Efesios 6

1'Aamey tà 'no'aalales, tà lat'eekhayaye 'Noowuk wet, t'uhlà-k lataaky'ahuyaye 'ajkyaalis, tsi hàp tààjtso tà 'is'aalhóho'. 2Wolaháaya 'ajkyah wet 'aqoh, tsi hàp tààjtso 'noosukunhyaj tà t'ikyun tà 'noqààtej 'imak tà Yoos 'ijweelh, tà lhaam 'àp yok: 3Hààpqhila-k tameenej kyek 'a'ishonhaateh, wet 'àp pitaajiyela ha'waatshankyeyaj tà lhehonhaatenah. 4Wet 'aamey tà 'aa'nojkyalis, yej lajwiitseyenaywethà 'aleesayh, tajlháme tà t'uhlà-k lakyuujwanayhen' wet latuumayehen', hààpqhila-k 'iwóoye 'imak tà 'Noowuk yahuumínkye'. 5'Aamey tà 'no'aalaqawos, 'is kyek latii'ameyhíkye 'anoowahyahayh wet 'akyeettehyahayh, tà lataaky'ahuyaye 'awuuhuy tà 'ihonhaatenah. Tiyaayhi 'imak tà máatkye', tà tâlho 'ootlelis, tà lataakyumayhoplhi lhaamelh, màànhyejt'a'iwóye-k hâàpe Kilíistoh, kyek lataakyumayhoplhih. 6Tajlhamhiyet' kyek lhaamelh 'aa'iyahinayh, màànhyejt'at kyek lat'uuyaket'at kyek 'aalahumnhatayej wikyi', tajlháme tà t'uhlà-k 'aalhenaye Kiliistoqawos; 'is kyek latààlhtayho 'ootlelis tà lheenaylhi 'imak tà Yoos yahuumínkye'. 7'Omaylakyuuttej 'akyuumet tà lheenaylhih, màànhyejt'a'iwóye-k hâàpe 'Noowuk kyek lataakyumayhoplhih, wet tajlhamhiyét'a wikyi-k lataakyumayhoplhih. 8Tsi hàp tà lahaanayej tà 'o'elht'a-k hâàpe-k yeenlhi 'imak tà 'is, hàp tà 'Noowuk hi'weenhomhma laqaaha', tej kyek hâàpe qawo', wok tok qawo'. 9Wet 'aamey tà 'no'aalawuhuyh, 'is kyek 'àp hààte màànhyejtso 'imaayhey tà lheenayejlhi 'aqaawos. Leyaayej tà lhomayt'uunkye 'ààmtes tà lajweelayhómkye'. Tsi lahaanayej tà lhaamelh Lawuuk, tà 'àp 'Awuukayh, 'ipuuléyeh, wet lhaam tok 'íikye-k hi'weenhthíkye wikyi'. 10Wet 'àp hààteh, 'ipuuhjwas, qhaajyen'ameyej 'Noowuk, lhà'ya laqhaajyhayaj tà lhà'yalhiip tà wuujw. 11Màlheetaywek tà lataa'wuyayhi 'nookelheley tà tâlhe Yoos, hààpqhila-k latuumayhlà 'ahààttaj, tà 'itíihi t'aqaanhyaj tà 'inuu'ameyeh. 12Tsi hàp tà qhiit'a 'noo'woyis wet 'not'isan', kyek 'iyaattayhlà', tajlháme tà 'iyaattayhlà 'nooqhajyhayahayh, wet 'noowuhuyh, wet niyaatey tà laniiyatyaj 'íihi honaatsi', tà 'íihi 'ijwaalasnah, wet 'iyaattayhlà 'nookyalh tà laqhaajyhayahay'íhikye', tà tâlhe 'imak tà nii'sa', tà 'iikyàjwi puule'. 13Wet hàp tà tameenej tà t'uhlà-k lataakyumaye nilhóoqej 'nookelheley tà tâlhe Yoos, hààpqhila-k latuumayhlahlà 'ataahjwayayh, kyek nààmhla 'ijwáala tà nii'sa', wet hààpqhila-k 'àp lhéehikyet' tà lhéehikye', kyek tajwaayhitshila-k lataajtayho la'wet tà lawoyay'ààq'lehyája'. 14Wet tameenej tà 'oyok: 'Aat'unhtayhíkye', 'enay'aqaawáqa 'imaayek tà máatkye', wet 'enay'aqaa'alhuts'et'âja 'imak tà 'is'aalhóho'. 15Wet niisàhes tà latààsíkye wet, 'is kyek hâàpe-k lakyuuttayej kyek lhekaaykyàjwi silààt tà 'is, tà hâàpe 'nootámsek. 16Wet t'uhlà-k yikt'aat tà lhenayhhat'ookep'óta 'not'ekhaahyaj, tà hààpqhila-k lat'oometayej nilhóoqej 'imak tà nii'sa' laky'ààhalh tà laq'eehen'. 17'Enay'eetekhíya 'noojwahyaj, wet kyumaayhlà Yoosyalh lajwaajnhat tà hâàpe Yooslhàmet. 18Yej lawoyaylapéesa tà lat'aalhen', wet tiyaayhi 'Nooyalh tà 'Isi' tà lawoyay'aalhyahaya' nilhooqtshi 'ijwáalas. Wet kyek lheenaylhi tààjtso wet, yej lamààyayhen', tajlháme-k 'wen'aameyhómkye 'ateelàythayahayh, tà lat'aalhyenayhen nilhóoqej Yoost'amajkyetes. 19Wet 'àp hààte 'aalhyenay'no', hààpqhila-k 'oky'eenhi 'olhaayhi' tha', 'oyààmhiyela 'nolhààmtes tà 'no'weenhla'nóho', wet 'àp tok 'oonowahyaj'íhi-k 'otààjwnhátej wikyi' 'imak tà 'noqniitàjweláyejp'anteh, tà hâàpe silààt tà 'is, 20tà hàp tà 'noyen'nolawóoya', wet 'àp tameenej tà 'ot'aqaay'íhi'. 'Aalhyenay'no', hààpqhila-k 'no'ween'nóho-k 'ooqhajyhayaj'íhi-k 'oyomtájo la'wet kyek 'oyààmejlhih. 21'Ohuumin kyek lahaanayej 'imak tà 'ohâàpe', wet 'àp 'imak tà 'oyeenlhih, wet nilhoq tààjtso wet, Tiikikohla-k yahaanhat'ameyej. Hâàpe lhaapuhjwa tà lhaahumnek, tà yommáatkye tà taky'óote 'Noowukkyumet. 22Hàp tà 'okyeen'ameyeh, tà 'ot'uhlà-k lahaanayejt'at 'imak tà 'ohààpehen', wet kyek 'àp yaqhaajyenhen 'ootlelis. 23'Is kyek 'nootámsek 'íiyej Yoosqawikyi', lhà'ya 'noohumnhayaj tà hap'áaqej 'not'ekhaahyaj, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, wet 'àp 'Noowuk Jweesus Kilíistoh. 24'Is kyek 'noo'isyaj 'íiyej nilhóoqej lhaamelh tà yahuumin Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà lhaamelh 'itíiye lahuumnhayaj tà nii'wenhíkye-k tatày'. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\