San Juan 12

1Tà tatày 'ijwáalas 'nookey 'iwehyáalha 'ii'pe 'iwehyáalhah, kyek nikyààtkyà Pâàskwah, wet Jweesus nekho honhat tà lheey Jwitsuuklhay'wet, tà hàp tà Láasaloh 'íihi', tà hâàpe hi'noo'naj 'yilh, tà Jweesus pajkye 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho lap'iitsek. 2Wet 'noyeenhoplhi Jweesus 'nolhàq. Wet Mâàlhtah, lhayenlawóoya wikyi tà t'ekhen', wet Láasaloh, hâàpe 'elh lhaamelh tà ta-taa'pe 'nolhàq'wet, tà 'íiyej Jweesus. 3Wet Maalíyah, takyúuma lahii 'iwehyáalha 'noonij tà hats'íilaq, tà tâlhe ha'là tà 'noyok nardo, tà wuujw laha'. Wet 'ilàànej Jweesus lapaaky'olh, wet yahààne la'woo-ley tà 'ileejen'. Wet laniij tà 'aqààjkye', 'yaajkyàjwi nilhoq hup tà lhaamelh 'iikyàjwih. 4Tha hàp tà Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà Siimonlhàs, tà hâàpe 'elh Jweesuskyujwanhayh, tà hààpqhila-k yaakyàj Jweesus, taahuy' tha yok: 5- Kyi'naj hààte tà 'noqniiwóma 'noonijnah, kyek 'notíihi laajtumjwáya siyeenlhayis kyiinajt'àhes, wet hààpqhi'ne-k 'no'weenho wikyi tà p'aliitses. 6Tha tà 'iwooyetso wet, tok máatkye-k lap'aattsenhyaj'itíye p'aliitses. Tajlháme tà', 'eetantsaj, wet tà qhàyhii 'íiyej wet, takyuumapej 'imak tà 'nothaatho qhàyhiih. 7Tha Jweesus yok: - Téejih, tsi hàp tà lhaam', t'aamájej 'imaaknah, yàt paj tha taj tà 'nopoot'o'pe'. 8Tsi hàp tà wikyi tà p'aliitses wet, tok ta-tààyhla'ameyej, tha mat 'olhaam', tok taj hààpqhila-k 'o'iihla'ameyej. 9Wet wuujwpe jwuulales tà yahaanky'oye tà Jweesus 'íihi Jwitsuuklhay'wet, wet nekhenlhayis tà yahóoyeh. Tha hàp tà tok tajlháme Jweesus kyek tameenej tà lhaamelh nekhen', tajlháme tà lhaamelh 'àp hààte yahuumin kyek hi'ween Láasaloh, tà hâàpe hi'no tà Jweesus 'inuuhatphà', tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh. 10Tha hàp tà 'noohusewos tà lhaaménhyah, waaq'alhejkyà latiikyunhayahayh, tà 'àp hààte lhaamelh yahuumin kyek 'ilààn Láa-saloh. 11Tsi hàp tà lhaam tà tameenej tà wuujwpe jwuulales tà 'iléeyej lhaamelh, wet neky'e t'ekháaye Jweesus. 12Wet 'ijwáala' tha', wuujwt'et'pe wikyi tà nààme 'nooqàjyaj. Wet tà lhaamelh yahaanej tà Jweesus nààmhla wet, 13lhaamelh takyúuma jwitsuuk'woleyh, wet yikhen tà yiklà'. Wet t'àànhen' tha yok: Hosánnah! La'iisyaj'íhi hi'no tà nekhi 'Noowuklhey', tà hâàpe 'Iisla'elhqaniyat tà lhámhyah! 14Wet Jweesus hi'ween 'aasnolhàs, wet 'ii'pe', màànhyejt'a tà 'iwóoye 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 15Yej lanooway', Siiyonlhàse', Lhek yahínhyah, nààmt'at 'aqaaNiyat, 'ii'pe 'aasnolhàs. 16'Imaayheytso wet, Jweesuskyujwanhayh, tok 'ilààteh, tà neeky'éleh. Tha tà Jweesus nikyâàtho lawuujwyaj wet, neky'e lhaamelh lakyoowej'inuhlà tà 'noyeenet'at Jweesus 'imaayhey tà 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih paj-kye yààméje lhaam'. 17Wet wikyiinaj 'íiyej Jweesus, tàhaj lhaam t'àànky'oye Láasaloh, tà 'íihi kyowej, tà 'inuuhatphà tà 'itààlhtho 'noop'itseyheyh, lhaamelh 'ijweenhómkye wikyi 'imak tà lhaamelh hi'weenej. 18Wet tameenej wikyi tà tàlhóomkye la'weetes, wet nekhen tà neklà', tsi hàp tà lhaamelh 'ilààtkye tà lhaam hi'nààlit 'imaaktsoh. 19Tha hàp tà jwààlisewolhayis, yààmt'awethà' tha yok: - La'weenayt'at tà tok 'imaak laqaalhayhi'. Lhek yaahináyhyah, nilhoq wikyi tà yahààn lhaam'. 20Wet wikyi tà yahóoye 'nooqàjyaj, tà 'iwot'aalhyahaya', wet 'íikye 'iyhàj tà liyeewolhayis, tà lháhi'. 21Wet lhaamelh yahóoye Jweelípeh, tà hâàpe hi'no tà tâlho Waalileyalhip tà lheey Weetsáylah. Wet lhaamelh 'iniityen' tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh 'ot'uhlà-k 'o'ween Jweesus. 22Wet Jweelípeh, yik tà 'ijweenho 'Aanles. Wet 'Aanles wet Jweelípeh, 'ijweenho Jwee-sus. 23Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Nikyâàte lawhàày tà 'nowuujwyenhla Hi'noolhàs. 24Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': Huplhaaylho', kyek 'niila-k nikyâàtho honhat wet, yikt'aat tà 'iwehyáalhah. Tha kyek 'yilh wet, wuujw lhaay tà 'iihikyelah. 25'O'elh kyek yahuumin la'waatshankyeyaj wet, tatààyhla la'waatshankyeyaj. Tha 'o'elh kyek nikyuuwéte la'waatshankyeyaj tà 'ihonhaatenah, wet t'aamajiyejahlà la'waa-tshankyeyaj 'noo'watshankyeyaj tà t'uunh. 26Kyek 'íikye 'o'elh kyek takyuumlhi'nóhop, 'is kyek nek'nóoke'. Wet honhatt'a-k hâàpe-k 'o'íihi wet, 'àp hààte 'ooqawo', 'iihla'nóyej, kyek 'o'íihit' kyek 'o'íihi'. Kyek 'íikye 'o'elh kyek takyuumlhi'nóho wet, 'oojkyah 'iwuujw- yenhlah. 27- Tààjna wet, 'oohusek lalhaaq'li'íhi'. Wet kyihla 'owóoyeh? 'Ijkyah, jwayheet'nóyej lawhààynah. Tha hàp tà 'imaaknah, hàp tà tameenej tà 'onikyâàte lawhààynah. 28'Ijkyah, wuujwyen 'eey'. Wet tà 'iwooyetso wet, pitsaaje 'noopaq tà túmho puule' tha yok: - Pajkye 'owuujwyen 'olheey', wet 'àp 'oyaakyàjomhma-k 'owuujwyenh. 29Wet wikyi tà 'íiyej lhaam', tà lhaamelh 'ilààte 'noopaq wet, lhaamelh yok: - Peelhay tà 'yip. Wet 'iyhàj yok: - Yooskyenek tà taahúyej lhaam'. 30Wet Jweesus nikyúulho lhaamelh tha yok: - Tok 'olhaam kyek 'otmeenej kyek nààm 'noopaqtsoh, tajlháme tà 'aamey tà lataamenayej tà nààmh. 31'Athaana wet, taj lawhàày tà 'noqaalelhàt honhaatnah, wet hi'no tà lhámhyah, tà 'iho-nhaatenah, 'nothatla'aalhotajeh. 32Wet 'olhaam', kyek 'noneeyhthiphàla'no-k 'otàlhhonhaate wet, 'okyààjlalháme nilhóoqej wikyi'. 33Tà yààme tààjtso wet, 'itààjwnhátej lhaa-melh la'nààyij tà 'yinhiilah. 34Wet wikyi nikyúulho' tha yok: - 'Olhaamelh 'ohaanej 'nooqalelhtshayaj tà yok: Meesíyas tok latààhyaj'ihihlah, yàtla-k tiyààje'tsih. Wet kyi màànhyej 'aam tà lhok: 'Iwaatlà-k Hi'noolhàs 'noneeyhetphà'? Ky'àj 'àp háats'i Hi'noolhàs tà lhààmetsoh? 35Wet Jweesus yààme lhaamelh tha yok: - 'Imaak'isit'a lawhàày tà qamaj 'isi' 'ii'amejen'. Woyayhha'weekyája', tesqan qamaj la'weenay 'isi', hààpqhilak tok lanuuyayéj-phà honaatsi'. Tsi hàp tà hi'nok 'íihi honaa-tsi wet, tok yahanejtiyâàjkye'. 36Wet tà qamaj la'weenay 'isi wet, 'ekhaayaye 'isi', hààpqhilak 'aahàpehen 'isiiles. Hàp tààjtso 'imaayhey tà Jweesus yààmeh, wet tajwaatshi' tha', yik tà lhaa'isqátho lhaamelh. 37Tha tej tà wuujw la'nààlitshay tà yeenwethà', tà 'itíikye tà tataakye lhaamelh, tha tok lakyáayej kyek lhaamelh t'ekháayeh. 38Tsi hàp tà t'uhlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà Yooslhàmetwop'ante lheey 'Iisáyas yààmeh, tà yok: 'Iwuuk, 'àp háats'i-k t'ekháakye 'imak tà 'olhaamelh 'ojweelh? Wet 'àp háats'i-k 'no'nààlitej 'Noowukkey'? 39Wet hàp tà tameenej tà lhaamelh tok 'iwóo-ye-k t'ekhaahyahay'íhikye'. Tsi hàp tà 'Iisáyas, 'àp hààte yok: 40Lhaam hip'ooke'pe tateelhoy lhaamelh, wet hit'uunhthen t'ootlelis, hààpqhila-k tok hi'weenejkyehenhhonhat tateelhoyh, wet t'ootlelis tok 'àp 'ilààtkyehenhhonhat, wet tok 'àp lhaa'itilhqathenhnah, wet tok 'àp 'olhaam' 'okyeesthenhnah. 41Màànhyejp'antetso tà 'Iisáyas yààmeh, tsi hàp tà hi'ween 'Noowuksilatyaj, wet yààme tà yààméje lhaam'. 42Tej tà máatkye', 'àp hààte 'íikye wuujwpe wikyi tà lhaaménhyah, tà t'ekháaye lhaam'. Tha hàp tà jwààlisewolhayis tà tameenej tà lhaamelh lhaa'isqatejt'awethà', tsi lhaamelh nowaaky'oye-k 'nokyeenky'oye 'not'aalhyaj'wet. 43Tsi hàp tà lhaamelh t'úuke-k wikyi 'iwuujwyenhen', wet tok máatkye-k t'úuke-k Yoos 'iwuujwyenhen'. 44Wet Jweesus lhayom'ààytaji tà taahuy' tha yok: - 'O'elh kyek hâàpek t'ekhaa'nóyeh, wet tok 'olhaam kyek t'ekhaa'nóyeh, tajlháme tà t'ekháaye hi'no tà lakyeenek'no'. 45Wet 'o'elh kyek hi'ween'no wet, hi'ween hi'no tà lakyeenek'no'. 46'Olhaam', 'ohâàpe 'isi tà nekho honhaatnah, hààpqhilak 'o'elht'ak hâàpek t'ekhaa'nóyeh, tok hààpqhila-k 'iihit'at honaatsi'. 47'O'elht'a-k hâàpe-k 'ilààte 'olhààmet, kyek niit'amajáyej, wet tok 'owo'ooqalelhthaya-jáyeh, tsi hàp tà tok 'oneke honhat kyek 'oqaalelhtéjo lates, tajlháme tà 'oneke wikyi tà 'ii'pe honhat kyek 'ojwaayhthen'. 48'O'elh kyek niiwata'ohlà', wet kyek 'àp niit-kyumahlà 'olhààmtes, wet 'íikye 'nooqalelh-thayajwo tà 'ii'pe', tsi hàp tà 'olhààmet tà 'oyààmeh, hààpqhila-k yaqaalelhthiyejoma lates, kyek nikyâàte 'ijwáala tà lapes. 49Tsi hàp tà', 'imak tà 'oyààmeh, tok tàlht'a-'nóoye 'olhaam'. Tajlháme tà 'Noojkya tà la-kyeenek'no', lhaam tà hi'ween'nóho 'nolhàà-met, tà ne'te-k 'ojweenho wikyi'. 50Wet 'ohaanej tà lhààmet, hâàpe 'noo'watshankyeyaj tà lajlapéesa'. Wet màànhyej-tsoh, 'olhààmet tà 'oyààmeh, hààpet'at 'nolhààmtes tà 'Noojkyah ne'te-k 'oyààmeh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\