Hebreos 13

1'Is kyek yikt'a-k 'ii'ameyej 'noohumnhayaj kyek la'ween'ameyhómkye'. 2Yej lap'eethatayhlà-k lawoyayla'wéeta 'asíi-yaqas. Tsi hàp tà wikyip'ante 'iwooynejetso lakyuumhyahayh, wet 'íikye 'iyhàj tà 'iwo-p'antela'wéeta Yooskyenhayh, tej tà lhaa-melh nhaanáyej tà hâàpe'. 3'Akyoowejnuhatayhlà wikyi tà 'nop'óohikye', màànhyejt'a'iwóye-k lataa'nisayej lhaamelh. Wet tikyuunakye wikyi tà 'nop'aattsenwe-thà', màànhyejt'a'iwóye-k 'isaanist'at kyek 'nop'aattsenwethà'. 4T'uhlà-k nilhóoqej 'iwolaháaya 'noowhayeh-yaj. Tok 'iwóoye-k 'noky'ooyhet wikyi tà 'ii-wek lamààwet. Tsi wikyi tà qaahi'noyalis, lhà'ya lhaamelh tà 'iwo'iyhâàja laky'eejwas, wet Yoos yaqaalelhthiyejomkyela lates. 5Yej 'aqàànhyahay latiiyaye kyiinajt'àj, taj-lháme tà t'uhlà-k 'aalat'aqànitayejlhi 'imak tà 'ii'amejen'. Tsi hàp tà lhaam yop'antek: Tok 'oleehiyeja-k 'ot'uu'ámeh, wet tok 'oleehla'ámej, 6Tà màànhyejtso wet, 'iwóoye-k 'iyaat'ekhá-ho', kyek 'iyok: 'Noowuk hàp tà taky'oot'nóyeh, tok 'oonowahyaj'íhi'. 'Àp háats'i 'imak kyek hi'no yahanej'iwooynéje-k yeenhilhina'nóyej? 7'Akyoowejnuhatayhlà wikyi tà 'ahuusewos, tà 'ijweelh'ameyho Yooslhàmet. Tetshaanay 'imak tà 'is'aalhóho', tà tâlho lakyuumhya-hayh, wet 'aateky'eynayej t'ekhaahyahayh. 8Jweesus Kilíistoh, hààpet'at lhaam', 'íihit' tà 'íihi', honaaháji', wet 'ijwaalanah, wet yàtla-k tiyààje'tsih. 9Yej 'aalawahnayej 'nookyujwanhyahay tà 'weenhakyelhámej, tà 'àp niitajahómkye la-'weetes, kyek 'aa'ikyàjayh. Tsi 'imak tà 'is wet, 'iyaalhaniqhajyenej Yoos'isyaj, wet qhii-t'a 'nolhàq, tsi hàp tà wikyi tà lhaa'itshup-yene 'imaayheytso wet, ky'áhya-k 'isej. 10'Ii'inámej 'nooqathatkyà'wet, wet wikyi tà taky'óote Yooswuke tà 'nookelhének, tok 'iwóoye-k tujw 'imak tà 'ii'pe lhaaqathatkyà-'wettsoh. 11Tsi 'iyaahanej tà 'noohusewo tà lhámhyah yahàànpejkyàjwi Yooswuke' 'itshààwet'wo-yis, tà yenlaqaathatkyàya'pe 'nooqeyis, tha hàp tà t'isaanis 'itshààtàytsoh, 'nohààn'we-kyéhi wikyii'wet, tà 'nop'oohen'. 12Wet tà màànhyejtsoh, 'àp hààte Jweesus, tà 'itíikyep'ante-k hi'iisyenej la'wooyis wikyi', wet lawiit'àhyaj'íhi' tha', 'ilhíipe wikyii'wet. 13Tà màànhyejtso wet, 'is kyek 'iyaahóyeh, tà 'ilhíipe wikyi', wet 'is kyek 'iyaat'awayho 'no-t'uulhnhayaj tà 'notíiye lhaam'. 14Tsi tà 'iyehonhaatena wet, tok qaalelhâje lhaa'wet; tajlháme tà 'iyaat'uket'at lhaa'wet tà 'iihikyelah. 15Wet tà màànhyejtsoh, 'is kyek 'iyaatíhi Jwee- sus kyek yikt'a-k 'iyawolhaaqàjyajáye Yoos; tààjtso wet, hààpet'at 'ilhaaqathatkyà', tà 'iyaatíkye tà tataakye', wet hâàpe 'imak tà tâlhkye 'nolhaayhilh tà 'iwuujwyen lheey'. 16Wet yej lap'eethatayhlà-k lheenaylhi 'imak tà 'is'aalhóho', wet 'àp lataaky'ot'amehen'. Tsi 'nooqathatkyàlistso wet, hàp 'imak tà Yoos yahuumínkye'. 17Ky'ahuuyaye 'ahuusewos, wet woyaaye tà 'iwóoye lhaamelh. Tsi 'yeenhiyéjt'a tà t'uu-yehen 'ahuuseyh, màànhyej'iwóye wikyi tà 'itiihikyela tà tataakye Yoos 'imak tà lhaa-melh yeenlhih. Ky'otaayhlà lhaamelh, hààp-qhila-k laqààjyahay'íhikye', tà yeenlhitsoh. Tsi kyek lhaayahyenwethà', wet hàp tà tok 'ikyààj'ameye 'imak kyek 'is. 18'Aalhyenay'nohen'. Tsi 'oyeene-k máatkye tà tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'ootikyunhaya-hay yen'ootésa', wet wuujw tà 'ot'uhlà-k 'is-kyee'alhóho nilhóoqej 'ookyumhyahayh. 19Wet wuujw tà 'oniityen'ameyej kyek lhee-naylhi tààjtsoh, hààpqhila-k tok paajej kyek 'àp 'o'ii'ameyej. 20Tha lhaam Yoos tà hâàpe 'nootámsek, tà hàp tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh tsoo'nataswo tà lhámhyah, Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà 'isej 'woyiis tà 'íiyej lheenhyaj tà lajlapéesa', 21'is kyek lhaam 'aayaqhajyenayhi nilhoq 'noo- kyumet tà 'is, hààpqhila-k lheenaylhi 'imak tà lhaam yahuumínkye', yàt pajla' tha ni-lhoq 'imak tà lakyoowej, tajoomhma la'wet kyek 'ii'ameyhíkye', tà lat'eekhayaye Jwee- sus Kilíistoh. 'Is kyek yikt'a-k 'nowuujwyenh, yàtla-k tiyààje'tsih. 'Aamenh. 22'Ipuuhjwas, 'ot'aalh'ameyho-k lateelàytayej 'olhààmtes tà 'otumeej'ameyeh, tà pitaajit'a 'oojwukwyenek tà 'othaat'ameyeh. 23Hanaayej tà lhaapuhjwah Tiimotéwoh, 'no- nuuhatphà', tà 'nop'óohi'. Kyek niipajáyej kyek nààm'nóye wet, hààpqhila-k 'olhàà'ya-k 'ohoo- 'ameyeh. 24'Aakyàjaye 'ooqasilàt nilhóoqej 'ahuusewos, lhà'ya nilhóoqej Yoost'amajkyetes. Wikyi tà 'Iitalyalheleyh 'ithaat'ameye laqaasilàt. 25'Is kyek Yoos'isyaj 'íiyej nilhóoqej 'aameyh. 'Aamenh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\