Efesios 2

1Wet lhaam hi'weenp'ante'ameyho 'noo'watshankyeyaj, tàjt'amhaj 'atààhyahay'íhi', tà lheeyayhi 'aqeeyis wet 'imak tà nii'sa', 2tà hàp tà lheenaylhi 'ijwaalastsoh, tà lhekaakyet'amháji 'nookyumhyahay tà la'wet honhaatnah, wet lheeyayt'amhajkyàjwi niyaat tà laqhaajyhayaj 'íihi layaalh, tà hâàpe 'ahààttaj, tà takyuumhilhi wikyi tà niitky'a-huyáye Yoos, 'athaanah. 3Wet hààte nilhóoqej 'inaamelh tà 'inaamànhyejenmhajtsoh. 'Iyeekkyemháji lhaat'isanist'aqànhyahayh, wet 'iyeenlhimháji 'imak tà lhaat'isanis wet lhaatikyunhayahay ne'te-k 'iyeenlhih. Wet 'iyaatàlheje'tsi tà 'inaahàpehen Yooswàk lalees, 'inaamànhyejent'a'iwóye 'iyhàj wikyi'. 4Tha hàp tà Yoos, tà wuujw lap'aattsenhyaj tà 'íihi', wet 'itiihte'ináme lahuumnhayaj tà wuujw, 5wet tàjte qamaj 'iyéehi lhaatàhyaj, tà tâlhe lhaaqeyis tà nii'sa', wet hip'aajtit'inámej Kilíistoh tà hi'weente'inámho 'noo'watshankyeyaj (Yoos'isyaj tà tameen'ameyej tà 'aatjwayhen'), 6wet 'àp hip'aajtit'inámej Kilíistoh tà 'inaa'inuhatkyéphà', wet 'àp 'inaa'ipàhyenhikyé-phà la'wet tà 'ipuuléyeh, tha 'inaahap'áqej Kilíisto Jweesus. 7Tsi hàp tà', nekkyààmis tà tataay'alhóho' tha', lhaam yahuumin kyek hi'nààlit lap'aattsenhyaj tà lhà'yalhiip tà wuujw, kyek 'itii'inamejen la'iisyaj, tà 'itíihi Kilíisto Jweesus. 8Tsi hàp tà Yoos'isyaj tà tameen'ameyej tà 'aatjwayhen', tà lat'eekhayaye lhaam'. Tààjtso wet, tok tàlh'aameyeh, tajlháme tà hâàpe 'awaayhetayh, tà tâlhe Yoos. 9Wet tok hâàpe-k tâlhe 'nookyumtes, tsi hàp tà tok 'iwóoye-k hi'not' kyek hâàpe-k lhaa'ikyàjejlhih. 10Tsi hàp tà 'inaahàpehen Yooslhénhayh, tà lhaam 'itíihi Kilíistoh tà 'inaayenwethà', tà ne'te-k 'íikye lhaakyumtes tà 'isiis, tà lhaam pajkyep'ante 'iwaaq'lhatkyehkyà', tà ne'te-k 'iyeekkye'. 11Tha 'aamey tà qa'aahâpeya jwuulales, lhek tikyuunakye 'ijwaalasp'anteh, tà wikyi tà 'nolhiijtshay'íyej, tà 'notíihi t'isan 'nolhiijtsek tà 'nookelhének, 'iwuunit'ameyej wikyi tà laj'nolhiijtshayáyej. 12'Ijwaalasp'antékye wet, tok lheeyayejt'amháji Kilíistoh, wet 'aa'atojwayehohlà wikyi tà 'Iisla'elhlhayis. Tok 'aatott'ayayejlà 'nolhààmtesp'ante Yoos 'ijweenho laqaawikyi', wet tok 'aqaanihhayahay'íhikye', tà qatààjwelayáyej Yoos, tà lheyayhhonhaatenah. 13Tha 'athaanah, tà lheeyayhi Kilíisto Jweesus, wet 'aameyh, tà 'aa'atojwayet'amháji', wet Kilíisto la'wooyis tà tameen'ameyej tà nemhit' 'aa'atojwayeh. 14Tsi hàp tà lhaam wet, hâàpe 'ilhaatámsek. Tsi 'iwaasetkyà 'imak tà 'inaa'itonitwek, wet hip'aajtitwek wikyi tà jwuulales wet wikyi tà qahâàpeya jwuulales, tà yom'iwehyáalhah. 15Wet hàp tà tameenej tà nemhit' lhaalatahjwas, tsi hàp tà lhaam 'yomeetej t'isan' 'nooqalelhtshayajp'ante yaqaalelhàt 'imaayhey tà t'uhlà-k 'nowóoyeh, tà lhaam 'iwaatp'antehlà-k yeene wikyi tà nitààktsoh 'iwehyáalha hi'no', tà neeky'e', tà 'íihi lhaam', wet 'àp yeenlhi 'nootámsek. 16Wet t'up'antehlà-k yenlakyáaya kuluus, wet 'itíihi 'iwehyáalha 'not'isan', tà lhaam t'úuke-k lhaamelh tà nitààktsoh lataamsekis'íyeji Yoos, wet 'itiilhámhi tà 'yomeet lhaamelh lhààq'lehyahayh. 17Wet nâàmp'ante' tha', yààmejlhi silààt tà 'is, tà 'nootámsek, tà 'ijweenho 'aamey tà 'aa'atojwayeh, lhà'ya wikyi tà nii'tojwáyeh. 18Tsi lhaam tà tameenej tà 'inaamelh tà 'inaanitàktsoh, lhaa'nàyij'íhi' tà 'iyaahóye 'Noojkyah, tà 'inaa'isej 'Nooyalh tà 'iwehyáalhah. 19Wet màànhyejtso' tha', nemhit' 'aahàpehen wikyi tà 'asíiyaqas, tà qala'wéeta honhat tà 'íihi', tajlháme tà ha'weetjwast'at Yoost'amajkyetes, wet 'aahàpehen Yoos'wetlheleyh. 20'Aahàpehen hup tà 'noyeenlhi'pe 'aapostolhlhayis wet Yooslhàmetwos; wet tuunte tà lhámhyah, tà 'íihi latseelhà', wet hààpet'at lhaam Jweesus Kilíistoh. 21Wet lhaam tà tameenej nilhoq huptso tà hap'aaqwek, wet 'àp yikphààt'at, yàt pajla' tha hâàpe 'noowuke tà 'not'aamajkyet, tà 'íihi 'Noowuk. 22Wet tà lheeyayhi lhaam', wet 'àp hààte 'aa-mey 'no'aa'ipàtsinayh, tà 'aahap'aqayej 'iyhàj Yoosqawikyi', yàtla-k lakyààtaye-k 'aahàpehen Yoos'wet, tà 'íihi 'Nooyalh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\