Hebreos 12

1Wet tà màànhyejtsoh, tà wuujw wikyi tà hi- ts'uulhaq'inámej, tà hi'nààlit 'not'ekhaahyaj tà máatkye tà lahaa'íhi', wet 'iwóoye-k 'àp hààte 'inaamelh 'iyaatiyejqanhi'inaky'oyehen nilhoq 'imak tà kyooyhet, lhà'ya 'nooqey tà yahoo'inamehen', wet t'uhlà-k 'iyaati'iname-lej lhaatelàythayahayh, tà 'iyaanúke 'nààyij tà 'íikye tà 'iyaattakye'. 2Wet 'iwóoye-k 'iyaayahne Jweesus, tà hâàpe hi'no tà yeenlhi 'not'ekhaahyaj, wet 'àp yom-'is'aalhóho'. Tok takyúumap'ante 'nooqàjyaj tà 'íikye tà tataakye', tajlháme tà 'iteelàytej kuluus, wet tok 'iwolaháaya tà 'no'nààjwlhat- lhih, wet tapààphà', tà túmej Yoosqaniyat-wej'wet lajwóomqat. 3Tikyuunakye lhaam tà 'iteelàytéjp'ante 'noo-làkwyhanhyaj tà wuujw, tà tâlhe qeeyislà-nhayh, hààpqhila-k 'aamey tok lat'eenhen', wok 'àp 'aalat'ayhetkyehkyà'. 4Tsi hàp tà qamaj tok lakyààtaye-k nitsày ha'wooyis, tà lataatayayhlà 'imak tà nii'sa'. 5Wet pajkye lap'eethatayhlà 'nookyujwanh-yaj tà 'notshuupyen'ameyeh, tà màànhyej-'iwóye 'Noojkya tà túme lalees, tà yok: Yàs, yej lhen'iwet'imaayéka 'Noowuktasnhayaj, wet yej 'aalat'ayhetkyà', tà lhaam 'ijwoon'ámeh. 6Tsi hàp tà 'Noowuk túme 'elh kyek yahuuminh, wet 'àp 'itáasin 'elh kyek hâàpe-k lhaam yenlhâàsa'. 7Kyek lateelàytayej 'nootasnhayaj wet, Yoos yeen'ameye 'imak tà t'uhaawétej lalees. Tsi hàp lham tà', 'àp háats'i 'nolhààst'a-k hâà-pe-k lajkya niitumáyeh? 8Tha kyek 'noqnii'wena'ameyho 'nootasnha-yaj, kyek 'aaqnimànhyayej'iwóye nilhóoqej 'iyhàj wikyi', wet tok 'aahàpehen 'nooles tà maatkyehen', tàjlháme tà 'aamànhyejent'a-'iwóye 'nooles tà tok qaalelhàj lajkyah. 9Wet 'àp hààte lhaajkyalismhaj 'ihonhaate-nah, 'ijwoonmhaj'inamehen', wet 'iyaatky'a-huyemháji'. Hà tok 'iwóoye p'íiya-k lhà'ya-lhiip kyek 'iyaatky'ahúye 'nooyalhlhayis laj- kyah, kyek tameenhiyeja-k lhaa'watshan-kyeyahay'íhikye'? 10Wet lhaajkyalistso wet, tok 'imaak'ismhaj 'ijwáalas tà lhaamelh hi'weenmhaj'inámho lataasnhayaj, màànhyej tà lhaamelh yeene tà 'is'aalhóho'. Tha Yoos yahaanej tà hi'ween- 'inámho lataasnhayaj tà hààpet'at 'imak tà 'inaa'isej, hààpqhila-k 'iyaatkyumhlà la'iisyaj. 11Máatkye', 'iihikyét'a 'nootasnhayaj kyek 'no-'aqààjejlhi tà neeky'e', tajlháme tà 'iwo'ayej-'noojwitahayája'. Tha hàp tà 'ilapéese' tha', wikyi tà 'noyeelhtshaynej 'nootasnhayajtsoh, wet 'itààlhthilahlà 'noo'isyaj wet 'nootámsek. 12Tà màànhyejtso wet, neyheetayphà 'nooke-yey tà 'yeenhen', wet qhaajyenayhen 'noo-qamkyetey tà lajlaqhaajyhayahaya'. 13Wet 'omay'iskyee'alhóho ha'nààyhay tà la- nuuyakeh, hààpqhila-k 'nooqàlà tà nii'sa', tok yikhiilaky'oye la'nààyij, tajlháme-k 'ikyees-lah. 14'Aaqhajyenayky'oye kyek 'ataamsekis'ihlà ni- lhóoqej wikyi', wet 'uuyake 'noo'isyaj tà laj-laky'oohléya', tsi tok 'íikye 'elh kyek la'iisyaj-tso néeyayej, kyek hi'weenhla'pe 'Noowuk. 15'Uu'ameyeh, hààpqhila-k tok 'íikye 'aa'elhay- t'a-k hâàpe-k niiqalháhi Yoos'isyaj. 'Iwoohi-yét'a-k 'íikye jweetest'a-k hâàpe-k tapaay', kyek tàlh, wet 'àp 'inuu'ahilàmhen', wet 'àp wuujwpe wikyi kyek 'itúuyhomkye'. 16Ky'áhya-k 'is kyek 'íikye 'elh kyek qaahi'nó-ya', wok 'àp niwoyalaháaya 'imak tà Yoos- t'amajkyet, màànhyej'iwóye 'Eesawup'anteh, tà 'iwom la'noohyaj tà hâàpe 'nolhààs tà 'noo- kyunqatsek, tà 'nothaatlà 'nolhàq lhiiphaj. 17Tsi lahaanayej tà', tà tajwaatshi tààjtsoh, tà lhaam 'itiikyep'antehlà-k takyuumhlà 'noo-'isyaj tà tâlhe lajkyah, wet 'notiiyejp'ante-qanhih, wet tok 'àp la'weetp'ante'íhi-k 'itíilh-qat 'imakp'ante yeenlhih, tej tà taajwhilhih, tà t'uhlà-k 'noyaakyâje 'noo'isyajtsoh. 18Tsi hàp tà 'aameyh, tok lakyààtaye kyeenaj tà 'iwóoye-k 'nooke'yájej, tà 'àp 'yúho', wet tok 'àp lakyààtayho honaatsi', wok 'àp tuu-tsetaj, wok 'àp layaalhtaj, 19wet tok lakyààtaye 'noojwolh tà 'yip, wok 'noopaq tà taahuy', tà hàp tà tameenéjp'an- te wikyi tà 'ilààteh, tà t'uhit'là-k 'àp neklha-k 'noyààme lhaamelh. 20Tsi lhaamelh tok 'iteelàytej 'imakp'ante 'no-súuknej, tà 'noyok: Tej kyek hâàpe 'itshààwet kyek ta'náajej kyeenaj tha', 'nothaathiyejlhina tuunteyh, wok 'àp 'notshàànej hul'. 21Wet lhà'yalhiip tà lanhooky'ahyaj'íhi 'imak tà 'no'weenh, yàt paj tha Mooyses taahuy' tha yok: Wuujw tà 'oonowahyaj'íhi', wet 'otkyeettékye'. 22Tha 'aamey wet, lakyààtaye kyeenaj tà Sii-yonh, tà hâàpe Yoos tà la'waatshankyeyaj-'íhi la'wet, Jweelusalenh, tà 'ipuuléyeh. Wet 'àp lakyààtaye Yooskyenhay tà tok lhíipeh, 23lhà'ya 'nooles tà 'nookyunqatshayh tà lhaa-yahutwek, tà 'notshàànhíkye lheeyis qanhi puuléyeh, lhà'ya Yoos, tà hâàpe 'nooqalelh-thayajwo tà 'ii'pe nilhóoqej wikyi', lhà'ya wi-kyi tà 'noyomp'ante'iskyee'alhóho', tà lhaa-melh 'iwóoyep'ante 'imak tà 'is, 24wet lhà'ya Jweesus, tà hàp tà lhayenlawóo-yayej 'Nolheenhyaj tà neeky'e', tà Yoos yee-nejlhi wikyi', lhà'ya 'woyiis tà nitsày', tà yààme 'imak tà lhà'yalhiip tà 'is, tà yààm'pe 'imakp'ante 'Aawelh'woyis yààmeh. 25'Omay'aahi'nohlà-k latiiyayejqanhi hi'no tà taahuy'. Tsi kyek nààmahen wikyip'ante 'itii- yejqanhi 'elh tà túmeh, tà 'ihonhaatenah, wet kyihla 'iwóoye-k 'iyààmhen 'inaamelh, kyek 'iyaatiyejqanhi hi'no tà taahu'iname-hen', tà 'ipuuléyeh? 26Lapaq hi'nootso wet, 'isiikyâthip'ante honhat, tha 'athaana wet, lhaam 'ijweelh tha yok: 'Oyaakyàjomhma-k 'osiikyâthi honhat, wet tok tajlhamhiyela honhat, mat 'àp hààtehla puule'. 27Wet tà yok: 'oyaakyàjomhmah, wet hàp tà yààme tà tatààyhla 'imaayhey tà 'iwóoye-k 'nosiikyâthi', tà hâàpe 'imaayhey tà 'nolhee-nhayh, hààpqhila-k 'imààlhekyehkyà 'imaa-yhey tà tok 'iwóoye-k 'nosiikyâthi'. 28Wet tameenej tà 'oyok: Tà 'inaamelh 'iyaat-kyumhlà 'nooniyatyaj tà tok 'iwóoye-k 'no- siikyâthi', wet 'iwóoye-k 'inaa'aqàst'awethà'. Wet hàp tà 'iyaaqàjyenejlhi Yoos, wet 'àp 'iyaati'inámhikye 'noonowahyaj kyek 'iyaat-kyumhoplhih. 29Tsi hàp tà lhaaqaYos wet, hâàpe 'iitàj tà ya-hààmit 'imaayheyh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\