Hechos 28

1Wet tà pajkyehte 'olhaamelh 'otjwaayej 'ootàhyaj wet, 'ohaanejlhayis tà latoolahatsek lheey Mâàlhtah. 2Wet wikyi tà la'wet latoolahatsektso wet, wuujw tà taky'oot'noyehen'. 'Ilhàànhi'nohomhen 'iitàj, wet 'onilhóoqej tà lhaamelh 'iyaahin'ohlàmhen'. Tsi hàp tà 'iwoomhkyà', wet 'àp teekyâjkye'. 3Wet Pâàwloh, yike ha'lààpesey tà tamkyààkyehen', wet 'ikyààj'alhóho', wet 'ithaatho 'iitàj. Wet màànhyejtso' tha', 'amlhààj tà nilhaaq'ahlà 'iitàjjwaq, tiyâàje takey', wet yookaj. 4Wet wikyi tà la'wet latoolahatsek wet, lhaamelh hi'ween 'amlhààj tà 'ijwuuhilhi Pààwlokey' tha', yààmlhamele' tha yok: - Máatkye', hi'nootsi wet, 'nolhíiqoyt'et'a'. Tajwaayej 'inààt, tha hàp tà Yoostsinha tà 'Is'aalhóho', 'iwaahnhiyéjt'a-k 'íikye'. 5Tha hàp tà Pâàwloh, 'isiikyâtho 'iitàj 'amlhààj, wet tok 'imaak 'íiyej lhaam'. 6Wet lhaamelh tataayet'at kyek t'uka', wok 'is'aalhóho wet, nikyàthonháateh, wet 'àp mâlhtej tha 'yilh. Wet tà lhaamelh pajtha tà tataaye wet, hi'ween tà ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek 'íiyej. Wet màànhyejtso' tha', lhaamelh 'itiilhqathen latiikyunhayahayh, wet yok: - Hààpet'at yooslhayis 'eelh. 7Wet honhat tà 'o'iihilhayis wet, tok 'atoojwého honhaates tà lawuuk hi'no tà lheey Púulyoh, tà hâàpe hi'no tà lhámhyah, tà 'íihi latoolahatsektsoh. Wet lhaamtso wet, t'aamaj'ohlàmhen', wet 'o'iiyejlhayis la'wet, paj tha 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáyah. 8Wet Puulyojkyah, 'imàà'pe lamààwet, tà lhaa'ilàt. T'àjkyaayo', wet 'àp kyààthitaj tà 'ilàành. Wet Pâàwloh tiyààjkyàjwihup, tà 'iyaahin'pe'. Wet t'aalhpe', wet 'itii'pe ta-keeyeyh. Wet màànhyejtso' tha', 'ikyeeset. 9Wet tà tajwaatshi tà màànhyejtso wet, 'àp hààte nààmhen 'iyhàj wikyi tà lhaa'ilàthen', tà la'wet latoolahatsektsoh. Wet Pâàwloh 'ikyeesthen'. 10Wet 'àp hààte lhaamelh, wuujw tà t'uu'noyehen', wet hi'ween'nóhomkye laky'ootyaj. Wet tà 'oyikhen tà 'onuu'pe 'inààt wet, lhaamelh 'ithaatphà 'imaayhey tà 'olhaa-melh 'owaatlahlà'. 11Tàjte tajwaatshi laajtumjwáya 'iwee'lalis wet, 'olhaamelh 'oyikhen tà 'oyikkye 'noohi tà 'inuu'pe 'inààt, tà tâlho 'Aalejwanlíyah. 'Noohitso wet, pajkye 'íihi latoolahatsektsoh, tà 'ijwaayhettshi jwi'yeetilh, wet hâàpe 'noohi tà 'noyenlhéeyayej yooslhayis tà tààkwhilis, tà lheeyis Káastolh wet Póolus. 12Wet 'onikyààtholhayis honhat tà lheey Siilakúsah, wet 'o'iihilhayis 'ijwáalas laajtumjwáyah. 13Wet 'otàlhoolhayis tha', 'ojwaakyelhayist'at 'uujw, paj tha 'onikyâàtho honhat tà lheey Léejwyoh. Wet 'ijwáala' tha', layaalh tàlhtapiinhíyeh, wet 'ijwáalas 'íihi nitààkjwas wet, neky'e 'onikyààtholhayis honhat tà lheey Puutyólih. 14Wet 'íihi tà 'o'weenlhayis wikyi tà t'ekháaye 'Noowuk. Wet lhaamelh 'iniityen'nohen kyek 'omààlhéyej lhaamelh, paj tha 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. Wet tà tajwaatshi tààjtso wet, 'oyikheent'at tà 'otiyâàje Lóomah. 15Wet Yoosqawikyi tà 'íihi Lóomah, yahaan'oky'oyehen'. Wet nekhen tà nek'ohiilàmhen', paj tha nikyâàtho 'Nooqasthawet tà lheey 'Aapyoh, wet 'àp 'eelh honhat tà lheey 'No-lhàq'weetes Laajtumjwáyah. Wet tà Pâàwlo hi'ween lhaamelh wet, 'aqààjejlhi Yoos. Wet neky'e 'àp 'ilààte tà laqhaajyhayaj'íhi'. 16Wet 'olhaamelh 'onikyâàtho Lóomah. Wet màànhyejtso' tha', kuuykoqaniyat yaakyâje wikyi tà 'nop'óohikye' laniiyatjwah, tà 'àp kuuyko'. Tha hàp tà lhaam Pâàwlo wet, 'nowaahnej kyek 'weenhalhámej la'wet. Wet 'iwehyáalha kuuyko tà t'úuyeh. 17Wet tà taj 'ijwáalas 'íihi laajtumjwáya wet, Pâàwloh t'àànhlà jwuulales tà lhaaménhyah. Wet tà lhaayahutwek wet, yààme lhaamelh tha yok: - 'Ipuuhjwas, 'olhaam', tok 'íikye 'imak kyek 'oyeenlhihlà lhaaqawikyi', wet tok 'àp 'ottaayhlà lhaajkyaliskyumhyahayh. Tha hàp tà', tàjte 'o'íihi Jweelusalen wet, 'noyaakyàj'nóye loomanolhayis, wet 'nop'oo'nóhi'. 18Wet tà tajwaatshi tà lhaamelh ta'yààtshan'nóho wet, lhaamelh yahuumin kyek 'inuuhatphà'no'. Tsi hàp tà lhaamelh tok hi'ween 'imakt'a-k hâàpe-k 'ootes, kyek tameenej kyek 'nolààn'no'. 19Tha hàp tà jwuulales yahuumnhikyét'ah, wet hàp tà tameenej tà 'ot'aalhky'oye-k Séesalh kyek yaqaalelhàt'nóho 'ootes. Tha hàp tà tok hàp kyek 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'ohuumin kyek 'ot'isuujwqanéje 'ooqawikyi'. 20Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'ot'ààn'ahilàmhen'. Tsi hàp tà 'otíikye-k 'o'aahi'wenayh, wet 'oyààmlhi'ameyhómkye'. Tsi hàp tà hààpet'at 'Iisla'elhqanihhayaj tà tameen'nóyej tà 'o'íihi 'ot'aqaay tà kyiinhasnah. 21Wet lhaamelh nikyúulho' tha yok: - 'Olhaamelh, tok 'otkyuumhlà 'noojwukwyenekt'a-k hâàpe-k tâlho Jwuuléyah, kyek yààmej'ahilà', wet tok 'àp 'íikye lhaapuhjwat'a-k hâàpe-k nààmh, kyek t'isuujwqan'ámeh, wok 'àp yààmej'ahilà 'imakt'a-k hâàpe-k nii'sa'. 22Tha hàp tà 'olhaamelh, 'otíikye-k 'olààt'ámeh, kyek 'ohaanej 'imak tà latiikyúneh. Tsi 'ohaanejlhayist'at tà nilhooqpe honhat tà 'nottaayhlà 'not'ekhaahyaj tà neeky'etsoh. 23Tà màànhyejtso wet, lhaamelh yaqaalelhte 'ijwáala-k lhaayahutlawek. Wet tà nikyâàte 'ijwaalatso wet, wuujwpe wikyi tà nekhen tà yahóoye Pààwlo'wet. Wet màànhyejtso' tha', lhaam 'ijweenhómkye Yoosniyatyaj, wet yaqaalelhtho lhaamelh, tâlhe tà neeky'ejwála', wet yàt paj tha honaj. Wet 'yiithátkye Mooysesqalelhtshayahayh, lhà'ya Yooslhàmetwosp'ante lhààmtes, tà yahuu- min kyek yaqáalho lhaamelh, kyek lhaamelh t'ekháaye Jweesus. 24Wet 'íikye 'iyhàj tà 'imaatítkye 'imaayek tà 'noyààmeh. Tha 'iyhàj wet, tok t'ekháakye'. 25Wet tà yikhen wet, tok 'waawulhkyà latii-kyunhayahayh. Wet tà màànhyejtso wet, Pâàwloh 'ijweenho lhaamelh tha yok: - 'Is'aalhóho 'nolhààmetp'ante 'Nooyalh tà 'Isi' yààmeh, tà Yooslhàmetwop'ante lheey 'Iisáyas 'ijweenhómkye lhaajkyalis, tà yok: 26Mààh, hóye wikyiinah, wet 'olak: Lalààthikyehennahonhat, tha tok 'imaak lalààtayhiyelah; wet la'weenhikyehennaqatsih, tha tok 'imaak la'weenayhlah. 27Tsi hàp tà wikyiinah, t'ootlelis t'uunhen', wet laky'ooteytso' tha', 'àp lhaamelh hip'ooke'pe', wet tateelhoy wet, 'àp lhaamelh 'isuujwhatwek, hààpqhila-k lhaamelh tok hi'weenejkyeqatsi tateelhoyh, wet tok 'àp 'ilààthiyejkyehennahonhat laky'ooteyh, wet tok 'àp 'ilààthiyejehenna t'ootlelis, wet tok 'àp lhaamelh lhaa'itilhqathila'nóyeh, kyek 'okyeesthen'. 28'Athaana wet, hanaayej tà 'noojwahyajnah, tà tâlhe Yoos, 'nothaate wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet lhaamenhla-k taky'aahúyeh. 29Tà Pâàwlo 'iléeyej tà yààme tààjtso wet, jwuulales yikhen'. Wet wuujw tà lhaamelh yààmtajt'awethà'. 30Wet Pâàwloh 'iikyàjwi hup tà lakyeeyàjànhat, paj tha nekkyààmis 'íihi nitàk. Wet 'iyaahinhlà nilhoq wikyi tà yahóoyeh. 31Wet yikt'aat tà yààmejlhi Yoosniyatyaj, wet yenlakyuujwanhyája 'nolhààmet tà yààme 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. Wet tok 'isqat lhààmet tà yààmeh, wet tok 'íikye 'imak kyek 'iihlà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\