Colosenses 2

1Tsi 'ohuumin kyek lahaanayej tà wuujw tà 'owo'olhààq'lehyaja'atapehen', lhà'ya wikyi tà 'íihi honhat tà lheey Laawoliséyah, lhà'ya nilhóoqej wikyi tà nii'wenákye-k hi'ween'no'. 2Tsi hàp tà 'owaatlà-k laqhaajyhayaj 'íihikye t'ootlelis, wet 'àp lhaamelh lhaahip'ajtitejwek 'noohumnhayaj, yàmthila-k 'isaaqanej 'imaayek tà wuujw tà lahaa'íhi', kyek 'ijwíite-k 'imààlhewek lahaanhyahayh, wet pajla' tha nikyâàte-k nitààjwélej nilhoq 'imak tà Yoos tà 'Noojkyah lasqáalhek, tà hààpet'at Kilíistoh, 3tà hàp tà 'nosqáathi nilhoq 'noohanhyaj wet 'nootàjwnhayaj, tà wuujw tà lahaa'íhi'. 4Wet hàp tààjtso tà 'ojweelh'ameyho', tsi hàp tà tok 'ohuumin kyek 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k yaqaalhej'ameyhi lhààmtes tà t'aqaanhyahayh. 5Tsi tej tà neeya'ameyej 'ot'isan', tha hàp tà 'ootikyunhayaj 'it'aameyej, wet 'o'aqààjlhih, tà 'o'aahi'wenay tà 'aalaqalelhàtayhkyà', wet 'àp 'aalat'unhtayejíkye 'ekhaahyahayh. 6Wet màànhyej tà lataakyumayhlà 'Noowuk Jweesus Kilíistoh, wet 'iwóoye-k màànhyejtso-k lhekaakyet'at lhaam'. 7Woyay'ajweetsiláhi lhaam', wet 'aawahnayej kyek 'no'aayenwethà'pe'. 'Is kyek 'aalat'unhtayejíkye 'not'ekhaahyajt'amhaj 'nokyuujwan'ameyej, wet wuujwyenay kyek la'weenayho tà 'is Yoos. 8Yej 'aalawahnayej 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'aa'ikyàjayh, kyek yaqaalhej'ameyhi 'nootikyunhayahayh wet 'not'aqaanhyaj tà lajlaháaya', tà tâlhe hi'noolh lakyuumhyahayh; hààpet'at 'nookyujwanhyaj tà la'wet honhaatnah, wet tok tâlhe Kilíistoh. 9Tsi nilhoq 'imak tà hâàpe Yoos, wet 'imààlhewek tà 'iihit'at Kilíisto t'isan'. 10Wet tà lheeyayhi lhaam', wet tok 'àp 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tatàày'ameyej, tà lhaam hâàpe tà lheetek nilhóoqej 'nooniyatyahayh, wet 'nooqhajyhayahayh. 11Wet tà lheeyayhi lhaam wet 'nowolhiijtseka'ameyej; tha tok 'nookéyej 'nolhiijtsek tà 'ii'ameyej, tajlháme tà Kiliistolhijtshanhyaj, tà hàp tà tameen'ameyej tà 'notiiyejqanhihaky'oye nilhoq 'imak tà 'isaanis laqeey'. 12Tsi hàp tà', tàjp'ante 'no'aa'inahyenhen wet, 'nop'antetajhàànhaky'oyehen', tà 'aahap'aqayej Kilíistoh, wet 'àp hààte 'nop'ante'aa'inuhataykyéphà', tà 'àp 'aahap'aqayej lhaam'. Wet hàp tààjtso tà tàlheet'at tà lat'eekhayakye Yoosqhajyhayaj, tà hàp tà 'inuuhatphà Kilíistoh, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. 13Wet tàjt'amhaj lheeyayhi 'atààhyahay tà tâlhe 'aqeeyis, wet tà 'àp tok 'nolhiijtsek'íyej 'isaanis, wet lhaam Yoos hi'weenp'ante'ameyho 'noo'watshankyeyaj, tà 'aahap'aqayej Kilíistoh. Tsi hàp tà 'itààyhet'inámhomkye nilhóoqej lhaaqeyis, 14wet 'yomeet 'noojwukyenek tà yaqaalelhàt lhaaqapi'àlis, tà nii'sa'inámeh. 'Noojwukwyenektso wet, lhaam yike wet 'itiiyejqanhi'inaky'oye', wet hip'áajtej kuluus. 15Wet 'nooniyatyahayh wet 'nooqhajyhayahayh, wet lhaam 'isóoyej laqhaajyhayahayh. Wet hi'nààjwlhatlhih, tà 'íikye tà tataakye nilhoq wikyi', wet 'ituumhatkyà lhaamelh, tà 'íihip'ante kuluus. 16Tà màànhyejtso wet, tok 'iwóoye-k 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k yen'atéesa 'imak tà latuujwayh, wok 'imak tà layààyayej, wok 'àp hàp 'ijwáalas tà 'nooqàjyaj, wok 'àp 'iwee'la'nâleh, wok 'àp 'ijwáalas tà 'not'eelaq'wet. 17Tsi nilhóoqej 'imaayheytsoh, hààpet'at 'imak tà nekhip'ante lahuupelh. Tha 'imak tà t'isan wet, hààpet'at Kilíistoh. 18Tok 'iwóoye-k 'aalawahnayej kyek wikyit'a-k hâàpe 'isoo'ameyej 'aqaaha', tej kyek hâàpe wikyi-k lhaa'itíhi-k lajwiihyaj'íhi', wet 'ontas 'àp t'ekháaye Yooskyenhayh, wet 'àp lhaa'yuytho 'imak tà lhaamelh nii'wena'pe', wet 'àp 'iwet lhaa'itujwqatejlhit'at latiikyunhayahay tà tâlhe t'isan', 19wet 'àp tok lhaahip'ájtej Kilíistoh, tà hâàpe Yoosqawikyi lheetek, tà lhaam tà tameenej tà nilhoq 'not'isan' lhaa'ikyiyhelit, tà lhiiley hap'aaqejwek 'noosàtayh wet 'nooqàtshates, wet 'àp yikeejphà 'imak tà tâlhe Yoos. 20Tha kyek 'aahap'aqayej Kilíisto-k lat'iilayh, wet 'àp latààlhayho 'nooqhajyhayahay tà 'ihonhaatenah, wet kyi hààte tà qamaj lhekaayt'at tà màànhyejt'a-k lheeyayhi honhat lakyuumhyahayh, wet 'àp 'aalatiyaykyàjwi 'nooqalelhtshayahayh, 21màànhyej'iwóye 'nolhààmtes tà yok: Hiyej 'akey latíiyej 'imaaktsih, yej latuujw, yej lataakyúmah. 22Tha hàp tà 'nolhààmtestso wet, hi'noolh lakyuujwanhyahayh wet lasuukunhyahayh; wet nilhóoqej 'imaayhey tà 'noyààmetso wet, lham nojwt'aat, tà 'nokyuumhyenh. 23'Nookyumhyahaytso wet, máatkye', 'noyààmejlhi tà lahaanhyaj'íhi', tsi nikyààtejlà 'no-t'ekhaahyaj tà 'notíiye Yoos, wet 'noojwihyaj, lhà'ya tà 'nolààn 'not'isan', tha hàp tà lahaa'ihihít'ah, tsi ky'áhya-k yahanej'iwooynéje-k tataayhlà 'not'isan t'aqàànhyahayh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\