Santiago 3

1'Ipuuhjwas, 'is kyek tok wuujwpe 'aa'yhàj kyek lhaayene 'nookyujwanhyajwos. Tsi hàp tà lahaanayej tà 'iyaat kyumhlahlà 'nooqalelhthayaj tà lhà'yalhiip tà t'uunkye'. 2Tsi 'inaanilhóqej, 'iikyepej tà 'iyeenlhi 'imak tà nii'sa'. Kyek 'íikye 'o'elh kyek neenayejlhi lhààmet 'imak tà nii'sa', wet hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', tà 'àp hààte yahaanej tà hit'uunhthi nilhoq t'isan'. 3Lhek yahínhyah, 'iyaathatho lhaayhilheleyh 'laatas, hààpqhila-k taky'aahu'inámeh, wet 'iyeekkyàjwi nilhoq t'isan'. 4Wet yaahinay 'noohis tà 'ii'pe 'inààt. Tej tà wuus, wet 'àp layaalh tà 'ààytaji tà 'ikyààjtshi', tha hàp tà 'noohiwo', yahaanej tà yahàànejkyet' kyek yahàànkye' lakya tà niiwújwa'. 5Wet 'àp mânhyejt'atso 'nooq'ajlhiky'u', hààpet'at 'not'isaanlhip tà niiwújwa', tha hàp tà lhaa'ikyàjejlhi 'imaayhey tà wuus. Lhek yahínhyah, tej kyek niiwújwa 'iitàj tha', yahaanej tà hip'o 'imààlhewek taayhi'. 6'Nooq'ajlhiky'u wet, hâàpe 'iitàj, 'imak tà nii'sa' la'wet. Hâàpe 'eelh 'not'isan tà 'ii'inámej, wet hiky'ooyhet nilhoq 'not'isan'. 'Iwuunho nilhoq 'nolheenhyaj la'nààyij, wet lhaam wet, 'yuyeejot'at 'iitàtaj. 7Tsi nilhóoqej 'itshààtàyh, 'ajweenkyeyh, 'amlhààs, 'inààtlheleyh, 'iwóoye-k 'nojwiihathen', wet hi'no', pajkye 'ijwiihat lhaamelh. 8Tha hàp tà ky'áhya-k 'íikye hi'no-k yahanej'iwooynéje-k 'ijwiihat laq'aajlhiky'u', tsi hâàpe 'imak tà nii'sa', tà tok 'iwóoye-k 'noqaasthayenh, tà 'not'ilek tà 'nootàhyaj tapóoyej. 9Hàp tà 'iyaa'isyenéje Yoos tà 'Noojkyah, wet 'àp hàp tà 'iyaat'àytenejwethà wikyi tà Yooslhenhayh, tà lapéeyaqas. 10'Nolhààmtes tà 'is, wet tà 'àp nii'sa', tà tâlhkye 'nooq'aj 'iwehyáalhah. 'Ipuuhjwas, tok 'iwóoye-k màànhyejtsoh. 11Ky'àj kyi màànhyej? Hà 'iwóoye-k 'inààt tà haq'óonek, wet tà 'àp tapaay', nekéjkye ts'iijwik 'iwehyáalhah? 12Lhek yaahináyhyah, 'ipuuhjwas, hà 'iwóoye p'íiya-k 'asuuslhàq'wut yenlháaya leetse'nih, wok 'àp 'uuwaslhile' yenlháaya asuuslhàq? Wet 'àp màànhyejtsó'we', ts'iijwik tà noosoy', tok 'iwóoye-k 'inààt tà haq'óonek tâlho'. 13'Àp háats'i 'aa'elhay kyek lahaanhyaj'íhi', wet 'àp yahan'imáakej? 'Is kyek 'itíihi lakyuumhyaj tà 'is tà 'ipààyenphà lheenhayh, wet 'àp 'itíihi lajwiihyaj tà tâlho lahaanhyaj. 14Tha kyek 'íikye 'askyeenhyahay tà 'ààytesíkye', wet 'àp 'aqaa'tsha yaj kyek 'íihikye 'ootlelis, wet yej 'aalakyàjwethà', wet yej 'iwet lhààmwethà', tok 'iwóoye-k lataatayhlà 'imak tà máatkye'. 15Tsi 'noohanhyajtsoh, tok tâlhphà', tajlháme tà tàlheet'at honhaatnah, tâlhe hi'no', wet 'àp tâlhe 'ahààttaj. 16Tsi 'íikyet' kyek 'íikye 'not'iskyeenhyaj wet 'nolhààq'lehyaj, wet hàp tà 'íikye wikyi tà niit'amajalhamelej, wet nilhóoqej 'nookyumhyahay tà nii'sa'. 17Tha 'noohanhyaj tà tâlhphà wet, hàp 'imak tà hats'íilaqhi', wet 'àp lataamsek'íhi', wet lahuumnhayaj'íhi', wet la'iisyaj'íhi'. Wuujw lap'aattsenhyaj wet lheenhay tà 'isiis. Tok 'íikye lajwaawalhyaj, wok 'àp t'aqaanhyaj. 18Wet 'imak tà 'noo'isyaj wet, 'notuutkyéyej 'nootám sek, wet lhaaytso wet, 'iihiyeja wikyi tà yeenlhi 'nootámsek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\