Hebreos 6

1Tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k 'iya'nàylhaa'wekyéhi 'nookyujwanhyahay tà t'ikyuun'pe honhat, tà yààme Kilíistoh, wet 'àp 'iyeekhent'at, pajla' tha 'iyaajwíte-k 'inaa'iskye'alhóho'. Tsi tok 'iwóoye-k 'iyaakyâjo-k 'iyààme 'imaayheyhte 'iyaalhanikyujwanej tà neeky'éleh, màànhyej'iwóye 'nookyujwanhyaj tà yààme tà t'uhlà-k 'noléeyej 'nookyumhyahay tà lajlaháala', lhà'ya tà yààme 'not'ekhaahyaj tà 'notíiye Yoos, 2lhà'ya 'noonahyahayh, wet 'nookeyey tà 'notii'pe wikyi', lhà'ya tà wikyi 'inuuhikephàla-k tàlhoomhma 'noop'itseyheyh, lhà'ya 'nooqalelhthayaj tà lajilalapéesa'. 3Tààjtso wet, 'iyeenhilhinah, kyek máatkye-k tâlhe Yoos kyek yahuumínkye'. 4Tsi wikyi tà pajkyep'ante 'nohuutúnho lahuuseyh, wet 'àp yeelhte 'not'awaayhet tà tàlhpuuléyeh, wet 'àp takyuumhlà 'Nooyalh tà 'Isi', 5wet 'àp 'itáamaqe Yooslhàmet tà 'is, lhà'ya 'nooqhajyhayahay tà 'iihiyeja 'ijwáalas tà tataay'alhóho', 6wikyiitsoh, kyek 'àp yaakyâjo-k nikyààtkyehkyà', wet tok 'iwóoye-k 'àp 'noneeky'eynhíkye', kyek 'àp 'notiilhqáte lhaamelh Yoos, tsi hàp tà lhaamelht'at tà yaakyâjo tà hip'áajtej kuluus Yooslhàs, wet tameenej tà wikyi', lalààkwyhanhyaj'itíye lhaam'. 7Tsi honhat kyek hits'uuhlà peelhay tà nitsààypejpe', wet 'àp 'inuuhatphà ha'làày tà hi'weenho 'imak tà 'is wikyi tà tameenej tà 'noyeenlhi honhaattsoh, wet Yoosqàpjwayaj'íyej. 8Tha hàp tà honhat kyek 'inuuhatphà ky'uthaanis wet ha'làày tà nii'sa', wet tok lahaa'íhi'. Paajiyejt'ala-k 'no'yààyteneh, wet tà lapeesiyela wet, 'nop'oohlah. 9Tha matt'a 'aameyh, 'ihuumnhayh, 'oyeene-k qaalelhàj tà lhekaakyet'at 'imaayek tà 'is, tà nikyààtejlà 'noojwahyaj; tej tà 'olhaamelh 'oyààme 'imak tà 'oyààmetsoh. 10Tsi hàp tà Yoos, tok hàp kyek nii'isa'alhóho', wet tok hip'eethatlà 'akyuumetay tà lheenaylhih, lhà'ya 'ahuumnhayahay tà la'nààlitayh, tà latiiyaye lheey', tà 'aamey lataakyumayhoplhi t'aamajkyetes, wet 'àp yikt'aat tà lawooynayejetsoh. 11Tha hàp tà 'olhaamelh 'otíikye-k 'aa'elhay 'iwehyáalhapej lhaahi'nàlitej kyek yikt'a-k 'ikyuuttej 'imak tà yeenlhitsoh, yàt pajla' tha taj lapes, hààpqhila-k tajoomhma la'wet laqaanihhayaj. 12Tok 'iwóoye-k 'aalhenaye wikyi tà 'neetàjwethà', tajlháme tà t'uhlà-k 'aalateky'eynayej wikyi tà t'ekhaahyahayh wet lateelàythayahayh tameenej tà lawuuhuyhla 'imak tà Yoos 'ijweenho lhaamelh. 13Tsi hàp tà', tàjp'ante Yoos 'ijweenho lhààmet Wikyiijkyayis, wet lhaamt'at tà hit'uunhtejlhámkye lhààmet, tsi hàp tà 'iihikyét'a 'eelh kyek yààm'pe lhaam', kyek 'iwóoye-k hit'uunhtéjkye lhààmet. 14Yop'antek: Máatkye', 'oyomhlawuujw 'ooqàpjwayaj tà 'o'weenhla'ámho', wet lhà'yahlalhiip tà 'o'aa'iwunit. 15Wet Wikyiijkyayis, 'itiip'antelhámej lateelàythayaj tà 'iniihihlà 'imak tà 'nojweenho', yàt pajp'ante' tha yaqaatej. 16Tsi hàp tà máatkye', wikyi' yahaanej tà hit'uunhtéjkye lhààmtes 'eelh tà yààm'pe lhaamelh, wet 'nolhààmet tà 'not'uunhatkyetso wet, hààpet'at 'imak tà yaqaalelhàt 'imak tà máatkye', tà yahààmit 'nooqa'tshayajt'a-k hâàpe'. 17Wet tà Yoos 'itíikyep'ante-k yaqámlelhàt tà lhaam tok 'iwóoye-k 'itíilhqat 'imak tà lakyoowéjeh, wet tà 'àp yahuumínp'ante kyek 'ipààyne tààjtsoh wikyi tà lawuuhuyhla 'imak tà lhaam 'ijweelh, wet 'ijwiitsenej lhààmet tà hit'uunhatkye', tà yààme 'imak tà lhaam yeenhilhinah. 18Wet màànhyejtso' tha', 'íikye nitàk 'imaayhey tà tok 'iwóoye-k 'nowo'iyhâàja', tà Yoos 'àp tok 'iwóoye-k 'itíihi t'aqaanhyaj, wet hàp tà tameenej tà 'inaamelh, tà 'iyaalethane lhaam', tà 'iyaatíkye-k 'iyaatsoq 'nooqanihhayaj tà 'íikye tà 'iyaattakye', 'iyaa'wen 'imak tà lhà'yalhiip tà 'inaayaqhajyenhen'. 19Wet lhaaqanihhayajtso wet, hàp 'imak tà qaalelhàj, tà yaqhaajyen lhaahuseyh, wet nikyààt'wekyéhi huppeep'ot tà tumeejlà hupqaakyowej tà Yoost'amajkyet tà lhámhyah, 20tà hàp tà Jweesus t'ikyuunp'ante'inahlàmhen tà tiyààjkyàjwih, tà taky'oot'inámeh, tà pajkyep'ante 'noyeene 'noohusewo tà lhámhyah, yàtla-k tiyààje'tsih, màànhyej'iwóye Meelhkiselekp'anteh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\