Hebreos 11

1'Not'ekhaahyaj wet, hààpet'at 'imak tà yaqaalelhàt'inámho tà 'iyaatkyumhlahlà 'imak tà 'iyaanihiky'oye', wet tameenej tà 'iyaahanej tà 'inaalawuhuyhla 'imak tà nii'nàla'pe'. 2Tsi hàp tà lhaatetselhp'ante wet, hààpep'antet'at 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà Yoos yààméje tà 'is lhaamelh. 3Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'iyaahanej tà Yoos yeenejlhi lhààmet puule' wet honhat, wet tà màànhyejtso wet, 'imaayhey tà 'nàl', 'noyeenejlhíp'ante 'imak tà nii'nâla'. 4Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'Aawelh yaakyâje Yoos 'nooqathatkyà tà yààm'pe Kaayin laqaathatkyà'. Wet hàp tà tameenej tà 'noyààméje tà 'is'aalhóho', wet lhaamt'at Yoos tà yok: 'Ohuumínkye laqaathatkyà'. Wet hàp tà tameenej tà', tej tà 'yilh tha', màànhyej'iwóye-k yikt'aat tà taahuy'. 5Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej 'Eenok tà 'no'yaayhet, wet tok 'yilh. Wet tok 'àp 'no'weenh, tsi hàp tà Yoos tà 'yaayhet. Wet tàjp'ante qamaj 'noq'naayhta wet, 'noyààmejlhi tà yaqààjyenlhi Yoos. 6Tha kyek néeyakye 'not'ekhaahyaj wet, tok 'iwóoye-k 'noqààjyenlhi Yoos. Tsi 'o'elh kyek lhaa'itott'ayne Yoos wet, 'iwaatlà-k t'ekháakye Yoos tà 'íikye', wet tà 'àp hi'weenho laqaaha' wikyi tà t'úuke lhaam'. 7Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà Noweh, tàjp'ante Yoos 'ijweenho 'imaayhey tà qamaj 'noqnii'wéna', 'itiilhámej lanoowahyaj tà yeenlhi 'noohih, tà hàp tà la'weetlheley 'isej. Wet t'ekhaahyajtso wet, hàp tà tameenej wikyi tà 'ii'pe honhat tà 'notíiye 'nooqalelhthayaj, wet 'noyeene lhaam hi'no tà laqààyet 'noo'isyaj, tà tâlhe 'notekhaahyaj. 8Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej Wikyiijkyayis tà 'iwóoye tà 'iwóoye Yoos, tàjp'ante Yoos t'ààneh, tà ne'te-k yik tà tiyâàje honhat tà laqààyetlah. Wet yíkp'anteh, tej tà tok yahaanej'íhi lhiip tà tiyààjiyelah. 9Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'íihi honhat tà 'not'et''ijweenho', màànhyej'iwóye hi'no-k qala'wéeta'. Wet yenp'antelawuukéya hupuuy tà weesas, tà lhà'ya 'Iisak wet Jwaakop, tà 'àp hààte lawuuhuyhla 'imak tà Yoos 'ijweelh. 10Tsi hàp tà 'iniihip'anteky'oye wikyii'wet tà t'àsaawet t'uunhi', tà Yoos tà yeenlhih, wet 'àp Yoos tà 'iwaaq'lhatkyà'. 11Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'àp hààte Sáalah, tà suujwnaj, takyuumhlà laqhaajyhayaj, yàt paj tha hiky'ootshanh. Wet 'ithaatp'antehkyà lhààs, tej tà pajkye yààm'pe lawhàày tà 'iwolhâàsa', tsi t'ekháahop'ante 'elh tà hi'weenho lhààmet. 12Wet 'àp hâpp'ante tà tameenej tà hi'no tà 'iwehyáalhah wet lhaamtso wet, tatààyt'alhímphaj wet 'yilh 'iwolaléesa' tha', màànhyej'iwóye qateetselh tà 'íihi puule', wok 'àp màànhyej'iwóye hoolo tà 'iiwhàye 'inààttsajpe', tà 'noqnhanayej'nowooynéje-k 'noqaalelhàtlà'. 13Nilhóoqej wikyiitso wet, 'íihi 'not'ekhaahyaj tà 'yinhen', tha tok lhaamelh yaqaatej 'imak tà Yoosp'ante 'ijweenho'. Tajlháme tà lhaamelh 'iyaahnet'at tà 'atoojweh, wet t'ekháakye', wet 'àp 'iwosiilâta', wet lhaa'ijwelejénp'ante tà hâàpe wikyi tà 'iwola'weekyaja'pe honhat tà qala'wéeta'. 14Tsi hàp tà wikyi tà yààme tààjtsoh, wet qamlelhàj tà yaqaalelhàt tà t'uukelhayis honhat kyek la'wet. 15Tsi kyek lhaamelh nitiikyunhip'antehlà honhatp'ante lhaamelh tâlho', wet 'iwoohiyep'ante-k yààpnhen'. 16Tha hàp tà lhaamelh wuujw tà 'iniihiky'oye honhat tà lhà'yalhiip tà 'is, tà hâàpe 'elh tà 'ipuuléyeh. Wet hàp tà tameenej tà Yoos tok la'nààjwlhi'íhi-k lhaayene lhaamelh laqaaYos. Tsi hàp tà lhaam 'iwaaq'lhatlà lhaamelh la'wet tà lhámhyah. 17Wet tàjp'ante 'noyeelhte Wikyiijkyayis wet, 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà yenlaqaathatkyâya 'Iisak. Wet lhaam', tà pajkyep'ante takyuumhlà Yooslhàmet, wet yenlaqaathatkyâya lhààs tà 'iwehyáalhah. 18Tsi hàp tà pajkyep'ante 'nojweenho' tha 'noyok: Alees tà 'iihikyelah, tàlhiiyela 'Iisak. 19Wet latiikyunhayaj yok: Yoos wet, laqhaajyhayaj'íhi', yàt pajla' tha yahanej'iwooynéje-k 'inuuhatphà wikyi tà 'yinhen'. Wet máatkye', yaakyâjo tà takyuumhlà 'Iisak, màànhyej'iwóye-k tâlho 'noop'itseyheyh. 20Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'Iisak hi'iisyen Jwaakop wet 'Eesawuh, wet yààméjep'ante 'imaayhey tà 'iihikyelah. 21Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà Jwaakop, tàjp'ante 'yinhiilah, hi'iisyenhen 'elh 'iwehyáalhapej Jwoseeles. Wet 'iwot'aalhyája' tha', 'itsúuyej latsuutpes. 22Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà Jwoseh, tàjp'ante 'yinhiilah, yààméje 'Iisla'elhles tà 'inuuhikephàlah, wet yààme 'imak tà lhaam ne'te-k 'noyeenejlhi lhaam lhiileyh. 23Wet tàjp'ante Mooyses nikyààtkyà wet, 'no-t'ekhaahyaj tà tameenej tà lajkyaalis 'isqát-p'anteh, yàt paj tha 'íihi 'iwee'lalis laajtum-jwáyah. Tsi hàp tà lhaamelh hi'ween tà hâà- pe ha'nààjwaj tà 'isiilataj, wet lhaamelh tok nowáakye niyaatsukunhyaj. 24Wet tàjp'ante Mooyses nikyâàte tà thalàk wet, 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'itiiyej-qanhi tà 'noyenlhéeya Jwaala'onlhàselhàs. 25Tajlháme tà yeene tà 'is tà 'nop'aattsenlhih, tà hap'áaqej Yoosqawikyi', wet tok lhaa'iwah- nej 'nooqàjyahay tà tâlhe 'imak tà nii'sa', tà niit'únahen'. 26Tsi hàp tà 'noolàkwyhanhyaj tà 'notíiyeh, tà Kilíisto tà tameenej, wet lhaam yeene tà la-ha yààm'pe nilhóoqej 'imaayhey tà lahaalh-'íhikye', tà 'íihi 'Eejwíptoh. Tsi hàp tà lhaam 'iyaahnet'at laqaahahlah. 27Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenéjp'ante tà yik- ky'ooye 'Eejwíptoh, wet tok nowáakye niyaat- jwitseyaj. 'Iteelàytej nilhóoqej 'imaayheyh, tsi màànhyejt'a-k hi'weene 'Elh tà nii'nâla'. 28Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà yeenlhi 'nooqàjyaj tà pâàskwah, tà ne'te-k wikyi 'yii-lenej 'woyiis huppeep'otky'uteyh, tà 'iwaat-p'antehlà-k 'Nootàhyajwo' tok nikyâàte-k 'iyaatyen 'Iisla'elhles lakyuunqatshayh. 29Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà lhaamelh yiistho 'Inààttsajpe tà 'Ikyààthi', tà màành-yejt'a'iwóye-k lhaamelh 'inúuke honhat tà tamkyày'. Wet tà 'Eejwiptolheley jwetaj yen-lháama', wet hiky'aahen'. 30Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'noop'ok tà hits'úulhaqej Jweelikoh waasp'antehkyà', tà tajwaatshi tà 'Iisla'elhlhayis 'iluunejlhih 'ijwáalas 'íihi 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe nitàk. 31Wet 'not'ekhaahyaj tà tameenej tà 'atsii-nhap'ante qaahi'nóya', tà lheey Laa'ap, tok ta'níisej wikyi tà niitky'ahuyáye Yoos. Tsi hàp tà lhaam 'itíihi 'nootámsek tà t'aamaj-p'antehlà 'Iisla'elhlhayiskyenhay tà kyoo-walhnhas. 32Wet 'àp háats'i 'eelh 'imaayek tà 'oyààmhiye-lah? Tsi 'athaana wet, tok 'oo'wet'íhi-k 'oyàà-me Jweelyonh, wok Walak, wok Saansonh, wok Jweejwteh, wok Laawit, wok 'àp hàp Sààmwelh, wok 'àp 'iyhàj Yooslhàmetwos, 33tà lhaamelh t'ekhaahyahayp'ante tà tamee-nej tà 'ituumhatkyà 'nooniyatyahayh, wet 'àp yeenlhi 'imaayek tà 'is'aalhóho', wet 'àp 'isaaqanej 'imak tà Yoos 'ijweenho lhaamelh, wet 'àp hip'óohikye t'owaalhataslhayhilh, 34wet 'àp 'yomeethen 'iitàs tà 'ààytesíkye', wet 'àp yààmhen', tà wikyi jwetaj 'ilàànejen la-jwaajnhates, wet 'àp lhaamelh takyuumhlà laqhaajyhayahayh, tà lhaamelh 'itààlhtho la- q'eejwhayahayh, wet 'àp lhaamelh 'iwolhààq- 'lehyája' tha', taqhaajyhen', wet 'àp yahuut lataahjwas tà wuujwpe', tà talhóomkye 'iyhàj honhaates. 35Wet 'íikyep'ante 'atsiinhay tà 'nonaakyâje 'iyhàj tà 'yinhen', tà 'inúuphàlhayis tà tâlho 'noop'itseyheyh. Tha 'íikye 'iyhàj tà 'nop'aat-tsenwethà', yàt paj tha 'yinhen', wet lhaa-melh tok lhaa'iwahin kyek 'nojwaayhthen', tsi lhaamelh t'úuke-k 'inuuhiphàla-k tiyâà-jo 'noo'watshankyeyaj kyek lhà'yalhiip tà 'is. 36Wet 'íikyep'ante 'iyhàj tà 'itáamaqe tà 'no-lààkwethà', wet 'àp 'notaasinwethà', wet 'àp 'noyààytejwethà t'aqaay tà kyiinhas, wet 'àp 'nop'óohikye'. 37'Nothaatejwethà tuunteyh, 'noky'eesajejen t'isaanis tsuulatas, 'noyeelhtehen', 'nolààne- jen 'noojwajnhates. Lhaamelh 'iwet 'iluunt'a'- pe honhat, tà yent'ala'wuuyisa tsoo'natajt'à-hes wet qaalyat'àhes, p'aliitses, lalhaaq'lis-'íhikye', tok 'notàànhanwethà'. 38Hààpep'antet'at wikyi tà honhat t'uhaawe- thiyéjt'ah. Lhaamelh 'iluunkyet'at ts'anis wet kyeenhas, wet yenlhayisp'antelawuukéya kyowhaay tà 'íihi honhat, wet kyeenhas tà tajwookyekyàjwih. 39Wet nilhóoqej lhaamelhtsoh, tej tà t'ekhaah-yahayp'ante tà tameenej tà 'noyààméje tà 'is lhaamelh, tha hàp tà tok nikyâàte-k ya-qaatej 'imak tà Yoos 'ijweelh. 40Tsi hàp tà Yoos wet, 'iwaaq'lhat'inahlàmhen 'imak tà lhà'yalhiip tà 'is, wet lhaamelhtso wet, t'uhit'là-k 'iiyejqanhi'inahlàmhen', kyek 'noyom'iskyee'alhóho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\