San Juan 14

1- Hiyej lalhaaq'litwethà 'ootlelis. 'Ekhaa-yaye Yoos, wet 'àp 'ekhaayay'nóyeh. 2Wuujw 'noo'wet tà 'iikyàjwi 'Oojkyawuke'. Wet kyek niimànhyayejtso wet, 'ojweelhi'ne-'ameyho-k 'oyok: 'Oyik, 'owaaq'lhatkyà ha-'weetayhlah. 3Wet kyek 'oyik tà 'oyeenlhi ha'weetayh, wet 'otpiinhlah. Wet 'otkyuumhla'ameye-k 'o'aa- 'ikyàjayhlah, hààpqhila-k 'àp hààte 'aameyh, lheeyayhla'nóyej, kyek 'o'íihit' kyek 'o'íihi'. 4Wet lahaanayej'íhi honhat tà 'otiyààjiyelah, wet 'àp lahaanayej'íhi 'nààyij. 5Wet Toomas, yààme Jweesus tha yok: - 'Iwuuk, 'olhaamelh tok 'ohaanej'íhi honhat tà latiiyàjiyelah, wet kyihla 'iwóoye-k 'olhaamelh 'ohaanej'íhi 'nààyij tà tiyâàje honhaattsoh. 6Wet Jweesus, yààme' tha yok: - 'Ohâàpe 'nààyij, wet 'ohâàpe tà máatkye', wet 'ohâàpe 'noo'watshankyeyaj. Ky'áhya-k 'iwóoye-k 'o'elht'a-k hâàpe-k nikyâàte 'Noojkyah, kyek niitàlha'nóyeh. 7Kyek latààjwelayhi'ne'nóyej wet, 'àp hààte latààjwelayhiyej'ne 'Oojkyah. Wet tâlhe 'a-thaana tà', latààjwelayej, wet 'àp pajkye la-'weenayt'at. 8Wet Jweelípeh, yààme' tha yok: - 'Iwuuk, pàyeen'noyehen 'Noojkyah, wet naayat'at. 9Wet Jweesus yààme Jweelípe' tha yok: - Kyi hààte wet, paajkye tà 'o'ii'ameyej, hà ky'áhya-k latààjwelh'nóyej, Jweelípeh? 'O'elh kyek hi'ween'no', 'olhaam', wet 'àp hààte hi'ween 'Noojkyah. Kyi 'iwóoye 'aam tà lhok: Pàyeen'noyehen 'Noojkyah? 10Hà tok lat'eekhákye tà 'o'íihi 'Noojkyah, wet 'Noojkyah, 'ii'nóhi'. 'Nolhààmtes tà 'o-jweelh'ameyho', tok hàp kyek tàlht'a'nóo-yeh. Tajlháme tà 'Noojkya tà 'ii'nóhi', lhaam tà yeenwethà lakyuumtes. 11'Ekhaayay'nóye tà 'oyok: 'O'íihi 'Noojkyah, wet 'Noojkyah 'ii'nóhi'. Wet kyek qa'eekha-yayákye 'olhààmtes wet, 'is kyek hâàpe 'oo-kyumtes kyek tameenej kyek lat'eekhayay-'nóyeh. 12Máatkye', máatkye tà 'ojweelh'ameyho': 'O'elh kyek t'ekhaa'nóye wet, 'ookyumtes tà 'oyeenwethà', lhaam 'àp hààteh, yeenhlawethà'. Wet lhaam yeenhilhina 'imak tà yààm'pe 'imak tà 'oyeenlhih. Tsi hàp tà 'olhaam', 'ohóoye 'Noojkyah. 13Wet nilhoq 'imak kyek latiiyayhi 'olheey', kyek lat'aalhayhiyejela 'Noojkyah, wet 'oyeenhilhinah, hààpqhila-k 'Noojkyah, 'no-wuujwyenéji Lhààs. 14'Imakt'a-k hâàpe-k lat'aalhayky'oye', kyek latiiyayhi 'olheey', wet 'olhaam 'oyeenhilhi-nah. 15- Kyek lahuuminay'no', wet 'eenaylhi 'imak tà 'osuukun'ameyej. 16Wet 'olhaam 'ot'aalhiyela 'Noojkyah, wet lhaam hi'weenhla'ameyho 'eelh Haky'oot-jwah, tà 'iihla'ameyej, yàtla-k tiyààje'tsih. 17Hâàpe 'Nooyalh tà máatkye', tà wikyi tà yikkye honhat laqeey', tok 'iwóoye-k takyuumhlà', tsi hàp tà tok hi'weenh, wet tok 'àp nitààjwélej. Tha hàp tà 'aameyh, latààjwelayej, tsi hàp tà 'ii'ameyej, wet 'iihla-'ameyhíkye'. 18'Olhaam wet, tok 'o'ayenhlapeenhása', taj-lháme tà 'otpiinhla'ameyeh. 19Qamaj tatày lhímphaj, wet wikyi tà yikkye honhat laqeey', nemhilat' hi'ween'no'. Tha hàp tà 'aameyh, la'weenayhla'no'. Tsi hàp tà 'oo'watshankyeyaj'íhi', wet 'àp hààte 'aa-meyh, ha'waatshankyeyahay'ihihikyelah. 20'Ijwaalani wet, latààjwelayhiyeja tà 'o'íihi 'Oojkyah, wet tà 'àp lheeyay'nóhi', wet tà 'àp 'o'ii'ameyhíkye'. 21'O'elh kyek 'olhààmet 'íiyej, wet kyek 'àp t'aamájej 'olhààmet, wet hâàpe 'o'elh tà ya-huumin'no'. Wet 'o'elh kyek yahuumin'no', wet 'Oojkyah yahuumnhilah. Wet 'olhaam 'àp 'ohuumnhilah, wet 'àp 'olhaahi'nàlthiyeja lhaam'. 22Tà Jweesus 'iwooyetso wet, Jwuulas (tha qhiit'ah 'Iiskalyóteh) ta'yààtshane' tha yok: - 'Iwuuk, kyihla 'iwóoye-k 'aala'nàlit'noyejen', wet tok 'aala'nàlithiyeja wikyi tà yikkye honhat laqeey'? 23Wet Jweesus nikyúulho' tha', yààme' tha yok: - 'O'elh kyek yahuumin'no wet, t'aamajiyeja 'olhààmet. Wet 'Oojkyah yahuumnhilah, wet 'olhaamelh 'onààmhiyela lhaam'. Wet 'olhaamelh 'o'iihiyejlhinah. 24'O'elh kyek niihumina'no wet, tok t'aamájej 'olhààmtes. Wet 'nolhààmet tà lalààtaye tà 'oyààme wet, 'olawuukhit'ah, tajlháme tà tâlhe 'Noojkyah, tà lakyeenek'no'. 25'Olhaam 'ojweelh'ameyho 'imaayheynah, tà qamaj 'o'ii'ameyej. 26Tha hàp tà 'Nooky'otjwah, tà hâàpe 'Noo-yalh tà 'Isi', tà hààpqhila-k 'Noojkyah 'ikyee-nhihla 'olheey', lhaam 'ikyuujwanhila'ame-yej nilhóoqej 'imaayheyh, wet 'ap 'itiikyunhayenhla'ahilà nilhoq 'imak tà 'ojweelh-'ameyho'. 27'O'nàày'amejen 'nootamsek. 'O'ween'ameyho 'ootámsek. Tok 'o'ween'ameyho-k màànhyej-'iwóye tà honhat hi'weenho wikyi'. Hiyej lalhaaq'litwethà 'ootlelis, wet tok 'àp 'iwóoye-k lanoowayhen'. 28Pajkyene lalààtay'nóye tà 'oyok: 'Oyik, wet 'àp 'otpiinhla'ameyeh. Kyek lahuuminayhi'ne'no wet, 'aa'aqàsi'newethà'. Tsi hàp tà 'oyonek: 'Oyik, 'ohóoye 'Noojkyah; tsi hàp tà 'Noojkyah, yààm'o'pe'. 29Wet 'athaana wet, pajkye 'ojweelh'ameyho', ta qamaj niikyàtáye lawhààyh, hààpqhila-k 'ekhaahyahay'íhikye', kyek tajiila lawhààyh. 30Wet tok wuujwla-k 'àp 'oyààmlhi'ameyho'. Tsi hàp tà nekt'aat hi'no tà lhámhyah, tà la'wet honhaatnah. Wet tok 'íikye 'imakt'a-k hâàpe-k 'ii'nóhi', kyek laqààyet lhaam'. 31Tha hàp tà t'uhlà-k wikyi nitààjwélej tà 'o-huumin 'Noojkyah, wet tà 'àp 'oyeenlhi 'imak tà 'Noojkyah 'isuukun'nóyej. Néekye-phà', mààh, 'ineekky'oye tààjah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\