San Juan 10

1- Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Hi'no-k tiyâàjo tsoo'natashih, kyek niitiyàjákye lape', tajlháme-k ta'wuulhpe lhipt'a-k hâàpe', wet lhaamtso wet, hâàpe 'eetantsaj, tà yaqaasohíkye 'imaayheyh. 2Tha mat 'elh kyek tiyâàjkye lape', wet hâàpe tsoo'nataswo'. 3Wet hi'nootso wet, hàp tà huppeewo' 'ijwooyenhlà'. Wet tsoo'natas 'ilààte lapaq, wet lhaam t'ààne tsoo'natas tha', t'àànéje lheeyis, wet 'inuuhatkyéphà'. 4Wet tà nilhóoqphà tà 'inuuhatkyephà lalàày wet, yik tà t'ikyuunhlà lhaamelh. Wet laqaatso'natas yahàànt'at, tsi hàp tà nitààjwélej lapaq. 5Tha mat 'elh kyek 'weenhalhámej wet, tok lhaamelh yikhiikyelah, tajlháme tà 'ijwiihiyét'ah, wet hi'weenhlà' tha', yikhen'. Tsi hàp tà tok nitààjwélhkye lapaaqas wikyi-k 'weenhakyelhámej. 6Hàp tààjtso 'nolhààmet tà Jweesus 'iteeky'eynejlà wikyi'. Tha hàp tà lhaamelh, tok 'ilààte 'imak tà lhaam yààmeh. 7Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yaakyâjo tà yààme lhaamelh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Olhaam', 'ohâàpe tsoo'natashipe'. 8Nilhóoqej lhaamelh tà t'ikyuun'ohlà tà ne-khen', wet hààpet'at 'eetantses tà yaqaasohíkye 'imaayheyh. Tha hàp tà tsoo'natas, tok 'ilààteh. 9'Olhaam', 'ohâàpe huppe'. 'O'elht'a-k hâàpe-k tiyààj'nóke wet, tajwaayhlah. Wet tiyààjomhmah, wet tàlhoomhmah, wet hi'weenhla lhàq tà 'waatshanh, tà 'ii'pe honhat. 10'Eetantsaj, tok 'iwet nek, tajlháme tà yahuumin kyek t'eetanh, wet 'àp taqààlànkyey', wet 'àp yaqaasohíkye 'imaayheyh. 'Olhaam', 'ohuumin kyek la'waatshankyeyahay'íhikye', wet 'ohuumin kyek 'àp lhà'yalhiip kyek hi'ween la'waatshankyeyahayh. Wet hàp tààjtso 'imak tà tameenej tà 'onààmh. 11'Olhaam', 'ohâàpe tsoo'nataswo tà 'is. Tsoo'nataswo tà 'is, 'iwoom'pe t'isan' lalààyh. 12Tha hàp tà 'elh kyek laqaaha'íhi', tà qahâàpeya tsoo'nataswo', tà 'àp qahâàpeya-k lalàày tsoo'natas, wet hi'weenhlà t'owaalhaj tha', hi'nààyt'aqatsi tsoo'natas, wet yik tà 'inuu'alhóho'. Wet t'owaalhaj 'inúuho tsoo'natas, wet yaqaatej 'iyhàj, wet 'àp 'itsaatqatpe honhat lhaamelh. 13Màànhyejtso hi'no tà laqaaha'íhi'. Yikky'ooye tsoo'natas. Tsi hàp tà laqaaha'íhi', wet tok yenlatiikyunhayája tsoo'natas. 14'Olhaam', 'ohâàpe tsoo'nataswo tà 'is. Wet 'otààjwélej 'oolày tsoo'natas, wet 'oolàytso wet, nitààjwelh'nóyej, 15màànhyejt'a'iwóye 'Noojkya tà nitààjwelh'nóyej, wet 'olhaam 'àp 'otààjwélej 'Noojkyah. Wet 'owoom'pe 'oo'watshankyeyaj 'oolày tsoo'natas. 16Wet 'àp hààte 'ii'nóyej tsoo'natas tà tok lahii tààjah. Wet hààte tsoo'natastso wet, 'iwaatlà-k 'okyààj'alhóho'. Wet 'ilààthiyela 'oopaq. Wet 'iihikyela 'noolày tà 'nohuutwek, wet 'iwehyáalha lawoo'. 17Wet 'Noojkyah, yahuumin'no', tsi hàp tà 'oyaakyàj 'oo'watshankyeyaj, hààpqhila-k 'àp 'oyaakyâjo-k 'otkyúumah. 18Ky'áhya-k 'íikye hi'no-k 'isoo'nóyej 'oo'watshankyeyaj, tajlháme tà tàlht'a'nóoye 'olhaam', tà 'oyaakyàj. 'Ooqhajyhayaj'íhi-k 'oyaakyàj, wet 'àp 'ooqhajyhayaj'íhi-k 'àp 'otkyúumah. Hàp tààjtso 'imak tà 'Oojkyah ne'te-k 'owóoyeh. [Yooke Jweesus tà taahuy'.] 19Wet lhààmtestsoh, hàp tà tameenej jwuulales tà latiikyunhayahayh, 'àp yaakyâjo tà tok 'waawulhkyà'. 20Wet wuujwpe lhaamelh tà yok: - 'Nookya tà nii'sa' tà 'íihi', wet tok 'iilhámej. Kyi hààte tà lataaky'ahuyayeh? 21Wet 'iyhàj yok: - Lhààmtestsoh, tok tâlho hi'no tà 'nookya tà nii'sa' 'íihi'. Ky'àj kyi hààteh, hà 'iwóoye p'íiya-k 'nookya tà nii'sa', hi'weehyenkyehonhat hi'no tà 'asnaamh? 22Wet nikyâàte tà jwi'yeetilh, wet taj 'ijwáalas tà 'nowo'nooqàjyaja'pe Yooswuke', tà 'íihi Jweelusalenh. 23Wet Jweesus 'iikyàjwi Yooswuke', wet 'inuuket'at huptap tà 'noyenlhéeyayej Saalomonh. 24Wet jwuulales, lhaahits'ulhqátej Jweesus, wet yààme' tha yok: - Kyihla hààte lawhàày tà yikt'aat tà la-ky'iijyenwethà 'oohuseyh? Kyek 'aahâpe Meesíyas wet, lhek jwelh'nóohomkye'. Tok 'iwóoye-k lasqaatlhi'ohlàmhen'. 25Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Pajkye 'ojweelh'ameyho', tha hàp tà tok lat'eekhayay'nóyeh. 'Imaayhey tà 'oyeenwethà', tà 'otíihi 'Oojkyalhey', hàp tà yààmlhi'nóyej. 26Tha hàp tà 'aameyh, tok lat'eekhayay'nóyeh, tsi hàp tà tok 'aahàpehen 'ooqatso'natas, màànhyej tà pajkye 'ojweelh'ameyho'. 27'Ooqatso'natas, 'ilààte 'oopaq. Wet 'otààjwélej lhaamelh. Wet lhaamelh nek'nóoke', tà 'imààlhkye 'oo'nàyij. 28Wet 'olhaam 'o'weenho 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet ky'áhyahla-k 'íikye-k lhaamelh hi'ween latààhyaj. Wet ky'áhyahla-k 'àp 'nosoo'nóyej lhaamelh, tà 'íihi 'ookey'. 29'Oojkyah, tà hi'ween'nóho lhaamelh, yààm'pe nilhóoqej wikyi', wet ky'áhya-k 'íikye 'elht'a-k hâàpe-k 'iwóoye-k 'isóoyej lhaamelh, tà lhaamelh 'íihi 'Oojkyakey'. 30'Olhaam', wet 'Oojkyah, 'o'iwehyáalhah. 31Tà jwuulales 'ilààte Jweesuslhàmtestso wet, lhaamelh yaakyâjo tà takyuuma tuunteyh, tà yahuuminlhayis kyek 'ithaatlhih. 32Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Olhaam', wuujwpe 'olheenhay tà 'isiis tà 'opààyen'ameyeh, tà tâlhe 'Oojkyah. 'Àp háats'i 'elh tà hâàpe', tà tameen'nóyej tà lahuuminay kyek lathaataylhi'nóyej tuunteyh? 33Wet jwuulales nikyúulho' tha yok: - Qhiit'a 'akyuumet kyek 'is, kyek tameen'ámej kyek 'ohuumin kyek 'othaatlhi'ámej tuunteyh, tajlháme 'alààkwyhanhyaj tà latíiye Yoos, hàp tà tameen'ámej. Tsi hàp tà 'aam wet, 'aahi'not'at, wet 'aalhene Yoos. 34Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Kyi hààteh, hà tok 'ii'ameyej 'nooqalelhtshayaj, tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'Olhaam', pajkye 'oyààmej'ameye tà 'aahàpehen yooslhayis. 35Tà màànhyejtso wet, 'iyaa'wen tà yeene tà hâàpe yooslhayis wikyi tà takyuumhlà Yooslhàmet (wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tok 'iwoohiyela-k 'nonààq'às). 36Tha 'olhaam', tà 'Noojkyah yen'not'aamajkyéta', wet 'àp 'ikyeen'nohonhaatenah, wet lhààmay'nóye tà lhoyayh: 'Alààkwyhanhyaj latíiye Yoos; tsi hàp tà 'oyok: 'Ohâàpe Yooslhàs. 37Kyek naamnenwethà 'Oojkyakyumtes wet, tok 'iwóoye-k lat'eekhayay'nóyeh. 38Tha kyek 'oyeenwethà 'Oojkyakyumtes, tej kyek qa'eekhayaya'nóye' tha', 'ekhaayaye 'olheenhayh, hààpqhila-k latààjwelayej, wet 'àp lat'eekhayakye', tà 'Noojkyah 'ii'nóhi', wet 'olhaam 'àp 'o'íihi 'Noojkyah. 39Wet lhaamelh 'àp yaakyâjo tà 'itíikye-k 'itsooqlhi Jweesus. Tha hàp tà lhaam', 'nookeynistáqej, wet yik. 40Wet Jweesus 'àp yaakyâjo tà tiyààj'wekyéhi Jwoolanh, wet nikyâàtho honhaatte neeky'éleh, tà Jwàành 'íihi', tà 'inaahyenhen wikyi'. Wet hàp tà 'àp 'iihi'ayejt'at. 41Wet wuujwpe wikyi tà yahóoye lhaam', wet lhaamelh yoohenpejkeh: - Jwààn wet, máatkye', tok hi'nààlit 'imakt'a-k hâàpe', tha nilhóoqej 'imak tà lhaam yààméje Jweesus wet, hààpet'at 'imak tà máatkye'. 42Wet wuujwpe wikyi tà t'ekháaye lhaam', tà 'íihi honhaattsoh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\