Hechos 5

1Wet hi'no tà lheey 'Aananíyas, lhà'ya laky'eejwah, tà lheey Saajwílah, 'iwómp'ante laqaahonhat. 2Wet 'Aananiyastso wet, hi'nààyt'et'lhámej lhiip laha', wet laky'eejwa wet, 'àp yahaanejt'at tà màànhyejtsoh. Wet lhiip 'elhtso wet, hàp tà lhaam yahààne 'aapostolhlhayis, wet 'itíihi tà tataakye'. 3Wet Tuuntehen', yààme' tha yok: - 'Aananíyas, kyi hààte tà Saatanas ta-póoyej 'ootle', tà lahuumin kyek lajwee'yen-lhi 'Nooyalh tà 'Isi', tà la'nàày'ámej lhiip 'aqaahonhat laha'? 4Tà qamaj qawóoma wet, 'aqààyett'at; wet tà lawom wet, 'aalawukt'at kyiinajt'àj tà laha'. Kyi hààte tà latíihi 'ootle' 'imak tà màànhyejnah? Tok hâàpe wikyi kyek la-jwee'yenwethà', tajlháme Yoos tà jwetaj la-jwee'yenlhih. 5'Aananíyas 'ilààtét'et' 'nolhààmtestso' tha', nikyààtqatsih, wet tok 'àp t'iyáalhi'. Wet nilhóoqej wikyi tà 'ilààtkye tààjtso wet, wuujw tà lanoowahyahay'íhikye'. 6Wet néekyephà maahses wet, hip'óonkye'. Wet lhaamelh takyúumah, wet yikkyàjwii' tha', tajhàànky'oye'. 7Wet tà pajkyet'et' tajwaatshi laajtumjwáya 'ijwaala'wetes wet, nààm laky'eejwah, wet tiyààjkyàjwihup, wet tok yahaanej 'imaak-'mat 'íikye'. 8Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen', yààmét'et' 'atsiinha' tha yok: - Lhek jwelh'nóoho': Hà màànhyejtso la-ha', 'aqaahonhat tà lawoomayh? Wet nikyúulhot'et' tha yok: - 'Uuh, màànhyejtso laha'. 9Tha hàp tà Tuuntehen', yààme' tha yok: - Kyi hààte tà lawoyay'akyoowhayáyej tà lheelhtaye 'Nooyalh tà tâlhe 'Noowuk? Pa-tumkyeení'we hi'noolhne tajhàànky'oye ha-ky'eejwah; pajkye nààme huppe', wet hààte 'aam', 'àp 'aa'ikyàjlah. 10Wet 'atsiinhatso wet, tháhyat'et' tha ni-kyààtqatsih, 'íikye tà tataakye lhaam', wet tok 'àp t'iyáalhi'. Wet tà maahses tiyààjkyàjwihup wet, lhaamelh hi'ween tà pajkye 'yilh. Wet lhaamelh 'ikyàj, wet tajhàànky'oye', tà 'itiiwhàye laky'eejwah. 11Wet wuujw 'noonowahyaj tà nikyààtpe ni-lhoq Yoosqa wikyi'. Wet nilhóoqej lhaamelh tà 'ilààtkye 'imaayheytsoh, wuujw tà lanoo-wahyahay'íhikye'. 12Wet 'aapostolhlhayis hi'nààlit wuujwpe 'nootetnhayh, wet 'nolheenhay tà 'ààytesíkye', tà 'íihi wikyi'. Wet nilhóoqej lhaamelh latiikyunhayaj, 'iwehyáalhah, wet lhaamelh 'iipejkyàjwi huptaap tà 'noyenlhéeyayej Saalomonh. 13Wet 'iyhàj wikyi', tok 'íikye 'eelh kyek 'inóqte-k tiyâàjo lhaamelh, tha hàp tà wuujw tà 'nowuujwyen lhaamelh. 14Wet wikyi tà t'ekháaye 'Noowuk wet, yik-t'aat tà lhaa'iwunit, paj tha wuujwpe lhaamelh, hi'noolh wet 'atsiinhayh. 15Wet 'notkyúumap'ante 'not'inhaayajlànhayh, wet 'nonuuhatkyéphà', wet 'nohàànho hup-qaawayhilh, wet 'notiikye'pe 'noo'wetes, tà 'notíikye-k ky'ayhthiyejent'a-k Tuuntehen lahuupelh 'inuu'pe 'elht'a-k hâàpe', tà Tuuntehen 'inúuke 'nààyij. 16Wet 'àp hààte nààmhenpej wuujwpe wikyi tà tâlho honhaates tà 'iikyehen lhiipeyh Jweelusalenh. Wet lhaamelh 'ikyààj'alhóho 'iyhàj tà lhaa'ilàthen', lhà'ya 'nookyalh tà qóoq'ayeh lalàànhayh. Wet 'nokyeesthen nilhóoqej lhaamelh. 17Wet màànhyejt'et'tso' tha', néephà 'noohusewo tà lhámhyah, lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj tà 'íiyej, tà hâàpe sààlusewolhayis. Wet t'iskyeenhyahayh, tapóoke lhaamelh, 18wet lhaamelh tatsooqhanej 'aapostolhlhayis, wet 'ithaatlhayiskyàjwi 'noop'onthih, tà 'íihi wikyi'. 19Tha hàpet' tà honaatsi wet, 'nookyenek tà tâlhe 'Noowuk, 'ijwooyenkyehen lapeelh hup- tsoh. Wet 'inuuhatkyéphà 'aapostolhlhayis, wet yààme' tha yok: 20- Màyaayh, tiyààjaykyàjwi Yooswuke', wet qaastayhila wikyi lakyoowej, wet jwenhoomkyela nilhóoqej 'nolhààmtes tà nikyààtejlà 'noo'watshankyeyaj tà neeky'enah. 21Tà lhaamelh 'ilààtét'et' tààjtso wet, neeky'ejwála' tha', tiyààjlhayiskyàjwi Yooswuke', wet 'iwolakyuujwanhyája'. Wet màànhyejtso' tha', nààm 'noohusewo tà lhámhyah, lhà'ya laqaawikyi'. Wet lhaamelh t'àànhlà 'imaayheywos tà lhaaménhyah, lhà'ya ni-lhóoqej 'Iisla'elhlesqathànhày tà 'ii'pe wikyi'. Wet taqaakyehne 'noop'onthih, tà ne'te-k 'nokyààj'alhóho 'aapostolhlhayis. 22Tha hàp tà', kuuykolis nikyâàtet'et' tha', tok hi'ween lhaamelh. Wet màànhyejtso' tha', tapiilhkye la'nààyij, wet 'ijweenhóm-kye 'iyhàj tha yok: 23- Máatkye', 'olhaamelh 'onikyâàte 'noop'onthi' tha', 'nop'óohi', wet 'noyomtaqhaajay'. Wet 'nooqasthaynhay taqaasthen', tà 'iiwhàye lapeelh. Tha hàpet' tà 'ojwooyenkyelhayis huppe' tha', tok 'o'ween hi'no-k 'iikyàjwih. 24Wet 'noohusewo tà lhámhyah, lhà'ya niyaat tà 'ii'pe 'nooqasthaynhay tà t'úuye Yooswuke', lhà'ya 'iyhàj 'noohusewos tà lhaa-ménhyah, tà lhaamelh 'ilààtkye 'nolhààmtestso wet, tok yahanej'iwooynéje latiikyunhayahayh. Wet lhaamelh yok: - Kyi màànhyej 'imaaktsoh? 25Tha hàp tà nâàmt'et' 'eelh hi'no', wet 'ijweenhómkye' tha yok: - Lhek yaahináyhyah, wikyiinaj lap'ooyayhíkye', 'iikyàjwi Yooswuke', wet lhaamelh 'ikyuujwan wikyi'. 26Tà màànhyejt'et'tso wet, 'nooqasthaynhay qaniyat, lhà'ya laqaawos, yikhen tà yike lhaamelh. Wet 'ikyààjt'et''alhóho' tha', t'aamajejent'at, tsi hàp tà lhaamelh nowaaky'oye-k wikyi 'ithaatwethà'. 27Wet 'nokyâàje 'aapostolhlhayis 'imaayheywos tà lhaaménhyah, wet 'noohusewo tà lhámhyah ta'yààtshane lhaamelh tha yok: 28- Há tok pajkye'naj 'olhaamelh 'ojweelh'ameyho tà tok 'iwóoye-k lawoyay'akyuujwanhyajáhi 'nolheeytsoh? Wet tej tà màànhyejtso' tha', lataaponitáyej nilhoq Jweelusalenh 'akyuujwanhyahayh, wet lahuuminay kyek lhenay'ootésa la'wooyis hi'nootsoh. 29Wet Tuuntehen', lhà'ya 'iyhàj 'aapostolhlhayis, nikyúulhot'et' lhaamelh tha yok: - T'uhaawétej kyek 'iyaawóye tà 'iwóoye Yoos; tok 'is kyek 'iyaatky'ahúhyaye wikyi'. 30Yoos tà lhaajkyalis laqaaYos, 'inuuhatphà Jweesus, tàhaj 'aamey lalàànayh, tà lap'aaj-tayej ha'là'. 31Wet hàp hi'nootso tà Yoos 'ineeyhtéjphà la-jwóomqat, wet yeene Niyaat tà Lhámhyah, wet 'àp yeene 'Noojwayhthih, tsi hàp tà 'itíi-kye-k hi'weenho 'Iisla'elh kyek lhaa'itilh- qathen', kyek 'notààyhthihomkyela laqeeyis tà nii'sa'. 32'Olhaamelh 'o'weenejnáji nilhóoqej 'imaa-yheytsoh, wet hàp tà 'oyààmeh, wet 'àp hààte 'Nooyalh tà 'Isi', tà Yoos hi'weenho wikyi tà taky'aahúyeh, 'àp 'iwolhààméta'. 33Lhaamelh 'ilààtét'et' tà màànhyejtso' tha', wuujw tà jwitseeswethà', wet yahuumin kyek 'ilàànhen'. 34Tha hàpet' tà màànhyejtso wet, néephàt'et' hi'no tà lheey Wààmàlyelh. Lhaamtso wet, jwààliséwoh, wet hâàpe 'eelh 'imaayheywos. Hààpet'at hi'no tà yahan'imáakej, tà nitààjwélej Mooysesqalelhtshayaj, wet ni-lhóoqej wikyi tà 'iwolaháaya'. Wet lhaam', ne'te-k 'nokyen'ayej'aalhotaje 'aapostolhlha -yis. 35Wet màànhyejt'et'tso' tha yok: - Hi'nolh, 'Iisla'elhlhayis, lhek tetshaanay 'imak tà lheenayhiyejlhina hi'noolhtsoh. 36Tsi hàp tà', tà qamaj niikyàtáye 'ijwaalasna wet, néephà hi'no tà lheey Téewulas, wet lhaayene hi'no tà lhámhyah. Wet màànhyej kyek 'íihi tumwek siyeenlhayis hi'noolh tà lhaa'ithatlà'. Tha hàp tà lhaam wet, 'nolâàn-p'anteh; wet nilhóoqej lhaamelh tà yahààn-lhi wet, 'itsáathi', paj tha nikyâàte tà tok 'imaak 'íikye'. 37Wet tà tajyààme lhaamtsoh, tàjte nikyâàte 'ijwáalas tà 'notshàànhlà wikyi', wet née-phà hi'no tà lheey Jwuulas, tà Waalileya-lhele'. Wet 'àp 'ikyààjlhámkye wuujwpe wi-kyi'. Tha hàp tà', 'àp hààteh, tawiit'ày', wet nilhóoqej wikyi tà yahàànlhih, 'àp 'itsáathi'. 38Wet 'athaana wet, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Màyaayky'oye hi'noolhtsó'we', teejáy-tsoh. Tsi hàp tà 'imaaktsoh, kyek hâàpe 'nootikyunhayaj tà tâlhe wikyi', wok 'noo-kyumett'a-k hâàpe-k tâlhe wikyi', wet ta-tààyhlah. 39Tha kyek hâàpe 'imak tà tâlhe Yoos wet, tok 'iwoohiyela-k latààyhetayh. 'Om'aahi'no- 'atapehen'; 'is'aalhóho wet, 'no'aahi'wenay kyek lataatayayhlà Yoos, wet tok 'isiilah. 40Wet lhaamelh 'iwóoyep'ante tà 'iwóoye Wààmàlyelh. Wet lhaamelh t'àànhlà 'aapostolhlhayis, wet 'itaasnhen'. Wet 'ileeyejlhayis tha', 'isúuknej lhaamelh tha yok: - Ky'áhya-k 'iwóoye-k 'àp lhààmayejlhi Jweesuslhey'. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'inuuhatkyéphà lhaamelh. 41Wet lhaamelh yikp'anteeky'oye 'imaayheywos tà lhaaménhyah. Wet 'aqààswethà', tà 'noyeene lhaamelh wikyi tà t'uhaawétej tà p'aliitsajpe 'Nolheeytsoh. 42Wet nilhoq 'ijwáalas tà lhaamelh yikheent'at tà 'iwolakyuujwanhyája', tà 'iikyàjwi Yooswuke', wet tà 'àp 'íihi la'weetes. Wet lhaamelh tok 'iléeyej tà yààmejlhi silààt tà 'istsoh, tà yààme Jweesus Kilíistoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\