Hebreos 1

1'Ijwaalasp'ante tajwaatshitso wet, wuujwpe la'nààyhay tà Yoos taahúyejpej lhaatetselh, tà lhaam lhààmetwos yahàànepej lhààmet lhaamelh, 2tha 'ijwáalas tà lapeesena wet, Yoos taahu'inamejen' tha yenlawóoya Lhààs, tà lhaam yenlawúuka nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'àp yeenejlhi lhaam' nilhoq 'imak tà 'íikye'. 3Lhààstso wet, hâàpe lhaalh tà tâlhe Yoossilatyaj, tà lhaamt'at tà 'nàléeje 'imak tà hâàpe Yoos, wet 'àp tilhâàjej nilhóoqej 'imaayheyh lhààmet tà laqhaajyhayaj'íhi'. Wet tà tajwaatshi tà 'ileej'inamejen lhaaqeyis wet, tapààphà' tà túmej 'Nooqhajyhayaj tà Lhámhyah lajwóomqat, tà 'íihi tà túmphà'. 4Lhaam wet, 'noyeene 'elh tà yààm'pe Yooskyenhayh, 'àp màànhyejt'a 'nolheey tà takyuumhlà', tà 'àp yààm'pe 'nolheey tà 'notíiyej lhaamelh. 5Tsi hàp tà ky'áhyap'ante-k 'íikye-k Yoos yààme 'elht'a-k hâàpe lakyeenhayh, kyek yok: 'Aam tà 'aahâpe 'olhààs, 'olhaam tà 'o'aahi'nàlit 'ijwaalanah. Wet 'àp yok: 'Ohààpqhila Lajkyah, wet lhaam hààpqhila 'olhààs. 6Wet tà lhaam 'ikyenhhonhaatenah Lakyuunqatsek, wet 'àp yok: Nilhóoqej Yooskyenhayh, 'is kyek 'iwuujwyenh. 7Wet Yoos yààme lakyeenhay' tha yok: Lhaam tà yenlayaalhlhayísa lakyeenhayh, wet yen'iitàjlhalha laqaawos. 8Tha hàp tà yààme Lhààs tha yok: Yoos, 'aweej'wet tà 'aniiyatyaj'wet, tok yahaanhiyeja'íhi-k nojw, yàtla-k tiyààje'tsih, 'Aniiyatyaj laky'u wet, hâàpe 'noo'isyaj. 9Lahuumin 'imak tà 'is'aalhóho', wet lakyuuwéte 'imak tà nii'sa'. Wet hàp tà tameenej tà Yoos takyuum'ámeh, tà hâàpe 'aqaaYos, wet lhà'yalhiip tà 'itsàày'atape nooqàjyaj, yààmetpe 'aqaala'yisqàjyaj. 10Wet 'àp yok: 'Aam', 'Iwuuk, tàjp'ante neeky'éle wet, lheenlhíp'ante honhat; wet puulelhayis hâàpe 'akeelhénhayh. 11Lhaamelhtso wet, tatààyhlah, tha hàp tà 'aam wet, lheehihlat' tà lhéehi'. Nilhóoqej lhaamelh lawuumhayhlah, màànhiyejat''iwóye 'noo'wuy'. 12Màànhiyejat''iwóye 'noo'wuy tà laqààjwélhkye', wet 'nowohla'iyhâàja'. Tha hàp tà 'aam wet, 'aahàpet'at, wet 'aqaanekkyàmis, tok yahaanhiyeja'íhi-k nojw. 13Tsi hàp tà Yoos, ky'áhya-k yààme 'elht'a-k hâàpe lakyeenhayh, kyek yok: Túmej 'oojwómqat tà lataapàphà', yàtla-k 'otiikyàjwi 'apaaky'olh 'ataahjwas. 14Tha hàp tà nilhóoqej lhaamelhtsoh, hà qahâàpeya p'íiya-k hààpehen 'nooyalhlhayis tà qawoos, tà Yoos yenlakyeenháya', tà lhaam ne'te-k lhaamelh taky'óote wikyi tà lawuuhuyhla 'noojwahyaj?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\