wet 'noohiwos jwetaj yikhen', tà yikky'ooye 'noohih. Wet lhaamelh 'ithat'inâàte 'noohi-lhàs; tha hàp tà 'itíiyeji tà yahuumin kyek 'ithaatkyehkyà kyiinhas tà 'íihi tà t'ikyunh, tà yaqaasthayen 'noohih. 31Tha hàp tà Pâàwloh yààme kuuykoqaniyat, lhà'ya laqaakuykolis, wet yok: - Wikyiitsih, kyek néeyahi 'noohi wet, 'aamey tok 'iwoohiyela-k 'aalajwayhthen'. 32Wet màànhyejtso' tha', kuuykolis yiisthen 'noohilhàst'aqayh, wet 'imààlhtejt'atso-k tatày'. 33Wet tà 'nàlhpe honhat wet, Pâàwloh 'iniityenej nilhóoqej 'iyhàj kyek t'ekhen'. Wet yààme lhaamelh tha yok: - Tààjna wet, lheeyayhi 'ijwáalas 'íihi tijwek 'ii'pe tumwek, tà tok 'imaak latuujwayh. 34Wet 'athaana wet, 'is kyek lat'eekayhen', hààpqhila-k laqhaajyhayahay'íhi 'isaanis. Tha hàp tà ky'ayhthiyejent'a-k 'iwehyáalha ha'woole tà 'íihi 'eetheyh, kyek tatààyhla'ameyej. 35Wet tàjte tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, takyúuma pàành. Wet hi'iisyene Yoos, tà 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi', wet hiky'eesaj pàành, wet waatanej tà tujw. 36Wet màànhyejtetso' tha', neky'e nilhóoqej tà laqhaajyhayahay'íhikye', wet 'àp hààte lhaamelh t'ekhen'. 37Wet 'olhaamelh tà 'oyikkye 'noohi wet, 'o'ii-hilhayis doscientos setenta y seis. 38Wet tà 'ilààyhen wet, waatanejlhayis tà 'isqon'inâàte huplhaayh, tà lhaamelh yahuumin kyek nemhit' kyooyhet 'noohih. 39Wet neeky'ejwála' tha', lhaamelh tok nitààjwélej honhat. Wet lhaamelh hi'weene 'inààtlhip tà tat'íinphà'. Wet 'iwolakyoowhaya' tha', 'iniityene-k nikyâàteh, kyek yaqaasthayen 'noohih. 40Wet lhaamelh yiisthen kyiinhast'aqay tà tàlhlaky'óoyeh, wet hi'nâàyhi 'inààt kyiinhas. Wet 'àp hààte lhaamelh 'ilaankye t'aqaay lakyaalh tà yikkyàjwii 'noohih. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'ineeyhetphà 'noohikya tà weesaj, tà 'íihi tà t'ikyunh, wet neky'e lhaamelh 'itaayhte tà 'úujweh, lhiip tà hoolo'íhi'. 41Tha hàp tà lhaamelh nikyààtpe tà niiptójwa', wet naaha 'noohih. Wet lhiip tà t'ikyun wet, tiyâàjo hoolo', wet nemhit' 'waahúyeh. Wet lhiip 'elh tà lawéeje wet, lhaahiky'enhi', tsi hàp tà 'ààytaji 'inààt tà tajlhih. 42Wet màànhyejtso' tha', kuuykolis 'iwola- kyoowhayáyej kyek 'ilàànhen wikyi tà 'nop'óohikye', tsi hàp tà tok 'iwóoye-k 'elht'a-k hâàpe-k yààmh, kyek t'ilin'úujweh. 43Tha hàp tà kuuykoqaniyat, 'iihlà 'iyhààjtikyunhayahaytsoh, tsi hàp tà yahuumin kyek 'ijwaayhet Pâàwloh. Wet ne'te-k t'ikyun 'iyhàj tà yahaanejen tà t'iliinhen', kyek tiyàjkye'inâàteh, tà tiyàj'úujweh. 44Wet 'iyhààjtso wet, 'none'te-k takyúuma ha'lààt'àhes, wok 'imakt'a-k hâàpe-k 'íiyej 'noohih, kyek yenlawaatéyah, tà tiyàj'úujweh. Wet màànhyejtetso' tha', nilhóoqej wikyi tà lhaa'ijwayhthen', tà nikyààtpe 'uujw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\