Hebreos 5

1Tsi hàp tà nilhoq 'noohusewo kyek hâàpe-k lhámhyah, kyek 'notkyúuma-k 'íihi hi'noolh, wet 'noyeene tà hâàpe wikyi lhaahyenek, kyek 'iihikyela tà tataakye Yoos, hààpqhila-k 'itíikye tà tataakye Yoos 'nooqathatkyàlis wet 'itshààtày tà 'nolàànhen'pe 'nooqeyis. 2Hi'no-k màànhyejtso wet, 'iwóoye-k 'iteelàytej wikyi tà 'imaaknhanáyej, wet wikyi tà 'àp wetaahen', tsi 'àp hààte lhaam', laq'eejwhayaj'íhi'. 3Wet hàp tà tameenej tà t'uhlà-k 'iwolaqaathatkyàya'pe lhaam laqeeyis, màànhyej'iwóye tà 'àp 'iwolaqaathatkyàya'pe 'iyhàj wikyi laqeeyis. 4Wet 'iihikyét'a hi'no-k lhaamt'a-k 'itiilhámej 'noowujwyajtsoh, tajlháme-k hâàpe hi'no tà Yoos t'ààneh, màànhyej'iwóye 'Aalonp'anteh. 5Wet 'àp 'yáje Kilíistoh, tok hàp kyek lhayenp'antewúujwa', kyek lhaayene 'noohusewo tà lhámhyah. Tajlháme tà la'noohyajtsoh, tâlhe 'eelhp'ante yààme' tha yok: 'Aam tà 'aahâpe 'olhààs, 'Olhaam tà 'o'aahi'nàlit 'ijwaalanah. 6Wet 'àp màànhyej'iwóye 'elh 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Aahâpe 'noohusewo', yàtla-k tiyààje'tsih, màànhyej'iwóye Meelhkiselek. 7Wet tàjp'ante 'íihi t'isan wet, taajwlhih, wet yom'ààytaji lapaq tà t'áalhe 'elh tà yahanej'iwooynéje-k 'ijwaayhtej 'nootàhyaj. Wet 'notky'aahúyep'anteh, tsi lanoowahyaj'itíye Yoos. 8Wet tej tà hâàpe 'Nolhààs tha', lap'aattseyajp'ante tà tameenej tà lhaa'ikyujwanej tà 'iwóoye tà 'iwóoye Yoos. 9Wet tà pajkyep'ante 'noyom'is'aalhóho', wet nikyâàte tà hâàpe hi'no tà yeenlhi 'noojwahyaj tà lajlapéesa', tà 'iiyejlà nilhóoqej lhaamelh tà taky'aahúyeh. 10Wet Yoos yaqaalelhàt tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah, màànhyejt'a tà hâàpep'ante Meelhkiselek. 11Tà 'oyààme 'imaayheyna wet, wuujw 'imaayhey tà 'ot'uhlà-k 'ojweelh'ameyho'. Tha hàp tà lakyuutshanhyaj'íhi-k 'oqaalelhàt'ameyho', tsi hàp tà 'aameyh, t'uunej kyek lalààtayeh. 12'Iwoohiye'ne-k 'aahàpehen 'nookyujwanhyajwos 'athaanah, tsi paajkye tà lataaky'ahuyaye 'nolhààmet. Tha lawaatayhlà-k 'noyaakyâjo-k 'nokyuujwan'ameyej Yooslhàmtes tà nii'tháya', tà t'ikyuun'pe honhat. Wet lakyààtaye tà lawaatayhlà ts'oos, wet tok 'iwóoye-k latuujway 'imak tà t'uunh. 13Wet 'o'elht'a-k hâàpe-k 'iyâàyej ts'oos, wet tok 'waawúlhe-k yahaanej 'nolhààmet tà yààme 'imak tà 'is'aalhóho', tsi ha'nààjwajt'at. 14Mat 'nolhàq tà t'uun wet, lawuuhuy wikyi tà thàànhàyh, tà hâàpe wikyi tà lhaayelhtshayenwethà', paj tha lhaamelh nitààjwélej 'imak tà 'is'aalhóho', lhà'ya 'imak tà nii'isa'alhóho'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\