Colosenses 3

1Wet kyek máatkye-k lanuuyayképhà', kyek latààlhayho 'noop'itseyheyh, kyek 'aahap'aqayej Kilíistoh, wet 'uuyake 'imak tà túmphà', tà Kilíisto 'íihi', tà lhaam tapààphà', tà túmej Yoos lajwóomqat. 2'Enay'atiikyunhayahaya 'imaayhey tà 'íihi tà túmphà'; qhiit'a 'imaayhey tà la'wet honhaatnah. 3Tsi hàp tà lat'iinhen', wet 'nosqat ha'waatshankyeyahayh; 'iiyejt'at Kilíistoh, tà 'íihi Yoos. 4Kyek 'nànhiila Kilíistoh, tà hâàpe ha'waatshankyeyaj, wet hààpqhila-k 'àp hààte 'aameyh 'no'aahi'nàlithenhnah, kyek 'aahap'aqhiyeja lhaam', kyek 'íihi 'noosilatyaj. 5Wet hàp tà 'oyok: Tàyheetay'ámho 'imak tà la'wet honhaatnah, màànhyej'iwóye 'nooqahi'nohyaj, wet 'imak tà laqooq'hayaj'íhi', wet 'not'isaantaqànhyahay tà 'iwet hààtet'nih. Yej lat'aaqànaye 'imaayhey tà nii'sa', wet 'àp yej lat'uuyake-k lahuutay'amej 'imaayheyh; tsi kyek lheenaylhi tààjtso wet, lat'eekhayayet'at 'imak tà tok hâàpe Yoos tà máatkye'. 6Wet 'imaayheytso wet, tameenej Yooswàk tà nekpe wikyi tà niitky'ahuyáye lhaam'. 7'Ijwaalasp'antékye wet, hààte 'aamey 'àp lhekaakyet'at tààhestsoh, tàjp'ante hààpet'at 'akyuumhyahayh, 8tha 'athaana wet, 'àp hààte 'aameyh, t'uhlà-k laléeyej nilhóoqej 'imaayheytsoh; 'yáje 'noowàk, wet 'noojwitseyaj, wet 'noo'nàjwtsenhyaj, wet 'noolàkwyhanhyaj, wet 'nolhààmtes tà qanii'sa', tà tâlhkye 'aayhiyayh. 9Yej 'aalajwe'yenaywethà', tà 'aamey pajkye 'aalalik'yenejíkye hi'no tà lawuumek, lhà'ya lakyuumhyahayh, 10wet 'àp lataa'wuyayhi hi'no tà neeky'e', tà yikt'aat tà lhaa'ineky'eynhi', paj tha 'imààlhewek latààjwnhayaj, tà 'àp 'ijwíite tà hâàpe Lhaam tà lhéenek lapéeyaq. 11Wet màànhyejtso' tha', nemhit' 'íikye wikyi tà liyeewolhayis wet jwuulales, wok wikyi tà 'nolhiijtsek'íyej wet wikyi tà laj'nolhiijtsekáyej, wok wikyi tà taayhilheleyh wet 'iyhàj tà 'weenhakyelhámej, wok wikyi tà qawoos wet wikyi tà qahâàpeya qawoos, tajlháme Kilíisto tà 'íikye', wet 'íihi nilhóoqej. 12Tà 'aahàpehen wikyi tà Yoosqalelhtshayh, tà t'aamajkyetes, wet 'àp lahuumnhayh, wet 'is kyek lataa'wuyayhi 'noop'attsenhyaj tà máatkye', wet 'noo'isyaj, wet 'noojwihyaj, wet 'nootelàythayaj. Wet yej 'aalakyàjwethà', 13tajlháme tà t'uhlà-k lateelàyit'ameyej, wet latààyhet'ameyhómkye 'ateesayh, kyek 'íikye 'aa'elhay kyek lawààk'íyeji 'eelh. Màànhyej'iwóye Kilíisto tà 'itààyhet'ameyhómkye 'ateesayh, wet t'uhlà-k 'àp hààte 'aameyh, lawóoynayejet'tsoh. 14'Is tà lataa'wuyayhi 'noohumnhayaj, tà hàp tà yààm'pe nilhóoqej 'imaayheyh; hààpet'at 'imak tà 'is'aalhóho', tà 'aahip'ajtitwek. 15Wet 'is kyek 'nootámsek tà tâlhe Kilíistoh, lhayenniyáatayej 'ootlelis, tsi hàp tààjtso tà 'not'àànej'ameyeh, tà lheeyayhi 'not'isan tà 'iwehyáalhah. Wet 'is kyek 'aalat'aqànitayejlhi 'imak tà 'is tà 'ii'ameyej. 16'Is kyek Kiliistolhàmet wuujw'ameyhi'. Tiyaayhi nilhoq 'noohanhyaj tà 'aalakyujwanayt'awethà', wet tà 'àp latuum'amehen'. Wet tiyaayhi 'ootlelis tà lat'iikyoyayejlhi 'Noowuk, wet 'àp la'weenayho tà 'is; tenaay saalmos wet nilhoq 'nootenqay tà tâlhe 'Nooyalh. 17Wet nilhoq 'imakt'a-k hâàpe-k lheenaylhih, wok 'àp lhààmayeh, wet tiyaayhi 'Noowuk Jweesus lheey'. Wet tààlhtayéjo lhaam', tà la'weenayho 'a'iisyaj Yoos tà 'Noojkyah. 18'Atsinhay tà haky'eejwas'íhikye', 'aa'àmetkyekyàjwi hi'noolh tà lheeyayejen', màànhyej tà 'Noowuk yahuumínkye'. 19Hi'nolh, humiinay 'atsiinhay tà lheeyayejen', wet yejay 'aajwitsájej lhaamelh. 20'Aamey tà 'no'aalales, 'is kyek lalhooqonaytshi tà lataaky'ahuyaye 'ajkyaalis, tsi hàp tààjtso 'imak tà 'Noowuk yahuumínkye'. 21'Aamey tà 'aa'nojkyalis, yej lajwiitseyenaywethà 'aleesayh, hààpqhila-k tok 'ijwiitajwethà'. 22'Aamey tà 'no'aalaqawos, 'is kyek lalhooqonaytshi tà lataaky'ahuyaye 'awuuhuy tà 'ihonhaatenah. Tajlhamhiyét'a-k lhaamelh 'aa'iyahinayh, màànhyejt'at kyek lat'uuyaket'at kyek 'aalahumnhatayej wikyi', tajlháme tà t'uhlà-k latiiyayhi 'imak tà máatkye', tà lanoowayaye Yoos. 23Wet nilhoq 'imak tà lheenaylhih, wet 'is kyek tâlho 'ahuuseyh, màànhyejt'a'iwóye-k hâàpe 'Noowuk kyek lataakyumayhoplhih, wet qhiit'a wikyi-k lataakyumayhoplhih. 24Tsi lahaanayejt'at tà lhaam 'Noowuk tà hi-'weenhla'ameyhómkye 'aqaaha', tà lhaam 'itààlhthomhma laqààyet. Tsi hàp tà Kilíistoh, tà hâàpe 'Noowuk, hàp tà lataakyumayhoplhih. 25Tha 'o'elht'a-k hâàpe-k yeenlhi 'imak tà nii'isa'alhóho', wet takyuumhlahlà 'imak tà nii'sa', tà yeenlhih. Tsi hàp tà tok 'iihikyela-k 'no'weenhthíkye wikyi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\