Hebreos 9

1Athaana wet, wikyip'ante 'iikyàjwi Yooslhenhyaj tà t'ikyunh, 'íikyep'ante la'nààyij tà 'none'te-k yahàànkye', tà lhaamelh takyuumhoplhi Yoos. Wet Yooswuke tà 'nookelhének, 'àp hààte 'íiyejp'ante lhaamelh. 2Tsi hàp tà 'noyeenlhíp'ante hup tà weesaj, wet 'noqaalelhàtkyà' tha 'nowooynejetsoh: Laqaakyowej 'elh tà t'ikyun wet, 'nowolhéeya' tha 'noyok: Hupqaakyowej tà Yoost'amajkyet. Wet 'imaayhey tà 'notiikyàjwi wet, 'nookyàk'wet, wet méesah, wet pàànlhayis tà 'notíikye tà tataakye Yoos. 3Wet 'íikye 'eelh hupqaakyowejp'ot tà weesaj, tà tumeejlà hupqaakyowej tà 'nowolhéeya' tha 'noyok: Hupqaakyowej tà Lhamhyah tà Yoost'amajkyet. 4Wet 'imaayhey tà 'iikyàjwi wet, tuutsajhi tà kyiinajqa'tu', lhà'ya Yooslhàmtes lahiih, tà 'no'wuuhyenhi kyiinajqa'tu'. Wet hàp tà 'notíihi 'nolhààthi tà kyiinajqa'tu', tà màànà 'íihi', lhà'ya 'Aalontsut, tà hàp tà yaakyâjop'ante tà 'waatshanh, lhà'ya tuuntelhipey tà hap'aaqhen', tà 'noosukunhyahay tà 'notshàànhíkye' 'notiip'ante'pe'. 5Wet 'íikye nitààkjwas 'aanjwelhjwas tà Yoossilatyaj'íhi', tà 'ii'pe Yooslhàmteshih. Lhaamelh hip'oo'pe lap'ot tà hâàpe Yoos'isyaj'wet. Tha hàp tà tok 'iwóoye-k nilhoq kyek 'oyààme 'imaayheytsoh, 'athaanah. 6Wet màànhyejp'antetso tà 'noqaalelhàtkyà 'imaayheytsoh. Wet nilhoq 'ijwáalas tà 'noohusewos tiyààjpejkyàjwi Yooswuke laqaakyowej 'elh tà t'ikyunh, tà lhaamelh 'itaajtho la'wet 'imak tà 'none'te-k yeenlhih, tà lhaamelh takyuumhoplhi Yoos. 7Tha mat laqaakyowej 'elh tà 'ilaky'óoyeh, tajlháme 'noohusewo tà lhámhya tà tiyààjpejkyàjwih. Wet yom'iwélhkye tà tiyààjkyàjwih nekkyà 'iwehyáalhah, wet tok tiyààjkyàjwi-k niikyâja 'woyiis. Wet 'woyiistso wet, yenlaqaathatkyàyalatape', wet 'àp hààte yenlaqaathatkyàya'pe wikyi tà 'iwolaqeeyisa', tà lhaamelh tok 'itíiyej kyek laqeey' 'imak tà lhaamelh yeenlhih. 8Wet 'imaayheytso wet, hàp tà 'Nooyalh tà 'Isi' 'itààjwnhatej'inamejen', tà qamaj tok 'nàl 'nààyij tà tiyâàje Hupqaakyowej tà lhámhyah tà Yoost'amajkyet, tà qamaj yikt'aat tà 'íikye hupqaakyowej 'elh tà t'ikyunh. 9Hàp tààjtso 'imaayhey tà 'noteeky'eynejlà 'ijwáalas tà 'iyeehinah. Tsi nilhoq 'nooqathatkyà', wet 'itshààtày tà 'noyaakyâje Yoos, tok yahanej'iwooynéje-k yom'is'aalhóho wikyi tà 'iwooynejetso tà takyuumhoplhi Yoos, wet ky'áhya-k tameenej kyek latiikyunhayahay lataamsekis'íhi'. 10Tsi tààhestso wet, tajlháme tà 'nolhàq wet 'nolhààt, lhà'ya 'noonahyahay tà 'weenhakyelhámej, lhà'ya 'imaayhey tà 'none'te-k hi'no yeenlhih, tà 'iiyejlà t'isan'. Hâàpe 'imak tà 'notii'pe wikyi', yàt pajla' tha nikyâàte 'ijwáalas kyek 'noneeky'eynhíkye 'imaayheyh. 11Tha hàp tà 'athaana wet, pajkye nààm Kilíistoh, tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah, tà lhayenlawóoya 'imaayhey tà 'is tà 'iihikyelah. Wet takyuumlhikyàjwi Yooswuke tà tsaajo', tà lhammáatkye tà tájo la'wet, tà tok hâàpe 'nookelhének, wok 'àp 'oyok: 'iihiyejt'ahlà honhaatnah. 12Wet yom'iwehyáalhakyep'ante tà tiyààjkyà-jwi Hupqaakyowej tà Lhámhyah tà Yoos- t'amajkyet, wet taj'íiyat'kyàjwih. Wet tok 'ikyààjp'antelhámkye qaalyalis tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, wok ky'uwaaseles tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, kyek yaakyâje Yoos, tajlháme lhaamt'at la'wooyis tà yenlaqaathatkyâya', wet hâàpep'ante tà yaqáalheji 'noojwahyaj tà lajit'lapéesa'. 13Tsi kyek toololis'woyis wet qaalyalis tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, lhà'ya ky'uwaaselhàs tà 'atsiinha' lamaaq'otaj, tà 'notsàày'pe wikyi tà laky'oohle'íhi', 'isóoyej 'not'isan 'imak tà qóoq'ayeh, tà 'íikye tà tataakye Yoos, 14wet 'oyeene-k lhà'yalhiip tà Kiliisto'woyis yahanej'iwooynéje-k 'ileej 'atiikyunhayahayh, wet 'àp tameenhla'ameyej kyek laleeyayej 'akyuumtes tà lajlaháala', tà lhaam', tà 'isej 'Nooyalh tà nhaanáyej kyek tatày', lhaayene 'nooqathatkyà tà lajit'laky'oohléya', wet lhaayakyâje Yoos, hààpqhila-k 'aamey lataakyumayhoplhi Yoos tà la'waatshankyeyaj'íhi'. 15Wet màànhyejtso' tha', lhayenlawóoyayej 'nolheenhyaj tà neeky'e', hààpqhila-k wikyi tà 'not'ààneh, takyuumhlahlà Yoosqàyet tà lajlapéesa', màànhyej tà 'nojwéelhp'anteh, tà lhaam pajkye 'itààyhtej latààhyaj 'nooqeyisp'ante 'íikye', tà 'iikyekyàjwi 'nolheenhyaj tà t'ikyuun'pe honhat. 16Tsi kyek 'íikye hi'no-k yeenlhi 'noojwukwyenek kyek yaqaalelhàt 'eelhla-k takyuumhlà laqààyet, wet 'iwaatlà-k 'yilh hi'no tà lhéenek 'noojwukwyenektsoh. 17Tsi tajlháme kyek 'yilh, kyek laqhaajyhayaj'íhi lajwuukwyenektsoh. Tsi kyek qamaj qa'niila' lawuuk 'imaayheyh, wet lajwuukwyenektsoh, tok lahaa'íhi'. 18Wet tà màànhyejtsoh, ky'ayhthiyejent'a-k 'nolheenhyajp'ante t'ikyunh, kyek 'noyeen-lhi-k laj'woyíisa'. 19Tsi tàjp'ante tajwaatshi tà Mooyses 'ijweenho nilhoq wikyi' nilhóoqej 'noosukunhyahay tà 'íihi 'nooqalelhtshayaj, wet takyúumap'ante ky'uwaaseles tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, wet qaalyalis tà lhoolh'íhikye' la'wooyis, lhà'ya 'inààt, lhà'ya tsoo'nataj'woley tà 'ikyààt wet ha'là tà 'noyok 'isóopoh, wet 'itsàày'pe 'nolhààmethi tà 'nooqalelhtshayaj 'íihi', wet 'àp 'itsàày'pe nilhóoqej wikyi'. 20Wet taahuy' tha yok: Hàp tààja 'woyiis tà yaqhaajyen 'nolheenhyaj tà Yoos yeenlhi'amejen'. 21Wet 'àp hààte 'itsààyejlhi 'woyiis Yooswuke', lhà'ya nilhóoqej 'imaayhey tà 'nookyumetkyalh, tà 'iikyàjwi Yooswuke'. 22Wet 'woyiis tà tameenej 'imaayhey tà ne-mhit' taky'ooyhen', màànhyej tà 'nooqalelhtshayaj yaqaalelhàt, wet kyek 'noqniitsâya 'woyiis wet, tok 'íikye-k 'notààyhet 'nooqey'. 23Wet t'uhaawétejp'ante tà mânhyejt'atso tà 'noleejen 'imaayhey tà 'noteenejlà 'iyhàj tà 'ipuuléyeh; tha hàp tà 'imaayhey tà 'ipuuléyeh, tà lhaaménhyah, wet 'iwaatlà-k 'noléejej 'nooqathatkyàlis tà yààm'pe 'iyhààjtsoh. 24Tsi hàp tà Kilíistoh, tok tiyààjp'antekyàjwi Yooswuke tà 'nookelhének, tà hâàpe 'elh tà máatkye' lapeeyaq; mat tiyààjot'at lhaam puu le', tà lhaayene 'ilhaahyenek 'athaanah, tà 'íikye tà tataakye Yoos. 25Wet t'uhit'p'antehlà-k yaakyàjlháho-k yaakyàj t'isan', kyek màànhyej'iwóye 'eelh 'noohusewo tà lhámhyah, tà 'iwaatlà-k nekkyààpej tha', tiyààjpejkyàjwi Hupqaakyowej tà Lhámhyah tà Yoost'amajkyet, kyek yaakyâje Yoos 'woyiis tà qahâàpeya-k lhaam la'wooyis. 26Kyek niimànhiyejp'antetso wet, 'iwaathip'antehlà-k 'itààlhte tà neeky'éle-k yaakyàjlháho-k hi'weenlhámho lap'aattseyaj. Tha hàp tà 'athaanah, tà 'iyéehi 'ijwáalas tà yààmkye', wet lhaam yom'iwehyáalhakye tà yaakyàj t'isan', tà 'itààyhet 'nooqey'. 27Wet hi'no wet, hààpet'at la'nààyij tà t'uhlà-k 'iwehyáalhakye tà 'yilh; wet tajwaatshi tààjtso' tha', nikyâàte 'nooqalelhthayaj. 28Wet 'àp mânhyejp'antet'tso Kilíistoh, tà 'àp 'iwehyáalhakyep'ante tà yaakyàj t'isan', tà 'itíikyep'ante-k 'itiiyejqanhiky'oye wuujwpe wikyi laqeeyis. Wet yaakyàjomhma-k lhaahi'nàlit tha', tok 'àp 'iihiyejahlà 'nooqeyis, kyek 'ijwaayhthenhna wikyi-k 'iniihihlà'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\