San Juan 13

1Wet tóott'a lawhàày 'nooqàjyaj tà Pâàskwah, wet Jweesus yahaanejt'at tà taj lawhàày tà tajwaayhiyeja honhaatnah, wet yààpnhiyela 'Noojkyah. Wet tà màànhyej tà lhaam yahuumnhen lakyuujwanhay tà 'iho-nhaatenah, wet lhaam yikt'aat tà yahuumnhen', yàtla-k nikyâàte lapes. 2Wet lhaamelh lhaayahutwek tà t'ekhen', wet 'ahààttaj pajkyet'et' 'iwolakyooweja Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà Siimonlhàs, tà ne'te-k lhaam kyek yaakyàj Jweesus. 3Wet Jweesus yahaanejt'at tà 'Noojkyah yaakyâjo takey' nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'àp yahaanlhámej tà tâlhe Yoos, wet tà 'àp yikhiilah, tà yààple Yoos. 4Wet Jweesus néephà', tà 'íiyej 'nolhàq'wet. Wet 'ilaanhi la'wuy 'elh tà túmphà'. Wet takyuuma weesajlhip, wet 'inaayhetlhámej. 5Wet 'itsâàyho lahiih 'inààt. Wet waatanej tà 'ileejen lakyuujwanhay lapaaky'olh, wet 'ikyààmhyenejen weesajlhip tà 'inaayhet-lhámej. 6Wet màànhyejtso' tha', nikyâàte Siimon Tuuntehen'. Wet Tuuntehen', yààme' tha yok: - 'Iwuuk, hà 'aam laleejen 'oopaky'olh? 7Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - 'Imak tà 'oyeenlhih, tok lahaanej 'athaanah. Tha lahaanhiyejat'at kyek lapéeseh. 8Wet Tuuntehen', yààme' tha yok: - Ky'áhyahla-k 'iwoohiyela-k laleejen 'oopaky'olh. Wet Jweesus, nikyúulho' tha yok: - Kyek naam'anilejlhi wet, tok lakyààthiyeja'ohlà'. 9Wet Siimon Tuuntehen', yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, yej lats'íilaqat 'oopaky'olh kyek laleejen', tajlháme tà 'àp hààte 'ookeyeyh, wet 'olheetek. 10Wet taahuy Jweesus tha', yààme' tha yok: - 'O'elh kyek pajkye 'noleejlhi wet, tajlháme lapaaky'olh tà 'iwaatlà-k 'noleejen', tsi hàp tà pajkye nilhoq tà nojwlhih. Wet 'aameyh, pajkye 'aanojwwethà', tej tà máatkye', tok 'aanilhóqej. 11Tsi hàp tà Jweesus yahaanejt'at hi'no tà yaakyàjilah, wet hàp tà tameenej tà yok: - 'Aanilhoqhiyéjt'a-k 'aanojwwethà'. 12Wet tà tajwaatshi tà Jweesus 'ileejen lakyuujwanhaypaky'olh wet, yaakyâjo tà ta'wúuyhi la'wuy'. Wet tapiile 'nolhàq'wet, wet yààme lakyuujwanhay' tha yok: - Hà lahaanayej 'imaakne 'oyeen'ameyeh? 13'Aameyh, lat'àànayej'nóye 'nookyujwanhyaj-wo', wet 'àp lhoyay 'Iwuuk. Wet tájo la'wet tà lawooyayetsoh, tsi hàp tà máatkye', 'ohâàpe'. 14Wet tà 'olhaam', tà 'ohâàpe 'awuukayh, wet tà 'àp 'nookyujwanhyajwo'ameyej, 'oleejen 'aamey 'apaaky'olh, wet 'iwóoye-k 'àp hààte 'aameyh, laleejen 'aa'yhàjpaky'olh. 15Tsi hàp tààjtso la'nààyij tà 'opààyen'ame-yeh, hààpqhila-k hààte 'aameyh, 'àp latee-nakye 'imak tà 'oyeenlhih. 16Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Nooqawo', tok hàp kyek yààm'pe lawuuk; wet 'nookyenek, tok 'àp hàp kyek yààm'pe hi'no tà 'ikyeenh. 17Tha kyek lahaanayej 'imaayheynah, wet 'a-qààjyaj'ihla'ameyej kyek 'àp lheenaywethà'. 18Tok nilhóoqej 'aamey tà 'oyààm'ameyeh. 'Ohaanejt'at wikyi tà 'ot'âàhikye'. Tha hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'íihi Lahiih, tà yok: 'O'eelh tà tujw 'ooqapành, tà takyuujwi- 'nóyej, wet 'ineeyhetphà'nóyej lasàt. 19Wet hàp 'imaaktso tà 'ojweelh'ameyho', 'athaanah, tà qamaj niikyàtáye lawhààyh, hààpqhila-k lat'eekhayakye tà 'ohâàpe', kyek tajiila lawhààyh. 20Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elh kyek takyuumhlà 'o'eelh kyek 'ookyenek, wet 'olhaamt'at tà takyuum'ohlà'. Wet 'o'elh kyek takyuum'ohlà wet, takyuumhlà hi'no tà lakyeenek'no'. 21Wet tajwaatshi tà 'iwooyetso tha', Jweesus 'ilààte tà lahuusek 'isiikyâthi', wet 'ijweelh tha yok: - Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'Eelh 'aamey wet, yaakyàjila'no'. 22Lakyuujwanhayh, 'ilààte tà 'iwooyetso tha', lhaa'iyahnhen'. Wet latiikyunhayahay yok: 'O'élht'et' kyek hâàpe', tà 'noyààmetsoh? 23Wet 'iwehyáalha 'elh lakyuujwanhayh, tà hâàpe lahuumnek, lhiip 'itiinhen', tà 'iiwhàye Jweesus. 24Wet Siimon Tuuntehen', tapààye hi'nootsoh, tà ne'te-k ta'yààtshanéje Jweesus kyek yok: - 'Àp háats'i tà lhààmeh. 25Wet lhaam', tà 'íijwajej Jweesust'oke', ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwuuk, háats'i tà hâàpe', tà lhààmeh? 26Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Hààpet'at 'o'eelhla-k 'o'weenho pààn tà 'oqhaalhyenh. Wet yaqhaalhyen pàành, wet hi'weenho Jwuulas 'Iiskalyóteh, tà Siimonlhàs. 27Wet tà Jwuulas pajkye takyuumhlà pààntso wet, 'ahààttaj tiyâàjo lhaam'. Wet Jweesus yààme Jwuulas tha yok: - 'Imak tà lheenhilhina wet, t'uhlà-k laqeelit kyek lheenlhih. 28Tha hàp tà lhaamelh tà 'íiyej 'nolhàq'wet, ky'áhyak 'íikye 'elh kyek yahaanej 'imak tà tameenej tà Jweesus 'iwooynejetso lhààmet. 29Tà lhaamelh laqaakyinajt'àjhih 'íiyej Jwuulas wet, 'íikye 'iyhàj tà yeene-k Jweesus yààméje tà ne'te-k lhaam 'ikyàj 'imaayhey tà lhaamelh 'iwaatlahlà-k yeenejlhi 'nooqàj-yaj; wok 'is'aalhóho wet ne'te-k hi'weenho 'imakt'a-k hâàpe' wikyi tà p'aliitses. 30Wet tà tajwaatshi tà Jwuulas takyuumhlà pààn wet, 'inúuphà'. Wet pajkye nikyâàte tà honaatsi'. 31Wet tà tajwaatshi Jwuulas tà 'inúuphà wet, Jweesus taahuy' tha yok: - 'Athaana wet, taj tà 'nowuujwyen Hi'noolhàs, wet Yoos 'nowuujwyenéji lhaam'. 32Tha kyek Yoos 'nowuujwyenéji lhaam', wet Yoos, 'àp hààte 'iwuujwyenhlalhámhi'. Wet mâlhthiyeja' tha', 'iwuujwyenh. 33'Ileesas, pitaajit'a la'nààyij tà qamaj 'o'iihla-'amejen'. Wet lat'uuyayhla'nóke'. Tha hàp tà 'ojweelh'ameyho', 'athaanah, 'imak tà pajkye 'ojweenho jwuulales, wet 'oyok: Honhat kyek 'otiyâàjeh, wet 'aameyh, tok 'iwoohiyela-k lakyààtayeh. 34'O'ween'ameyho 'olhààmet tà neeky'e', 'oyok: 'Iwóoye-k 'aalahumnhen'. Màànhyej'iwóye 'olhaam tà 'o'aayahumnhen', wet 'is kyek 'àp hààte 'aa'elhay 'iwehyáalhah, yahuumin 'eelh. 35Wet hààpqhila tààjtso-k 'notààjwnhila'ame-yej tà 'aahàpehen 'ookyujwanhayh, kyek máatkye-k latii'amejen 'ahuumnhayaj. 36Wet taahuy Siimon Tuuntehen' tha', ta'yààtshane Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, háats'i honhat kyek latiiyâjeh? Wet Jweesus nikyúulho' tha yok: - Honhat tà 'otiyààjiyelah, tok 'iwóoye-k 'aahap'aq'nóyej kyek latiiyâjeh, 'athaanah. Tha hàp tà nikyààthiyela 'ijwáala tà lamààlhhikyela 'oo'nàyij. 37Wet Tuuntehen' yààme' tha yok: - 'Iwuuk, ky'àj kyi hààte tà tok 'iwóoye-k 'oyik'áamkye', 'athaanah? 'Ohuumin kyek 'olhaa'iwom'atape'. 38Wet Jweesus nikyúulho Tuuntehen' tha yok: - Hà 'aalawomhla'o'pe'? Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ámho': Qamaj tok 'yiphiila hoo'otaj wet, laajtumjwáyahla-k 'aalajwon-'nóyej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\