Galatas 1

1Pâàwloh, 'aapóstolh, (tok tâlhe hi'noolh, wet tok hi'no kyek tameenej tà màànhyejtsoh, tajlháme Jweesus Kilíistoh, lhà'ya Yoos, tà 'Noojkyah, tà 'inuuhatphâp'anteh, tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh), 2'olhaam', 'olhàà'ya nilhóoqej 'oopuhjwas tà 'ii'nóyej, 'othaate 'oojwukwyeneknah Yoosqawikyi tà 'íihikye honhaates tà Waalasyalhipeyh. 3'Is kyek 'noo'isyaj 'ii'amejen', lhà'ya 'nootámsek, tà tâlhe Yoos tà 'Noojkyah, wet Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, 4tà hàp tà lhaa'iwomp'ante'pe lhaaqeyis, tà yahuumin kyek 'ijwaayhet'inámej nekkyààmis tà nii'sanah, màànhyej tà Yoos, Lhaajkyah, lakyoowej. 5'Is kyek lhaam 'nowuujwyenh, yàmthila-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 6'Onuuphà'ameyej tà mâlhtej tha laleeyakye hi'no tà t'àànej'ameye la'iisyaj, tà lat'uyayhlà-k lhekaakye silààt tà 'weenhalhámej. 7Tha tok hàp kyek máatkye-k 'íikye 'eelh silààt tà 'is, tajlháme tà 'íikye 'iyhàj wikyi tà tok 'iwo'ataamsekisa', tà yahuumin kyek 'iweelanhat silààt tà 'is tà yààmejlhi Kilíistoh. 8Tha teji'ne-k hàp 'olhaamelh, wok Yooskyenek kyek tàlhpuuléyeh, kyek 'ijweelh'ameyho 'eelh silààt, kyek qahâàpeya silààt tà 'is tà 'ojweelhte'ameyho', wet 'is kyek 'not'ààytenhyaj 'ii'pe'. 9Màànhyej tààjmhaj 'ojweelh'ameyho', wet 'athaana wet, 'oyaakyâjo tà 'àp 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k 'ijweelh'ameyho silààt tà 'weenhalhámej, tà qahâàpeya silààt tà 'is tà pajkye lataakyumayhlà', wet 'is kyek 'not'ààytenhyaj 'ii'pe'. 10Kyi màànhyej 'athaanah, hà 'ot'úuke p'íiya-k wikyi 'iwuujwyen'no', wok 'àp hàp Yoos kyek 'ot'úuke-k 'iwuujwyen'no'? Wok 'àp hàp kyek 'ot'úuke p'íiya-k wikyi yahuumin'no'? Kyek qamaj 'ot'uuhike'ne-k wikyi yahuumin'no wet, tok 'ohààpqhi'ne Kiliistoqawo'. 11Tha 'ohaanhat'ameyej, 'ipuuhjwas, tà silààt tà 'is tà 'oyààmejlhih, tok hàp kyek tâlhe hi'no'. 12Tsi silààttso wet, tok 'íikyep'ante hi'not'a-k hâàpe-k hi'ween'nóho', wok 'àp 'ikyuujwan'nóyej, tajlháme tà Jweesus Kilíistoh tà hi'nààlitte'nóyej. 13Tsi hàp tà 'aamey lalààtakye 'ookyumhyajmháji', tàjmhaj 'oyikkye jwuulales t'ekhaahyahayh, tà wuujw tà 'olhaaq'litwethà Yoosqawikyi', wet 'ohuumin kyek 'otààyhthen'. 14Wet tàjmhaj 'oyikkye jwuulalest'ekhahyahay wet, 'olhaayàmetpe wuujwpe 'oo'wetjwas tà 'oo'wawuhlhahjwas, tsi hàp tà lhà'yalhiip tà 'ot'iskyeenlhimhajpe 'oojkyalisp'ante lakyuumhyahayh. 15Tha hàp tà Yoos, tà hàp tà 'itiiyejp'ante'noqanhih, tâlhe tàjp'ante qamaj 'o'íihi 'ooqoh; wet tà 'àp 'itíihi la'iisyaj tà t'ààn'nóyeh, 16tàjte lhaam lakyoowej tà hi'nààlit'nóyej lhààs, tà ne'te-k 'oyààmejlhih, kyek 'o'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet tok mâlhtej tha', 'ot'yààtshane 'not'isan' wet 'noo'woyis, 17wet tok 'àp 'otiyààjehte Jweelusalenh, kyek 'ohóoye wikyip'ante t'ikyuun'ohlà', tà hâàpe 'aapostolhlhayis, tajlhamehte tà 'oyik tà 'otiyâàje 'Aaláwyah, wet 'àp 'otàlhoohtet'at tà 'àp 'otpiinhot'at Laamáskoh. 18Wet tàjte tajyààme tààjtsoh, tà pajkyehte tajwaatshi nekkyààmis 'íihi laajtumjwáyah, wet neeky'ehtet'at tà 'otiyâàje Jweelusalenh, tà 'ohuumin kyek 'o'ween'pe Tuuntehen'. Wet 'o'iiyejtet'at lhaam', 'ijwáalas 'íihi tijwek 'ii'pe 'nookey 'iwehyáalhah. 19Tha hàp tà ky'áhyahte 'íikye-k 'o'ween'pe 'elh 'aapostolhlhayis, tajlhámet' Jwaakówoh, tà Lhaawuk lapuuhjwah. 20Wet 'imak tà 'otshàànhinah, wet máatkye'; 'otíikye tà tataakye Yoos tha 'oyok: tok 'iwet 'oyààmlhih. 21Wet tà tajwaatshihte tà màànhyejtso wet, 'oyikte tà 'otiyâàjo honhat tà lheey Síilyah, wet honhat tà lheey Siilísyah. 22Wet Kiliistoqawikyi tà 'íihikye honhaates tà 'íihi Jwuuléyah, ky'áhyap'ante-k 'íikye-k lhaamelh nitààjwelh'nóyej. 23Tajlháme tà lhaamelh 'ilààtkyet'at tà 'noyààmpej'nóye' tha 'noyok: Hi'noomhaj 'inaa'ilhaq'litwethà', wet 'athaana wet, yààmejlhi 'not'ekhaahyajmhaj lhaam t'úuke-k 'itààyhet. 24Wet màànhyejtso' tha', 'olhaam tà 'otmeenej lhaamelh tà 'iwuujwyen Yoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\