Hebreos 3

1Wet tà màànhyejtsoh, 'ipuuhjwas, tà 'aahàpehen Yoost'amajkyetes tà 'not'ààne puuléyeh, 'enay'atiikyunhayája hi'no tà 'aapóstolh wet 'noohusewo tà lhámhyah, tà hàp tà 'iyaatíye lhaat'ekhahyaj, Kilíisto Jweesus. 2Lhaamtso wet, 'itaajtho la'wet nilhoq 'imak tà 'elh tà 'itshuupyenéje lakyuumet ne'te-k yeenlhih, màànhyej'iwóye Mooysesp'anteh, tà 'àp hààte 'itaajtho la'wet lakyuumet, tà 'íiyejp'ante nilhoq Yooswuke'. 3Tsi hàp tà hi'noona wet, t'uhaawétej tà 'notíiye 'noowujwyaj tà yààm'pe Mooyses lawuujwyaj, 'àp màànhyej'iwóye hi'no-k lhéenek hup, tà 'àp lawuujwyaj yààm'pe hup tà lhéenek. 4Tsi hàp tà hupt'a-k hâàpe-k 'íikye', wet 'iikyet'at hi'no-k lhéenek. Tha hàp tà 'elh tà lhéenek nilhóoqej 'imaayheyh, wet hàp Yoos. 5Wet máatkye', Mooyses 'itaajthóp'ante la'wet lakyuumet, tà lhaam hâàpe Yoosqawo', tà 'íiyejp'ante nilhoq Yooswuke'; wet lakyuumet yaqaalelhàt 'imak tà 'noyààmhiyejlhip'anteh. 6Mat Kilíistoh, yeenlhip'ante lakyuumet, tsi hâàpe 'Nolhààs tà 'ii'pe lawuuketsoh. Wet Yooswuke wet, hâàpe 'inaamelh, tha kyek 'iyaalhanit'unhtéji lhaat'ekhahyaj yàtla-k nikyâàte lapes, wet 'àp yikt'aat tà 'iyaalhanikyàjejlhi lhaaqanihhayaj. 7Wet tà màànhyejtsoh, màànhyej tà 'Nooyalh tà 'Isi' yààmeh, tà yok: Kyek lalààtaye lapaq 'ijwaalanah, 8wet yej lat'uunhtayhen 'ootlelis, kyek màànhyej'iwóye wikyiihte 'ijwiitseyen'no', tàjte nikyâàte 'ijwáala tà 'nolheelhtshayaj, tà 'íihi ts'ani'. 9Hààpehte tà 'íihi', tà 'ajkyaalis tataay'ohlà', wet 'àp yeelhet'nóyeh, tej tà 'iihihte nekkyààmis tumwek tijwek, tà lhaamelh hi'ween 'ookyumtes. 10Wet hààpehte tà tameenej tà 'ojwitsáajej wikyiitsoh, wet 'oyohtek: Lhaamelh yikt'aat tà t'ootlelis wetaahen', wet tok nitààjwélej 'oo'nàyhayh. 11Wet tà 'oowàk'íhi', wet 'ot'uunhatkye 'olhààmet tha 'oyok: Ky'áhyahla-k lhaamelh tiyâàjo 'ot'eelaq'wet. 12'Uu'ameyeh, 'ipuuhjwas, tok 'iwóoye-k 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k t'ootle' nii'sa', kyek laqaakwhanhyaj'íhi', kyek tameenej kyek lhaa'itiyejqanhiky'oye Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi'. 13Mat t'uhlà-k latuumpej'ameye nilhoq 'ijwáalas, tà qamaj 'noyok 'ijwaalanah, hààpqhila-k tok 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k lhaahit'unhtéji 'nooqeyt'aqanhyaj. 14Tsi 'noyeen'ináme tà 'iyaakyàtejlà Kilíistoh, tha kyek 'iyaalhanit'unhtejíkye lhaat'ekhahyahay tà tâlhe tà neeky'enhyáyeh, yàmthila-k 'iyaajwit lapes. 15Tsi hàp tà 'noyok: Kyek lalààtaye lapaq 'ijwaalanah, wet yej lat'uunhtayhen 'ootlelis, kyek màànhyej'iwóye wikyiihte 'ijwiitseyen'no'. 16'Àp háats'ip'ante wikyi tà 'ijwiitseyen Yoos, tà pajkyet'et' lhaamelh 'ilààte lapaq? Hà tok hâàpe nilhóoqej wikyi tà 'inúuphàp'anteh, tà tâlho 'Eejwíptoh, tà Mooyses yikkyàjwiih? 17Wet 'àp háats'ip'ante wikyi tà Yoos jwitsáa-jej, yàt paj tha nekkyààmis'íhi tumwek tijwek? Hà tok hâàpe wikyip'ante 'iwolaqeeyisa', tà t'isaanis naatkye ts'ani'? 18Wet 'àp háats'ip'ante wikyi tà Yoos 'itíiye lhààmet tà t'uunkye', tà yok: Ky'áhyahla-k lhaamelh tiyâàjo 'ot'eelaq'wet. Hààpep'antet'at lhaamelh tà niitky'ahuyáye Yoos. 19Wet 'iyaa'wen tà lhaamelh laqaakwhanhyahay tà tameenej tà lhaamelh tok 'iwóoye-k tiyâàjo honhat tà 'not'eelaq'wet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\