Colosenses 4

1'Aamey tà 'no'aalawuhuyh, 'eenayejlhi 'aqaawos 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'imak tà lhaamelh t'uhaawétej. Tsi lahaanayej tà hààte 'aameyh, la'weenay 'Awuuk, tà 'ipuuléyeh. 2'Is kyek yikt'a-k lawoyay'aalhyahaya'. Yej lamààyayhen', tajlháme-k 'aalhen', wet tiyaaye 'a'iisyaj Yoos. 3Wet 'is kyek 'àp hààte lat'aalhyenay'nohen', kyek tameenej kyek 'Noowuk 'ijwooyenkye 'nolhààmet la'nààyij, hààpqhila-k 'oyààme 'imak tà 'noqniitàjweláyejp'anteh, tà hâàpe Kilíistoh, tà 'àp hàp tà tameen'nóyej tà 'nop'oo'nóhi', 4'Aalhyenay'no-k 'ohaanej kyek 'owooynéjet' kyek 'owooynéje-k 'otaahuy', kyek 'o'nààlit Yoosqalhektsoh. 5Ti'aameyej 'noohanhyaj tà lheeyayej wikyi tà t'ekhaahyaj 'weenhalhámej. Tok 'iwóoye-k 'iwet lajwaayhettshi 'ijwáalas, tesqan tà ha'weet'iyayhi'. 6'Is kyek 'ààmet yikpejt'a-k la'iisyaj'íhi', wet tok 'is kyek lajnisóoyayej 'ààmet. 'Aamey t'uhlà-k lahanayejlawooyehlà-k lakyúulho wikyit'a-k hâàpe-k taahu'ameyej. 7Tíikikoh, lhaamhla-k yahaanhat'ameyej nilhoq 'imak tà 'omàànhyej; hâàpe lhaapuhjwa tà lhaahumnek wet 'ooky'otjwa tà máatkye', tà taky'óote 'Noowukkyumet. 8'Okyeen'ameye lhaam', tà 'ohuumin kyek lahaanayej 'imak tà 'ohààpehen', wet lhaam 'àp yaqhaajyenhenhna 'ootlelis. 9Wet 'àp hààte 'aa'elhay tà lheey 'Oonésimoh, 'àp yikkye'; hâàpe lhaapuhjwa tà lhaahumnek tà máatkye'. Lhaamelh 'ijweenhla'ameyho nilhoq 'imak tà 'íikye qaanah. 10'Aalistálkoh, tà ta'niis'nóyej tà 'nop'oo'nóhi', 'ithaat'ameye laqaasilàt, lhà'ya Mâàlhkos, tà Weelnawepuhjwa tà 'atoojweqanhih. 'Aameyh, pajkye 'nojweelh'ameyho 'imak tà t'uhlà-k lheenayejlhi lhaam'. Kyek yahoo'ameye wet, 'aamajayhlahlà'. 11Wet 'àp hààte Jweesus, tà 'àp lheey 'eelh Jwúustoh, 'ithaat'ameye lhààmet. Tok 'íikye 'iyhàj wikyi tà 'nolhiijtsek'iyejen', kyek taky'oot'nóyeh, tà 'otkyuumhilhi Yoosniyatyaj, tajlhamet'at lhaamelhtsoh. Wet wuujw tà lhaamelh yaqhaajyen'no'. 12'Eepajwas, tà hâàpe 'aa'elhayh, Kiliistoqawo', 'ithaat'ameye lhààmet. Tà 'iwopejt'aalhyája wet, yikt'aat tà lhaayaqhajyen'atapehen', tà 'yaalhyen'ameye Yoos, tsi yahuumin kyek 'aat'unayhíkye', wet 'aa'iskye'alhóho', yàmthila-k tok tatàày'ameyej 'imakt'a-k hâàpe-k Yoos yahuumínkye'. 13Tsi 'oyààméje lhaam 'imak tà 'o'weenh, wet hàp tà wuujw tà takyuumlhi'ameyho', wet 'àp 'yáje lhaamelh tà 'íihi Laawoliséyah, wet wikyi tà 'íihi 'Iilápolis. 14Lúukas, tà qakyaawo', tà 'olhaamelh 'oohumnek, 'ithaat'ameye lhààmet, lhà'ya Léemas. 15'Aakyàjaye 'olhààmet lhaapuhjwas tà 'íihi Laawoliséyah, wet lhà'ya Nínjwas, wet Yoosqawikyi tà lhaayahutpejwek tà 'iikyàjwi lawuuke'. 16Kyek tajwaatshi-k 'notiiyakye tà laatataya-kye kyek 'notaahúyhi 'noojwukwyeneknah, wet 'is kyek 'àp lathaataye Yoosqawikyi tà 'íihi Laawoliséyah, kyek 'àp hààte lhaamelh taahúyhi'. Wet 'iwóoye-k 'àp hààte 'aameyh lataahuyayhi 'noojwukwyenek tà tâlhe Laawoliséyah. 17Jwelaayho 'olhààmet 'Aalhkípoh, 'oyaylak: Taajtho la'wet 'nookyumet tà 'Noowuk hi'ween'ámho'. 18Tààjna wet, 'ooqasilàt, tà 'olhaam', Pâàwloh, tà 'ookelhének. 'Akyoowejnuhatayhlà tà 'nop'oo'nóhi'. 'Is kyek Yoos la'iisyaj 'ii'amejen'. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\