Hechos 7

1Wet 'noohusewo tà lhámhyah, ta'yààtshanét'et' tha yok: - Hà máatkye tà màànhyejtsoh? 2Wet taahúyt'et' 'Eestéwan' tha yok: - Hi'nolh, 'ipuuhjwas, wet 'ijkyaalis, ky'ahuuyay'nóyeh: Yoos tà Lasiilatyajíhi', lhaahi'nàlitéjp'ante lhaajkya tà lheey Wikyiijkyayis, tàjp'ante lhaam 'íihi Meesopotámyah, tà qamaj niikyàtáye Haalanh, kyek 'íihi'. 3Wet yààmép'ante' tha yok: Màky'ooye 'aqaahonhat wet 'aa'yhàj, wet hoyeela honhat tà 'opààynhila'ámeh. 4Wet màànhyejp'antetso' tha', lhaam yikky'ooye kaalewolhayisqahonhat, wet tiyâàjo Haalanh, wet 'íihi'. Wet tàjp'ante tajwaatshi tà 'yilh lajkya wet, Yoos 'yaayhtho honhat tà lheeyayhinah. 5Wet tok hi'weenho kyek la'wétyah, ky'ayhthiyejent'a-k lapaaky'o'wet kyek 'no'weenho'. Tha hàp tà 'ijweenho tà la'weetlah; wet 'àp hààte lalees, 'àp la'weetlat'at, tej tà lhaam', qamaj tok lhààs'íhi'. 6Wet hàp tààjna 'imak tà Yoos yààmép'anteh; yok: 'Alees, hààpqhila wikyi tà 'weenhalhá-mej, tà 'iihihla honhat tà qala'wéeta'. 'Noyenhlaqawóosa', wet tok 'notàànhànhlawethà', pajla' tha nekkyààmis 'íihi tumwek siyeenlhayis. 7Mat wikyi tà yenhlalaqaawósa', 'olhaamhla-k 'owolaháayayej lhaamelh, yooke Yoos. Wet 'àp yok: Kyek tajwaayhitshila tààjtso wet, 'alees yikhiilaky'oye honhat tà qala'wéeta', wet takyuumhlawethà'nóho', kyek 'íihi honhaatnah. 8Wet Yoos yààmép'ante Wikyiijkyayis, tà ne'te-k 'iwolhiijtsekáyej lalees, tà hààpqhila 'nootetnek tà yaqhaajyenhiyeja 'nolhààmet tà Yoos hi'weenho Wikyiijkyayis. Wet màànhyejp'antetso' tha', Wikyiijkyayis 'iwolhâàsa' tha', hàp 'Iisak; wet tà lhààs laqaa'ijwálas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáya wet, 'iwolhiijtsekáyej. Wet 'Iisaktsoh, 'iwop'antelhâàsa' tha', hàp Jwaakop, wet Jwaakoptso wet, hâàpe lhaatetselhp'anteh, tà 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk, lajkyah. 9Wet lhaatetselhtsoh, 'íihit'et' tà 'yààytene lapuuhjwa tà lheey Jwoseh, wet 'iwomlhayis, wet 'nohàànho 'Eejwíptoh. Tha hàp tà Yoos 'íiyejp'ante Jwoseh. 10Wet Yoos 'ijwaayhtej nilhoq lap'aattseyaj, wet hi'weenho 'noo'isyaj wet 'noohanhyaj, tà 'íikye tà tataakye Jwaala'onh, tà hâàpe niyaat tà lhámhyah, tà 'íihi 'Eejwíptoh. Wet Jwaala'onh, yenp'anteniyáata Jwoseh, wet 'ithaatpe 'Eejwíptoh, wet 'àp 'ithaatpe nilhoq lawuuke'. 11Wet 'íikyep'ante wuujw neehlà', tà nikyààtpe nilhoq 'Eejwíptoh wet Kaana'anh. Wet wuujw 'noolhaq'lis tà 'íikye', wet lhaajkyalisp'anteh, tok nilhóoqe 'imak kyek tujw. 12Wet tàjp'ante Jwaakop yahaanky'oye tà 'íikye huplhaayh, tà 'íihi 'Eejwíptoh, wet 'ikyéenp'ante lhaajkyalis, tà neeky'éleh. 13Wet tàjp'ante lhaamelh 'àp yaakyâjo tà tiyâàjo 'Eejwíptoh, wet Jwoseh, lhaa'itààjwnhátej lapuuhjwas. Wet màànhyejp'antetso' tha', Jwaala'onh, neky'e 'àp yahaanej'íhi Jwose 'iyhàj. 14Wet Jwoseh, taqaakyehne lajkyah, tà ne'te-k nek, lhà'ya nilhóoqej 'iyhàj, tà lhaamelh 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalhah. 15Wet màànhyejp'antetso' tha', Jwaakop, tiyâàje 'Eejwíptoh. Wet 'íihip'ante tà 'yilh. Wet 'àp hààte lhaajkyalis, 'àp 'yinhen', tà 'íihi 'Eejwíptoh. 16Wet lhaamelhtso wet, 'no'yaayhthóp'ante Siikemh, wet 'notíihi 'ahààt'wet, tà Wikyiijkyayis pajkyet'et' 'ikyâàjej kyiinajt'àj, tà lhaam hi'weenho 'Aamolhles, tà lawuuhuyp'anteh, tà 'íihi Siikemh. 17Wet tàjp'ante toott'áye lawhàày kyek tájo la'wet 'nolhààmetp'ante Yoos 'ijweenho Wikyiijkyayis, wet wikyi yikt'aat tà wuujwphà', wet lhaa'iwunit, tà 'íihi 'Eejwíptoh, 18pajt'et' tha', 'àp 'íikye 'eelh niyaat tà 'ii'pe 'Eejwíptoh, tà niitàjweláyej Jwoseh. 19Niyaattso wet, yahanej'iwooynéje tà 'yaqaanej lhaaqawikyi'. Wet tok 'itàànhànwethà lhaajkyalis, wet 'iniityenej kyek 'itiiyejqanhilaky'oyehen lalees tà neky'e naatkyehkyà', tà 'itíikyep'ante-k 'yinhen'. 20Tàjp'antékye wet, 'íihi tà nikyààtkyà Mooyses. Wet hààpet'at ha'nààjwaj tà wuujw tà lasiilatyaj'íhi', 'íikye tà tataakye Yoos. Wet 'nokyiiyhelit, tà 'íiyej lajkyaalis'wet, paj tha 'iwee'lalis 'íihi laajtumjwáyah. 21Wet tà tajwaatshi tààjtsoh, tà pajkyet'et' 'notiiyejqanhih, wet niyaatlhàse' takyúumap'anteh, wet 'ikyiiyhelit, tà yenlhâàsa'. 22Wet Mooyses, 'nokyuujwanéjt'et' nilhoq 'noohanhyaj tà 'íihi 'Eejwíptoh, wet laqhaajyhayahay'íhikye lhààmtes wet lakyuumtes. 23Wet tàjp'ante nikyâàte tà laqaanekkyàmis 'íihi tumwek tijwek wet, túmho t'ootle tà t'uhlà-k t'isiiyaqáye lapuuhjwas, tà 'Iisla'elhles. 24Wet tà hi'wéent'et' 'eelh tà 'notaasinlhi wet, 'inuuhlà'. Wet 'ilâànp'ante 'Eejwiptolhele', tà 'iwolaháaya'. 25Tha hàp tà lhaam latiikyunhayaj yeenhíye-k lapuuhjwas yahaanej tà Yoos 'itíikye-k yentakeelheléya', kyek hi'weenho lhaamelh lajwaahyaj. Tha hàp tà lhaamelh, tok yahaanej'íhi kyek màànhyejtsoh. 26Wet tà 'ijwáala wet, 'íikyet'et' 'iyhàj tà lhaa'ilànhen'. Wet lhaam yahóoyeh, wet yààhâye lhaamelh tha yok: Ya'yhàj, 'aahàpehen wikyi tà lhaalapuhjwas, wet kyi hààte tà 'aalalànhen'? 27Tha hàp tà', hi'no tà 'iwo'imaakáyej 'eelh wet, yahuuttshi Mooyses tha yok: 'Àp háats'i tà 'ithaat'atape kyek 'aaniyat wet 'nooqalelhthayajwo', kyek lhee'o'pehen'? 28Hà lahuumin kyek lalààn'no', màànhyej'iwóye 'Eejwiptolhelenaj lalàành, honaaháji'? 29Mooyses 'ilààtét'et' 'nolhààmettso' tha', yik tà 'ileethanh. Wet 'íihip'ante honhat tà qala'wéeta', tà lheey Maalyanh. Wet 'íihi tà 'iwolaléesa' tha', nitààkjwas. 30Wet tà pajkyep'ante tajwaatshi nekkyààmis tumwek tijwek wet, 'íihi tà Yooskyenek lhaa'ipàyneh, tà 'íihi kyeenataj tà 'noyok Siinayih, tà hâàpe honhat tà ts'ani'. 'Nookyenektso wet, 'íihip'ante 'iitàjjwaq tà tâlho ha'là tà 'yúho'. 31Wet Mooyses 'iyaahint'at, wet 'inúuyejphà 'imak tà hi'weeneh. Wet lhaa'itott'aynét'et' tà 'iteetshanhya' tha', 'Noowukpaq nààmét'et'a'. 32Wet yok: 'Ohâàpe 'ajkyaalis laqaaYos, Wikyiijkyayis laqaaYos, wet 'Iisak laqaaYos, wet Jwaakop laqaaYos. Wet Mooysést'et' takyeetteyéjkye', wet tok 'inóqte-k 'iyaahinh. 33Wet 'Noowuk yààme' tha yok: Laankye 'aniisàhes, tsi hàp tà honhat tà lheehinah, hâàpe tà Yoost'amajkyet. 34'O'weent'at lalhaaq'li' 'ooqawikyi tà 'íihi 'Eejwíptoh, wet 'àp 'olààtet'at lhaajwyhayahayh. Wet 'onuuhkyà', tà 'otíikye-k 'ojwaayhthen'. Tààjna wet, lhuuh, 'okyeenhla'áme 'Eejwíptoh. [Yoop'anteke 'Noowuk tà taahúyej Mooyses.] 35Wet Mooysestsoh, tà lhaamelh 'itiiyejp'anteqanhi' tha yok: 'Àp háats'i tà 'ithaat'atape kyek 'aaniyat wet 'nooqalelhthayajwo'?, wet hàp tà Yoos 'ikyéenp'anteh, tà yenniyáata', wet 'àp yen'noojwayhthíya', wet hàp tààjtso tà yenlawóoya lakyeenek tà lhaa'ipàyneh, tà 'íihi ha'là'. 36Wet Mooysestso wet, hàp tà 'itààlhthóp'ante lhaamelh 'Eejwíptoh, wet 'àp yeenp'antewethà 'noo'nàlitshayh, wet 'nootetnhay tà 'ààytesíkye', tà 'íihi 'Eejwíptoh, wet tà 'àp 'íihi 'Inààtkyàthitaj, wet tà 'àp 'íihi honhat tà tamkyày', pajp'ante' tha', nekkyààmis 'íihi tumwek tijwek. 37Wet Mooysestso wet, yààmép'ante 'Iisla'elhles tha yok: 'Noowuk, 'aqaaYos, 'ineeyhthiphàla'ameyho lhààmetwo', kyek 'íihi 'apuuhjwas, màànhiyejat' kyek hàp 'olhaam'; hààpqhila-k 'aamey lataaky'ahuyayeh. 38Wet 'àp hâàpep'ante Mooysestso tà 'íihi Yoosqawikyi', tà 'íihi honhat tà tamkyày', wet Yooskyenek taahúyeh, tà 'ii'pe kyeenaj tà lheey Siinayih, wet lhaam tà 'íiyej lhaatetselhp'anteh. Wet takyuump'antehlà 'nolhààmtes tà 'noo'watshankyeyaj, tà hàp tà hi'ween'inámho'. 39Tha hàp tà lhaajkyalis tok yahuumin kyek taky'aahúyeh, tajlháme tà taqaawoyhlà'. Wet lhaamelh 'itíihikye t'ootlelis tà yahuumin kyek yààpilhkyehen', tà yààpnho 'Eejwíptoh. 40Wet lhaamelh yààmép'ante 'Aalon' tha yok: 'Eenlhi'nohomhen yooslhayis kyek t'ikyuunhla'inahlàmhen'. Tsi hàp tà Mooysestsoh, tà yikhaatnaj'inaky'oye 'Eejwiptoh, wet tok 'iyaahanej 'imak tà lawiit'àhyaj. [Màànhyejp'antetso tà lhaamelh 'ijweenho 'Aalonh.] 41Wet 'ijwaalasp'antékye wet, lhaamelh yeenlhi ky'uwaaselhàs, tà yenp'antelaqaayósa'. Wet laqaayostso wet, lhaamelh yahààne laqaathatkyà'. Wet lhaamelh 'aqààjejlhi 'imak tà takeeyeylhenek. 42Tha hàp tà Yoos lhaa'itonitehohlà lhaamelh, wet 'iwaahnejt'at tà lhaamelh t'áalhe qateetselh tà 'ipuuléyeh, màànhyej tà 'íihi Yooslhàmetwoslhàmethih, tà yok: Kyi hààteh, 'aamey tà 'Iisla'elh'wetlheleyh, hà 'íikyep'ante p'íiya-k lahàànay'nóye 'awoomek'atapehen', wok 'aqaathatkyà', tà lheeyayhihte honhat tà tamkyày', nekkyààmis tumwek tijwek? 43Qhaa', lakyààjaylhi hàp Moolokwuke', lhà'ya qates tà hâàpe 'aqaayos tà lheey Leenjwanh, 'nookyeyàlis tà lheenaywethà', tà 'aalatíyeh. Wet hàp tà tameenej tà 'o'aa'yayhthila'wekyéhi Waawilónyah. [Màànhyejtso tà 'íihi Lahiih.] 44Wet hup tà tsàànt'àhes, tà Yooslhàmet 'iikyàjwih, 'íiyejp'ante lhaajkyalis tà 'íihi honhat tà tamkyày'. Wet huptso wet, hàp tà màànhyej'iwóye 'imak tà Hi'no tà taahúyej Mooyses 'ipààynép'anteh, tà lhaam yaqaalelhtho Mooyses 'nookyumet tà t'uhlà-k yeenlhih. 45Wet lhaajkyalis, takyuump'antehlà huptsoh, tà tâlhe lajkyaalis. Wet 'ijwaalasp'ante Jwosweh yikkyàjwii wikyi wet, lhaamelh yahàànqanah, tà lhaamelh lhayenp'antelawuuhúya honhaatnah, tà lawuuhuyp'ante wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà Yoos 'itiiyejqanhiky'oye tà tataakye lhaajkyalis. Wet màànhyejp'antetsoh, yàt paj tha nikyâàte Laawit laqaa'ijwálas. 46Wet lhaam Laawit, 'no'weenho 'noo'isyaj tà 'íikye tà tataakye Yoos, wet t'áalhe Yoos kyek hi'weenho-k yeenlhi hup kyek hààpqhila JwaakopqaYos lawuuke'. 47Tha hàp tà Saalomonp'ante tà yeenhoplhi Yoos hup tà lawuuke'. 48Tej tà máatkye', Hi'no tà 'íihi tà 'Atoojwphà', tok 'iikyàjwi hupuuy tà 'nookelhénhayh; màànhyej tà Yooslhàmetwo yààmeh, tà yok: 49Puule tà 'oowej'wet, wet honhat, 'ot'àsaawet. Kyihla màànhyej hup kyek lheenaylhi'nóho', yooke 'Noowuk, wok 'àp háats'ihila 'noo'wet kyek 'owo'ot'eelaq'wetáhi'? 50Hà qa'ookéya tà lheenhayh nilhóoqej 'imaayheyh? [Yooke Yooslhàmetwo'.] 51'Aahâpe wikyi tà t'uunhen'. 'Ootlelistso' tha', Yooslhàmet tok tiyâàjo'; wet haky'ootey wet, 'àp 'nop'óohikye'. Ky'áhya-k lataaky'ahuyaye 'Nooyalh tà 'Isi'. Màànhyejp'antetso 'ajkyaalis, wet 'àp hààte 'aameyh. 52Háats'ip'ante Yooslhàmetwo kyek 'ajkyaalis niittayahlà'? 'Iihikyét'ah. Lhaamelh 'ilàànhénp'ante 'iyhàj tà yààmejlhi 'Elh tà 'Is'aalhóho' tha yok: Nààmhlah. Wet nààm hi'nootso wet, 'aamey lhaakyàjaynáji', wet lalàànaynáji'. 53'Aahâpe wikyi tà Yooskyenhay tà hi'weenho 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Yoos, tha tok lat'aamajayej. 54Lhaamelh 'ilààtét'et' 'imaayheytso' tha', t'ootlelis 'íihit'et' tà jwitseeswethà', wet yookajejwek latsooteyh, tà nikyuuwéteh. 55Tha hàp tà 'Eestéwanh, tà 'Nooyalh tà 'Isi' tapóoyej, 'iyaahnhót'et' puule' tha', hi'weene Yoossilatyaj, lhà'ya Jweesus, tà taqaasit, tà túmej Yoosjwómqat. 56Wet taahuy' tha yok: - 'O'weene puule tà tajwóokye', wet 'àp 'o'weene Hi'noolhàs, tà taqaasit, tà túmej Yoosjwómqat. 57Tha lhaamelh 'ijwiitsenéjt'et' tà t'àànhen', wet hip'ooke'pe laky'ootey' tha', lhaamelh wespe tà 'inúuye 'Eestéwanh. 58Wet lhaamelh takyúumah, wet yahàànejqanhiky'oye wikyi' tha', 'ithaatejlhi tuunteyh. Wet wikyi tà 'yiithat lates wet, 'ilaankye lhaamelh la'wuuyis, wet 'itíikye tà tataakye maahse tà lheey Sâàwloh lapaaky'olh. 59Wet lhaamelh 'ithaatlhíp'ante 'Eestéwanh, tà lhaam 'iwot'aalhyája' tha yok: - 'Iwuuk Jweesus, kyuumhlà 'ooyalh. 60Wet 'itsiinent'et'qatsi laqaamkyetey' tha', 'ijwiitsenej lapaq tha yok: - 'Iwuuk, yej lhenlatéesayej lhaamelh laqeeynah. Wet hàpet' tà nojw tà 'iwooyetso wet, 'yilh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\