Santiago 2

1'Ipuuhjwas, tà lat'eekhayaye Lhaawuk Jweesus Kilíistoh, tà lasiilatyaj'íhi', wet 'is kyek tok 'aamey la'weenhthíkye wikyi'. 2Tsi kyek 'aalahutwek, wet kyek nààm'ameye hi'no tà hi'ween 'imaayek, tà lajwuujwhih kyiinajqa'tu', wet 'àp laqhàày 'isiis, wet kyek 'àp nààm'ameye hi'no tà p'aliitsaj, tà la'wuuyis taky'oo yhen', 3wet kyek layaahinayhlà 'elh tà laqhàày 'isiis, wet lhààmaye' tha lhoyayh: pààphà', 'ee'pe 'aweej'wet tà 'is, wet 'àp lhààmaye hi'no tà p'aliitsaj tha lhoyayh: 'éehi tà náamej, wok 'àp lhoyayh: pàphàhit'honháateh, 4kyek lawooynayejetso wet, la'weenhthíkye wikyi', wet 'aalhenaye 'nooqalelhthayajwos tà latiikyunhayahay nii'sa'. 5'Ipuuhjwas tà 'aalahumnhayh, ky'ahuuyay'nóyeh: Hà qahâàpe ya-k Yoos tatshuupíye lhaamelh tà p'aliitses tà 'ihonhaatenah, wet 'àp hi'weenhómkye-k hi'ween t'ekhaahyaj tà wuujw, wet laqàà yethila honhat tà lhaam 'ijweenho wikyi tà yahuumin lhaam'? 6Tha hàp tà 'aamey tok 'aamhyáyej hi'no tà p'aliitsaj. Hà qahâàpeya wikyi tà hi'ween 'imaayek tà 'itii'atapehen laqhaajyhayaj, wet 'àp 'ikyààj'ameye 'nooqalelhthayaj'wetes? 7Hà qahâàpeya lhaamelh tà 'ipeehyenlhi'ameyej 'nolheey tà lasiilatyaj'íhi', tà 'ii'atapehen'? 8Kyek máatkye-k lataajtayho la'wet 'nooqalelhtshayaj tà lhámh yah, tà 'íihi Lahiih, tà yok: Humiin 'aa'elh, màànhyej'iwóye 'aam tà 'aalahuminh, wet 'is 'imak tà lheenaylhih. 9Tha kyek 'aamey la'weenhthíkye wikyi wet, lawoyay'aqéeya', wet 'ates 'iihlà 'nooqalelhtshayaj tà lanààq'às. 10Tsi 'o'elht'a-k hâàpe-k t'aamájej nilhoq 'nooqalelhtshayaj, tha kyek 'inààq'às 'iwehyáalha 'noosukunhyaj, wet lates 'iihlà nilhóoqej. 11Tsi hi'no tà yok: Yej lawo'aqaahi'nohyája', wet 'àp hààpet'at tà yok: Yej lataaqàlànkyey'. Wet máatkye', kyek qawoya'aqaahi'nohyája', tha lataaqàlànkyey', wet pajkye lanààq'às 'nooqalelhtshayaj. 12'Imak tà lhààmayeh, wet 'àp lheenaylhih, t'uhlà-k hàp 'imak tà t'uhaawétej wikyi tà 'noqaalelh thiyejela 'nooqalelhtshayaj tà hâàpe 'noojwahyaj. 13Tsi 'o'elh kyek hâàpe-k qahap'aattsentsája', wet 'àp hààte tok 'notiihi yeja 'noop'attsenhyaj, kyek taj lawhàày kyek 'noqaalelhàt wikyi'. Tha hàp tà 'noop'attsenhyaj 'ituumhatkyà 'nooqalelhthayaj tà t'uunkye'. 14'Ipuuhjwas, kyek hi'no yok: 'Ot'ekhaahyaj'íhi', tha kyek lheenhay'ihihít'ah, 'àp háats'i 'imak kyek laha'? Hà t'ekhaahyaj 'ijwaayhthilah, p'íiya'? 15Kyek 'íikye lhaapuhjwa-k lajla'wúuya', hi'no' wok 'atsiinha', kyek 'iwaatlà-k 'notky'óote nilhoq 'ijwáalas, 16wet 'àp 'aa'elhayt'a-k hâàpe', yààme' tha yok: 'Ist'aat tà lhekhen', 'ataamsekis'íhi', 'aap'ehyenwethà', t'ekaayhen', wet 'àp háats'i 'imak kyek laha', kyek qa'weenayáho 'imak tà t'isan 'iwaatlà'? 17Màànhyejtsó'we 'not'ekhaahyaj tà lajlheenháya'. Tok laha 'iiyejlhámhi'. 18Tha 'íikye 'elh tà yohlak: 'Ekhaahyaj'íhi', wet 'olhaam', 'olheenhay'íhi'. Pàyeen'nóye 'ekhaahyaj tà laj'eenháya', wet 'olhaam 'opààynhiyeja 'áme 'olheenhayh 'ot'ekhaahyaj. 19'Aam lat'eekhákye tà Yoos 'iwehyáalhah. 'Is tààjtso tà lawóoyeh. Hààte lhaamelh 'nookyalh t'ekháakye', wet takyeetteyej kyehen'. 20Mat t'uhlà-k lahaanej tààjnah, 'aam tà laj'akyoowéja', tà 'not'ekhaahyaj tà lajlheenháya', tok lahaa'íhi'. 21Hà qahâàpeya 'nolheenhay kyek tameenej tà 'noyomp'ante'is'aalhóho Wikyiijkyayis, tà lhaajkyah, tà lhaam yenp'antelaqaathatkyâya lhààs, 'Iisak, tà 'itii'pe la'wet? 22La'ween tà nitàk 'imaayhey tà yeenlhi lakyuumet: t'ekhaahyaj wet lheenhayh; wet t'ekhaahyaj 'iseej'alhóho lheenhayh. 23Wet tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: Wikyiijkyayis t'ekháaye Yoos, wet hàp tà tameenej tà 'noyeene tà 'is'aalhóho'. Wet 'noyààme' tha', 'ontas Yoosqala'yípa'. 24Tà màànhyejtso wet, la'weenay tà 'nolheenhay tà tameenej kyek 'noyeene tà 'is'aalhóho hi'no', wet tok ts'íilaq t'ekhaahyaj kyek lhaam 'isej. 25Wet 'àp hààte 'atsiinhap'ante lheey Laa'ap, tà qaahi'nóya', hà qahâàpeya 'nolheenhay kyek tameenej tà 'noyomp'ante'is'aalhóho', tà lhaam 'iyaahinhlâp'ante 'nookyenhayh, wet 'ikyeenkye 'eelh 'nààyij? 26Tsi hàp tà màànhyej'iwóye 'not'isan', kyek lajlayaalháhi wet, tok la'waatshankyeyaj'íhi'. Wet 'àp mânhyejt'atso 'not'ekhaahyaj, kyek lajlheenháya wet, 'yilh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\