San Juan 11

1Wet 'íikye hi'no tà lheey Láasaloh, tà lhaa-'ilàt. Lhaamtso wet, la'wet honhat tà lheey Jwitsuuklhay'wet, tà hâàpe honhat tà Maalíyah, lhà'ya lapuuhjwa tà lheey Mâàlhtah, 'àp 'iihilhayis. 2(Maaliyatso wet, hààpet'at 'atsiinha tà 'ilàànhiyeja 'Noowuk 'noonij tà laniij 'aqààjkye', wet 'ikyààmhyenhiyeja la'wooley lapaaky'olh. Wet lapuuhjwah, tà lheey Láasaloh, tà lhaa'ilàt.) 3Wet 'atsiinhaytsoh, tà Laasalopuhjwas, 'iwolaqaakyenekáye Jweesus, tà ne'te-k 'ijweenho kyek yok: - 'Iwuuk, hi'no tà 'ahuumnek, lhaa'ilàt. 4Wet Jweesus 'ilààte' tha yok: - 'Not'inhaayajtsoh, tok hâàpe 'nootàhyaj, tajlháme tà tameenhiyeja-k 'nowuujwyen Yoos, wet hààpqhila-k 'àp tameenej kyek 'nowuujwyen Yooslhàs. 5Wet Jweesus yahuumin Mâàlhtah, lhà'ya laky'iinhà', wet 'àp lhaam Láasaloh. 6Wet tà Jweesus yahaanej tà lhaa'ilàt Láa- saloh, wet qamaj 'iihit'at tà 'íihi', 'ijwáalas 'íihi nitààkjwas. 7Wet tà tajwaatshi 'ijwaalastso wet, yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Mààh, 'inààpnho Jwuuléyah. 8Wet lakyuujwanhayh, yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyi hààteh, tok paajkyenaj tà jwuulales yahuumin kyek 'ithaatlhi'ámej tuunteyh, wet 'athaana wet, 'àp lahuumin kyek lhààpleh? 9Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - 'Ijwáala wet, la'weetes 'íihi tijwek 'ii'pe nitàk. Hi'no-k 'iluunlhi tà 'ijwáala', wet tok tanhààphành, tsi hàp tà 'nâlhkye la'nààyij. 10Tha 'elh kyek 'iluunlhi tà honaatsi', wet tanhààphành, tsi hàp tà tok 'nâlhkye la'nààyij lhaam'. 11Wet tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Lhaaqala'yi tà lheey Láasaloh, 'imà'. Mat 'athaana wet, 'oyik tà 'o'noomhatlhih. 12Wet taahuyhen lakyuujwanhay' tha yok: - 'Iwuuk, kyek 'imà wet, 'ikyeeslah. 13Tha hàp tà Jweesus yààméje Láasaloh tà 'yilh, tha hàp tà lhaamelh latiikyunhayajejt'ahlà tà 'imà'. 14Wet màànhyejtso' tha', Jweesus yaqaalelh-tho lhaamelh tha yok: - 'Yilh Láasaloh. 15Tha hàp tà 'o'aqààjlhi tà naamnenajqanhih, tsi hààpet'at 'aameyh, tà 'ohuumin kyek lhà'yalhiip 'ekhaahyahayh. Tha 'athaana wet, 'ineekhen', 'inaahóye lhaam'. 16Wet hi'no tà lheey Toomas, tà 'àp 'nowolhéeya' tha 'noyok Tààkhilis, yààme 'iyhàj tà hààte'iwóye' tha yok: - Mààh, 'ineekkye lhaam', 'is kyek 'iyaat'nísej kyek 'yilh. 17Wet tà nààm Jweesus wet, 'nojweenho tà pajkyet'et' tajwaatshi 'ijwáalas 'íihi tumwek, tà Láasaloh 'íihi kyowej. 18Jwitsuuklhay'wet wet, tok 'atoojwého Jweelusalenh, 'iitajqa' tha', 'nonikyâàtho'. 19Wet wuujwpép'ante jwuulales tà pajkyet'et' nààme Mâàlhtah wet Maalíyah, tà lhaamelh yahuumin kyek 'iwot'uunhjwáya 'atsiinhay-tsoh, tà lapuuhjwah, 'yilh. 20Wet Mâàlhtah, tà yahaanej Jweesus tà nekt'aat, wet yik tà yiklà'. Tha hàp tà Maalí-yah, 'imààlhéhi la'wet. 21Wet Mâàlhtah, yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, kyek lheehikye'naja wet, tok 'yinhii'náji', 'oopuhjwah. 22Tha hàp tà 'athaana wet, hààte 'ohaanejt'at tà nilhoq 'imaayek kyek lat'áalheje Yoos, wet Yoos hi'weenhla'ámho'. 23Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Apuuhjwah, 'inuuhiphàlah. 24Wet Mâàlhtah, nikyúulho' tha yok: - 'Ohaanejt'at tà 'inuuhiphàlah, kyek nikyààthiyela lawhààyh wikyi kyek 'inúuphà', kyek tâlho 'noop'itseyheyh, kyek taj 'ijwáala tà lapes. 25Wet Jweesus yààme' tha yok: - 'Ohâàpe hi'no tà 'inuuhatkyéphà 'noop'itseyheyh, wet 'àp 'o'weenhómkye la'waatshankyeyahayh. 'O'elht'a-k hâàpe-k t'ekhaa'nóyeh, tej kyek 'íihi-k 'yilh tha', la'waatshankyeyaj'ihihlah. 26Wet nilhoq 'o'elh kyek la'waatshankyeyaj'íhi', wet 'àp t'ekhaa'nóyeh, wet tok hààpqhila-k 'yilh, yàtla-k tiyààje'tsih. Hà lat'ee-khákye tààjtsoh? 27Wet nikyúulho' tha yok: - 'Uuh, 'Iwuuk. 'Ot'eekhákye tà 'aahâpe Meesíyas, Yooslhàs, tà hàp tà pajkyep'ante 'noyààméje' tha 'noyok: Nàmhlahonhaatenah. 28Wet tà tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, yik Mâàlhtah, wet t'ààne Maalíyah, tà laky'iinhà'. Wet 'itoonitehohlà wikyi' tha', yààme' tha yok: - Lhaawuk 'iikyenah, wet t'ààn'ahilà'. 29Maalíyah, 'ilààtét'et' tààjtso tha', tháhya' tha néephà'. Wet yikt'et' tà yahóoye lhaam'. 30Tha hàp tà Jweesus, qamaj tok tiyâàjo wikyi', tajlháme tà qamaj 'iihit'at tàjne 'íihi', tà Mâàlhtah hi'weenh. 31Wet jwuulales tà 'íiyej Maalíyah, tà 'iwot'uunhjwáya', tà 'íihi la'wet, tà lhaamelh hi'ween Maalíyah, tà lhaayaqelitphà', tà 'inúuphà', wet lhaamelh yahààn' tha yok: - Tiyâàje 'not'o', tà taajwlhih. 32Wet Maaliyatso wet, nikyâàte Jweesus. Wet tà hi'ween wet, laqaamkyetey 'itíihi honhat, tà 'íikye tà tataakye'. Wet yààme' tha yok: - 'Iwuuk, kyek lheehikye'naja wet, tok 'yinhii'náji', 'oopuhjwah. 33Wet Jweesus hi'ween tà taajwlhih, wet lhà'ya jwuulales tà nekkye', 'àp taajwkyehkyà'. Wet màànhyejtso' tha', t'ootle 'inúuyejphà', wet wuujw lalhaaq'li tà 'íihi'. 34Wet yààme lhaamelh tha yok: - Kyi'naj latiiyayhi'? Wet lhaamelh yààme' tha yok: - 'Iwuuk, lhuuh, wet yaahneh. 35Wet Jweesus taajwlhih. 36Wet màànhyejtso' tha', jwuulales yok: - Lhek yaahináyhyah, wuujw tà yahuumint'amháji'. 37Wet 'íikye 'iyhàj tà yok: - Hi'nootsih, tà hàp tà hi'weehyenkyehonhat hi'no tà 'asnaamh, hà tok 'iwóoye p'íiya-k 'àp hààte yeenhilhi'náji 'imak kyek tameenej kyek tok 'yilh Láasaloh? 38Wet Jweesus yaakyâjo tà 'ilààte tà túmho lakyoowej, wet yahóoye 'not'o', tà hâàpe kyowej tà 'notii'pe tuunte'. 39Wet Jweesus yok: - Tiyaayqanhi tuunte'. Wet Mâàlhtah, tà lapuuhjwah hi'no tà 'yilh, yààme' tha yok: - Pajkye najjwuut, tsi hàp tà 'íihi 'ijwáalas tumwek tà tumeejlà'. 40Wet Jweesus yààme' tha yok: - Kyi hààteh, hà tok pajkye'mat 'ojweelh-'ámho' tha 'oyok: Kyek 'ekhaahyaj'íhi wet, la'weenhla Yooswujwyaj? 41Wet lhaamelh 'itiiqanhi tuunte', tà 'not'et''itii'pe kyowej tà 'noop'itsek'íhi'. Wet Jweesus, 'iyaahnho puule' tha', taahuy' tha yok: - 'Ijkyah, 'o'aqààjlhi'ámej tà lataaky'ahu-'nóyeh. 42'Ohaanejt'at tà lataaky'ahupej'nóyeh, tha hàp tà 'owooyenetsoh, tsi 'ohuumin kyek wikyiitajah, tà hits'uulhaq'nóyej, t'ekháa-kye tà 'aam tà 'otàlh'áameh. 43Wet tà tajwaatshi tà 'iwooyetso wet, 'ijwiitsenej lapaq tha yok: - Láasaloh, lhuuh, núphà'. 44Wet hi'no tà 'yilhtsoh, 'inúuphà' tha', takeeyeyh wet taqààlàyh, 'nonaayhtejkyehen weesajlhipeyh, wet tatee'petso' tha', 'àp 'nowolahíiyah. Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - Laanakye t'aqaayh, wet waahinaytsi tà yik. 45Wet jwuulales tà yahóoyet'et' Maalíyah, tà 'iwot'uunhjwáyah, tà lhaamelh hi'ween 'imaayek tà Jweesus yeenlhi wet, wuujwpe 'iyhàj tà t'ekháaye Jweesus. 46Tha hàp tà 'íikye 'iyhàj tà yikhen tà yahóo-ye jwààlisewolhayis, wet 'ijweenhómkye 'imak tà Jweesus yeenlhih. 47Wet màànhyejtso' tha', 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya jwààlisewolhayis, ya-huutwek 'imaayheywos, wet yot'et': - Kyihla 'iyaawóyeh? Tsi hàp tà hi'nootso wet, yeenlhi wuujwpe 'noo'nàlitshayh. 48Tha kyek 'iyaawahnejt'a-k màànhyejtso wet, nilhooqhiyeja wikyi-k t'ekhaahiyela lhaam'. Wet nààmhenhna loomanolhayis, wet ya-qaasohihla honhat tà lhaa'wetnah, tà Yoos-t'amajkyet, lhà'ya nilhoq wikyi tà lhaa'wet-jwas. 49Wet màànhyejtso tha', 'elh tà lheey Kaayjwas, tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah nekkyààtsoh, yààmép'ante lhaamelh tha yok: - 'Imaaklahanayhiyéjt'ah. 50Wet tok latiikyunayhlà-k 'iwóoye-k hi'no 'iwehyáalha-k 'yilhpe nilhoq wikyi', wet tok hààpqhila-k nilhóoqej wikyi-k 'yinhen'. 51'Imak tà yààmetso wet, tok tâlhet' lhaam', tajlháme tà', lhaam tà hâàpe 'noohusewo tà lhámhyah nekkyààtsoh, wet hàp tà tameenej tà yààme 'imak tà 'iihikyelah, tà Jwee-sus 'yinhiila'pe wikyi tà jwuulales. 52Wet tok hats'íilaq jwuulales kyek 'yinhiila'-pe', tajlháme tà 'àp hààte t'uhlà-k yahuutwek Yoosles tà 'itsaatpetsoh, tà yom'iwehyáalhah. 53Wet tâlhe 'ijwaalatsoh, tà lhaamelh 'iwolakyoowhayáyej kyek 'ilààn Jweesus. 54Wet hàp tà tameenej Jweesus tà lhaa'isqatlhihlà jwuulales, wet nemhit' 'iluunhyáhi lhaamelh, tajlháme tà yikky'ooye honhaat-tsoh, wet tiyâàjo wikyii'wet tà lheey 'Eejw-layinh, tà 'íihi honhat tà tumeejlà ts'ani'. Wet hàp tà 'íihi', tà lhà'ya lakyuujwanhayh. 55Wet tóott'a lawhààyh jwuulalesqàjyaj tà pâàskwah. Wet tà qamaj niikyàtáye 'nooqàjyaj wet, wuujwpe wikyi tà tiyâàjo Jweelusalenh, tà tâlhe honhaates tà 'íikye lhii-peyh, tà lhaamelh yahuumin kyek lhaa'iwaq'lhatkyehkyà', kyek lhayom'isóomkye', tà 'íikye tà tataakye Yoos. 56Wet lhaamelh t'úuke Jweesus. Wet tà lhaa-melh 'iikyàjwi Yooswuke wet, ta'yààtshanpejlhamele' tha yok: - Kyi 'iwóoye 'atiikyunhayahayh? Hà nààmhiyelah, p'íiya', 'nooqàjyaj? 57Wet 'noohusewos tà lhaaménhyah, lhà'ya jwààlisewolhayis, 'iwómt'et' lhààmet tà yok: - Hi'not' kyek hâàpe-k yahaanej'íhi', kyek 'íihit' kyek 'íihi', wet 'ijweelh, hààpqhila-k 'olhaamelh 'otsooqhilhinah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\