Santiago 5

1Ky'ahuuyay'nóyeh, 'athaanah, 'aamey tà la'ween 'imaayek. 'Aajwkyehkyà', wo'aajwyhayajáyej 'awiit'àhyaj tà nekhii la 'atapehen'. 2'Aqhààytso' tha wáasikye'. Wet ha'wuuyistso' tha nojw, tà moohot tujw. 3'Aamey 'aqaakyinajqa'tu', wet 'aqaakyinajt'àj, t'alhaamlhamkyehen', wet laky'oohleytso' tha yaqaalelhthila'ameyej 'ates tà 'íihi', wet 'itààyhthila 'isaanis, màànhiyeja'iwóye 'iitàj. Lahuutaywek 'imaa yheyh 'ijwáalas tà lapéeseh. 4Lhek yaahináyhyah, 'nooqaha tà qa'weenayáho wikyi tà kyu mhaas tà 'ilaanhi yaakyuyaj tà 'íihi 'aqaahonhates, hàp tà t'ààn'atapehen'. Wet wikyi tà 'ilaanhi yaakyuyaj, lapaaqastso' tha', nikyâàte 'Noowuk tà la'noohyaj'íhi', wet lhaam 'ilààteh. 5Lheeyayhi tà wuujw 'aqààjyaj tà lheyayhhonhaatenah, wet naaya 'nolhàq tà 'isiilataj tà latuujwayh. Lhààtajaynhen 'ootlelis, tà taj 'ijwáala tà 'noolànhyaj. 6Hi'no tà 'is'aalhóho wet, lawoyay'aqaalelhthayajáye' tha lhoyayh: Latees'íhi', wet lalàànayh. Wet lhaam', tok lhaa'yit'ahilàmhen'. 7'Ipuuhjwas, 'is kyek latii'ameyej 'ateelàythayaj yàtla-k nikyâàte-k nààm 'Noowuk. Yaahinay hi'no tà 'nuutkyenaj, tà 'iniihiky'oye laqààslhay kyek 'isiis, wet 'itiilhámej lateelàythayaj tà 'iniihiky'oye laqààslhay kyek takyuumhlà peelhay tà t'iiwunhkyà', wet tà 'àp paajlà'. 8Wet 'àp hààte 'aameyh, ti'aameyej 'ateelàythayaj, wet 'uunhthíkye 'ootlelis. Tsi hàp tà tóott'a 'Noowuk tà nààmhlah. 9'Ipuuhjwas, tok 'iwóoye-k lalhaaq'alh'ameyhíkye', hààpqhi la-k tok 'ates 'íihi-k 'noqaalelhthila'ameyej. Lhek yaahináyhyah, 'nooqalelhthayajwo', 'iihit'at tà tataakye huppe'. 10'Ipuuhjwas, 'is kyek 'aalateky'eynayej 'nolhààmetwosp'ante 'iteelàytej lalhaaq'lis wet 'itiilhamelej lateelàythayahayh, tà lhaamelh yààmejlhi 'Noowuklhey'. 11Lhek yaahináyhyah, 'iyaatiyejt'at 'noo'isyaj lhaamelh tà lap'aattse yaj'íhi'. 'Aamey lalààtakye Jwop lateelàythayajp'anteh. Wet lahaanayej 'imak tà 'is tà 'íiyej tà lapéeseh, tà tâlhe 'Noowuk. Tsi 'Noowuk, wuujw tà hap'aattsentsaj, wet lap'aattsenh yáje wikyi'. 12Tha 'oyààme 'eelh 'imaayek tà lhà'yalhiip tà lahaa'íhi', 'ipuuhjwas, wet 'oyok: Yej lat'uunhatkye 'ààmtes tà lawóoyeh. 'Ààmtes wet, tok 'iwóoye-k 'iwet lamaattéji puule', wok 'àp honhat, wok 'àp 'imaayekt'a-k hâàpe'. Tajlháme-k lhok 'uuh, wet 'uut'at, wet kyek 'àp lhok qhaa', wet 'àp qhaat'at. Tsi kyek qawooynhiyejelatso wet, 'atees'ihihlah. 13Hà 'íikye 'aa'elhay kyek lalhaaq'li'íhi'? 'Is kyek 'iwo t'aalhyája'. Hà 'íikye 'aa'elhay kyek 'aqààjlhih? 'Is kyek t'ikyooyejlhi laqààjyaj. 14Hà 'íikye 'aa'elhay kyek lhaa'ilàt? 'Is kyek t'àànhlà Yoosqawikyi laqaathànhàyh, wet 'is kyek lhaamelh 'itíihi 'Noowuklhey' kyek 'yiilenejpe laqaakya tà qape', wet t'aalhpe'. 15Wet 'not'aalhyaj tà 'notíihi 'not'ekhaahyaj, hààpqhila-k 'ijwaayhet 'not'inhaayajlànek, wet 'Noowuk 'ineeyhthiphàlah. Wet kyek lhaam 'iwo'nelaqéeya wet, 'notààyhthomhma laqeeyis. 16T'uhlà-k 'aalajwelejen 'aqeeyis, wet 'aalhkye'atapehen', hààpqhila-k lakyeesen'. Tsi hàp tà hi'no-k 'is'aalhóho' t'aalhyaj, wuujw tà laqhaajyhayaj'íhi', tà 'iwolakyuuméta'. 17'Eelíyas wet, hâàpep'ante hi'no tà màànhyejt'a'iwóye 'inaamelh. Wet 'iwop'antet'aalhyája' tha yok: 'Is kyek tok 'iwoomhkyà'. Wet tok 'iwoomhkyà', paj tha nekkyààmis 'íihi laajtumjwáya 'ii'pe lhoota'. 18Wet 'àp yaakyâjo tà t'aalh. Wet neky'e puule', 'itsààhkyà peelhayh, wet ha'làày tà 'ii'pe honhat, 'àp 'iwolháaya'. 19'Ipuuhjwas, kyek 'íikye 'eelh 'aamey kyek wetáayej 'imak tà máat kye', wet 'àp 'íikye 'eelh kyek 'inaakyàjen', 20wet hanaayej tà hi'no-k hâàpe-k 'ileehatkye qeeylànek la'nààyij tà nii'isa'alhóho', wet hàp tà 'ijwaayhthiyeja 'noohusek latààhyaj, wet hip'oohla'pe wuujwpe 'nooqeyis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\