Galatas 4

1Tha hàp tà 'oyok: Hà'nààjwaj tà takyuumhlahlà lajkyaaqàyet, wet tà qamaj niithalâka wet, tok 'weenhalhamejlà lajkya laqaawos; tej tà hâàpe nilhóoqej 'imaayhey lawuuk. 2Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj tà t'úuyeh, lhà'ya 'iyhàj tà laqaa'imayhey lawoos, yàt pajla' tha taj 'ijwáala tà lajkya yaqaalelhàt. 3Wet 'àp hààte 'inaamelh, 'inaamànhyejenmhajt'atso'we'. Tàjte 'inaaqamhas wet, 'iyeemhajkyàjwi 'nooqhajyhayahay tà la'wet honhaatnah. 4Tha hààpep'ante tà taj lawhàày wet, Yoos 'ithaatp'ante'alhóho lhààs. Wet lhààstso wet, nikyààtkyà' tha tâlho 'atsiinha', wet 'àp 'it'kyàjwii Mooysesqalelhtshayaj, 5tsi 'none'te-k 'ijwaayhthen wikyi tà 'iikyàjwi Mooysesqalelhtshayaj, hààpqhila-k 'no'ween'inámho-k 'inaahàpehenhna 'nooles tà maatkyehen'. 6Wet tà 'aahàpehen 'nooles wet, Yoos 'ithaathómkye 'ootlelis Lhààs layaalh, tà t'ààn' tha yok: 'Ijkyah, 'Ijkyah! 7Tà màànhyejtso wet, nemhit' 'aahâpe qawo', tajlháme tà 'no'aalalhàs. Wet tà 'aahâpe tà 'no'aalalhàs, wet 'àp hààte 'aqààyett'at 'imak tà Yoos 'ijweenho lalees; wet 'imaaktso wet, tàlheejt'ahlà Kilíistoh. 8'Ijwaalastsoh, tàjmhaj qamaj qahaanayayej'íhi Yoos, wet lataakyumayhoplhimháji yooslhayis tà qahâàpeya-k máatkye'. 9Tha hàp tà 'athaanah, tà latààjwelayej Yoos, wok t'uhaawétej kyek 'oyok, tà Yoos pajkye nitààjwelh'ameyej, wet ky'àj kyi màànhyej tà lahuuminay kyek lataapilayky'oye-k 'àp 'aalatiyaykyàjwi 'nooqhajyhayahay tà lajlaháala', tà 'àp lajlaqhaajyhayahaya', tà la'wet honhaatnah? 10'Aamey lateetshanay 'ijwáalas, wet 'iwee'lalis, wet lawhààlis, wet nekkyààmis. 11'Onowaaky'oye-k 'iwet 'otkyuumlhihtet'at, tàjte 'o'ii'ameyej. 12'Ipuuhjwas, 'oniityen'ameyho-k 'aalateky'eye nay'nóyej, tsi hàp tà 'àp hààtehte 'olhaam', 'olhaa'iteky'eyente'ameyej. Wet ky'áhya-k 'íikye 'imak kyek lheenay'nóyeh. 13Tsi hàp tà lahaanayejt'at tà 'not'inhaayaj tà 'ii'nóyej, hàpte tà tameenej tà 'ojweelhte'ameyho silààt tà 'is, tàjte neeky'éleh. 14Tha hàp tà 'ot'isaanq'ejwhayajtsoh, qhiit'a-k tameenhte'ameyej kyek qawoyahte'ooháya', wet tok 'àp lahuutayhte'noqanhih, tajlháme tà lataakyumayhte'ohlà' tha', màànhyejt'a'iwóye-k 'ohâàpe Yooskyenek, wok 'àp Kilíisto Jweesus. 15Tha ky'àj kyi tà 'íihitso 'aqààjyahaymhaj 'ii'ameyej? Tsi 'o'aahi'wenayhte tà kyek lahanhiyayej'nelawooynéjeh, wet lalaanayhikye'ne 'ateelhoyh, wet la'weenayhi'ne'nóho'. 16Wet 'athaanah, hà 'olhayen'ataahjwáya', tà 'ojweelh'ameyho 'imak tà máatkye'? 17Wikyiitso wet, t'iskyeenhyaj 'itii'atapehen', tha tok lhaamelh 'ikyààj'ameye 'imak kyek 'is'aalhóho', tajlháme tà yahuumin kyek 'aa'itiyayejqanhi'ohlàmhen', kyek 'àp 'aalathatayhlà lhaamelh. 18Máatkye', 'ist'aat tà wikyi 'ikyuuttej tà yeenlhih, kyek hâàpe 'imak tà 'is, wet 'is kyek yikt'a-k màànhyejtsoh, wet tok tajlháme-k 'o'ii'ameyej. 19'Ileesas, tà 'àp 'ootajyhayaj'i'ameyej, tà t'uhlà-k 'oyaakyâjo tà 'o'aa'ithatkyàyayh, yàt pajla' tha Kilíisto lhaayenlhi'ameyhi', 20'owaathi'nehlà-k 'o'ii'ameyej tháhyah, kyek 'owo'éelha 'oopaq. Tsi tok 'ohanej'o'aa'iwoynejehen'. 21'Aamey tà latiiyakye-k lheeyaykyàjwi 'nooqalelhtshayaj, lhek jwelaay'nóho tààjah: Hà ky'áhya-k lalààtaye 'imak tà 'nooqalelhtshayaj yààmeh? 22Tsi hàp tà 'íihi Lahii' tha yok: Wikyiijkyayis, lalees 'íihip'ante nitààkjwas. Wet 'iwehyáalhap'ante tà laqoh 'nooqawo', wet 'éelhp'ante tà laqoh tok 'nooqawo'. 23Tha hàp tà lhààs tà 'iihlà 'atsiinha tà qawo', nikyààtkyà' tha', tàlheet'at 'not'isan'; tha 'elh tà 'iihlà 'atsiinha tà qahâàpeya qawo', wet lham tàlheet'at 'nolhààmetp'ante 'nojweenho Wikyiijkyayis. 24'Imaayheytso wet, 'iikyet'at 'imak tà 'noteeky'eynejlà'. Tsi 'atsiinhaytso wet, hâàpe 'nolheenhyahayp'ante nitàk, tà Yoos yeenejlhíp'ante wikyi'. 'Eelh wet, tâlhe kyeenaj tà 'noyok Siinayih, wet 'iwolaléesa' tha', 'nooqawost'at. Wet hâàpe 'atsiinha tà lheey 'Aawal'. 25Tsi hàp tà 'Aawal', hâàpe kyeenaj tà lheey Siinayih, tà 'íihi 'Aaláwyah, wet 'nikyààtejlà Jweelusalen tà 'íikye 'athaanah. Tsi hàp tà 'iikyàjwi 'nooqhajyhayaj tà yenlaqaawóya', lhà'ya lalees tà 'íihi'. 26Tha hàp tà 'eelh Jweelusalenh, tà tâlhphà', tà hâàpe nilhóoqej 'inaamelh 'ilhaaqoh, lham tok hàp kyek 'nooqawo'. 27Tsi hàp tà 'íihi Lahii' tha yok: 'Aaqàjyenlhih, 'aam tà 'aa'asujwnaj, 'aam tà qawoya'âàsa'. 'Ààn tà 'aa'aqàjjwájyalhih, 'aam tà qahaanayej'íhi 'nootajyhayaj kyek tâlhe ha'nààjwaj tà 'waahu'. Tsi hàp tà 'atsiinha tà 'noowómek, wet lham wuujwpe lalees, tok màànhyej'iwóye 'elh tà laky'eejwa'íhi'. 28Wet máatkye', 'ipuuhjwas, 'inaahàpehent'at 'nolhààmetp'ante lalees, 'inaamànhyejent'a'iwoye 'Iisakp'anteh. 29Tha hàp tà 'ijwaalasp'antékye wet, 'nolhààs tà nikyààtkyà', tà màànhyejt'a laqeey ha'nààjwaj tà nikyààtkyà', wet yenlataahjwáya 'eelh tà tàlheet'at 'nolhààmetp'ante Yoos 'ijweelh tà nikyààtkyà'. Wet 'athaana wet, 'àp mânhyejt'atsoh. 30Tha hàp tà', ky'àj kyi 'iwóoye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih? Yok: That'aalhotaje 'atsiinha tà 'nooqawo', hap'áaqej lhààs; tsi hàp tà 'nooqawolhàs, qhiit'ala-k 'no'weenhomhma 'nooqàyet kyek hap'aaqhiyeja 'elh tà laqoh 'atsiinha tà qa'nooqawóya'. 31Máatkye', 'ipuuhjwas, tok 'inaahàpehen 'atsiinha tà qawo' lalees, tajlháme 'atsiinha tà qa'nooqawóya', tà 'inaalales.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\