Efesios 1

1Pâàwloh, tà Yoos lakyoowej tà tameenej tà hâàpe Jweesus Kilíisto laqaa'apóstolh, 'ithaate lhààmetnah wikyi tà Yoost'amajkyetes tà 'íihi 'Eejwesoh, tà lhaamelh t'ekháaye Kilíisto Jweesus. 2'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'amejen', wet 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà Lhaajkyah, lhà'ya 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 3La'iisyaj'íhi Yoos, Lhaawuk Jweesus Kilíisto Lajkyah, tà 'itíihi Kilíisto tà hi'iisyen'inamejen nilhoq 'noo'isyaj tà tâlhe Yoosyalh tà 'Isi', tà la'wet puule'. 4Tàjp'ante qamaj honhat néeyakye wet, 'itíihi Kilíisto tà takyuum'inámehen', tà ne'te-k 'inaahàpehen t'aamajkyetes tà lajlaky'oohléya', 'iyéekye tà tataakye lhaam'. 5Tsi lhaam', tà wúujwp'ante lahuumnhayaj, pajkyep'ante yaqaalelhàt'inamehen kyek 'inayenlaléesa', tsi hâàpe 'imak tà lhaam yahuumínkye', tà lhaamp'ante tà lakyoowej, tà yeenejlhi Kilíistoh. 6Wet tà màànhyejtso wet, 'iwóoye-k 'inaa'aqàjejlhi 'noo'isyaj tà lasiilatyaj'íhi', tà hàp tà tameenej tà Yoos takyuum'inahlàmhen', tà 'itíihi Lhààs tà lahuumnek, 7tà lhaam la'wooyis tà tameen'inamejen tà 'nojwaayhet'inámej 'imak tà qanii'sa', wet 'àp 'notààyhet'inámhomkye lhaaqeyis. Máat- kye tà wuujw Yoos'isyaj, 8tà lhà'yalhiip tà lhaam 'itsàày'inatpehen', tà 'itíihi nilhoq 'noohanhyaj wet 'nootàjwnhayaj, 9tà 'itààjwnhat'inamejen 'imak tà nii'nàla'pe', tà lhaam lakyoowej, tà hàp 'imak tà lhaam yahuumínkye', tà pajkyep'ante 'itiilhámhi', 10tà 'iwaatlà-k 'itaajtho la'wet kyek nikyâàte lawhààyh. Wet hàp tà lhaam t'up'antehlà-k yahuutwek nilhóoqej 'imaayhey tà 'ipuuléyeh, lhà'ya tà 'ihonhaatenah, kyek 'itiikyàjwi Kilíistoh. 11Wet tà 'iyéehi lhaam wet, 'àp hààte 'iyaatkyumhlà 'imaayek tà Yoosqàyet, tà Yoos pajkyep'ante yaqaalelhtej'inameh, màànhyej tà 'itíikyep'ante-k yeenlhih, tà lhaam hâàpe tà yeenlhi nilhóoqej 'imaayheyh, màànhyejt'at tà lhaam 'ithaatkye tà 'is'aalhóho', 12hààpqhila-k 'inaamelh, tà pajkye lhaaqanihhayaj'íyeji Kilíistoh, 'iyaatmenej Yoos kyek 'nowoqààjyajáyeh, tà lawuujwyaj'íhi'. 13Wet tà lheeyayhi Kilíistoh, wet 'àp hààte 'aameyh, tà pajkye lalààtaye 'nolhààmet tà máatkye', silààt tà 'ijweelh'ameyho 'ajwaahyahayh, wet tà 'àp lat'eekhayaye lhaam', wet 'noyen'nootetneka'ameyej 'Nooyalh tà 'Isi', tà 'nop'ante'ijweelh, 14tà hâàpe 'imak tà 'nokyuunqat'inamejen', tà yaqaalelhàt tà 'iyaatkyumhlahlà 'imaayek tà lhaaqàyet, yàt pajla' tha nikyâàte-k waaq'alh kyek Yoos 'ijwaaythen wikyi tà lhaam laqààyet. Wet màànhiyejatso' tha', 'nowoqààjyajáye Yoos, tà lawuujwyaj'íhi'. 15Wet hàp tà tameenej tà 'àp hààte 'olhaam', tà pajkye 'olààtkye tà 'noyààmejlhi 'ekhaahyahay tà latiiyaye 'Noowuk Jweesus, lhà'ya 'ahuumnhayahay tà la'weenayho nilhóoqej Yoost'amajkyetes, 16wet tok 'oléeyej tà 'o'weenhopej tà 'is Yoos, tà 'o'aqààjlhi'ameyej, wet 'ot'aalhpej tha', 'ookyowej'inupej'ahilàmhen'. 17'Ot'áalhe Lhaawuk Jweesus Kilíisto laqaaYos, tà hâàpe 'Noojkya tà lawuujwyaj'íhi', tà 'one'te-k hi'ween'ameyho 'Nooyalh tà ta-meenhiyeja-k lahankye'imáakej, wet 'àp hi'nààlthila'ameyej Yoos, yàt pajla' tha latààjwelayej. 18'Is kyek lhaam yahuutúnho 'atiikyunhayahayh, hààpqhila-k latààjwelayej 'imak tà hâàpe 'nooqanihhayaj tà lhaam t'àànej'ameyeh, lhà'ya 'noosilatyaj tà wuujw, tà 'íiyej laqààyet tà 'íihi wikyi tà t'aamajkyetes, 19lhà'ya laqhaajyhayaj, tà lhà'yalhiip tà lawuujwyaj'íhi', tà lhaam taky'ootej'inamehen', tà 'iyaat'ekháyeh, màànhyejt'a tà 'waawulhlà 'imak tà lhaam yahanej'iwooynéje-k yaqaalhejihlà laqhaajyhayaj tà wuujwtsoh, 20tà hàp tà lhaam 'ikyuumhyenhilhi Kilíistoh, tàjp'ante 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, wet 'àp 'itumhtej lajwóomqat, tà 'íihi la'wet tà 'ipuuléyeh, 21wet 'àp yààmetp'ante'pe nilhóoqej 'noowujwyahayh, wet 'nooniyatyahayh, wet 'nooqhajyhayahayh, wet 'noowuhuyh; wet 'àp 'itii'pe nilhóoqej 'nolheeyt'a-k hâàpe-k 'noyààmeh. Wet ts'iilaqhit'a 'imaayhey tà 'íihi 'ijwaalasna-k 'iyààmeh, tajlháme tà yikhiilat'at yàtla-k tiyààje'tsih. 22Wet nilhóoqej 'imaayhey tà lhaam 'itiikyàjwi Kiliistopaky'olh; wet lhaam Kilíisto wet, Yoos yenlheetéka nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'àp hi'weenho laqaawikyi', 23tà hâàpe Kiliistot'isan', tà Lhaam tapóoyej, tà hâàpe Hi'no tà tapóoke nilhóoqej 'imaayheyh, 'íihikyet' tà 'íihikye'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\