Hebreos 2

1Wet tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k 'iyat'isejlhiip kyek 'iyaatetshan 'imaayhey tà 'iyaalàteh, hààpqhila-k tok 'iyaattsayejqanhih. 2Tsi hàp tà 'àp hààte 'nolhààmetp'ante Yooskyenhay yahààne wikyi', hâàpe 'imak tà tájo la'wet, wet tàjp'ante 'nonààq'às, wet 'àp 'noqniitky'ahuyáyeh, wet 'no'weenhóp'ante wikyi 'nootasnhayaj tà t'uhaawétej. 3Wet tà màànhyejtsoh, kyihla 'iwóoye-k 'iyààmhen', kyek qa'iyawoyalaháaya 'noojwahyaj tà wuujwnah? Tsi hàp tà 'Noowukp'ante tà t'ikyúunej tà 'ijweelh, wet wikyi tà 'ilààtép'ante wet, yaqaalelhàt'inámho tà màànhyejp'antetsoh. 4Wet Yoos yomqaalelhàj lhaamelh lhààmtes, tà lhaam 'yísej la'nààlitshayh, wet lheenhay tà laqhaajyhayahay'íhikye', wet laqààpjwayahay tà 'weenhahíkye', wet 'àp hi'weenhomkyepej wikyi' 'Nooyalh tà 'Isi', màànhyej tà lhaam yahuumínkye'. 5Tsi hààpqhit'a Yooskyenhay kyek Yoos yenp'anteniyaateyáyej wikyi la'wet tà 'iihikyelah, tà 'olhaamelh 'oyààmetsoh. 6Tha hàp tà 'íikyep'ante hi'no tà 'itíihi Lahiih lhààmet tà yok: Háats'i 'imak tà hâàpe hi'no', kyek tameenej kyek 'akyoowejlathatky'oye', wok 'àp hi'noolhàs, kyek tameenej kyek lat'úuyeh? 7Lheenép'ante 'elh tà 'aanjwelhlhayis yààmp'ante'pe'ayej lhímphaj, lhenp'antelheetekhíya 'noosilatyaj wet 'noowujwyaj, wet latiip'ante'pe 'akeelhénhayh. 8Nilhóoqej 'imaayhey tà latiip'antekyàjwi lapaaky'olh. Tsi hàpet' tà Yoos 'itiip'antekyàjwi lhaam' nilhóoqej 'imaayhey wet, 'iihikyét'a 'imakt'a-k hâàpe-k 'itiiyejqanhih, kyek neeyakyàjwih. Tha hàp tà qamaj 'iyaa'wenhit'a-k nilhóoqej 'imaayhey kyek 'iikyàjwi lhaam'. 9Tha hi'noop'ante 'noyeene 'elh tà 'aanjwelhlhayis yààmp'ante'pe'ayej, hàp tà 'iyaa'wenh, Jweesus, tà hâàpe hi'no tà lap'aattseyajp'anteh, tà 'àp nikyâàte tà 'yilh, tameenej tà 'noyenlheetekhíya 'noosilatyaj wet 'noowujwyaj. Tsi hàp tà t'uup'antehlà-k 'yilhpe nilhóoqej, wet tààjtso wet tàlheet'at Yoos'isyaj. 10Tsi hàp tà Yoos, tà hàp tà lheenhay nilhóoqej 'imaayheyh, wet tà 'àp tameenej nilhóoqej 'imaayhey tà yikt'aat tà 'íikye', tà lhaam 'itíikyep'ante-k 'ikyààtyene lawuujwyaj lalees tà wuujw, wet 'ithaatho tà t'uhaawétej kyek yom'iseej'alhóho 'noop'attseyahayh hi'no tà lhéenek lhaamelh lajwaahyaj. 11Tsi hàp tà hi'no tà yom'isómkye wikyi', wet wikyi tà 'àp 'noyom'isómkye', wet nilhóoqej lhaamelh tà 'iwehyáalha lajkyah. Wet hàp tà tameenej lhaam tà tok la'nààjwlhi'íhi', tà yenlapuuhjwása 'iyhàj. 12Tsi hàp tà yok: 'Ojweenhihomkyela 'oopuhjwas 'eey', wet 'ot'ikyooyhilhina'ámej kyek 'o'íihi wikyi tà lhaayahutwek lakyoowej. 13Wet 'àp yok: 'Ot'ekhaahomhma lhaam'. Wet hààte 'àp yok: Lhek yaahinh, 'o'iikyená'we', 'olhaam', 'ohap'áaqej 'nooles tà Yoos hi'ween'nóho'. 14Wet 'noolestsoh, tà hâàpe 'not'isan wet 'noo'woyis, wet 'iwaatp'antehlà-k 'àp màànhyejtso lhaam', hààpqhila-k 'iwaastéji latààhyaj hi'no tà niyáatej 'nootàhyaj, tà hâàpe 'ahààttaj, 15wet 'àp 'ijwaayhthen nilhóoqej lhaamelh tà lanoowahyaj tà 'itíiye 'nootàhyaj, tameenej tà lajlataamsekisa', nilhoq 'ijwáalas tà 'ilhayishonhaatenah. 16Tsi hàp tà máatkye', qhiit'a 'aanjwelhlhayis kyek taky'óoteh, tajlháme tà taky'óote wikyi tà Wikyiijkyayisles. 17Wet hàp tà tameenéjp'ante tà t'uhlà-k 'ilhooqontshi nilhoq 'imaayhey kyek lhaa'iteky'eynej lapuuhjwas, yàt paj tha nikyâàtep'ante tà hâàpe 'noohusewo tà máatkye', tà lap'aattsenhyaj'íhi', tà 'íikye tà tataakye Yoos, tà 'iwóoye-k 'itààyhthómkye wikyi' laqeeyis. 18Tsi lhaam yahaanéjp'ante tà p'aliitsaj, wet 'àp lheelhtshayaj'íhi', wet hàp tà tameenej tà laqhaajyhayaj'íhi-k taky'óote wikyi tà 'íihi 'nolheelhtshayaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\