Hechos 8

1Wet Sààwlotso' tha', yahuuminkye tà 'nolààn 'Eestéwanh. Wet 'ijwaalap'antékye wet, wuujw tà 'nowaatanej tà 'nowolalhaaq'líya Jweesusqawikyi', tà 'íihi Jweelusalenh. Wet nilhóoqej lhaamelh tà 'itsaatpe honhat tà 'noyok Jwuuléyah, lha'ya Saamályah. Tajlhamep'antet'at 'aapostolhlhayis tà 'imààlhéhi Jweelusalenh. 2Wet hi'noolh tà lanoowahyahay'itíye Yoos, 'ikyààjlhayis 'Eestewanp'itsek, tà tajhàànky'oye'. Wet lhaamelh wuujw tà 'iwop'antelhaajwyhayaja'pe lhaam'. 3Tha hàp tà Sâàwloh, lhaayaqhajyen tà 'itíikye-k yaqaasóhi Jweesusqawikyi'. Tiyààjkyekyàjwi hupuuyh, tà 'itoonlhámkye hi'noolh wet 'atsiinhayh, tà lhaam yaakyâje 'noop'onthih. 4Tha hàp tà lhaamelh tà 'itsaatpe honhat, yikheent'at tà 'iluun'pe honhat, wet yààmejlhi silààt tà 'istsoh. 5Wet Jweelípeh, nikyâàtho wikyii'wet tà Saamalyalhip, wet 'ijweenho wikyi Kilíistoh. 6Wet nilhóoqej wikyi', màànhyej kyek 'iwehyáalha tà t'aamajyáyej tà taky'aahúye 'imaayhey tà Jweelípe yààmeh, tsi hàp tà lhaamelh 'ilààtkye', wet 'àp hi'weenh, 'noo'nàlitshay tà lhaam yeenlhih. 7Tsi hàp tà wikyi tà 'nookyalh tà qóoq'ayeh 'íihikye', wet wuujwt'et'pe lhaamelh tà 'nookyalh tàlhóomkye' tha', t'àànwethà'. Wet wuujwpe wikyi tà taq'eejwikyehen', lhà'ya tsuujwlas, tà 'nokyeesthen'. 8Wet màànhyejp'antetso' tha', wuujw 'nooqàjyaj tà 'íihi Saamályah. 9Tha hàp tà 'íikyep'ante hi'no tà lheey Siimonh, tà pajkyep'ante yeenhilhi Saamályah lahiiyawuhyaj. Wet màànhyejp'antetso' tha', 'yaqaanej wikyi tà 'íihi Saamályah, wet lhaayene 'elh tà wuujw. 10Wet hi'nootso wet, nilhóoqej wikyi tà taky'aahúyeh, 'yájet' nàà'tshes, wet thàànhàyh. Wet lhaamelh yok: - Hàp tààja Yoosqhajyhayaj tà wuujw. 11Wet lhaamelh taky'aahuyet'at, tsi hàp tà paajkye tà 'yaqaanéjej wikyi lahiiyawuhyaj. 12Tha hàpet' tà lhaamelh t'ekháaye Jweelípeh, tà lhaam yààmejlhi silààt tà 'is, tà yààme Yoosniyatyaj, wet tà 'àp 'ijweenhómkye Jweesus Kilíisto lheey', wet hi'noolh, wet 'atsiinhayh, 'nonaahyenhen'. 13Wet 'àp hààte Siimonh, neky'e t'ekhaahyaj'íhi'. Wet tà pajkyet'et' 'àp 'nonaahyen wet, 'iiyejt'at Jweelípeh. Wet tà hi'ween 'noo'nàlitshay wet 'nooqàpjwayahay tà 'ààytesíkye', tà 'noyeenlhih, wet wuujw tà 'inuuhatlhámho'. 14Wet tàjp'ante 'aapostolhlhayis tà 'íihi Jweelusalenh, yahaanej tà Saamalyalheleyh pajkyet'et' takyuumhlà Yooslhàmet, wet lhaamelh 'ikyeen Tuuntehen', lhà'ya Jwàành, tà ne'te-k yahóoye wikyiitsoh. 15Wet nikyààtelhayis tha', lhaamelh t'aalhkye'pe wikyi', hààpqhila-k takyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi'. 16Tsi hàp tà qamaj tok 'íikye 'eelh kyek Yoosyalh nikyààtpe', tajlháme tà 'nonaahyenejen Jweesuslhey'. 17Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'aapostolhlhayis 'itiikye'pe takeeyeyh, wet neky'e lhaamelh takyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi'. 18Wet tà Siimon hi'ween wikyi tà takyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi', tà tàlhéejo 'aapostolhlhayis tà 'itiikye'pe takeeyeyh wikyi', wet lhaam 'ijweenho 'aapostolhlhayis kyiinajt'àj tha yok: 19- Hààte 'wenaay'nóho 'nooqhajyhayajtsoh, hààpqhila-k 'o'elht'a-k hâàpe-k 'otii'pe 'ookey', takyuumhlahlà 'Nooyalh tà 'Isi'. 20Tha hàp tà Tuuntehen', yààme' tha yok: - 'Aqaakyinajt'àj, 'is kyek hap'aaqt'a'ámej kyek 'aattày'. Tsi hàp tà 'atiikyunhayaj yee-nhíye-k lakyâàjej kyiinajt'àj 'not'awaayhet tà tâlhe Yoos. 21Tok lakyààtejlà-k 'aa'isej'alhóho 'imaaknah, tsi hàp tà 'ootle', tok 'is'aalhóho', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 22'Aa'akyàj, lékye 'aqeeynah, wet 'áalhe Yoos, 'elat' 'itààyhett'a'ámho 'atiikyunhayaj tà 'íi-hi 'ootle'. 23Tsi hàp tà 'o'aahi'wen tà lhéehi 'nootemek tà lapaahyaj'íhi', wet latsiiluhilhi 'imak tà nii'isa'alhóho'. 24Wet Siimonh, nikyúulhot'et' tha yok: - 'Aalhyenay'nóye 'Noowuk, hààpqhila-k tok nikyààtla'o'pe 'imak tà lhààmayepah. 25Wet tà lhaamelh pajkyet'et' 'iléeyej tà 'iwolhààméta', wet tà àp pajkye yààme Yooslhàmet, wet yikhen tà yààpnho Jweelusalenh. Wet tà qamaj lhaamelh 'iwola'weekyája wet, yahooyejkye'pe wuujwpe honhaates tà Saamalyalhipeyh, wet 'àp 'iihipej tà lhaamelh yààmejlhi silààt tà 'is. 26Wet 'íikye 'Noowukkyenek tà taahúyej Jweelípe' tha yok: - Néephà', màlah, taytapiinhíyeh. 'Is kyek lanúuke 'nààyij tà tâlhe Jweelusalenh, tà tataaye 'Aasah. Hâàpe 'nààyij tà 'itooláj-kye'. 27Wet néephàt'et'a', wet yik. Wet 'íihit'et' tà nikyuutej 'Eetyopiyalhele', tà 'eewunúkoh, tà takyuumhoplhi Kaandáseh, hàp niyaattsinha tà 'íihi 'Eetyopíyah, wet lhaam hààpet'at hi'no tà 'ii'pe nilhoq laqààyet. Wet pajkye'naj nààmho Jweelusalenh, tà 'iwot'aalhyája'. 28Wet 'athaana wet, tapààyhíphà qaaletaj, tà yààpilhtshi', wet 'íihi tà taahúyhi Yooslhàmetwo tà lheey 'Iisáyas lhààmet. 29Wet 'Nooyalh, yààmét'et' Jweelípe' tha yok: - Mààh, 'aatott'ayne qaaletajnih, wet jwá-kye'. 30Wet Jweelípeh, lhaayaqelitejlhi tà yahóoye t'et'a'. Wet 'ilààte hi'no tà taahúyhi 'Iisayaslhàmet. Wet ta'yààtshanét'et' tha yok: - Hà lalààte 'imak tà lataahúyhi'? 31Wet lhaam', nikyúulhot'et' tha yok: - Kyihla 'iwóoye-k 'olààteh, tà néeyakye hi'no-k 'ikyuujwan'nóyej? Wet 'iniityenéjt'et' Jweelípeh, kyek tiyâàjo lahiih, kyek tapààphà whàye'. 32Wet 'nolhààmet tà taahúyhi', tà 'íihi Lahiih, wet yok: Màànhyej'iwóye tsoo'nataj tà 'nohààne latààhyaj, wet màànhyej'iwóye tsoo'natajlhàs tà yoktamh, tà 'íikye tà tataakye hi'no tà yiisitkye la'wooleyh, wet màànhyejtso tà tok hiky'eenhi lhaayhi'. 33Tà lhaa'yayhetkyà wet, 'nosóoyej 'nooqalelhthayaj tà 'is'aalhóho'; tha hàp tà lalees tà tàlhiiyelah, 'àp háats'ihila-k yahaanej kyek yaqaalelhàtlà'? Tsi hàp tà 'nosóoyej la'waatshankyeyaj, tà 'ihonháateh. 34Wet 'eewunukotsoh, ta'yààtshanét'et' Jweelípe' tha yok: - Lhek jwelh'nóoho': Háats'i hi'no tà Yooslhàmetwo yààmeh? Hà yààmlhámeh, wok 'eelh hi'no tà yààmeh? 35Wet màànhyejt'et'tso' tha', Jweelípeh, waatanej tà 'yiithátkye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiitsoh, wet 'itààlhte tààjtso tà 'ijweenho silààt tà 'is tà yààme Jweesus. 36Wet tà yikheent'at tà 'inúuke 'nààyij wet, nikyâàtet'et' 'inààt. Wet 'eewunúkoh, yot'et': - 'Inààt tààjtsih. 'Àp háats'i 'imak kyek 'ii'ohlà-k lanaahyen'no'? 37Wet taahuy Jweelípe' tha yok: - Kyek lalhóoqon 'ootle', tà lat'eekháye Jweesus, wet máatkye', 'iwóoyeh. Wet nikyúulhot'et' tha yok: - 'Ot'ekháakye tà Jweesus Kilíistoh hâàpe Yooslhàs. 38Wet yaqaasthayént'et' qaaletaj, wet 'inuukehkyà', tà tiyâàjo 'inààt, Jweelípeh, lhà'ya 'eewunúkoh. Wet Jweelípeh, 'inaahyenh. 39Wet tàjp'ante lhaamelh 'inúukephà', tà tâlho 'inààt, wet 'Nooyalh tà tâlhe 'Noowuk, 'ikyàj Jweelípeh, wet 'eewunúkoh, nemhit' hi'weenh. Wet yikt'aat tà 'inúuke 'nààyij tha', 'aqààjlhih. 40Tha hàp tà Jweelípeh, 'nolhóoqe' tha 'íihi 'Aasótoh. Wet lhaam yikt'aat tà 'iluunlhih, wet yààmejlhi silààt tà 'is, tà 'íihi nilhóoqej wikyii'wetes, paj tha nikyâàtho Seesaléyah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\