Hebreos 4

1Tà màànhyejtsoh, 'iwóoye-k 'iyalhaninomhhi'noohlà', hààpqhila-k tok 'íikye 'aa'elhayt'a-k hâàpe-k 'imààlhékye 'nààyij, tà qamaj 'íikye Yoosjwelhyaj tà yok: 'Iwóoye-k latiiyàjayhomhma 'ot'eelaq'wet. 2Tsi 'àp hààte 'inaamelh, 'nojweelh'inámho silààt tà 'is, màànhyej'iwóye lhaamelhp'anteh. Tha lhaamelh 'isiiyéjt'ap'ante 'nolhààmet tà lhaamelh 'ilààteh, tsi hàp tà lhaamelh 'itiihihit' t'ekhaahyaj tà takyuumhlà'. 3Tha hàp tà 'inaamelh, tà lhaat'ekhahyahay'íhikye', wet t'uhaawétej kyek 'iyaatiyâjo 'not'eelaq'wettsoh, tà lhaam yààme' tha yok: Wet tà 'oowàk'íhi', wet 'ot'uunhatkye 'olhààmet tha 'oyok: Ky'áhyahla-k lhaamelh tiyâàjo 'ot'eelaq'wet, tej tà lakyuumtes pajkye waaq'alhkyà', tâlhe tàjp'ante neeky'éleh, tà 'noyeenlhi honhat. 4Tsi 'íihi Lahiih, tà lhaam yààme 'ijwáala tà séptimo, tha yok: Wet tà nikyâàte 'ijwáala tà séptimo, wet Yoos 'iwop'antet'eelaq'wetáyej nilhóoqej lakyuumtes. 5Tha hàp tà 'nolhààmetne 'iyaalàteh, yok: Ky'áhyahla-k lhaamelh tiyâàjo 'ot'eelaq'wet. 6Wet tà qamaj tatày kyek 'íikye 'iyhàj kyek tiyààjomhma Yoost'elaq'wet, wet tà 'àp lhaa-melhp'ante t'ikyun tà 'nojweenho silààt tà 'is, tok tiyâàjo', tsi lhaamelh tok taky'aahú-ye lhààmet, 7wet lhaam yaakyâjo tà yaqaalelhte 'ijwáala', tà yok 'ijwaalanah. Tsi tà wuujwp'ante'pe nekkyààmis tà tajwaatshi', wet 'itíihip'ante Laawit lhààmet, màànhyej tà tumkyeenah, tà yok: Kyek lalààtaye lapaq 'ijwaalanah, wet yej lat'uunhtayhen 'ootlelis. 8Tsi kyek Jwoosweh hi'weenhihop'ante 'no-t'eelaq'wet lhaamelh, wet Yoos tok yaqaa- lelhthiyep'ante 'eelh 'ijwáala'. 9Wet hàp tà tameenej tà 'oyok: Qamaj 'iikye-t'at 'not'eelaq'wet, tà Yoos 'iwaaq'lhatejkyà laqaawikyi'. 10Tsi hàp tà 'elht'a-k hâàpe-k tiyâàjo Yoost'e-laq'wet, wet 'àp hààte 'iwot'eelaq'wetáyej lakyuumtes, 'àp màànhyej'iwóye Yoos, tà 'iwop'antet'eelaq'wetáyej lakyuumtes. 11Wet tà màànhyejtsoh, 'is kyek 'iyaalhani- qhajyenej kyek 'iyaatiyâjo 'not'eelaq'wettsoh, hààpqhila-k tok 'íikye 'inaa'elh kyek hâàpe- k laqaakwhanhyaj tameenej kyek nikyààtkyà', màànhyej'iwóye wikyiip'antékye'. 12Tsi hàp tà Yooslhàmet wet, la'waatshankye-yaj'íhi', wet taqhaajay', wet wuujw tà 'yuuy', yààm'pe 'noojwajnhat tà lhaayhilh nitàk. Wet tiyâàjo hi'no', yàt paj tha 'isoowek la-huusek wet layaalh, lhà'ya laqààtshates wet laky'uulhu', tà 'íihi lhiileyh; wet yaqaa-lelhthen 'nootikyunhayahayh wet 'imaayhey tà hi'no 'itíihi t'ootle', tà 'itíikye-k yeenlhih. 13Wet 'iihikyét'a 'imakt'a-k hâàpe-k 'nolhée-nek, kyek qanii'nâla-k 'íikye tà tataakye lhaam'; tajlháme tà nilhóoqej 'imaayhey tà lajlap'ootesa', wet 'àp 'nàlhkyee'pe', tà 'íikye tà tataakye lhaam tateeyh, tà lhaam hààp-qhila-k 'iteetshanhilahlà nilhóoqej 'ilheenhayh, kyek 'iyéekye tà tataakye'. 14Wet tà 'ii'inámej 'noohusewo tà lhámhyah, tà lawuujwyaj'íhi', tà tajwaayhíkye puule- lis, Jweesus, tà Yooslhàs, wet 'iwóoye-k 'iyaa- lhanit'unhtejíkye 'not'ekhaahyaj tà 'iyaajwelh. 15Tsi 'noohusewo tà lhámhyah, tà 'ii'inámej, hààpqhit'a-k niitiyáyej lap'aattsenhyaj lhaa- q'ejwhayahayh, tajlháme tà hâàpep'ante 'elh tà 'notíiyej nilhoq 'nolheelhtshayahayh, 'àp màànhyej'iwóye 'inaamelh; tha hàp tà lhaam tok 'iwop'antelaqéeya'. 16Wet tà màànhyejtso wet, 'iwóoye-k 'iyaati-'inamelej lhaat'ekhahyaj kyek 'iyaalhanitot-t'ayne 'noowej'wet tà lawuujwyaj'íhi', tà hâà- pe 'noo'isyaj'wet, hààpqhila-k 'iyaaqatej 'noo- p'attsenhyaj, wet 'àp 'iyaatkyumhlahlà 'noo-'isyaj kyek taky'oot'inámeh, kyek nikyâàte-k 'iyaawatlà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\