Galatas 2

1Wet tà tajwaatshihte nekkyààmis 'íihi tijwek 'ii'pe tumwek, wet 'oyààpnho Jweelusalenh, tà 'olhàà'ya Weelnaweh, wet 'àp hààte 'ot'àànehte Tíitoh, tà 'one'te-k nek'nóoke'. 2Tha hàp tà hààpet'at 'imak tà 'no'nààlit'nóyej tà tameenej tà 'otiyâàje Jweelusalenh. Wet tà 'o'íiyej wikyi tà lhaaménhyah, tà tajlhámet' lhaamelh, wet 'oqaalelhthómkye silààt tà 'is tà 'oyààmejlhih tà 'o'íihi wikyi tà qahâàpeya jwuulales; tsi hàp tà 'ookyumet tà 'oyeenlhit'at, wet tà pajkye 'oyeenlhih, tok 'iwóoye-k lajlaháaya'. 3Tha hàp tà ky'ayhthiyejent'a-k 'àp hàp Tíitoh, tà lhàà'ya'no', tà hâàpe liyéewoh, kyek 'noniityenej kyek 'nowolhiijtsekáyej. 4Tha hàp tà máatkye', 'iikyehte 'noopuhjwas tà qaniimatakyehen', tà lhaa'isqatwethà tà lhaa'yuyit'nohomhen'. Lhaamelh yahuumin kyek 'iteetshan 'imak tà 'olhaamelh 'owóoyeh, tà Kilíisto Jweesus tà tameenej tà nemhit' 'o'iikyàjwi 'nooqalelhtshayaj laqhaajyhayaj tà paajkye'; tsi lhaamelh 'itíikye-k 'ithaat'o'pehen jwuulalesqalelhtshayahayh, tà ne'te-k 'olhaamelh 'owóoye tà 'iwóoyeh. 5Tha hàp tà ky'áhyahte-k 'íikye-k 'olhaamelh 'olhaa'iwahnej kyek lhaamelh yaqaalh'nóhikye'; tsi hàp tà 'iwaatlà-k 'not'aamajej'ameyho 'nolhààmet tà máatkye', tà hâàpe silààt tà 'is. 6Tha wikyi tà 'noyààméje tà hâàpe tà lhaaménhyah ('imakt'amhaj lhaamelh hâàpe', wet tok 'owolaháaya'; Yoos tok hi'weenhthíkye wikyi'), 'olhaam', tok 'iikyehte 'imakt'a-k hâàpe-k neeky'e', kyek lhaamelh 'ijweelhte'nóho', tà lhaamenhyatsoh. 7Tajlháme tà lhaamelh nitààjwelh'nóyej, tà 'no'ween'nóho-k 'ojweenho silààt tà 'is wikyi tà laj'nolhiijtsekáyej, màànhyejt'a tà 'àp 'no'weenho Tuuntehen' kyek 'ijweenho silààt tà 'is wikyi tà 'nolhiijtsek'íyej. 8(Tsi hàp tà 'elh tà hi'weenho Tuuntehen laqhaajyhayaj, tà ne'te-k 'ijweenho jwuulales silààt tà 'is, wet 'àp 'ohààtehte tà hi'ween'nóho 'ooqhajyhayaj, tà ne'te-k 'otkyuumhilhi wikyi tà qahâàpeya jwuulales.) 9Wet Jwaakówoh, wet Séejwas, wet Jwàành tà lhaamelh 'noyeene tà wikyiilhetheyh tà lhaamelh nitààjwélej 'noo'isyaj tà pajkyehte 'no'ween'nóho', wet lhaamelh 'itsóoqho 'ookeky'o', tà 'ohap'áaqej Weelnaweh, tà lhaamelh yaqaalelhàt tà 'olhalaky'ootjwast'at, wet 'olhaamelh 'iwooyet'a-k 'ohóoye wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet lhaamelh wet, lham yahóoye jwuulales. 10Tha 'imak tà lhaamelh t'aalhej'noyehen wet, ne'te-k 'olhaamelh 'ookyowej'inuhatlà wikyi tà p'aliitses. Wet 'imaaktso wet, 'àp hààte 'olhaayaqhajyenej tà 'oyeenlhih. 11Tha tàjte Tuuntehen nikyâàtho 'Aantiyokíyah, wet 'olhaa'itíkye tà tataakye', tà 'otúmeh, tsi hàp tà 'isiit'a 'imak tà yeenlhih. 12Tsi tàjte qamaj niinàmahen 'iyhàj wikyi tà tâlhe Jwaakówoh, wet Tuuntehen takyuujwiyejt'awethà wikyi tà qahâàpeya jwuulales; tha hàpet' tà nààmhen wikyiitso wet, lhaam 'iléeyej tà takyuujwíyej, wet lhaa'itiyejqanhih, tsi hàp tà nowáaye wikyi tà 'iwolhayislaháaya 'nootetnek tà 'nolhiijtsek. 13Wet hààte 'iyhàj jwuulales tà t'ekhaahyahay'íhikye', 'àp 'iteen Tuuntehen', tà 'iwooynejetso t'aqaanhyaj, wet 'àp hàp Weelnaweh, tà lhaamelh yaqáalheji t'aqaanhyajtsoh. 14Tha hàpet' tà 'o'ween lhaamelh tà niinuyá- ke 'imak tà máatkye', tà silààt tà 'is 'ikyuujwan'inámej, wet 'otíikye tà tataakye nilhoq wikyi', tà 'ojweenho Tuuntehen' tha 'oyok: 'Aam tà 'aahâpe jwuulalhàs, tà 'aam 'aalhenet'at tà qa'aahâpeya jwuulalhàs, wet tok 'àp 'aalhene jwuulalhàs, wet ky'àj kyi hààte tà laniityenho wikyi tà qahâàpeya jwuulales kyek lhaayene-k màànhyej'iwóye-k hâàpe jwuulales? 15'Olhaamelh 'ohâàpe jwuulales, tâlhe tà neky'e 'onikyààtkyà', tok 'ohààpehen qeeyislà-nhayh, kyek tâlhe wikyi tà qahâàpeya jwuulales. 16Tha 'olhaamelh 'ohaanej tà 'nookyumtes kyek 'noyeenlhih, kyek 'nowóoye tà 'iwóoye 'nooqalelhtshayaj, wet qhiit'ala-k tameenej hi'no-k 'is'aalhóho'; tajlháme 'not'ekhaahyaj kyek 'notíiye Jweesus Kilíistoh, hàp tà yom'is'aalhóho hi'no'. Wet hàp tà tameenej tà 'àp hààte 'olhaamelh 'ot'ekháaye Jweesus Kilíistoh, tsi 'otíikye-k 'o'iseejkye'alhóho 'ot'ekhaahyaj tà 'otíiye Kilíistoh. Qhiit'a-k 'olhaamelh 'otíikye-k 'o'iseej'alhóho 'nookyumtes, tsi hàp tà 'olhaamelh 'ohaanejt'at tà ky'áhyahla-k 'íikye hi'not' kyek hâàpe-k 'noyom'iseej'alhóho 'nookyumtes tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k 'nowóoyeh. 17Tha kyek 'olhaamelh 'no'ween'nohen tà 'ohààpehen qeeyislànhayh, tà 'olhaamelh 'ot'úuke-k Kilíisto yom'no'iskyee'alhóho', wet kyi màànhyej Kilíistoh? Hà 'nooqeyqawo', p'íiya'? Qhaa', tok màànhyejtsoh. 18Tsi kyek 'oyaakyàjomhma-k 'oyeenlhi 'imaakmhaj 'oqaasóhi', wet 'owo'ootésa'. 19Tsi hàp tà 'olhaam wet, 'nooqalelhtshayaj tà tameen'nóyej tà 'ottààyhlà 'nooqalelhtshayaj, hààpqhila-k 'olhaa'itíye Yoos. 20Wet 'ohap'aaqejt'at Kilíistoh tà 'nop'áajtej kuluus, wet nemhit' 'olhaam kyek 'oo'watshankyeyaj'íhi', tajlháme tà Kilíisto tà 'iwola'waatshankyeyaja'nóhi'; wet 'imak tà 'owóoye 'athaanah, tà qamaj 'o'íihi 'ot'isan', wet hàp tà 'ot'ekháaye Yooslhàs, tà yahuumin'no', wet 'àp lhaa'iwom'o'pe'. 21'Olhaam wet, tok 'otiiyejqanhi Yoos'isyaj. Tsi kyek hààpqhi'ne 'nooqalelhtshayaj kyek 'noqaalhejihlà 'noo'isyaj, wet 'iwet 'yinhiip'antet'at Kilíistoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\