Santiago 1

1Jwaakówoh, tà hâàpe Yoos wet 'Noowuk Jweesus Kilíisto laqaawo', 'ithaate lhààmetnah wikyi tà 'itsaatpe honhat, tà tâlhe 'Iisla'elhlesp'ante 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. 2'Ipuuhjwas, ti'aamejen 'aqààjyaj kyek lheeyayhi 'nolheelhtshayahay tà 'weenhakyelhámej. 3Tsi lahaanayej tà kyek 'ekhaahyaj tumhlà 'nolheelhtshayaj wet, hààpqhila-k tameenej kyek 'ateelàythayaj'íhi'. 4Mat 'nootelàythayaj wet, 'iwaatlà-k hi'ween lakyuumet kyek 'is'aalhóho', hààp qhila-k 'aa'iskye'alhóho', wet 'aawaq'lhen', wet 'àp tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k tatàày'ameyej. 5'Elht'a-k hâàpe 'aamey kyek nii'wéna 'noohanhyaj, 'is kyek t'áalheje Yoos, tà hàp tà hi'weenho nilhóoqej wikyi' 'imak tà naaya', tha tok taahúyeh. Wet 'no'weenhomhmah. 6Tha kyek t'aalh wet, t'uhlà-k 'iwot'ekhaah-yája', tok 'iwóoye-k lajwaawalhyaj'íhi'. Tsi 'o'elh kyek lajwaawalhyaj'íhi', wet màành-yej 'iwóye p'ààjp'àjtas tà 'ii'pe 'inààt, tà layaalh yahuutehen lhiipeyh. 7Hi'no-k hâàpe-k màànhyejtsoh, tok 'iwóoye-k nitiikyunhlà-k takyuumhlahlà 'imak kyek tâlhe 'Noowuk. 8Hi'no-k 'itààkwyen latiikyunhayahay wet, tok 'is'aalhóho la'nààyij tà 'inúukeh. 9'Noopuhjwa-k 'imaakni'wéna wet, 'iwóoye-k lhaa'ikyàjejlhi lawuujwyaj tà 'íiyej. 10Wet 'elh kyek hi'ween 'imaayek wet, 'iwóoye-k lhaa'ikyàjejlhi tà lawuujwyaj'ihihít'ah. Tsi hàp tà lhaam tajwaayhitshilah, màànhyej'iwóye ha'lààlhawo'. 11Tsi kyek 'inúuphà 'ijwáala tà kyaayo', wet ha'làà'woleyh tamkyày'. Wet lhaawo', naatkyà', wet tatày lasiilatyaj'ne 'nàléejeh. Wet màànhiyejatso hi'no tà hi'ween 'imaayek, 'àp ta'niisej lakyuumtes. 12La'iisyaj'íhi hi'no-k 'iteelàytej 'nolheelhtshayaj. Tsi kyek tumhiilahlà 'nolheelhtshayaj wet, takyuumhlahlà t'awaayhet tà hâàpe 'noo'watshankyeyaj, tà Yoos 'ijweenho lhaamelh tà yahuumin lhaam'. 13'O'elh kyek 'nolheelhtshayaj'íyej, tok 'iwóoye-k yok: tâlhe Yoos. Tsi tok 'iwóoye-k 'noyeelhte Yoos, wet Yoos tok 'àp yeelhte hi'not' kyek hâàpe'. 14Mat hi'no-k 'nolheelhtshayaj'íyej, wet hààpet'at t'aqàành yahay tà nii'sa', tà 'ikyheejyen hi'no', wet 'iweetahat. 15Tsi 'not'aqàànhyaj kyek hiky'ootshanh, wet 'ithaatkyà 'imak tà nii'sa'. Wet 'imak tà nii'sa', kyek waaq'álhi hi'no wet, 'ithaatkyà 'nootàhyaj. 16'Ipuuhjwas tà 'o'aalahumnhayh, yej laweetahen'. 17Nilhoq 'not'awaayhet tà 'is, wet nilhoq 'not'awaayhet tà 'is'aalhóho', wet tàlhphà'. Tâlhe 'imaayhey tà 'isíikye' Lajkyah, tà 'íihit' tà 'íihi', tà tok 'íikye hupeelh kyek 'íiyej, kyek t'aay'. 18Wet lhaamt'at latiikyunhayaj tà tameenej tà 'inaa'ipuhtejen lhààmet tà máatkye', tà lhaam yahuumínp'ante kyek 'inaahàpehen lheenhay tà lakyuun qatshayh. 19Wet hàp tààjtso tà lahaanayejt'at, 'ipuuhjwas tà 'o'aalahumnhayh. Tha tok 'iwóoye-k hi'not' kyek hâàpe' lhaa'ipanitej kyek taky'aahúphà'. Mat t'uhlà-k paajej kyek taahuy', wet kyek 'àp jwitsaaj. 20Tsi 'noojwitseyaj, tok yeenlhi 'imak kyek 'is'aalhóho', kyek 'íikye tà tataakye Yoos. 21Tà màànhyejtso wet, t'uhlà-k laleeyayej nilhóoqej 'imak tà qóoq'ayeh, wet 'imak tà nii'sa' tà naaya'. Wet tíhi 'ajwiihyaj kyek lataakyumhlà 'nolhààmet tà 'nothaat'ameyho', tà laqhaajyhayaj'íhi-k 'ijwaayhthen 'ahuuseyh. 22Tha 'is kyek lawooyaye 'nolhààmet, wet tok tajlháme-k lalààtayeh. Tsi kyek tajlháme-k lalààtaye wet, lat'aaqanhla'ameyej. 23Tsi 'elht'a-k hâàpe-k ky'aahunájej 'nolhààmet, wet kyek 'àp niiwoyayeh, wet màànhyej'iwóye hi'no tà 'iyaahin lapeeyaq tà 'íihi 'nooyahnek. 24Tsi lhaa'iyahinh, wet yik, wet tháhya' tha hip'eethatlà 'imak tà hâàpe'. 25Tha 'o'elh kyek lhaa'itetshanejlà 'nooqalelhtshayaj tà 'is 'aalhóho', tà hâàpe 'noojwahyaj, tha tok hip'eethat, mat yikkyeet'at, hi'no-k màànhyejtso wet, la'iisyaj'ihiyejila 'imak tà yeenlhih. 26Kyek 'íikye 'aa'elhay kyek lhaayene-k lanoowahyaj'itíye Yoos, wet kyek 'àp niit'uyáye lhaayhi', mat 'yaqaanej t'ootle', wet lhaam t'ekhaahyaj, tok lahaa'íhi'. 27Tha 'not'ekhaahyaj tà hats'íi laq, tà lajit'laky'oohléya', tà 'íikye tà tataakye Yoos tà 'Noojkyah, wet hàp kyek lat'iisiyaqáye peenhas wet teesalis tà lalhaaq'lis'íhi', wet 'àp lat'aamaj'amejlà-k 'aala ky'oyhtej 'imak tà la'wet honhaatnah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\