Hechos 6

1'Ijwaalasp'antékye wet, yikt'aat tà wuujwphà wikyi tà 'nookyujwanhayh. Tà màànhyejtso wet, jwuulales tà 'iwóoye liyeewolhayhi', lajwootqanhyaj'itíye 'iyhàj tà 'iwóoye jwuulaleslhayhi'. Wet lhaamelh yok: - 'Olhaamelh 'ooqatesalis tok wuujwya-k 'noyaahinhlà', tà 'no'weenho wikyi t'awaayhtes 'ijwaalapej. 2Tà màànhyejt'et'tso wet, lhaamelh tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, t'àànhlà nilhóoqej 'nookyujwanhayh, wet yààmét'et' lhaamelh tha yok: - Tok 'is kyek 'olhaamelh 'oléeyej Yooslhàmet, kyek tajlhámet' 'nolhàq'weetes kyek 'oteetshanh. 3'Ipuuhjwas, 'aayahnayhen', 'athaanah, wet kyumaaye hi'noolh tà 'íihi 'nookey 'iweh-yáalha 'ii'pe nitàk, kyek 'noyààmejwethà tà 'is, wet kyek 'àp 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoke', wet kyek 'noohanhyaj 'àp 'íiyej lhaamelh, wet hààpqhila-k 'iyaathatpe 'nookyumetná-'we'. 4Wet kyek màànhiyejatso wet, 'olhaamelh 'otshuupihiyeja 'not'aalhyaj, wet 'àp 'olhaa-melh 'oyààmhiyejlhina Yooslhàmet. 5Lhààmettso wet, nilhóoqejp'ante wikyi tà yahuumínkye'. Wet lhaamelh takyúumap'ante 'Eestéwanh, tà hâàpe hi'no tà t'ekhaahyaj'íhi', wet tà 'àp 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej, wet lhà'ya Jweelípeh, wet Polóokoloh, wet Niikanolh, wet Tiimonh, wet Pààlménas, lhà'ya Niikolas, tà hâàpe 'Aantiyokiyalhele', tà lhaayahànkye tà hâàpe jwuulalhàs. 6Wet lhaamelhtso wet, 'notíikyep'ante tà tataakye 'aapostolhlhayis. Wet 'aapostolhlhayis t'aalhen', wet 'itii'pe takeeyeyh lhaamelh. 7Wet Yooslhàmet wuujwphà'; wet wikyi tà 'iwóoye Yooslhàmet wet, lhà'yalhiip tà lhaa'iwunit, tà 'íihi Jweelusalenh. Wet 'àp hààte 'íikye wuujwpe 'noohusewos tà 'àp 'iwóoye 'not'ekhaahyajtsoh. 8Wet 'Eestéwanh, tà hâàpe hi'no tà 'noo'isyaj wet 'nooqhajyhayaj tapóoyej, yeenlhíp'ante 'nooqàpjwayahayh, wet hi'nààlit 'imak tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', tà 'íihi wikyi'. 9Wet màànhyejtso' tha', nekhént'et' 'iyhàj tà tàlheejlà 'not'aalhyaj'wet tà 'nowo lhéeya' tha 'noyok Wikyi tà 'Nolaankye' T'aalhyaj'wet, wikyi tà Siilenelheleyh, wet 'Aalejwanliyalheleyh, lhà'ya wikyi tà tâlhe Siilísyah, wet 'iyhàj tà tâlhe 'Aasyah. Wet lhaamelh, waatanej tà yààmwethà', tà tataayhlà 'Eestéwanh. 10Tha hàp tà lhaamelh tok yaqáalhi-k tumhlà 'noohanhyaj wet 'nooyalh tà 'íihi 'nolhààmet tà 'Eestéwan yààmeh. 11Wet tà màànhyejtso wet, lhaamelh 'iwolaqaaháya 'iyhàj wikyi', wet ne'te-k 'iwolhààméta kyek yok: - 'Olhaamelh 'olààte 'Eestéwan tà lalààkwyhanhyaj'itíye Mooyses wet Yoos. 12Wet màànhyejp'antetso' tha', lhaamelh 'ijwiitseyen wikyi', lhà'ya laqaathànhàyh, wet 'nootshànhaywos. Wet lhaamelh 'inúuyep'ante 'Eestéwanh, wet 'itsooqlhih, wet 'ikyâàje 'imaayheywos tà lhaaménhyah. 13Wet lhaamelh 'ikyààjt'et''alhóho hi'noolh tà 'iwet 'iwolhààméta' tha yok: - Hi'nootsih, tok 'iwolapéesa tà lalààkwyhanhyaj'itíye honhat tà 'not'aamajkyetnah, wet 'àp tataayhlà Mooysesqalelhtshayaj. 14Tsi hàp tà 'olhaamelh 'olààtenáji lhaamtsí'we tà yok: Jweesus tà Naasaletlhele', yaqaasohihla honhaatná'we', wet 'àp 'itiilh-qathila lhaakyumhyahay tà tàlhe'tsih, tà Mooysesp'ante hi'ween'inámho'. 15Wet nilhóoqej 'imaayheywos tà lhaaménhyah, 'iyaahínp'ante 'Eestéwanh, wet hi'wéent'et' tatee'pe' tha', màànhyejt'a-k Yooskyenek tatee'pe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\