Efesios 5

1'Aa'enaye wikyi tà 'iteen Yoos, tà 'aahàpehen lalees tà lahuumnhayh. 2'Is kyek lawoyay'ahuumnhayája', màànhyej'iwóye Kilíisto tà 'àp hààte lhaam' 'inaayahumnhen', wet 'àp lhaa'iwom'inatpehen', tà lhaayene 'nooqathatkyà', tà Yoos t'awaayhet, tà lanij 'aqààjkye'. 3Tha mat 'nooqahi'nohyaj, wet nilhoq 'imak tà qóoq'ayeh, wet 'not'aqàànhyaj tà 'notíiye 'imak tà lawuuk'íhi', hàp tà ky'ayhthiyejent'a-k 'iwóoye-k 'noqaatlà', kyek 'ii'ameyhi', màànhyej tà t'uhaawétej Yoost'amajkyetes. 4Wet tok 'iwóoye-k 'aalawahnayej 'nolhààm-tes kyek niitajahómkye la'weetes, wok 'nooky'isukwyahayh, wok 'nolheektshanhyahayh. Tsi hàp tà 'imaayheytso wet, t'uhaawethiyéjt'a Yoosqawikyi'; tajlháme tà t'uhlà-k la'weenayho tà 'is Yoos. 5Tsi lahaanayej tààjnah, tà ky'áhyahla-k 'íikye 'o'elh kyek 'iwolaqaahi'nohyája', wok 'àp 'iwóoye 'imakt'a-k hâàpe-k qóoq'ayeh, wok 'o'elh kyek 'atsoojwnaj, kyek la'weet'ihiyejila Kilíistoh wet Yoos laniiyatyaj. 6Yej 'aalawahnayej kyek 'no'yaqaanej'ameyej 'nolhààmtes tà lajlaháala', tsi 'imaayheytso wet, hàp tà tameenej tà Yooswàk nekpe wikyi tà niitky'ahuyáye Yoos. 7'Oyok: 'Iwoohiyét'a-k 'aalathatayhlà wikyi tà màànhyejentsoh. 8Tsi 'ijwáalas tà latààlhkyetso wet, 'aahàpehent'amháji honaatsi', tha hàp tà 'athaana wet, 'aahàpehen 'isi', tà lheeyayhi 'Noowuk. Ti'aameyej 'nookyumhyahay tà t'uhaawétej 'imak tà 'isi' lalees, 9(tsi 'imak tà tâlho 'Nooyalh tà 'Isi', wet hâà-pe nilhoq 'imak tà la'iisyaj'íhi', wet 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'imak tà máatkye'), 10wet 'uuyake-k lheenaylhi 'imak tà 'Noowuk yahuumínkye'. 11Yej lat'aawayayho honaatsi lakyuumtes tà lajlháaya'. Tajlháme tà t'uhlà-k la'nààlitay'pe'. 12Tsi wikyiitsoh, 'imaayek tà lhaamelh lhaa'iweesqátej tà yeenlhih, wet maatkyet'at tà hi'nààjwlhatpe honhat, yàt paj tha 'oo'nàjwlhi'íhi-k 'oyààmeh. 13Tha hàp tà nilhóoqej 'imaayheyh, kyek 'isi hi'nààlit wet, neky'e 'nàlpe'; tsi hàp tà nilhoq 'imak tà 'no'nààlit wet, 'isiit'at. 14Wet hàp tà tameenej tà 'noyok: 'Aam tà lamà', 'is kyek la'noomh, néephà', tà lhéehi 'noop'itseyheyh! Wet Kilíistoh yahuutunhila'atape'. 15Tà màànhyejtso wet, 'is kyek lhà'yalhiip tà lat'aamaj'ameyej. Tok 'is kyek 'aamànhyejen'iwóye wikyi tà ky'isuukis, tajlháme-k 'aalhenaye wikyi tà yahankye'imáakej. 16Woyayqóotsayej 'ijwáalas, tesqan tà ha'weet'iyayhi'. Tsi hàp tà 'ijwaalasna wet, tok 'isen'. 17Wet tameenej tà 'oyok: Yej 'aaky'isukis, taj-lháme tà t'uhlà-k latààjwelayky'oye 'imak tà 'Noowuk yahuumínkye'. 18Yej 'aa'woknajayej hat'es, tsi hàp tà yaqaasohíkye 'nookyumhyahay tà 'isiis. Mat 'is kyek lataaponit'ameyej 'Nooyalh tà 'Isi'. 19'Àamejwethà'ameyhómkye sáalmos wet 'nootenqay tà la'iisyahay'íhikye'; 'akyooyaywethà', wet tààlhtayho 'ootlelis tà lawoyay'aqààjyajáye 'Noowuk. 20Nilhoq 'imak tà la'weenayh, 'is kyek tameen'ameyej kyek la'weenayhopej tà 'is Yoos, tha tiyaayhi 'Noowuk Jweesus Kilíisto lheey'. 21'Aa'àmetkye'akyàjwih, tà 'anoowahyahay latiiyaye Kilíistoh. 22'Atsiinhay tà laky'eejwas'íhi', 'iwóoye-k lhaayàmetkyekyàjwi laky'eejwas, màànhyej'iwóye tà 'àp lhaayàmetkyekyàjwi 'Noowuk. 23Tsi hàp tà 'atsiinha wet, lheetek hi'no tà 'íiyej, màànhyej'iwóye Kilíisto tà hâàpe laqaawikyi lheetek; wet laqaawikyitso wet, hâàpe t'isan', wet lhaam tà hâàpe lhaamelh lajwaayhthih. 24Wet màànhyej'iwóye Yoosqawikyi', tà lhaayàmetkyàjwi Kilíistoh, wet 'iwóoye-k màànhyejtso 'atsiinhay kyek 'ilhóoqon kyek lhaayàmetkyekyàjwi hi'noolh tà 'iiyejen'. 25'Aamey tà 'aahi'nolh, humiinay 'atsiinhay tà lheeyayejen', màànhyej'iwóye Kilíistoh, tà yahuumin laqaawikyi', yàt paj tha lhaamt'at tà lhaa'iwomp'ante'pe', 26tà yahuumínp'ante kyek yenYoost'amajkyetesa', tà pajkyep'ante 'ileejlhih, tà 'iléejej 'inààt, wet tà 'àp 'itíihi 'nolhààmet. 27Tsi hàp tà yahuumínp'ante kyek 'itíihi tà lhaam tataakye' Yoosqawikyi kyek lasiilatyaj'íhi', kyek lajlaky'oohléya', wet tok 'àp tasuujwilhih, tajlháme-k hâàpe wikyi-k Yoost'amajkyetes, kyek tok laky'oohle'íhi'. 28Wet 'àp mânhyejt'atso hi'noolh tà laky'eejwas'íhikye', t'uhlà-k yahuumin 'atsiinhay tà 'íiyejen', màànhyejt'a'iwóye tà lhaamelh yahuumin lhaamelht'at t'isaanis. Hi'no-k yahuumin 'atsiinha tà 'íiyej, wet lhaamt'at tà lhaayahuminh. 29Tsi hàp tà ky'áhyap'ante-k 'íikye hi'no-k nikyuuwéte t'isan', tajlháme tà 'ikyuunhanh, wet t'úuyeh, màànhyej'iwóye tà Kilíisto yeenejlhih laqaawikyi'. 30Tsi hàp tà 'inaahàpehen Kiliistot'isan lhiipeyh. 31Hàp tà tameenej tà hi'no yikhiilaky'oye lajkyah wet laqoh, wet lhaahip'ajthiyeja 'atsiinha', wet lhaamelh tà nitààktso wet, hààpqhila-k 'iwehyáalhah. 32'Nolhààmtestso wet 'isqat 'imak tà 'nootikyunhayaj tok 'ijwíite-k yahaanej, tha hàpet' tà 'oyààme 'imaayheyna wet, 'othaatejlà Kilíistoh, wet laqaawikyi'. 33Wet 'àp hààte 'oyok: 'Aa'elhay 'iwehyáalhah, t'uhlà-k yahuumin 'atsiinha tà 'íiyej, màànhyej'iwóye lhaam tà lhaayahuminh. Wet 'atsiinhah, t'uhlà-k 'iwolaháaya hi'no tà 'íiyej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\