Colosenses 1

1Pâàwloh, tà Yoos lakyoowej tà tameenej tà hâàpe Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, lhà'ya 'noopuhjwa tà lheey Tiimotéwoh, 2'ithaate lhààmetnah 'noopuhjwas tà Yoost'amajkyetes, tà 'íihi Koolósas, tà lhaamelh t'ekháaye Kilíistoh. 'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'amejen', wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 3Tà 'o'aa'yalhyenhenpej wet, wuujw tà 'olhaamelh 'o'weenho tà 'is Yoos, Lhaawuk Jweesus Kilíisto Lajkyah. 4Tsi hàp tà 'olhaamelh 'olààtkye 'ekhaahya-hayh, tà latiiyaye Kilíisto Jweesus, lhà'ya 'ahuumnhayahay tà 'ii'ameyhíkye', tà latiiyayej nilhóoqej Yoost'amajkyetes, 5tà laniihiyayhlà 'imak tà 'not'aamajej'ahilàmhen', tà 'ipuuléyeh. 'Aamey pajkyeep'ante lalààtakye 'nooqanihhayajtsoh, tà 'nojweelh'ameyho 'nolhààmet tà máatkye', tà hâàpe silààt tà 'is, 6tà hàp tà nikyààtp'ante'ameyeh, màànhyejt'a tà 'àp nikyâàte nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat. Wet silààttso wet, 'iwolháaya', wet 'àp wuujwphà', tà 'ii'ameyhi', tàlheet'at 'ijwaalap'ante lalààtaye Yoos'isyaj, wet 'àp máatkye tà lataamaqayeh. 7Hàp tààjtso 'imak tà 'Eepajwas 'ikyuujwanp'ante'ameyej, tà hâàpe 'olhaamelh 'ooky'otjwah, tà 'oohumnek, tà 'àp yommáatkye tà hâàpe Kiliistoqawo', tà takyuumlhi'ameyhi'. 8Wet hàp tà 'ijweelh'nohomhen 'ahuumnhayahayh, tà tâlhe 'Nooyalh tà 'ii'ameyhíkye'. 9Wet hàp tààjtso tà tameenej tà 'olhaamelh tok 'oléeyej tà 'o'aa'yalhyenhenpej, tàlheet'at 'ijwaalahte neeky'elhájyaye tà 'olhaamelh 'olààtkye tààjtsoh. Wet 'ot'áalheje Yoos kyek 'itaaponit'ameye 'nootàjwnhayaj, yàt pajla' tha', latààjwelayej 'imak tà lhaam latiikyunhayaj, wet 'àp 'ii'ameyhi nilhoq 'noohanhyaj tà tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi', 10hààpqhila-k lanuuyake 'imak tà t'uhaawétej wikyi tà yahàànlhi 'Noowuk, kyek 'àp lheenaylhit'at 'imak tà lhaam yahuumínkye', wet 'àp 'iihikyela 'akyuumtes tà 'isiis, wet 'àp lhà'yahlapejlhiip tà latààjwelayhiyeja Yoos. 11'Is kyek wuujw kyek Yoos 'aayaqhajyenhen', kyek hi'ween'ameyho laqhaajyhayaj tà lasiilatyaj'íhi', tà tameenhla'ameyej kyek lateelàytayej nilhóoqej 'imaayheyh; 12wet 'aa'aqàslawethà', wet la'weenayhomhma tà 'is 'Noojkyah, tà yeen'ináme wikyi tà t'uhaawétej tà takyuumhlà 'imak tà lhaam t'aamajejlà t'aamajkyetes, tà 'íihi 'isi'. 13Tsi hàp tà lhaam 'ijwaayhet'inámej honaatsi laqhaajyhayaj, wet yahààn'ináme Lhààs tà lahuumnek laniiyatyaj, 14tà hàp tà lhayen'ilhaaháya tà 'inaa'ijwayhthen', wet 'àp tameen'inámej tà 'notààyhet'inámho lhaaqeyis. 15Lhaam wet, hâàpe Yoos tà nii'nàla'pe' lapeeyaq, lakyuunqatsekp'anteh, tà pajkye 'íikye', tàjp'ante qamaj néeyakye Yooslhenhayh. 16Tsi hàp tà Yoos, 'itíihip'ante lhaam', tà yeen-lhi nilhóoqej 'imaayheyh; hâàpe 'imaayhey tà 'ipuuléyeh, wet tà 'àp 'ihonhaatenah, tà 'nàlhkyee'pe', wet tà 'àp nii'nàlakye'pe'; wet 'àp hààte 'noowujwyahayh, wet 'noowuhuyh, wet 'nooniyatyahayh, wet 'nooqhajyhayahayh. Nilhóoqej 'imaayhey tà noyeenejlhi lhaam', wet 'àp 'noyeenhoplhih. 17Wet lhaam t'ikyuunhlà nilhóoqej 'imaayhey tà 'íikye', wet nilhóoqej 'imaayheyh, 'iihit'at lhaam', wet lhaam t'aamájeh. 18Wet lhaamtso wet, lheetek Yoosqawikyi', tà hâàpe t'isan'. Lhaam hâàpe tà t'ikyunh, wet 'àp t'ikyun tà 'inúuphà', tà tâlho 'noop'itseyheyh, tà lhaam 'not'uhlà-k yààm'pe nilhoq 'imak tà 'íikye'. 19Tsi hàp tà Yoos, lakyoowejp'ante tà 'imààlhetwek tà 'itíihi Kilíistoh nilhoq 'imak tà hààpet'at lhaam Yoos, 20wet 'àp yeenejlhi 'nootámsek Kiliisto'woyis, tà nitsàày'pe kuluus, yàt paj tha hi'iisyenlhámej nilhóoqej 'imaayheyh, màànhyej'iwóye 'imaayhey tà 'ihonhaatenah, wet 'imaayhey tà 'ipuuléyeh. 21Wet 'àp hààte 'aameyh, tà 'alhenayt'amhajYoostahjwása', tà lheenaylhi 'imak tà nii'-sa', wet 'àp latii'ameyej 'nootikyunhayahay tà nii'isakye'alhóho', 'athaana wet, pajkye 'aahi'isyenlhámej; 22wet hàp tààjtso tà yeenhilhi t'isan', tà hààpep'antet'at 'not'isan', tà 'yilhp'anteh, tsi yahuumin kyek 'aa'itiyakye tà tataakye', kyek 'aahàpehen wikyi tà t'aamajkyetes, tà lajlaky'oohléya', tà tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k nii'ísa-k 'notíiyej, 23tha kyek lhomaymáatkye-k 'aalat'unhtayéji 'ekhaahyahayh, wet 'àp tok 'aalatiyayejqanhiky'oye 'nooqanihhayaj tà 'íiyej silààt tà 'is, tà 'aamey lalààtayeh, tà hàp tà 'noyààmejlhih, tà 'íihi nilhóoqej Yooslhenhay tà 'iikyàjwi puule'; wet 'àp hàp tà 'noyen'nolawóoya 'olhaam', tà 'ohâàpe Pâàwloh. 24'Athaana wet, 'o'aqààjejlhi 'oop'attseyahayh, tà 'op'aliitsaj'atapehen', wet 'otíihi 'ot'isan' tà 'otaajtho la'wet 'imaayhey tà Kiliistop'attseyahayh, tà qamaj tatày kyek 'íikye', hààpqhila-k t'isan 'isej, tà hâàpe laqaawikyi', 25tà hàp tà 'noyen'nolaqaawóya', tà 'no'weente'nóho 'nookyumet tà tâlhe Yoos, tà 'none'te-k 'otaajtho la'wet tà 'oyààmejlhi Yooslhàmet, hààpqhila-k 'aamey 'aa'isayej. 26Hâàpe 'imakt'amhaj nii'nàla'pe', tà tàlhe'tsi tà Yoos lasqáalhek, tà neeky'e tà 'no'nààlitej t'aamajkyetes 'athaanah. 27Tsi hàp tà Yoos t'uhlà-k 'itààjwnhátej lhaamelh 'noosilatyaj tà lhà'yalhiip tà wuujw, tà 'íihi 'noosqalhektsoh, tà 'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales. Wet 'imak tà 'oyààme wet, hàp tà Kilíisto 'ii'ameyhíkye', wet hàp tààjtso tà tameen'ameyej tà 'iwóoye-k lawoyay'aqaanihhayajaky'oye Yoossilatyaj kyek 'ii'ameyej. 28Wet lhaam Kilíistoh, hàp tà 'olhaamelh 'ojweelhlhih. 'Otúme nilhoq wikyi', wet 'otiihilhayis nilhoq 'noohanhyaj tà 'okyuujwan nilhoq wikyi', tà 'olhaamelh 'ot'úuke-k 'otíikye tà tataakye Yoos wikyi tà 'imààlhewek tà 'is'aalhóho', tà 'íihi Kilíistoh. 29Wet hàp tààjtso 'imak tà tameenej tà 'otkyuumlhih, wet 'àp 'owo'olhààq'lehyája', tà 'olhaayaqhajyenéji lhaam laqhaajyhayaj, tà wuujw tà takyuumlhi'nóhi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\