Hechos 3

1Tàjt'et' 'ijwáala tataahkyà', tà nikyâàte lawhàày tà 'nowo'not'aalhyája', wet Tuuntehen', lhà'ya Jwàành, 'inúuhiphàp'ante 'nààyij tà tiyâàje Yooswuke'. 2Wet 'nohààne Yooswuke' hi'no tà tsuujwlaj, tà puuyej'alhóho t'inhaayaj. Hi'nootso' tha', nilhoq 'ijwáalas tà 'notíihi Yooswukepe tà lheey 'Isiilataj, tà 'notíikye-k t'aalhehen wi-kyi tà tiyààjkyàjwi Yooswuke'. 3Wet tà hi'ween Tuuntehen', lhà'ya Jwàành, tà lhaamelh tataaye Yooswuke', wet t'áalheje lhaamelh kyek 'iwot'awaayhéta'. 4Wet Tuuntehen', lhà'ya Jwàành, 'ijwiitsenej tà 'iyaahinh, wet yààme' tha yok: - Yaahin'nohen'! 5Wet 'iyaahínt'et' lhaamelh, tà 'iniihihlà 'imak kyek lhaamelh hi'weenho'. 6Tha hàp tà Tuuntehen', yààme' tha yok: - Tok 'ii'nóyej kyiinajt'àj wok kyiinajqa'tu', tha hàp tà', 'imak tà 'ii'nóyej wet, hàp tà 'o'ween'ámho'. 'Otíihi Jweesus Kilíistoh, tà Naasaletlhele' lheey', tà 'oyààm'áme' tha 'oyok: Néephà', wet mààh, luunlhih. 7Wet takyúumat'et' takey tà lajwóomqat, wet 'ineeyhetphà'. Wet tháhya tha', lapaaky'olh, wet lap'oolhqas, laqhaajyhayahay'íhikye'. 8Wet tiyâàjphà', wet taqaasit. Wet yik tà yikkye lhaamelh tà tiyààjkyàjwi Yooswu- ke'. 'Iluunlhih, wet taqaatinlhih, wet 'iwolaqààjyajáye Yoos. 9Wet nilhóoqej wikyi tà hi'weenh, tà lhaam 'iluunlhih, wet tà 'àp 'iwolaqààjyajáye Yoos. 10Wet lhaamelh nitààjwélej, tà hâàpe hi'noot'amhaj tapààphà', tà t'aalhky'oye t'awaayhet, tà 'íihi Yooswukepe tà 'noyok 'Isiila- taj. Wet lhaamelh wuujw tà 'inúuyejphà 'imak tà 'íikye', wet lanoowahyahay tapóo-ke'. 11Tà pajkyet'et' 'nokyeeset hi'no tà tsuujwlaj wet, lhaam lhaa'ithatej Tuuntehen' wet Jwàành. Wet wikyi wet, wuujw tà 'inuuhatlhámho', wet nilhóoqej wikyi tà yahóo- ye lhaamelh, tà lhaamelh 'iikyàjwi huptaap tà 'noyenlhéeyayej Saalomonh. 12Wet tà Tuuntehen hi'wéent'et' tà màành-yejtso wet, yààmét'et' wikyi' tha yok: - Hi'nolh, 'Iisla'elhlhayis, kyi hààte tà lanuuyayéjphà 'imaaknah? Wet kyi hààte 'aamey tà lajwiitsenayej tà layaahinay'nohen', màànhyej kyek 'olhaamelh 'ooqhajyhayaj, wok 'oo'isyaj, kyek tameenej kyek 'iluunlhih hi'nootsih? 13Yoos tà Wikyiijkyayis laqaaYos, wet 'Iisak laqaaYos, wet Jwaakop laqaaYos, lhaajkyalisp'ante laqaaYos, lhaamt'at tà 'iwuujwyen laqaawo tà lheey Jweesus, tà hâàpe hi'no tà 'aamey lhaakyàjaynáji', wet 'aalajwonayejnáji', tà lheeyakye tà tataakye Piilátoh, tàhaj lhaam Piilátoh pajkye lakyoowej kyek 'ilaanhi'. 14'Aameyh, 'aalajwonayejnáji hi'no tà 'Is'aalhóho', tà Yoost'amaj kyet, wet lat'aalhaye-k 'no'ween'ameyho hi'no tà 'nolhíiqoy', 15wet lalàànaynáji hi'no tà 'Noo'watshankyeyajwuk. Tha hàp tà Yoos 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, wet 'imaaktso wet, 'olhaamelh 'otteynaj tà hi'weenh, wet 'oyààme tà máatkye' 'imak tà màànhyejtsoh. 16Wet 'not'ekhaahyaj tà 'olhaamelh 'otíiye Jweesuslhey', hàp tà tameenej tà 'nolheeytsoh, hi'weenho laqhaajyhayaj hi'nootsih, tà la'weenayh, wet 'àp latààjwelayej. Wet 'not'ekhaahyaj tà 'notíiye Jweesus wet, hàp tà hi'weenho 'nookyesyaj tà 'imààlhewek, tà 'íikye tà lataatayakye', nilhóoqej 'aameyh. 17Tha hàp tà 'ohaanejt'at 'athaanah, 'ipuuhjwas, tà lheenaylhináji 'imak tà qahaanayáyej, màànhyej'iwóye 'aqaaniyateyh, tà lhaamelh 'àp hààte yahaanhiyéjt'a 'imaaknaj 'iwóoyeh. 18Tha hàp tà màànhyejtso tà Yoos 'itaajtho la'wet 'imak tà pajkyep'ante 'ijweelhlhih, tà 'ituumhthómkye nilhóoqej lhààmetwosp'ante lhaayhilh, tà lhaamelh yok: T'uhlà kyek Meesíyas lap'aattseyaj'íhi'. 19Tà màànhyejtso wet 'oyok: Woyay'atiikyunhayahaya', wet 'aatilhqatayhen', hààpqhila-k 'notààyhthila'ameyhómkye 'aqeeyis, wet hààpqhila-k 'àp nikyààt'ameye 'ijwáalas tà 'Noowuk hi'weenhla'ameyho 'eelaq'wetes, 20wet kyek lhaam 'àp 'ikyeenhla'ameye Meesíyas, tà pajkye 'itshuupyenej'ameyeh, tà hâàpe Jweesus. 21Tha hàp tà t'uhaawétej tà puule takyuumhlà', wet t'uhlà-k 'íihi', yàtla-k taj lawhàày nilhóoqej 'imaayhey kyek 'noneeky'eynhíkye'. Tààjtso wet hààpet'at 'imak tà Yoos pajkye yààmeh, tà 'itààlhetkyép'ante lhaayhilh nilhóoqej lhààmetwos tà t'aamajkyetes, tâlhe tà neeky'enhyáyeh. 22Tsi hàp tà Mooyses, yààmép'ante lhaajkyalis tha yok: 'Noowuk, 'aqaaYos, 'ineeyhthiphàla'ameyho lhààmetwo', kyek 'íihi 'apuuhjwas, màànhiyejat' kyek hàp 'olhaam'. Hààpqhila-k 'aamey lataaky'ahuyayeh, wet lawooyaye nilhóoqej 'imaayhey tà 'ijweenhla'ameyho'. 23Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k niitky'ahuyáye Yooslhàmetwotsoh, hààpqhila-k 'notààyhetky'oye wikyi'. 24Wet nilhóqp'ante Yooslhàmetwos tà 'íikye', nilhóoqej lhaamelh tà yààmép'ante Yooslhàmet, tâlhe Saamwelh, wet paj tha nikyâàte 'iyhaj tà 'ilapéeseh, lhaamelh 'àp hààte 'ijwéelhp'ante 'ijwáalas tà 'oyààmejlhinah. 25'Aamey wet, Yooslhàmetwosp'antékye tà 'aalales, wet 'àp hààte lheeyayejlà 'nolhààmet tà Yoos 'ijweenhóp'ante lhaajkyalis, tàjp'ante lhaam yààme Wikyiijkyayis, tà yok: Nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat la'iisyaj'ihiyejila wikyi tà tàlhiila'ámeh. 26Wet tàjte Yoos 'ineeyhetphà Laqaawo wet, 'ikyúunqat 'aamey tà 'ikyeente'ameyeh, tsi hàp tà yahuumínp'ante kyek hi'ween'ameyho la'iisyaj, kyek 'aa'elhay 'iwehyáalhapej 'iléekye laqeey tà nii'ísa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\