Hebreos 8

1'Athaana wet, 'imak tà lhámhyah tà lahaa'íhi', tà 'iyààmeh, wet hàp tà 'ii'inámej 'noohusewo tà lhámhyah, tà tapààphà', tà túmej Yoosqaniyatwej'wet lajwóomqat, tà 'íihi puule'. 2Wet takyuumlhih, tà 'íiyej Yoos'wet tà t'aamajkyet, tà hâàpe Yooswuke tà máatkye', tà 'Noowuk tà 'ineeyhetphà', wet tok wikyiip'ante-k 'ineeyhetphà'. 3Tsi hàp tà nilhoq 'noohusewo tà lhámhyah, wet 'none'te-k yaakyâje Yoos 'nooqathatkyàlis, lhà'ya 'itshààtày tà 'nolàànhen'pe 'nooqeyis. Wet tameenej tà 'àp hààte 'noohusewo tà 'iyààmenah, t'uhlà-k hi'ween 'imaayek kyek hi'weenho Yoos. 4Tà màànhyejtso wet, kyek lhaam 'iihihi'ne honhaatnah, wet ky'ayhthiyejent'a-k hààpqhi'ne 'noohusewo', tsi hàp tà qamaj 'íikye 'noohusewos tà yaakyâje 'nooqathatkyàlis Yoos, màànhyej tà Mooysesqalelhtshayaj yaqaalelhàt. 5Lhaamelh yenlakyuuméta 'imak tà màànhyej'iwóye-k hâàpe 'imaayhey tà 'ipuuléyeh lapeeyaqas wet lahuupelis, màànhyej tà 'nojweenhóp'ante Mooyses, tà 'ineeyhthiphàla hup tà Yooswuke', tà 'íihi ts'ani', tà 'noyok: Lhek yahínhyah, kyek lheenhilhina nilhóoqej 'imaayhey wet, t'uhlà-k lateenejlà 'imaayheyhte 'nopààyen'ámeh, tàjte lhee'pe kyeenaj. 6Tha hàp tà 'athaana wet, 'noyeene Jweesus 'noohusewo tà lakyuumet lhà'yalhiip tà lahaa'íhi'. Tsi 'nolheenhyaj tà lhaam lhaayaqalelhtéji', tà Yoos yeenejlhi wikyi', wet lhà'yalhiip tà 'is, wet 'àp 'ii'pe Yoosjwelhyahay tà lhà'yalhiip tà la'iisyahay'íhikye'. 7Tsi kyek 'isii'ne'alhóho 'imak tà neeky'éleh, wet tok 'nowaathi'nehlà 'eelh 'imaayek kyek 'imààlhkye la'nààyij. 8Tsi hàp tà Yoos, 'ilààki lhaamelh tha yok: Lhek yahínhyah, nekhiila 'ijwáalas, yooke 'Noowuk, tà 'oyeenhiyejlhina wikyi tà 'Iisla'elhlhayis wet Jwuulalhayis 'olheenhyaj tà neeky'e'. 9Tok màànhiyeja'iwóye 'olheenhyajte 'oyeenejlhi lajkyaalis 'ijwaalahte 'otsoq lhaamelh takey', tà 'onuuhatphà', tà 'otààlhtho 'Eejwíptoh. Tsi hàp tà lhaamelh 'inààq'àsp'ante 'olheenhyaj, wet hàp tà tameenej tà tok 'ot'uuyehte lhaamelh, yooke 'Noowuk. 10Wet màànhyejtso' tha', hàp tààjna 'olheenhyaj tà 'oyeenhiyejlhina 'Iisla'elhlhayis, kyek tajwaayhitshila 'ijwaalastsoh, yooke 'Noowuk: 'Othaathihomkyela 'olhààmtes lakyoowhayh, wet 'otiihla'pe t'ootlelis kyek 'otshàànhíkye'. Wet 'ohààpqhila lhaamelh laqaaYos, wet lhaamelh, hààpqhila 'ooqawikyi'. 11Wet tok 'iihikyela 'elht'a-k hâàpe-k 'ikyuujwan 'eelh, wet tok 'àp 'iihikyela 'elht'a-k hâàpe-k yààme lapuuhjwa' tha yok: Tàjwéelej 'Noowuk. Tsi nilhooqhiyeja wikyi-k nitààjwelh'nóyej, 'yáje 'elh tà 'imaakni'sa', yàt pajla' tha nikyâàte 'elh tà lawuujwyaj'íhi'. 12Tsi hàp tà 'otààyhthihomkyela 'imak tà nii'sa', tà lhaamelh yeenlhih, wet ky'áhyahla-k 'àp 'ookyowej'inuhatlà laqeeyis wet laky'iisukwyahayh. 13Wet tà lhaam yok: 'olheenhyaj tà neeky'e', wet yaqaalelhàt tà yeene tà lawuumek 'elh tà t'ikyunh. Wet 'imakt'a-k hâàpe-k 'noyeene tà lawuumek, wet tà 'àp yikt'aat tà hiky'uut, wet toott'ayet'at tà tatààyhlah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\