Hechos 4

1Tà qamaj lhaamelh yààmhoplhi wikyi wet, nààmhénp'ante 'noohusewos, lhà'ya niyaat tà 'ii'pe 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', wet lhà'ya sààlusewolhayis, wet yahooyelhayis lhaamelh. 2Wet jwitsees wikyiitsoh, tsi lhaamelh tok yahuumin tà 'aapostolhlhayis 'ikyuujwan wikyi', wet tok 'àp yahuumin tà lhaamelh 'itíihi Jweesus tà lhaamelh yààmejlhi wikyi tà 'yinhen tà 'inuuhikephàlah, kyek tâlho 'not'oolis. 3Wet lhaamélht'et' tatsooqhanej 'aapostolhlhayis, wet 'ithaatkyàjwi 'noop'onthih, paj tha 'ijwáala', tsi hàp tà honájyah. 4Tha hàp tà wikyi tà pajkye 'ilààtkye 'nolhààmet wet, 'íikyet'et' wuujwpe 'iyhàj tà t'ekháakye'. Wet màànhyej'iwóye-k neky'e 'íihi 'nookey 'iwehyáalha milhlhayis hi'noolh tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 5Wet hàpet' tà 'ijwáala wet, niyaateyh, lhà'ya wikyiiqathànhàyh, wet 'nootshànhaywos, lhaayahutwek tà 'íihi Jweelusalenh. 6Wet 'noohusewo tà lhámhyah, tà lheey 'Aanas, lhà'ya Kaayjwas, wet Jwàành, wet 'Aalejwánloh, wet lhà'ya nilhóoqej 'noohusewos tà lhaaménhyah la'weetlheleyh, 'àp hààte 'íiyej lhaamelh. 7Wet lhaamelh takyúumap'ante 'aapostolhlhayis, wet 'itíihi lhaamelh lakyoowej tha', ta'yààtshane' tha yok: - 'Àp háats'i'naj 'nooqhajyhayaj, wok 'àp háats'i'naj 'nolheey', tà lheenayejlhi 'imaaktsoh? 8Wet màànhyejp'antetso' tha', Tuuntehen', tà 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej, yààme lhaamelh tha yok: - 'Aamey tà wikyiiqaniyateyh, wet 'Iisla-'elhqathànhàyh: 9Tà lataa'yàtshanayej'noyehen' 'ijwaalanah 'noo'isyaj tà 'noyeene hi'no tà lakyaa'íhi', wet tà lahuuminay kyek lahaanayej kyi'naj màànhyej tà 'ikyees, 10wet 'is kyek nilhóoqej 'aamey kyek lahaana-yej, wet t'uhlà-k 'àp nilhoq 'Iisla'elh kyek yahaanej tà hi'nootsih, 'ikyeesejt'at Jwee-sus Kilíisto tà Naasaletlhele' lheey'. Lhaam-tso wet, 'aamey lap'aajtayej kuluus, tha hàp tà Yoos 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'i-tseyheyh, wet hààpet'at Jweesus tà tamee-nej hi'nootsi tà 'ikyees, tà 'íikye tà lataata-yakye'. 11Wet lhaam Jweesus hâàpe tuunte tà latii-yayejqanhih, tà 'aahàpehen hupwoos, tha hàp tà nikyâàte tà hâàpe tuunte tà lhámh-yah, tà 'íihi latseelhà'. 12Wet ky'áhya-k 'íikye 'eelh hi'no-k 'noojwah-yaj tâlheh, tsi hàp tà tok 'íikye 'eelh 'no-lheey', kyek 'iikyàjwi puule', kyek 'no'wee-nho wikyi', kyek tameenej kyek 'iyaatjwa- yhen'. 13Wet tà lhaamelh hi'wéent'et' Tuuntehen', lhà'ya Jwàành, laqhaajyhayaj, wet tà 'àp yahaanejt'at tà lhaamelh hâàpe hi'noolh tà nhanakye'imáakej, tà 'iwet 'imaayheyhyast'at, wet lhaamelh 'inúuyejphà', tha hàp tà nitààjwélej lhaamelh, wet lakyoowej'inuhlà tà lhaamelh 'iiyejmháji Jweesus. 14Wet tà lhaamelh 'àp hi'ween hi'no tà 'no- kyeeset, tà taqaasit, tà 'íiyej lhaamelh, wet lhaamelh tok yahanej'iwooynéje-k lhààmet 'itiihlà'. 15Wet màànhyejtso' tha', wikyiiwos tà lhaa-yahutwek, 'ikyeenkyephà'ayej 'aapostolh-lhayis, wet 'ijweelhlhamenhómkye' tha yok: 16- Ky'àj kyihla 'iyaawoynéje hi'noolhtsoh? Tsi hàp tà máatkye', nilhóoqej wikyi tà 'íihi Jweelusalenh, yahaanej tà lhaamelh hi'nààlit 'imak tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', wet tok 'iwóoye-k 'iyaajwonh. 17Tha 'imak tà 'iskye wet, t'uhlà-k 'iyeekhathen lakyoowhayh, wet t'uhlà-k 'iyaa'nâyejo-k lhaamelh 'ijweenho hi'not' kyek hâàpe 'nolheeytsó'we'. Tsi 'imaaktso wet, tok 'is kyek yikt'aat tà 'noluunqáthi wikyi'. 18Wet lhaamélht'et' t'àànhlà 'aapostolhlhayis, wet 'ijweenhómkye' tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k lhààmayejlhi Jwee-sus, wok 'àp lawoyay'akyuujwanhyajáhi 'nolheeytsoh. 19Tha hàp tà Tuuntehen', wet Jwàành, yaa-kyàjlà' tha yok: - Lhek tetshaanayh, 'athaanah, tà 'iyée-kye tà tataakye Yoos: Hà 'is'aalhóho-k 'o-lhaamelh tok 'otky'aahúye Yoos, wet kyek tajlhámet' 'aamey kyek 'otky'aahu'ameyeh? 20Tsi hàp tà 'olhaamelh, tok 'iwóoye-k 'oléeyej tà 'oyààme 'imak tà 'olhaamelh 'o'weenh, wet tà 'àp 'olààteh. 21Tà màànhyejt'et'tso wet, wikyiiwos 'ijwiitsenej tà 'istuunhen', wet màànhyejtso tha', 'inuuhatkyéphà'. Wet ky'áhya-k lhaamelh yahanej'iwooynéje-k 'itaasnhen', tsi hàp tà lhaamelh nowáaye wikyi'. Tsi hàp tà nilhóoqej wikyi tà 'iwuujwyen Yoos, tà lhaamelh hi'ween 'imak tà 'aapostolhlhayis yeenlhih. 22Tsi hàp tà hi'no tà 'nokyeeset, tà 'noyeenejlhi 'noo'nàlitsektsoh, wet laqaanekkyàmis yààm'pe tumwek tijwek. 23Wet tà tajwaatshi tà 'nonuuhatkyéphà 'aa-postolhlhayis wet, lhaamelh yikhen tà ya-hóoye 'iyhàj, wet yààme nilhóoqej 'imaayhey tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, wet wikyiiqathànhàyh, 'ijweenhómkye lhaamelh. 24Wet lhaamelh 'ilààtét'et' tà màànhyejtso' tha', yom'iwehyáalha t'aalhyaj, wet lhayom-'ààytesíkye tà t'áalhe Yoos tha yok: - 'Iwuuk tà 'aniiyatyaj'íhi', 'aam tà lheenlhíp'ante puule', wet honhat, wet 'inààttsajpe', wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'íihikye', 25wet 'Ayaalh tà 'Isi', hàp tà yààmhyenlhíp'ante 'olhaamelh 'oojkyap'ante lheey Laa-wit, tà 'aqaawo', wet tameenej tà yààme 'ààmet tà yok: Kyi hààte tà wikyi 'iwolaqaa'tshayája', wet nitiikyúne 'imak tà lajlaháaya'? 26' Noowuhuy tà 'ii'pe honhat, yahoowek, wet niyaatey tà lhaaménhyah, lhaa'ithatwek, tà tataayhlà 'Noowuk, wet Laqaalelhtsek. 27Máatkye', lhaamelh lhaayahutwek, tà 'íihi wikyiinah, tà tataayhlà Jweesus, tà hâàpe 'aqaawo tà 'Aamajkyet, tà 'aam lat'iilenkye 'aqhaajyhayaj. 'Eelóles, wet Póonsiyo Piilátoh, lhà'ya wikyi tà qahâàpeya jwuulales, lhà'ya 'Iisla'elhlhayis, 28lhaamelh lhaayahutwek tà yeenlhi nilhoq 'imaakp'ante 'akey', wet 'atiikyunhayaj, pajkye yaqaalelhàt tà 'iihikyelah. 29Wet 'athaanah, 'Iwuuk, lhek yaahin lhaamelh lastuunqanh yahayh, wet 'wen'nóohomkye 'ooqhajyhayahayh, kyek 'olhaamelh 'oyààme 'ààmet, tà 'ohààpehen 'aqaawos. 30Wet piyeen 'akey', hààpqhila-k 'íikye 'nookyesyahayh, wet 'noo'nàlitshayh, wet 'imak tà 'noqnhaanhíyej kyek 'no'weenh, tà lheenhiyejlhina 'aqaawo tà lheey Jweesus, tà 'Aamajkyet. 31Tà lhaamelh 'iléeyej tà t'aalhen wet, 'waahu honhat tà 'iihilhayis. Wet 'Nooyalh tà 'Isi', tapóoke nilhóoqej lhaamelh, wet neky'e 'àp laqhaajyhayahay'íhikye', kyek yàà-me Yooslhàmet. 32Wet nilhóoqej lhaamelh tà t'ekhaahyahay'íhikye', wet màànhyejt'a-k 'iwehyáalha lhaamelh latiikyunhayaj, wet màànhyejt'a-k 'àp 'iwehyáalha lahuusek. Wet tok 'íikye 'eelh kyek yok: 'Olawuuk 'imak tà 'ii'nóyej; tajlháme tà', 'imaayhey tà 'íiyej wet, màànhyej kyek nilhóoqej lhaamelh kyek laqààyet. 33Wet 'aapostolhlhayistso wet, wuujw tà la-qhaajyhayahay'íhikye', tà lhaamelh yààmej-lhi 'Noowuk Jweesus tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, wet wuujw 'noo'isyaj tà 'ii'pe nilhóoqej lhaamelh. 34Wet màànhyejtso' tha', tok 'íikye 'eelh kyek laneeky'ethayaj'íhi', kyek 'íihi lhaamelh, tsi hàp tà nilhóoqej 'iyhàj kyek hi'ween laqaahonhates, wok lawuukeyh, wet 'iwom laqaa'imayheytsoh, wet lhaamelh 'ikyààj'alhóho laha' 'imak tà 'iwom', 35wet 'itíikye tà tataakye 'aapostolhlhayis. Wet 'eelhpej tà laneeky'ethayaj'íhi', wet 'no'weenho 'imak tà 'waawúlhe tà 'iwaatlà'. 36Wet hi'no tà Léewilhàs, tà Tsiiplelhele', tà lheey Jwoseh, tà 'aapostolhlhayis yenlheeyqàtsháta Weelnaweh ('nolheeytso wet, 'inúu-phà' tha yok: 'Nolhààs tà 'nooqayàhhayaj), 37lhaamtso wet, 'àp hààte 'iwómp'ante laqaahonhat, tà lhaam lawuukt'at. Wet lahaatso wet, 'ikyâàje 'aapostolhlhayis, wet 'itíihi tà tataakye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\