Santiago 4

1Kyi tà tâlhi 'nooqa'tshayaj wet 'nolhààq'lehyaj tà 'ii'ameyhi'? Hà niitàlháye 'aqàànhyahay tà tààq'ley'ameyhíkye'? 2'Aamey 'aqàànhyahay'íhi', wet tok 'imaak la'weenayh. Lataaqàlàn kyeyhen', wet 'aalap'óyayej 'ààytenhyahayh, wet tok laqáalha yhi 'imakt'a-k hâàpe'. 'Aalaqhajyenay tà latààq'leyhen', tha tok 'ii'ameyej 'imak tà 'aqàành yajky'oye', tsi hàp tà tok lat'aalhen'. 3Lat'aalhen', tha tok 'imaak lataakyumayhlà', tsi 'aalhyaj, tok 'is'aalhóho'. Tsi hàp tà', tajlhámet' tà lahuumi nay kyek lhenay'aqààjyája', wet 'àp 'iwet laqaasoyéji honhat lakyuumhyaj 'imaayek kyek lataakyumayhlà'. 4'Eeh, 'aahàpehen wikyi tà 'itààkwyen lahuumnhayh! Hà qahaanayáyej tà 'elh kyek yenlaqaala'yíya honhaatnah, wet Yoos lataahjwah. Wet tà màànhyejtsoh, 'o'elht'a-k hâàpe-k 'itíikye-k yen laqaala'yíya honhaatnah, wet lhaayene Yoostahjwah. 5Hà lheenaye-k 'iwet 'íihi Lahiih 'nolhààmet tà yok: 'Nooyalh tà Yoos 'itii'inámhikye', 'itíihi t'iskyeenhyaj tà 'inaayahumnhen'? 6Tha hàp tà lhaam', lhà'yalhiip lap'aattsenhyaj tà hi'ween'inámho'. Wet hàp tà tameenej tà yok: Yoos tataayhlà wikyi tà lhayenwúusa', tha hi'weenho la'iisyaj lhaamelh tà lhaa'yayhetkyà'. 7Wet tà màànhyejtso wet, 'aa'àmetkyekyàjwi Yoos. 'Aa'itlà 'ahààttaj, wet lhaam yikhiila haky'oyehen'. 8'Aatott'aynho Yoos, wet lhaam lhaa'itott'ayenhla'ameyho'. Lejkyeehen 'ajwuus, 'aamey tà qeeyislànhayh; wet 'om'isómkye 'ootlelis, 'aamey tà latààkwyen ha'nààyhayh. 9Lhaq'aalaywethà', wet jwitaajaywethà', wet 'aajwkyehkyà'. 'Is kyek 'askyeehyaj welan'aajwyhayája', wet 'aqààjyaj, welan'ajwiitahayája'. 10'Aa'ayhetayhkyà', tà lheeyakye tà tataakye 'Noowuk, wet lhaam 'aa'ineyhthikyephàlah. 11'Ipuuhjwas, yej lajwootayéjej 'aa'yhàj 'imak kyek nii'sa'. 'O'elh kyek 'ijwóotejej lapuuhjwah 'imak tà nii'sa', wet kyek 'àp 'iwolaqaalelhtha yajáyej lapuuh jwah, wet 'ijwoo tejt'at Yoosqa lelhtshayaj, wet 'àp 'iwolaqaalelhthayajayejt'at Yoosqalelhtsha yaj. Tha kyek lawooynejetso wet, tok lawóoye tà 'iwóoye 'nooqalelhtshayaj, tajlháme-k 'alhenlawóoya'. 12'Iikye 'iwehyáalha hi'no tà 'nooqalelhtshayaj tâlheh, wet 'iwehyáalha 'nooqalelhthayajwo', tà yahanej'iwooynéje-k 'ijwaayhet hi'no', wet 'àp 'itààyhet. Tha 'aam', 'àp háats'i tà 'aahâpe-k laqaalelhtéje 'imak tà nii'sa' 'aa'elh. 13Lhek ky'ahuuyay'nóyeh, 'athaanah, 'aamey tà lhooyaykeh: 'Ijwaalanah, wok kyek 'ijwáala', wet 'iyeekhenhna-k 'iyaatiyâjo 'eelh honhat, wet 'iyeehlaqanhih nekkyà 'iwehyáalhah, wet 'iyaat'womhanhenhnah, wet 'iyaa'wénhla kyiinajt'àj. 14Lahaanayhiyéjt'a 'imak tà 'iihikyela-k 'ijwáala'. Tsi hàp tà', 'àp háats'i 'imak tà hâàpe ha'waatshankyeyahayh? 'Aahàpehen tuutsetaj tà 'nàl', wet 'iitajqa' tha', tatày'. 15Tok 'is 'ààmtes tà lawooynayejetsoh. 'Isii'net'a-k lhooyaykeh: Kyek 'Noowuk yahuumínkye', wet kyek 'iyee hikyehennah, wet 'iyeenhilhina tààjtsoh, wok 'eelhtsoh. 16Tha 'athaana wet, 'aalakyàjwethà'ameyej, tà 'alhenwúusa'. Tok 'is kyek màànhyejtso-k 'aalakyàjwethà'. 17'O'elh kyek yahaanej tà yeenlhi 'imak tà 'is, wet kyek neenalhih, wet laqeeyt'at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\