Galatas 5

1Wet tameenej tà 'oyok: Tà Kilíisto hi'ween'inámho tà tok 'àp 'iyeekyàjwi 'nooqalelhtshayaj tà paajkye', wet 'is kyek 'aalat'unhtayéji tààjtsoh. Tok 'iwóoye-k 'àp 'alhenayqawóosayej 'imak tà kyooyhet, kyek 'ii'atapehen'. 2Lhek ky'ahuuyay'nóyeh: 'Olhaam', Pâàwloh, 'ojweelh'ameyho' tha 'oyok: Kyek 'aalawahinay kyek 'nowo'nolhiijtseka'ameyej, wet ky'áhyahla-k 'iwóoye-k 'aa'isayej Kilíistoh. 3Wet 'oyaakyâjo tà 'oyààme nilhóoqej hi'no-k lhaa'iwahin kyek 'nowolhiijtsekáyej, tha 'o-yok: T'uhlà-k t'aamájej nilhoq 'imak tà 'noo-qalelhtshayaj ne'te-k 'iwóoyeh. 4'Aamey 'aalatiyayejqanhiky'oye Kilíistoh, tà lahuuminay kyek 'alhomay'iseejkye'alhóho 'nooqalelhtshayaj. Lanaatkyehen' tha', latààlhayho Yoos'isyaj. 5Tsi hàp tà 'olhaamelh wet, 'otíihi 'Nooyalh, tà 'oniihihlà 'noo'isyaj tà hâàpe 'ooqanihhayaj, tà tâlhe 'ot'ekhaahyaj. 6Tsi kyek 'ilhaat'ekhahyaj 'iyaatíhi Kilíisto Jweesus wet, 'nolhiijtsektsoh, tok lahaa'íhi', wet kyek 'àp néeyakye', 'àp tok lahaa'íhi', tajlháme 'not'ekhaahyaj tà 'itíihi 'noohumnhayaj lakyuumet, tà lahaa'íhi'. 7Tààjt'amhajtso wet, 'aamey 'aa'iskye'alhóho tà lhekhen'. Háats'ip'ante tà tameen'ameyej tà nemhit' lataaky'ahuyaye 'imak tà máatkye'? 8'Imak tà lhekaakye 'athaanah, tok tâlhe 'elh tà t'ààn'ameyeh. 9'Iwaatejlà lhímphaj pàànlhísqat, wet 'ineeyhetphà nilhoq huplhaaymok. 10'Olhaam wet, 'otíihi 'Noowuk tà 'ot'ekhaayej-'ameyho-k tok 'weenhalhámej 'atiikyunha-yaj. Tha hàp tà hi'not' kyek hâàpe-k 'aa'iwe-tahthen', wet hàp tà takyuumhlahlà 'noo- tasnhayaj. 11Tha 'olhaam', 'ipuuhjwas, kyek yikhii'net'a-k 'oyààmlhi kyek 'oyok: Hi'no wet, 'iwóoye-k 'nowolhiijtsekáyej, wet kyi hààte tà qamaj 'not'úuke 'oo'nàyij? Kyek màànhiyej'netso wet, tok 'iihikye'ne kuluus kyek 'notnhàà-phânej. 12'Oyok: Wikyi tà 'aa'iwetahthen', 'ist'a-k lha-yenlajkyààhsilísa'. 13Tsi hàp tà 'aameyh, 'ipuuhjwas, 'not'àànejte-'ameye-k tok lheeyaykyàjwi 'nooqalelhtsha-yaj tà yenqawóosa wikyi'. Tha tà 'aalawu-huyt'at, wet tok 'iwóoye-k lawoyayqóotsayej kyek lawoyayla'wéeta 'not'isaant'aqànhya-hayh, tajlháme-k latiiyay'ameyej 'noohum-nhayaj, tà lataaky'ot'amehen'. 14Tsi nilhóoqej 'nooqalelhtshayaj wet, tiyâàjo' tha 'iwehyáalha 'nolhààmet, tà yok: Humiin 'aa'elh, màànhyejt'a'iwóye 'aam tà 'aalahuminh. 15Tha kyek 'aamey 'aalat'oqhanej, wet 'àp 'aalatujwenh, wet 'iwóoye-k lat'uu'ameye-k tok 'aalahàmitej. 16Wet tameenej tà 'oyok: Nuyaake 'Nooyalh, wet tok 'iwóoye-k laky'aatlhayayej 'isaanist'aqànhyahayh. 17Tsi 'not'isaant'aqànhyaj tataayhlà 'Nooyalh, wet 'Nooyalh tataayhlà 'not'isan'. Wet lhaamelh lhayenlhaalatahjwása', wet hàp tà tameenej tà tok lahanayejlawooynéje-k lheenaylhi 'imak tà lahuuminayky'oye-k lheenaylhih. 18Tha kyek 'Nooyalh kyek yik'akyàjwiihen', wet tok lheeyaykyàjwi 'nooqalelhtshayaj. 19Wet qámlelhàj 'imak tà 'not'isan lakyuumtes, tà hâàpe tààhesnah: 'Nooqahi'nohyaj, 'nookyumhyaj tà laqooq'hayaj'íhi', sooytayaj, 20'not'ekhaahyaj tà 'notíiye yooslhayis tà 'nookelhénhayh, 'not'ààytenhyahayh, 'nooqa'tshayahayh, 'nolhààq'lehyahayh, 'not'iskyeenhyahayh, 'noojwitseyahayh, 'noo'nàjwtsenhyahayh, 'noosujwqanhyahayh, 'nookyujwanhyahay tà 'iweetahthen wikyi', 21'noolànhyahayh, 'nootàhyahayh, 'noo'wokwyahayh, 'nooqàjyahay tà 'noyààmetkye'pe la'wet, wet 'imaayhey tà nikyâàtkye tààhes-tsoh. Tà 'oyààme 'imaayheytso wet, 'oyom-'ààytaji 'imak tà 'ojweelh'ameyho', màànhyej tà pajkyehte 'ojweelh'ameyho', wet 'oyok: Wikyi-k yeenlhilhámej 'imaayheytsoh, wet ky'áhyahla-k takyuumhlà Yoosniyatyaj. 22Tha 'imak tà tâlho 'Nooyalh wet, hààpet'at 'noohumnhayaj, 'nooqàjyaj, 'nootámsek, 'nootelàythayaj, 'noo'isyaj, 'noop'attsenhyaj, 'not'ekhaahyaj, 23'noojwihyaj, wet 'nookyumhyaj tà 'is'aalhóho'. Wet ky'áhya-k 'íikye 'nooqalelhtshayaj kyek tataayhlà 'imaayheytsoh. 24Tha wikyi tà 'íiyej Kilíistoh, pajkye hip'áajtej t'isan' kuluus, hap'áaqej t'isaant'aqànhyahayh, wet lakyuumhyahayh. 25Tha kyek lhaa'watshankyeyahay'íyeji 'Nooyalh, wet 'is kyek 'iyeekkyet'at 'Nooyalh la'nààyij. 26Tok 'iwóoye-k 'iyaalhanikyàjwethà', wet tok 'àp 'iyaati'inamelej lhaaqa'tshayahayh, wet lhaat'iskyenhyahayh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\