Hebreos 10

1Tsi 'imaayhey tà 'is tà 'iihikyelah, tajlháme lahuupelh tà 'íihi Mooysesqalelhtshayaj, tok hâàpe 'imaayhey tà lhaaménhyah lapeeyaq tà máatkye'. Wet hàp tà tameenej Mooysesqalelhtshayaj tà ky'áhya-k yahanej'iwooynéje-k yom'iseejkye'alhóho 'nooqathatkyàlis wikyi tà lhaa'itott'ayne Yoos, tà lhaamelh, nekkyààpej tha', yaakyàjlháho tà 'iwolaqaathatkyâya'. 2Tsi kyek 'nooqathatkyàlisp'ante yahanhiyejp'ante'iwooynéje-k yom'is'aalhóho wikyi', wet pajikyep'ante nojw 'nooqathatkyàlistsoh. Tsi hàp tà wikyi tà yaakyàjepej 'imaayheytsoh Yoos, kyek pajikyep'ante nojw laky'oohley wet, nemhit' 'àp latiikyunhayahay'ihip'anteky'oye laqeeyis. 3Tha hàp tà 'nooqathatkyàlistso wet, tamee-nej wikyi tà', nekkyààpej tha', lakyoowej-'ithatky'oye laqeeyis. 4Tsi hàp tà toololis'woyis, wet qaalyalis tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, ky'áhya-k yahanej-'iwooynéje-k 'itààyhthen 'nooqeyis. 5Wet hàp tà tameenej tà Kilíistoh, tà nàmh-honhaatenah, taahuy' tha yok: Tok lahuuminhte 'nooqathatkyàlis wet 'not'awaayhtes, tha hàp tà lawaaq'lhatte'ohilà 'ot'isan'. 6Lawaathit'là 'itshààtày tà 'nop'oohen', wet tok lahuumin 'imaayhey tà wikyi yenlaháayayej laqeeyis. 7Tà màànhyejtso wet, 'oyohtek: YaqaYos, 'o'iikyená'we', tà 'owaatlà-k 'oyeenlhi 'imak tà lahuumínkye', màànhyej tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahii tà 'noqààjwélhkye' yààm'nóyeh. 8'Ikyúunqat tà yok: Tok lahuuminhte 'nooqathatkyàlis wet 'not'awaayhtes wet 'itshààtày tà 'nop'oohen' wet 'imaayhey tà wikyi yenlaháayayej laqeeyis, wet tok 'àp lawaatlà 'imaayheytsoh (tà hâàpe 'imaayhey tà 'nooqalelhtshayaj ne'te-k wikyi 'ithaatkyà'). 9Wet tajwaatshi' tha', 'àp yok: YaqaYos, 'o'ii-kyená'we', tà 'owaatlà-k 'oyeenlhi 'imak tà lahuumínkye'. Wet màànhyejtso' tha', 'itààyhet 'imak tà t'ikyunh, wet 'ikyeyàjanhatla'wéetho 'elh tà 'imààlhhen'. 10Wet tà 'iyéehi 'imak tà lhaam yahuuminkyetsoh, wet 'noyeen'ináme tà 'inaa'isómkye'; tààjtso wet tâlhe tà Kiliistot'isan' 'noyen'nooqathatkyâya', 'iwehyáalhakye', wet lahaa'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 11Nilhoq 'noohusewo', yikt'aat tà takyuumwethà', 'ijwaalapej 'ijwaalapej, wet tujwlhaakyet'at tà yaakyâje Yoos 'nooqathatkyàlis tà hâàpe 'imaayhey tà ky'áhya-k yahanej'iwooynéje-k 'itààyhthen 'nooqeyis. 12Mat Kilíistoh, tà pajkye 'iwehyáalhakyep'ante tà 'iwolaqaathatkyàya'pe 'nooqeyis, tà yaakyàj 'imak tà lahaa'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih, wet tapààphà', tà túmej Yoos lajwóomqat. 13Wet 'iihit'at tà 'iniihiky'oye lataahjwas kyek 'notiihlakyàjwi lapaaky'olh. 14Tsi hàp tà yom'iwehyáalhap'ante laqaathatkyà', tà lhaam yom'iseejkye'alhóho Yoost'amajkyetes, wet lahaa'íhi', yàtla-k tiyààje'tsih. 15Wet hààpet'at tààjtso 'imak tà Yoosyalh tà 'Isi' yaqaalelhàt'inámho', tsi hàp tà yok: Hàp tààja 'olheenhyaj tà 'oyeenhiyejlhina lhaamelh, kyek tajwaayhitshila 'ijwaalastsoh, yooke 'Noowuk: 'Othaathihomkyela 'olhààmtes t'ootlelis, wet 'otshàànhihikyela latiikyunhayahayh. 17Wet yaqààttshi' tha yok: Wet ky'áhyahla-k 'àp 'ookyowej'inuhatlà laqeeyis wet lheenhay tà nii'sa'. 18Mat tà pajkye 'notààyhthen 'nooqeyis wet, hàp tà nemhit' t'uhaawétej kyek 'nowoqaathatkyàya'pe'. 19Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, 'iyaa'wen tà Jweesus Kilíisto la'wooyis tà tameenej tà 'ilhaa'wet'íhi-k 'iyaatiyàjkyàjwi Hupqaakyowej tà Lhámhyah tà Yoost'amajkyet, 20kyek 'iyaanúke 'nààyij tà neeky'e', tà la'waatshankyeyaj'íhi', tà lhaam 'ijwooyenkye'inahlàmhen', tà tiyààj'wekyéhi huppeep'ot, tà hâàpe t'isan'. 21Wet tà 'ii'inámej 'noohusewo tà lawuujwyaj'íhi', tà lhayenlheetekáyej Yooswuke', 22wet 'iwóoye-k 'iyaalhanitott'ayne Yoos, kyek 'iyaatíhi lhaat'otlelis 'imak tà máatkye', wet 'àp 'iyaati'inamelej 'not'ekhaahyaj tà neeyayejlà 'nooqakwhanhyaj, wet 'àp 'isómkye lhaat'otlelis, yàt paj tha tok 'íikye lhaatikyunhayahay kyek t'isuujwqanej'ináme 'imak tà nii'sa', wet 'àp lhaat'isanis 'noléejej 'inààt tà 'isi'. 23'Is kyek 'iyommáatkye-k 'iyaalhanit'unhtéji 'imak tà 'iyaajwelh, tà hâàpe lhaaqanihhayaj. Tsi hàp tà 'Elh tà 'ijweelh'inámho lhààmet wet, tok yahaanej kyek 'iléekye'. 24Wet 'is kyek 'iyaat'úke la'nààyij kyek 'iyaat-ky'ot'inameleh, wet 'iyaalhaniqhajyenhen', yàtla-k lhà'yalhiip lhaahumnhayahayh wet lhaakyumtes tà 'is. 25Wet tok 'iwóoye-k 'iyaaléyej kyek 'iyaalhanihutwek, màànhyej'iwóye wikyi 'iyhàj tà 'iwooynejehentso lakyuumhyaj. Tajlháme tà t'uhlà-k 'iyaatum'inameleh, wet 'is kyek lat'isayejlhiip kyek lawooynayejetsoh, tà la'weenay 'ijwaalani tà toott'a'alhóho'. 26Tsi kyek 'iyaahumínkye tà 'iyawo'ilhaaqéya', kyek pajkye 'iyaakyâte-k 'iyaatàjwélej 'imak tà máatkye', wet nemhilat' 'íikye 'nooqathatkyà-k yahanej'iwooynéje-k 'ileej 'nooqeytsoh, 27mat 'iniihi'inahlàmhen 'nooqalelhthayaj tà lhà'yalhiip tà tanhoowatnhanh, lhà'ya 'iitàj tà 'yúho', tà yahààmithila Yoostahjwas. 28'O'elht'a-k hâàpe-k 'inààq'às Mooysesqalelhtshayaj, wet kyek 'íikye nitàk wok laajtumjwáya wikyi-k hi'weenej, kyek 'àp yààme tà máatkye tà màànhyejtsoh, wet tok 'íikye 'imak kyek 'isej, tajlháme tà t'uhlà-k 'yilh. 29Lhek tikyuunaye tààjtsoh. 'Oyeene-k lhà'yalhiip kyek t'uhaawétej kyek 'notíiye 'nootasnhayaj hi'no-k 'iwet 'itíikye honhat Yooslhàs, wet 'àp yeene kyek qóoq'aye 'noo'woyis tà 'iiyejlà Yooslhenhyaj, tà pajkye 'iléejej lhaam laqeey', wet 'àp 'ilààklhi Yoosyalh tà hâàpe 'noo'isyaj. 30Tsi hàp tà 'iyaatàjwélej 'Elh tà yok: 'Olhaam tà 'olawuuk kyek 'owolaháaya'; 'olhaamhla-k 'otiisqan'pe 'noowàk, yooke 'Noowuk. Wet 'àp yok: 'Noowuk 'itiihiyela laqaalelhthayaj laqaawikyi'. 31'Ààytaji lawiit'àhyaj hi'no-k 'Noowuk 'itíiye takey'! 32Tha tikyuunakye 'ijwáalas tà tajwaatshi', tà 'aameyh, tà pajkyet'et' Yoos yahuutun'ameyho', wúujwp'ante 'ààq'lehyahayh, wet lateelàytayéjp'ante hap'aattseyahayh. 33Tsi hàp tà máatkye', 'no'weenp'ante'ameyho 'noolàkwyhanhyahayh, wet 'notiipej'ameye 'nooqa'tshayaj, tà lheeyakye tà tataakye wikyi'. Wet 'àp hààte lakyààtaye tà lataa'nisayej 'aa'yhàj tà 'nowooynejehentsoh. 34Tsi hàp tà 'àp hààte 'aalata'nistayej 'aa'yhàj tà 'nop'óohikye', wet latiiyayhi 'aqààjyaj tà lawaahnayejt'at wikyi-k 'isoo'ameyej nilhoq 'aqààyet. Tsi lahaanayej tà 'ii'ameyej 'imak tà lhà'yalhiip tà 'is, tà tok yahaanhiyeja'íhi-k tatày', tà 'ipuuléyeh. 35Tà màànhyejtso wet, tok t'uhlà-k latààyhetay 'aqhaajyhayaj tà 'ii'ameyej, tà hàp 'imak tà 'ikyààjla'ameye 'aqaaha tà wuujw. 36Tsi lawaatayhlà 'nootelàythayaj, hààpqhila-k lataakyumayhlà 'imak tà Yoos 'ijweelhlhih, kyek tajwaayhitshila-k lheenaylhi 'imak tà lhaam yahuumínkye'. 37Tsi hàp tà tok 'imaak 'is tà tatày', wet nààmhlat'at hi'no tà nààmhlah, wet tok paajlahlà'. 38Mat hi'no tà 'is'aalhóho', wet la'waatshankyeyaj'ihiyejila t'ekhaahyaj. Tha kyek yààpilhkye la'nààyij, wet 'oohusek yahuumnhikyet'alah. 39Tha hàp tà 'inaamelh, tok 'inaahàpehen wikyi-k yààpilhkye la'nààyij, kyek yahóoye latààhyaj, tajlháme tà 'inaahàpehen wikyi tà t'ekhaahyahay'íhikye', tà lahuusey tajwaayhenhnah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\