Efesios 4

1Tha 'olhaam', tà 'nop'oo'nohi'pe 'Noowuk, 'ot'aalh'ameyho-k latii'ameyej 'nookyumhyahay tà t'uhaawétej 'imak tà 'not'àànej'ameyeh. 2Yej 'alhenaywúusa'; tiyaay'ameyej 'ajwiihyahayh. 'Is kyek lhomaypitaaj kyek lateelàyit'ameyej, kyek 'àp latiiyayhi 'noohumnhayaj. 3'Aaqhajyenayky'oye-k 'aalathatayejwek 'Nooyalh tà 'Isi', wet 'aamajayej 'nootámsek kyek 'aahip'ajtitwek. 4'Iwehyáalha 'not'isan', wet 'iwehyáalha 'Nooyalh, màànhyejt'at tà 'àp 'notíihi 'iwehyáalha 'nooqanihhayaj tà 'not'ààn'ameyeh, hààpet'at tà 'not'àànej'ameyeh, 5'àp 'iwehyáalha 'Noowuk, wet 'iwehyáalha 'not'ekhaahyaj, wet 'iwehyáalha 'noonahyaj, 6wet 'iwehyáalha Yoos, tà nilhóoqej tà Lajkyah, tà lhaam 'ii'pe nilhóoqej, wet 'àp 'íiyej nilhóoqej, wet 'àp 'íihi nilhóoqej. 7Tha hàp tà 'inaa'elh 'iwehyáalhapej wet, 'no'weenho 'noo'isyaj, màànhyejt'a tà Kilíisto 'iwolaqaa'walhlhanhatáyej, tà lhaam hi'weenho t'awaayhet. 8Tsi hàp tà 'íihi Lahii' tha yok: Tiyâàjo tà túmphà', wet 'ikyààjlhámkye latsooqhayh, wet hi'weenho t'awaayhtes wikyi'. 9Wet tà 'noyok tiyâàjo tà túmphà', háats'i 'imak tà yààmeh, kyek qahâàpeya-k yààme tà t'ikyunp'ante tà 'inuuhkyà', tà tiyàjp'antehonhaatky'óyeh? 10Wet hi'no tà 'inuuhkyà', wet 'àp hààpet'at tàjp'ante tiyààjkye'wekyéhi nilhóoqej puulelis, tà lhaam t'up'antehlà-k tapóoke nilhóoqej 'imaayheyh. 11Wet lhaamt'at tà yeene wikyi 'iyhàj 'aapostolhlhayis, wet 'àp 'iyhàj wet, Yoosqasilàtwos, wet 'àp 'iyhàj wet, 'nolhààmetwos, wet 'àp 'iyhàj wet, Yoosqawikyiwos, wet 'nookyujwanhyajwos, 12tsi hàp tà t'up'antehlà-k yom'iskyee'alhóho Yoost'amajkyetes, kyek 'iwaaqlhatejkyehkyà lhaam lakyuumet, tà tameenhiyeja-k lhà'yalhiip kyek laqhaajyhayaj'íhi Kiliistot'isan', 13yàt pajla' tha 'inaanilhóqej kyek 'iyaakyâte-k 'inaa'iwehyálhayej lhaat'ekhahyaj, wet 'àp 'inaa'iwehyálhayej tà 'iyaatàjwélej Yooslhàs, yàt pajla' tha 'àp 'inaathànhâyej 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'àp 'iyaajwítkye-k 'inaa'wawúlhe Kilíistoh, tà hâàpe hi'no tà 'imak tà 'is'aalhóho tapóoyej. 14Wet nemhilat' 'inaamànhyej'iwóye nàà'tshas tà 'iwopej'iyhâàja latiikyunhayahayh, tà 'àp yikkye 'nookyujwanhyajt'a-k hâàpe', yàt paj tha 'iwaahinlhamelej tà wikyi tà takyuumhoplhi 'imak tà nii'sa', 'yaqaanéjej lahaanhyaj tà nii'isa'alhóho'. 15Tajlháme tà t'uhlà-k 'iyaatíhi lhaahumnhayaj tà 'iyeekkye 'imak tà máatkye', wet 'àp 'iyaalhanikyiyhelithen', yàmthila-k 'iyaalhóqon kyek 'iyaajwíte hi'no tà Yoosqawikyilhetek, tà hâàpe Kilíistoh, 16tà lhaam tà tameenej tà nilhoq 'not'isaan-tsoh, hap'aaqwek, tà lhiiley hap'aaqejwek nilhóoqej 'noosàtay wet 'nooqàtshates, tà lhaamelh taky'ootlhameleh, wet tà 'àp 'not'isaanlhip 'iwehyáalhah, 'weenháyejt'a lakyuumet. Wet 'àp tâlhe lhaam tà nilhoq 'not'isan tà yikphà', wet 'àp lhaa'ikyiyhelit tà 'íihi 'noohumnhayaj. 17Wet hàp tààjna 'imak tà 'otíihi 'Noowuk tà 'ojweelh'ameyho', 'oyok: Yej 'àp 'aalateky'eynayej 'iyhàj wikyi tà 'àp qahâàpeya jwuulales, tà lhaamelh 'itiilhamelej latiikyunhayahay tà lajlaháala', 18wet tà lahaanhyahay 'íihi honaatsi'. Lhaamelh tok toott'ayejlà 'noo'watshankyeyaj tà tâlhe Yoos, tsi lhaamelh tatâàyej 'nootàjwnhayahayh, wet 'àp hit'uunhthen t'ootlelis. 19Lhaamelh 'itààyhet nilhoq la'nààjwlhis, wet lhaayakyâje 'not'isaant'aqànhyahayh, yàt paj tha', 'yaayhtejen tà yeenlhi nilhóoqej 'imaayhey tà laqooq'hayaj'íhi'. 20Tha hàp tà 'aameyh, tok màànhyejtso 'imak tà 'aalakyujwanayej, tà tâlhe Kilíistoh, 21kyek máatkye-k lalààtakyép'ante Kilíistoh, wet kyek 'àp 'nokyuujwan'ameyej lakyuu-jwanhyaj, tà hâàpe 'imak tà máatkye', tà 'íihi Jweesus. 22Tha matt'a 'akyuumhyahay tà tajwaatshi', 'is kyek lalaanayhi 'isaanis tà lawuumhayh, tà lhaa'iwasthi', tà yikkye t'aqàànhyahay tà t'aqaanhyaj'íhi'. 23'Aaneky'eynayéji 'ayaalhayh, tà 'íihi 'atiikyunhayahayh, 24wet 'wuyaayhi hi'no tà neeky'e', tà 'noyeenlhi' tha', 'noteeky'eynej Yoos, tà 'àp hi'nààlitlhámej 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'imak tà lajlaky'oohléya', tà 'íiyej 'imak tà máatkye'. 25Tà màànhyejtso wet, tiyaayejqanhi 'imak tà niimatákye', wet 'ààmaye 'imak tà máat-kye', tà lhààmhopwethà 'aa'yhàj. Tsi hàp tà 'inaa'elh 'iwehyáalhapej wet, lhiipt'a 'eelh. 26Kyek 'aajwitses, tha yej lawoyay'aqeeyisa'. Yej lawaahnayej kyek paj tha 'yuy 'ijwáala', kyek 'ajwiitseyaj 'ii'ameyej. 27Yej la'weenayho la'wet 'ahààttaj. 28'O'elh kyek 'eetantsajt'amháji', 'is kyek 'iléeyej tà t'eetanh, tajlháme-k takyuumlhih, wet yeenejlhi takeeyeyh 'imak tà 'is, hààpqhila-k hi'ween 'imaayek kyek hi'weenho 'elh tà laneeky'ethayaj'íhi'. 29'Iwoohiyét'a-k 'íikye 'nolhààmett'a-k hâàpe-k nii'ísa-k tâlhkye 'aamey 'aayhilh, tajlháme tà t'uhlà-k lhààmaye 'imak tà wikyi 'isiiyejah, tà lhaamelh 'iwaatlà', hààpqhila-k lakyààjaye 'noo'isyaj wikyi tà 'ilààt'ámeh. 30Yej la'weenayho lajwiitahayaj Yoosyalh tà 'Isi', tà 'noyenteetnéka'ameyej, tà yaqaalelhàt'ameyho tà lataajwayhenhna-k nikyâàte 'ijwáala tà 'noojwahyaj. 31Tiyaayejqanhihaky'oyehen nilhoq 'noopahyaj, lhà'ya 'noojwitseyaj, wet 'noowàk, wet 'not'àànhyaj, wet 'not'ààytenhyaj, wet nilhoq 'noo'nàjwtsenhyaj. 32Tajlháme tà t'uhlà-k 'akyoowej'iyej'ameyhíkye', wet 'àp 'aahap'attsentses. 'Is kyek latààyhet'ameyhómkye 'ateesayh, màànhyej'iwóye Yoos, tà 'itíihi Kilíistoh tà 'itààyhet'ameyho 'ateesayh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\