Hebreos 7

1Tsi hàp tà lhaam Meelhkiselek, hâàpep'ante niyaat tà 'ii'pe honhat tà lheey Saalemh, wet 'àp hâàpe 'noohusewo tà takyuumhoplhi Yoos tà 'íihi tà túmphà'. Wet tàjp'ante Wikyiijkyayis tâlhe 'nooqa'tshayaj, tà pajkyep'ante 'ituumhatkyà niyaateyh, wet Meelhkiselek tà yiklà', wet 'àp hi'iisyenh. 2Wet Wikyiijkyayis hi'weenhóp'ante yéesmoh, tà tâlhe nilhoq 'nooqàyet tà lhaam 'isóoyej lataahjwas. Wet 'nolheeytsoh, Meelhkiselek, t'ikyun tà yààme tà Niyaat tà 'is'aalhóho', wet 'àp hààte Niyaat tà 'ii'pe Saalemh, tà 'àp 'waawúlhe-k 'oyok: Niyáatej 'nootámsek. 3Lhaam wet, tok lajkyaa'íhi', wet tok laqoo'íhi', wet tok 'nohaanej'íhi lateetselh tà lhaam tâlheh. Laqaa'ijwálas, tok latees'íhi', wet la'waatshankyeyaj, 'àp tok lapees'íhi'. Tajlháme tà nikyààtejlà Yooslhàs, wet hààpet'at 'noohusewo', yàtla-k tiyààje'tsih. 4Lhek tetshaanay lawuujwyaj hi'nootsoh, tà 'àp hààte Wikyiijkyayis, lhaates, hi'weenho yéesmoh, tà tâlhe laqààyet tà wuujw tà lahaa'íhi', tà 'isóoyej wikyi tà lhaam 'ituumhatkyà'. 5Wet Leewiles 'iyhàj tà 'noyeene 'noohusewos, wet 'none'te-k takyuumhlà yéesmoh, tà tâlhe wikyi', màànhyej tà 'nooqalelhtshayaj yaqaalelhàt, wok 'oyok, tâlhe lapuuhjwas, tej tà lapuuhjwastso wet, 'àp hààte tâlhe Wikyiijkyayis. 6Tha hàp tà Meelhkiselek, tà tàlhiiyejt'ahlà wikyiitsoh, wet takyuump'antehlà yéesmoh, tà Wikyiijkyayis hi'weenho'. Wet hi'iisyénp'ante hi'no tà lawuuk Yoosjwelhyahayh. 7Wet 'oyeene-k qámlelhàj tà hi'no tà hi'iisyen 'eelh, wet yààm'pe 'elh tà 'no'iisyenh. 8Wet tààjna wet, wikyi tà yahaanej tà 'yilh, 'iikyet'at tà takyuumhlà yeesmolhayis; tha 'elh tà 'iyààmetso wet, hàp tà 'noyààmejlhi tà yikt'aat tà 'íikye'. 9Wet 'iwóoye-k 'iyok: 'Àp hààte Leewih, tàje 'iyààme tà takyuumhlà yéesmoh, 'àp 'ithaatp'antehkyà yéesmoh, tà 'íihi Wikyiijkyayis. 10Tsi Leewih, tej tà qamaj tok 'íikyep'anteh, tha hàp tà màànhyej'iwóye-k 'íihi Wikyiijkyayis t'isan', tàjp'ante Meelhkiselek yik tà yiistejlà Wikyiijkyayis. 11Tsi kyek 'imak tà 'is'aalhóho', tàlhiiyep'ante 'noohusewos tà Leewiles laniiyatyaj (tsi tàjp'ante wikyi 'iikyàjwi 'nooniyatyajtso wet, takyuump'antehlà 'nooqalelhtshayaj), wet tok 'nowaathip'antehlà 'eelh 'noohusewo-k néephà', kyek màànhyej'iwóye Meelhkiselek, kyek 'àp niimànhyayej'iwóye 'Aalonh. 12Tsi kyek 'nowo'éelha 'noohusewos lakyuumet, wet t'uhaawétej kyek 'àp hààte 'nowo'éelha 'nooqalelhtshayaj. 13Wet hi'no tà 'noyààméje 'imaayheynah, tâlhe 'Iisla'elhlhayis 'iyhàj tà qahâàpeya-k tâlhe Leewih, wet tok 'íikyep'ante 'eelh lhaamelh kyek takyuumlhi-k 'íiyej 'nooqathatkyà'wet. 14Tsi hàp tà qaalelhàj tà Lhaawuk tâlhe wikyi tà Jwuulalhayis, tà hàp tà Mooyses tok 'íikyep'ante-k yaqaatlà', tàjp'ante yààme wikyi tà 'noohusewolhayis. 15Wet tààjtso wet, lhà'yalhiip tà qaalelhàj, tà néephà 'athaanah 'noohusewo tà màànhyej'iwóye Meelhkiselek, tà 'weenhalhámej, 16tà tok hâàpe 'not'isan kyek tameenej tà 'noyeene 'noohusewo', kyek màànhyej tà Mooysesqalelhtshayajp'ante 'isúukunh, tà ne'te-k Leewiles kyek 'noohusewos, tajlháme tà tàlheet'at 'nooqhajyhayaj tà 'íihi 'noo'watshankyeyaj tà tok yahaanej'íhi-k wáasi'. 17Tsi hàp tà 'noyààme lhaam' tha 'noyok: 'Aahâpe 'noohusewo', yàtla-k tiyààje'tsih, màànhyej'iwóye Meelhkiselek. 18Tà màànhyejtso wet, 'no'yomeet 'noosukunhyajp'ante t'ikyuun'pe honhat, tsi laqhaajyhayaj'ihihít'ah, wet 'imaak yeenhilhít'ah 19(tsi tok 'íikye 'imaayekt'a-k hâàpe-k Mooysesqalelhtshayaj kyek tameenej kyek 'is'aalhóho'), tha hàp tà 'no'ween'inámho 'nooqanihhayaj tà lhà'yalhiip tà 'is, tà tameen'inámej tà 'iwóoye-k 'iyaalhanitott'ayne Yoos. 20Wet 'imaakna wet, tok tatâàyej kyek 'not'uunhtéjkyep'ante 'nolhààmet tà t'uunh. 21Tsi 'iyhàj wet, máatkye', tàjp'ante 'noyeene 'noohusewos wet, 'no'weenhihomkyet'ap'ante 'nolhààmet tà t'uunh. Tha mat Jweesus wet, 'no'weenho 'nolhààmet tà t'uunh, tà tâlhe 'elh tà yààme' tha yok: 'Noowuk hit'uunhatkye lhààmet, wet tok 'iwohla'éelha latiikyunhayaj; yok: 'Aahâpe 'noohusewo', yàtla-k tiyààje'tsih, màànhyej'iwóye Meelhkiselek. 22Wet màànhyejtso' tha', lhà'yalhiip tà 'is 'nolheenhyaj tà 'notíihi Jweesus, wet lhaam tà tameenej tà 'iwóoye-k 'not'ekháaho'. 23Wet 'iyhàjp'ante 'noohusewos wet, wuujwpe lhaamelh. Tsi hàp tà 'nootàhyaj tà tameenej lhaamelh tà tok 'iwóoye-k yikt'a-k 'íikye'. 24Tha lhaamtsoh, tà 'iikyet'at yàtla-k tiyààje'tsih, wet taj'iiyahit'at lakyuumet, tà hâàpe 'noohusewo'. 25Wet hàp tà tameenej tà tok lapees'íhi' tà yahanej'iwooynéje-k 'ijwaayhthen wikyi-k 'itíihi lhaam' kyek lhaa'itott'ayne Yoos. Tsi hàp tà 'iikyet'at, wet 'yaalhyene Yoos lhaamelh. 26Wet 'noohusewo tà lhámhyah tà màànhyejtsoh, hàp tà 'iyaawatlà', tà hâàpe tà Yoost'amajkyet, tà tok latees'íhi', wet 'àp lajit'laky'oohléya', wet 'àp 'atoojwehohlà qeeyislànhayh, wet 'àp 'notoonitphà', yàt paj tha 'ii'pe puulelis. 27Lhaam wet, tok hààte'iwóye 'iyhàj 'noohusewos tà lhaaménhyah, tà lhaamelh 'iwaatlà-k 'ikyúunqat kyek 'iwolaqaathatkyàyalatape' nilhoq 'ijwáalas, wet tajwaatshi' tha', neeky'e-k 'iwolaqaathatkyàya'pe wikyiiqeyis. Tsi hàp tà lhaam wet, 'iwehyáalhakyep'ante tà yeenlhi laqaathatkyà', wet tajlháameh. Wet laqaathatkyàtso wet, hàp tà lhaamt'at tà lhaa'iwom'pe 'nooqeyis. 28Tsi Mooysesqalelhtshayaj yeene 'noohusewos tà lhaaménhyah wikyi tà laq'eejwhayahay'íhikye', tha hàp tà 'nolhààmet tà Yoos hit'uunhatkye', tà 'imààlhkye la'nààyij Mooysesqalelhtshayaj, hàp tà yen'noohusewóya 'Nolhààs, tà hâàpe hi'no tà 'noyom'is'aalhóho', yàtla-k tiyààje'tsih.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\