Galatas 3

1Maatkyet'at tà 'aaky'isukis 'aamey tà 'aahàpehen Waalasyalheleyh! Ky'àj 'àp háats'i tà yaqàànkyi 'atiikyunhayahayh, yàt paj tha nemhit' lawooyaye 'imak tà máatkye', tej tà 'aamey màànhyejt'a-k pajkyehte 'atey hi'weent'at Jweesus Kilíistoh tà 'nop'áajtej kuluus, tà 'notíikye tà lataatayakye'. 2Tajlháme 'iwehyáalha 'imaayek tà 'ohuumin kyek lajweelay'nóho': 'Àp háats'ip'ante 'imak tà tameen'ameyej tà lataakyumayhlà 'Nooyalh tà 'Isi', hà tàlheejt'ahlà 'nookyumtes tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k lheenaylhih, wok tàlheejt'ahlà tà lat'eekhayaye 'nolhààmet tà lalààtayeh? 3Ky'àj kyi hààteh, hà máatkye tà 'aaky'isukis? Tà lakyuunqatayhte tà lheeyayhi 'Nooyalh, hà lahààmitayhla' tha', hààpet'at 'not'isaankyumhyahayh? 4Hà 'iwet lataamaqayet'at nilhóoqej 'imaayhey tà pajkyehte 'noyeen'ameyeh? 'Oyeene-k tok máatkye-k 'iwétya tà màànhyejtsoh. 5Lhek yaahinayhyah, 'athaanah: Lhaamtsoh, tà hi'ween'ameyho 'Nooyalh, wet 'àp yeenlhi'ameyhi 'noo'nàlitshay tà lasiilatyahay'íhikye', wet 'àp háats'i 'imak tà tameenej tà 'iwooynejetso 'imak tà yeenlhih? Hà hâàpe p'íiya 'akyuumtesay tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k lheenaylhih, wok 'àp hàp 'ekhaahyahay tà latiiyaye 'nolhààmet tà lalààtakye'? 6Màànhyejp'antetso Wikyiijkyayis tà t'ekháaye Yoos, wet hàp tààjtso tà 'noyeene 'imak tà 'is'aalhóho tà 'íiyej. 7Wet hàp tà t'uhlà-k lahaanayej tà lhaamelh tà 'not'ekhaahyaj'íyej, wet hààpehent'at Wikyiijkyayisles. 8Wet 'Nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà pajkyep'ante yahaanet'at tà Yoos yomhla'iseejkye'alhóho 'not'ekhaahyaj wikyi tà qahâàpeya jwuulales, wet 'ijweenhóp'ante Wikyiijkyayis silààt tà laqààjyaj'íhi', tà yok: 'Aamhla-k lataamenej kyek 'no'iisyenhenhna nilhóoqej wikyi tà 'ii'pe honhat. 9Tà màànhyejtso wet, máatkye', hààpet'at wikyi tà 'not'ekhaahyaj'íyej tà 'no'iisyenhen', tà hap'áaqej Wikyiijkyayis, tà hâàpep'ante hi'no tà t'ekhaahyaj'itíye Yoos. 10Tsi nilhóoqej lhaamelh tà t'ekhaahyahay'itíye 'nookyumtes tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k 'nowóoyeh, wet lhaamelh 'iikyàjwi 'not'ààytenhyaj. Tsi hàp tà 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: Hi'not' kyek hâàpe-k lhaaqnit'unhtayéji-k 'iwóoye nilhóoqej 'nooqalelhtshayahay tà 'notshàànhíkye', tà 'notíihi Lahiih, wet lhaam 'it'kyàjwi 'not'ààytenhyaj. 11Wet qaalelhàjt'at tà ky'áhya-k 'íikye hi'not'a-k hâàpe-k 'itààlhtejlà 'nooqalelhtshayaj kyek lhayom'is'aalhóho', kyek 'íikye tà tataakye Yoos; tsi hàp tà': Hi'no-k 'is'aalhóho', 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà la'waatshankyeyaj'ihihlah. 12Tha 'nooqalelhtshayaj tà tâlhe Mooyses, qhiit'a-k nikyààtejlà 'not'ekhaahyaj; tajlháme tà yok: Hi'no-k 'itaajtho la'wet kyek yeenlhi nilhóoqej 'imaayheynah, hààpqhila-k 'isiiyejah. 13Kiliistotso wet, 'inaa'ijwayhtej 'not'ààytenhyaj tà tàlheejlà 'nooqalelhtshayaj, tàjp'ante 'noyeene 'not'ààytenhyaj, tà lhaam 'yilh'inaatpehen'. Tsi 'íihi Lahiih tà yok: Hi'no-k 'nop'áajtej ha'là wet, 'not'ààytenekt'at. 14Wet hàp tà tameenej tà wikyi tà qahâàpeya jwuulales 'iwóoye-k 'itààlhtejlà Kilíisto Jweesus kyek lhaamelh takyuumhlà 'noo'isyaj-p'ante 'nojweenho Wikyiijkyayis, hààpqhila-k 'iyaatkyumhlà 'Nooyalh tà Yoosp'ante 'ijweelh, kyek 'inaa'isej 'not'ekhaahyaj. 15'Ipuuhjwas, 'oyààmet'at 'imak tà 'notààjwélej. Lhek 'inaatikyunhlà hi'no-k yeenlhi lhààmet kyek 'itíihi lahiih, wet 'àp 'itíihi lheey'. Wet kyek waaq'alhkyà lajwuukwyenektsoh, wet ky'áhyahla-k 'íikye 'elh kyek yahanhiyeja'iwooynéje-k 'itààyhthilah, wok 'yaayhthitshilah, tej kyek tajlhámet' hi'no' tà lhéenek 'imaaktsoh. 16Tha hàp tà Yoos yaakyâjep'ante lhààmet Wikyiijkyayis, hap'áaqej 'elh tà tàlhiiyelah. Qhiit'a-k yok: 'Aa'yhàj tà tàlhiila'ámeh, kyek màànhyej'iwóye-k yààméje 'aloos wikyi', tajlháme tà màànhyej'iwóye-k 'iwehyáalhah, tsi hàp tà yok: 'Aa'elh tà tàlhiila'ámeh. Wet 'elh tà 'noyààmetso wet, hààpet'at Kilíistoh. 17'Imak tà 'oyààme wet, hàp tààjah: 'Nolhààmet tà pajkye waaq'alhkyà', tà Yoos yomp'anteqaalelhàj, wet tok 'iwóoye-k 'notààyhtej 'nooqalelhtshayaj. Tsi 'nooqalelhtshayaj wet, 'imààlhkye la'nààyij; tsi tajwaatshíp'ante nekkyààmis 'íihi siyeenlhayis tumwek 'ii'-pe laajtumjwáya tijwek, wet neeky'e tà 'no'weenho wikyi'. Wet tà màànhyejtso wet, 'nooqalelhtshayaj tok 'iwóoye-k hip'oo'pe 'nolhààmet tà t'ikyuunhlà'. 18Tsi kyek 'not'awaayhet tà tâlhe Yoos 'noqaalhejihlà 'nooqalelhtshayaj, wet nemhit' tàlheejlà 'nolhààmetp'ante Yoos 'ijweenho Wikyiijkyayis. Tha hàp tà Yoos hi'weenhóp'ante Wikyiijkyayis tha', 'itààlhtejt'ahlà lhààmet. 19Tà màànhyejtso wet, kyi hààte Mooysesqalelhtshayaj tà 'íikye'? Hâàpep'ante 'nooky'isukwyahay tà tameenej tà 'nop'anteyeenlhi tààjtsoh, yàt pajp'ante tha nààm 'nolhààs 'elhp'ante Yoos 'àp yaakyâje lhààmet. Wet 'nooqalelhtshayajtso wet, Yooskyenhay tà lhayenp'antelawóosa', wet 'noyaakyâje 'iwehyáalha hi'no', tà tumeejlà Yoos. 20Tha hi'no-k lhayenlawóoya 'nolhààmet kyek 'noyaakyàj, wet qhiit'a-k 'iwehyáalha 'elh tà lhaam taky'óoteh; tha Yoos wet, lham 'iwehyáalhah. 21Kyi màànhyej 'athaanah? Hà 'nooqalelhtshayaj tataayhlà 'imaayheyp'ante Yoos 'ijweelh? Qhaa', tok màànhyejtsoh. Tsi kyek 'nooqalelhtshayaj 'iwoohiye'net'a-k 'iwo'noo'watshankyeyája', wet maathikye'ne', hààpqhi'net'at 'nooqalelhtshayaj kyek 'noo'isyaj tâlheh. 22Tha hàp tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, yàà-me tà nilhóoqej 'imaayhey tà 'iikyàjwi 'imak tà nii'sa', tsi 'imakp'ante 'nojweelh, tà 'notíihi 'not'ekhaahyaj kyek 'notíiye Jweesus Ki-líistoh, 'nowaatlà-k 'no'weenho wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye'. 23Tha tà qamaj niinàma 'not'ekhaahyaj wet, 'not'aamaj'inámej tà 'iyeekyàjwi 'nooqalelhtshayaj, wet 'noniihtejt'a'inahlàmhen 'not'ekhaahyaj tà 'no'nààlthilah. 24Wet hàp tààjtso tà 'nooqalelhtshayaj lhayen'ilhaawóya', tà 'ikyààj'ináme Kilíistoh, tsi hàp tà t'uhlà-k 'not'ekhaahyaj kyek tameen'inámej kyek 'inaa'isikyela'alhóho'. 25Tha tà pajkye 'íikye 'not'ekhaahyaj 'athaanah, wet nemhit' 'iyeekyàjwi 'ilhaawotsoh. 26Tsi hàp tà nilhóoqej 'aameyh, tà lat'eekhayaye Kilíisto Jweesus, wet 'aahàpehen Yoosles. 27Tsi tà 'nonaahyen'ameyhi Kilíistoh, wet 'aala'wuhyenayhi Kilíistoh. 28Nemhit' 'íikye jwuulalhàs wok liyéewoh; nemhit' 'íikye qawoo' wok tok qawoo'; nemhit' 'íikye hi'no' wok 'atsiinha'. Tsi hàp tà nilhóoqej 'aameyh, 'aamànhyejent'a-k 'aa'iwehyálhah, tà lheeyayhi Kilíistoh. 29Tha kyek 'aahàpehen Kiliistoqàyet, wet latààlhayet'at Wikyiijkyayis, wet 'àp 'aalawuhuyt'at Yoosqàyet, màànhyej tà 'nojweelhp'anteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\