Efesios 3

1Wet hàp tà tameenej tà 'olhaam', Pâàwloh, tà 'nop'oo'nohi'pe Kilíistoh, tà 'otkyuumhoplhi 'aamey tà qa'aahâpeya jwuulales... 2'Oyeene-k pajkye lalààtakye Yoos'isyaj tà 'no'weenhte'nóho', tà 'nonaahhat'nóyej 'nookyumet kyek 'oyeenlhi'ameyhi'. 3Tsi hàp tà 'no'nààlitte'nóyej 'imak tà nii'nàla'pe', màànhyej tà niiptája tà pajkye 'ohaanhat'ameyej, tà 'otíihi lahiinah. 4Wet kyek lataahuyayhi wet, latààjwelayhiyeja tà 'nohaanhat'nóyej 'imakt'amhaj 'noqniitàjweláyej, tà 'iiyejlà Kilíistoh. 5'Imak tà nii'nàla'petso wet, tok 'nohaanhátej wikyip'ante 'ii'pe honhat, tha 'athaana wet, 'Nooyalh tà hi'nààlitej 'aapostolhlhayis wet 'nolhààmetwos tà Yoost'amajkyetes. 6Wet hàp tà wikyi tà qahâàpeya jwuulales, 'àp hààte laqààyet 'imak tà tâlhe Yoos, wet 'àp lhaamelh 'iihit'at 'not'isan tà 'olhaamelh 'o'íihi', wet 'àp laqààyett'at 'noojwelhyajp'ante 'notíihi Kilíisto Jweesus; hààpet'at tààjtso silààt tà 'is, 7tà hàp tà 'noyen'nolawóoya', tà 'no'weenhte'nóho 'not'awaayhet tà hâàpe Yoos'isyaj, tà lhaam laqhaajyhayaj takyuumlhi'nóhi'. 8'Olhaam', tà 'ohâàpe 'elh tà hiky'átyayej tà niiwújwa', tà 'o'íihi wikyi tà Yoost'amajkyetes, 'no'weenhte'nóho 'noo'isyajnah; 'none'te-k 'ojweenho wikyi tà qahâàpeya jwuulales silààt tà 'is, tà hààpet'at 'nolhààmet tà yààme 'imaayek tà lawuujwyaj neehikyet' hi'no-k latiikyunhayaj 'waawúlhe-k yahaanej, tà 'íihi Kilíistoh, 9wet 'àp 'none'te-k 'oqaalelhthómkye nilhóoqej wikyi' la'nààyij 'imak tà tàlhe'tsi tà nii'nàla'pe', tà 'íihip'ante Yoos, tà hâàpe tà yeenlhíp'ante nilhóoqej 'imaayheyh, 10hààpqhila-k 'nooqhajyhayahayh wet 'nooniyat yahayh, tà 'ikyepuuleyeh, 'notààjwnhátej 'athaa nah Yooshanhyahay tà 'weenhahíkye', tà hàp tà 'noyenlawóoya Yoosqawikyi'. 11Hâàpep'ante tààjtso Yoos latiikyunhayaj tà tàlhe'tsih, tà lhaam yeenhilhi Kilíisto Jweesus, tà Lhaawuk, 12tà hâàpe tà tameen'inámej tà lhaaqhajyhayahay'íhikye', wet 'àp tok lhaajwawalhyahay'íhikye' tà 'iyaalhanitíkye tà tataakye Yoos, wet hààpet'at tààjtso 'imak tà 'iyaatàlhte lhaat'ekhahyaj tà 'iyaatíye lhaam'. 13Wet hàp tà tameenej tà 'ot'aalh'ameyho-k tok 'aalat'ayhetkyehkyà', tà lahaanayej tà 'op'aliitsaj'atapehen'; tsi hàp tà 'oop'attseyaj wet, hâàpe 'awuujwyahayh. 14Wet tààjtso wet, hàp tà tameenej tà 'ooqamkyetey 'itíihi honhat, tà 'o'íikye tà ta-taakye Lhaawuk Jweesus Kilíisto Lajkyah, 15tà hààpet'at tà hi'weenho lheey' nilhóoqej 'noojkyalis tà 'ipuuléyeh, wet tà 'àp 'ihonhaatenah, 16wet 'ot'áalheje-k hi'ween'ameyhómkye-k lhà'yapejlhiip 'aqhaajyhayahayh, kyek lhaam 'itii'ameyhíkye Layaalh, màànhyejt'a tà 'waawulhlà 'imaayek tà naaya', tà 'íiyej lhaam lasiilatyaj, 17wet kyek 'àp Kilíisto 'íihikye 'ootlelis, tà hàp tà lat'eekhayayeh, wet kyek 'àp lawoyay'ajweetsiláhi 'noohumnhayaj, wet 'àp 'aat'unejíkye', 18hààpqhila-k 'aameyh, kyek 'aahap'aqayej nilhóoqej Yoost'amajkyetes, máatkye-k latààjwelayej 'imaayek tà wuujw tà tsaajo', wet 'àp wuujw tà pitaaj, wet 'àp wuujw tà pitoojw, wet 'àp wuujw tà 'atoojwphà', 19wet 'àp latààjwelayej Kiliistohumnhayaj, tà yààm'pe nilhoq 'nootàjwnhayaj, hààpqhila-k nilhoq 'imak tà 'íiyej Yoos, tapoo'ameyej. 20Wet lhaam Yoos, tà hàp tà laqhaajyhayaj'íhi-k yeenlhi 'imaayhey tà wuujw tà yààm'pe 'imak tà 'iwóoye-k 'iyaat'álheh, wok 'àp 'iyenlhaatikyunhayahaya', tà 'íikye 'nooqhajyhayaj tà takyuumlhi'inámhikye', 21lhaam wet, 'is kyek tok lapees'íhi-k 'nowuujwyenh, kyek 'íihi Yoosqawikyi', tà 'íihi Kilíis- to Jweesus, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\