Hechos 9

1Tha hàp tà Sâàwloh, qamaj yikt'aat tà t'iyáalhiyej lastuun qanhyaj wet lalàànhyaj, tà lhaam tataayhlà 'Noowukkyujwanhayh. Wet yahóoyet'et' 'noohusewo tà lhámhyah, 2wet t'áalheje lajwuukwyenhayh, kyek ya-qaalelhàt tà 'no'weenho laqhaajyhayaj, tà lhaam yahuumin kyek hi'weenhómkye 'not'aalhyaj'wetes tà 'íihi Laamáskoh. Wet kyek nilhóoqe hi'noolh wok 'atsiinhay tà yikkye 'not'ekhaahyaj tà neeky'etso wet, 'itíikye-k tatsooqhanej, kyek yahàànho Jweelusalenh, kyek hip'óohikye'. 3Wet tà 'inúuket'et' 'nààyij, hàpet' tà toott'áho Laamáskoh, wet setlhayéjt'et' tà 'íikye 'isi tà 'ààytaji', tà tàlhpuuléyeh, tà hits'uulhaqejlhih. 4Wet lhaam', nikyàthonháateh, wet 'ilààte 'noopaq tà yààme' tha yok: - Sâàwloh, Sâàwloh, kyi hààte tà lat'uuyej'nóke 'imak tà qanii'sa'? 5Wet lhaam yok: - Háats'i tà 'aahâpe', 'Iwuuk? Wet nikyúulho' tha yok: - 'Ohâàpe Jweesus, tà 'aam lat'úuyejkye 'imak tà qanii'sa'. [Wuujw tà 'athaa'ámho', tà jwetaj lat'âàse 'imak tà 'itseelhàj. 6Wet Sâàwloh, takyettékye', wet lanoowahyaj'íhi'. Wet yok: - 'Iwuuk, háats'i 'imak tà lahuumin kyek 'owóoyeh? Wet 'Noowuk yààmét'et' tha yok:] - Néephà', tiyâàjo wikyi', wet hààpqhila-k 'nojweenhla'ámho 'imak tà 'iwaatlà-k lheenlhih. 7Wet hi'noolh tà yikkyét'et' Sâàwloh, taqaasthen' tha yoktamh. Lhaamelh 'ilààtet'at 'noopaq, tha hàp tà tok hi'weenky'oye hi'no-k hâàpe'. 8Wet Sâàwloh, néephà', tà 'ihonháateh, wet hiky'eenhíkyet'et' tateey' tha tok hi'weenqatsih. Wet màànhyejt'et'tso' tha', 'notoonej takey', tà 'nohàànho Laamáskoh. 9Wet hàp tà 'íihit'et' 'ijwáalas laajtumjwáyah, wet tok hi'weenqatsih. Wet tok t'ek, wet tok 'iyàà'. 10Wet 'íikye 'nookyujwanek tà lheey 'Aananíyas, tà 'íihip'ante Laamáskoh. Wet 'Noowuk lhaahi'nàlitej tha yok: - 'Aananíyas! Wet nikyúulho' tha yok: - 'Olhaamná'we', 'Iwuuk. 11Wet 'Noowuk yààmét'et' tha yok: - Néephà', tiyâàje 'nààyij tà 'noyok 'Is'aalhóho', wet 'úuke hi'no tà lheey Sâàwloh, tà tâlhe Táalhsoh, tà 'íiyej Jwuulas'wet. Tsi hàp tà lhaam', 'iwot'aalhyája'. 12Wet tatee'wenek'íhi', wet tà 'íihi tatee'wenek wet, hi'ween hi'no tà lheey 'Aananíyas, tà tiyààjkyàjwihup, wet 'itiikye'pe takeeyeyh, wet tàlhéejo tà 'àp hi'weenqatsih. 13Wet 'Aananíyas nikyúulho' tha yok: - 'Iwuuk, wuujwpe wikyi tà pajkye 'olààte tà yààmejlhi hi'nootsoh, wet lhaamelh yààme wuujwpe 'imaayhey tà nii'sa', tà lhaam yeene wikyi tà 'aamajkyetes, tà 'íihi Jweelusalenh. 14Wet tà 'íihi honhaatna wet, 'nolhààmet 'íiyej, tà tâlhe 'noohusewos tà lhaaménhyah, tà hi'weenho laqhaajyhayaj kyek tatsooqhanej nilhóoqej wikyi tà 'iwo'éeya'. 15Wet 'Noowuk yààme' tha yok: - Mààh, tsi hàp tà lhaam wet, hâàpe 'ookyumetkya', tà 'otkyúumah. Hààpqhila-k yààmejlhi 'olheey', tà 'iihikyela tà tataakye wikyi tà qahâàpeya jwuulales, lhà'ya niyaateyh, wet lhà'ya 'Iisla'elhles. 16Tsi hàp tà 'opààynhiyelah, tà t'uhlahlà-k wuujw lap'aattseyaj tà 'iihiyeja'pe 'olheey'. 17Tà màànhyejt'et'tso wet, 'Aananíyas yíkp'anteh, wet tiyààjkyàjwi hup tà Sâàwloh 'iikyàjwih. Wet 'itiikye'pe takeeyey' tha yok: - Sâàwloh, 'ipuuhjwah, 'Noowuk tà 'ikyeen'no'ámeh. Lhaamt'at Jweesus tà lhaa'ipàyen'naj'ámeh, tà lheehi'naj 'nààyij tà laneekkye', hàp tà 'ikyeen'no'ámeh, hààpqhila-k la'weenqatsih, wet kyek 'àp 'Nooyalh tà 'Isi', tapoohla'ámej. 18Màànhyejt'et'tso' tha', tháhya' tha', naatkyehkyà 'imak tà màànhyej'iwóye 'waahatt'àhes, tà tàlhóomkye tateelhoyh. Wet tháhya' tha', neky'e 'àp hi'weenqatsih. Wet néephàt'et' tha', 'nonaahyénp'anteh. 19Wet tà pajkyet'et' 'iléeyej lhàq tà tujw wet, neky'e 'àp laqhaajyhayaj'íhi'. Wet 'ijwaala-sast'at tà lhaam 'íiyej 'nookyujwanhay tà 'íihi Laamáskoh. 20Wet mâlhtej tha', waatanéjp'ante tà yààmejlhi Jweesus, tà 'íihi 'not'aalhyaj'wetes. Wet yopej: - Jweesus hâàpe Yooslhàs. 21Wet nilhóoqej wikyi tà 'ilààte wet, 'íihit'et' tà 'inúuyejphà', wet lhaamelh ta'yààtshanlhamele' tha yok: - Kyi hààteh, hà qahâàpeya tààjtsi hi'noo'naj 'itíikye-k 'itààyhthen wikyi tà 'iwolhéeya Jweesus, tà 'íihi Jweelusalenh? Hà qahâàpeya-k 'àp nààm qaanah tà yahuumin kyek tatsooqhanej wikyiitsoh, kyek yahààne 'noohusewos tà lhaaménhyah? 22Tha hàp tà Sâàwloh, lhà'yapejlhiip laqhaajyhayaj. Wet jwuulales tà 'íihi Laamáskoh, tok yahanej'iwooyehlà-k nikyuulhlà', tà lhaam yaqaalelhàt tà Jweesus hâàpe Meesíyas. 23Wet tà tajwaatshi wuujwpe 'ijwáalas wet, jwuulales 'iwolakyoowhayáyej kyek lhaamelh 'ilàành. 24Tha hàp tà Sâàwloh, yahaanéjt'et' lhaamelh latiikyunhayaj. Wet lhaamelh 'iniihi huppeelh, 'ijwaalakyepej wet honaajkyepej, tà t'uhlà-k 'ilàành. 25Tha hàp tà lakyuujwanhay wet, takyúuma tà honaatsi', wet 'iwolahíiya', wet 'ithaat'wekyéhi 'noop'ok tà hits'úulhaqej wikyii'wet. 26Wet tàjp'ante nikyâàtho Jweelusalen wet, jwetaj lhaahip'ájtej 'nookyujwanhayh. Tha hàp tà nilhóoqej lhaamelh tà nowáayeh, tsi tok yeene-k hâàpe 'Noowukkyujwanek. 27Tà màànhyejt'et'tso wet, Weelnaweh, takyúumah, wet yahààne 'aapostolhlhayis. Wet 'ijweenhómkyet'et' tha yok: - Sâàwloh, pajkyep'ante hi'ween Lhaawuk, tàjp'ante 'íihi 'nààyij tà tiyâàje Laamáskoh, wet Lhaawuk taahúyej. Wet tàjp'ante 'íihi Laamásko wet, wuujw laqhaajyhayaj tà 'íihi', tà yààmejlhi Jweesus. [Yoot'et'ke Weelnaweh.] 28Wet màànhyejp'antetso' tha', 'iiyejt'at lhaamelh, tà 'íihi Jweelusalenh, wet tiyààjot'apej, wet 'inuuphàt'apej. 29Wet laqhaajyhayaj'íhi', tà yààmejlhi 'Noowuk Jweesus. Wet yààmhopwethà wikyi tà liyeewolhayis, tha hàp tà lhaamelh 'itíikye-k 'ilàành. 30Wet Jweesusqawikyi', tàjp'ante yahaanej tà màànhyejtso wet, lhaamelh takyúumah, wet yahààne Seesaléyah. Wet lhaamelh 'ikyeenhóp'ante Táalhsoh. 31Wet màànhyejp'antetso' tha', Jweesusqawikyi tà 'íihi Jwuuléyah, wet tà 'àp 'íihi Waaliléyah, wet Saamályah, latáamsekis'íhi'. Wet 'íihit'et' tà lhaa'ikyiyhelithen', wet lanoowahyahay'itíye 'Noowuk. Wet lhaamelh lhaa'iwunit, tsi hàp tà 'Nooyalh tà 'Isi' hi'weenhómkye laqhaajyhayahayh wet laky'ootyahayh. 32Wet Tuuntehen', yíkt'et' tà tiyâàjomkye nilhóoqej honhaates, wet, 'àp hààte nikyâàtep'ante wikyi tà Yoost'amajkyetes tà 'íihi Líilah. 33Wet hi'wéent'et' hi'no tà lheey 'Eenéwas. Hi'nootso wet, 'imàà'pe la'weetes, 'íihip'ante nekkyààmis 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe laajtumjwáyah, tsi hàp tà taq'eejwíkye'. 34Wet Tuuntehen wet, yààme' tha yok: - 'Eenéwas, Jweesus Kilíistoh, 'aa'ikyeset. Néephà', wet 'eenlhi 'ahoowet. Wet tháhya' tha néephà'. 35Wet nilhóoqej wikyi tà 'íihi Líilah wet Saalonh, hi'wéent'et'a'. Wet lhaamelh lhaa'itilhqáte 'Noowuk. 36Wet 'íikyep'ante 'nookyujwanektsinha tà lheey Taawítah, tà 'íihip'ante Jwóopeh. 'Nolheeytso wet, 'inúuphà' tha yok: Tsoo'nah. Lhaamtso wet, naaya lakyuumtes tà 'isiis. Wuujw tà 'iwot'awaayhéta wikyi'. 37Wet 'ijwaalasp'antékye wet, 'íihi tà lhaa'ilàt, wet 'yilh. Wet waaq'álht'et' tà 'noléejkye' tha', 'notiikyàjwi hupqaakyowej tà túmphà'. 38Wet Líilah, tok 'atoojwého Jwóopeh, wet tà 'nookyujwanhay yahaanéjt'et' tà Tuuntehen 'íihi Líilah, wet lhaamelh 'ikyeene nitààkjwas hi'noolh, tà ne'te-k 'ijweenho kyek yok: - Yej 'aalapanitej kyek lahoo'noyehen'. 39Wet màànhyejt'et'tso' tha', néephà Tuuntehen', wet yikkye lhaamelh. Wet yààmt'et' tha', 'nohààne hupqaakyowej tà Taawíta 'iikyàjwih. Wet nilhóoqej teesalis lhaayahúte Tuuntehen'. Wet taajwkyehkyà', wet 'ipààyne 'nooqhàyh wet 'nootikis tà Taawíta tà lheenhayt'amháji', tà lhaam qamaj 'íiyej lhaamelh. 40Wet màànhyejtso' tha', Tuuntehen', 'ikyent'et''aalhotaje nilhóoqej lhaamelh, wet laqaamkyetey 'itíihi honhat tha', 'iwot'aalhyája'. Wet nitíilhaqet'et' 'ahààt tha yok: - Taawítah, néephà'. Wet 'iyaahinphât'et'a', 'atsiinha'. Wet hi'wéent'et' Tuuntehen' tha', néephà'. 41Wet Tuuntehen', 'ipiiyne takey' tha', 'ineeyhetphà'. Wet t'ààn ky'oye lhaamelh tà Yoost'amajkyetes, wet teesalis, wet 'itíikye tà tataakye', tà 'àp la'waatshankyeyaj'íhi'. 42Wet nilhoq wikyi tà 'íihi Jwóopeh, tà yahaanej 'imaaktsoh. Wet wuujwpe wikyi tà neky'e t'ekháaye 'Noowuk. 43Wet wuujwpe 'ijwáalas tà Tuuntehen 'íihi Jwóopeh. 'Iiyej la'wet hi'no tà tsàànt'àjwo', tà lheey Siimonh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\